Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet!

3 min läsning

Tags: Inköp & Varupåfyllnad, Lagerstyrning, Prognostisering

Daniel Fritsch   23 februari 2015


Warehouse-manager-giving-direction_Multi-location-management

Innehåll

  1. Förbättra dina styrparametrar för lagerhållning och inköp
  2. Minska lagernivå och inkurans
  3. Fatta bättre beslut
  4. Hur hög prioritet har lagerplanering och inköpssystem?

Verkligheten är att lager både styr er möjlighet att serva era kunder på ett bra sätt samt uppbundet kapital. Med andra ord, det bör förvaltas väl med bra lagerplanering för att hålla kunder nöjda och för att maximera företagets vinst.

Dåliga beslut kring lagerstyrning och inköp kan döda en verksamhets lönsamhet, påverka marknadsandelar negativt och skapa förvirring i försörjningskedjan… Har ni tillräckligt stöd för att kunna fatta bra beslut?

Om ni baserar er lagerstyrning på gissningar eller enkla manuella uppskattningar i stället för väl beprövade strategier och solida matematiska modeller är risken stor för att ni misslyckas att hålla ert lager i perfekt balans. Den goda nyheten är att ni kan bli av med problematiken kring lagerstyrningen utan årtionden av erfarenhet eller år av utbildning och samtidigt ha roligt. Med rätt systemstöd kan ni fatta korrekta beslut kring ert lager och inköp, vilket har en direkt påverkan på er lönsamhet samt hur nöjda era kunder är med er som leverantör.

EazyStock är en molntjänst för lageroptimering och inköp som ger er full kontroll över ert lager. Systemet är lätt att både implementera och att använda.

Förbättra dina styrparametrar för lagerhållning och inköp

Att manuellt hålla reda på alla detaljer för varje lagerförd artikel kan vara både en tid- och resurskrävande process och ger ändå ofta inte ett riktigt bra resultat i slutändan. Med EazyStock beräknas prognoser för varje artikel automatiskt och artiklarna följs när de rör sig genom livscykeln och eventuella säsongsvariationer, vilket resulterar i en mer exakt prognos.

Detsamma gäller för parametrar som styr återanskaffning vilket inkluderar beräkning av säkerhetslager, beställningspunkter och ekonomiska orderkvantiteter (EOQ). Allt ni behöver göra är granska och godkänna rekommenderade beställningar och hantera avvikelser.

Minska lagernivå och inkurans

Det är lätt att investera för mycket i lager då många företag är rädda för bristsituationer. Lagerhållning är givetvis inte gratis och produkter som blir liggandes på lagerhyllan kan utsättas för skador, nedskrivningar och tillslut även bli inkuranta. Investering i ”fel” lager äter upp ert rörelsekapital och urholkar företagets vinst.

Det första ni bör göra är säkerställa att era lagerparametrar är korrekta för att förebygga framtida inkurans samt att minska lagernivåerna och samtidigt säkerställa att ni håller en hög servicegrad mot kund.

Utmaningen är att hitta arbetsmetoder och verktyg som hjälper er att löpande skapa förståelse för vad som ska lagerföras var och i vilka kvantiteter. Baserat på parameteruppsättningar ger EazyStock en klar bild av det nuvarande lagret jämfört med det optimala lagret utifrån den prognostiserade efterfrågan.

EazyStock beräknar och uppdaterar regelbundet alla inköps- och lagerstyrningsparametrar. På så vis säkerställs att rätt produkter lagerförs i rätt kvantiteter så att bristsituationer undviks och lagernivån hålls så låg som möjligt.

För det andra måste ni aktivt arbeta med restlager, helst innan produkterna blir föråldrade och klassade som obsoleta. Utmaningen är att lager av produkter som inte har någon efterfrågan kan vara mycket svårt att avyttra på ett lönsamt sätt.

Alternativen som finns varierar mellan olika verksamheter, men vanliga tillvägagångssätt är kampanjer med prissänkningar, retur till leverantörer, försäljning till skrotvärdet, donation till välgörenhet eller kassation.

Fatta bättre beslut

Börja med att analysera ert befintliga arbetssätt, lagernivåer och leveransförmåga. Vad kan förbättras och vad kan effektiviseras? Har ni rätt verktyg som kan:

  • Beräkna prognoser och hålla styrparametrar för alla produkter uppdaterade, vecko- eller månadsvis?
  • Simulera avväganden mellan produkttillgänglighet och lagernivåer så att ni kan fatta korrekta beslut?
  • Generera detaljerade rapporter för era nyckeltal så ni har bra kontroll och visibilitet?

När detta fungerar bra kan ni transformera er lagerhållning till ett strategiskt vapen för att öka er lönsamhet och samtidigt skapa konkurrensfördelar. Det är detta som gör lagerplanering och inköp roligt samt får ledningen på gott humör.

Det finns brister i många affärssystem när det gäller lagerplanering och inköpsstöd vilket gör att företag införskaffar kompletterande systemstöd. Med rätt verktyg kan du planera och styra lagret bättre vilket per automatik leder till bättre inköpsbeslut. Slutresultatet är lägre lagernivåer med bibehållen eller ökad leveranssäkerhet.

Hur hög prioritet har lagerplanering och inköpssystem?

En undersökning visar att endast 35 procent av medelstora verkstadsföretag i Sverige använder sig av lagerstyrning i någon form. En annan undersökning från Plan visar att flertalet svenska företag inte har en optimal lagerstyrning och att 78 % av alla svenska distribuerande företag reviderar sitt säkerhetslager så lite som två gånger per år eller mindre. Detta leder till att kapitalbindningen blir alldeles för hög och varubrist på viktiga artiklar.

Det är ytterst få projekt som kan öka lönsamheten lika mycket som lagerstyrning i företag där varulagret eller varuflödet är kärnverksamheten.

Det finns tre bärande argument för att jobba med lagerstyrning:

  1. Man når den servicenivå man eftersträvar. Det är ren matematik. Högre service = färre varubrister = högre försäljning.
  2. Man optimerar (sänker) kapitalbindningen – då man beräknar lagernivån istället för att bedöma den.
  3. Man sparar tid och pengar för anskaffning/påfyllning av varor genom att automatiseringen dramatiskt reducerar mängden rutinarbete.

 


Guide Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet