Användningsvillkor

I. Omfattning

Nedan följer villkoren för juridiskt bindande avtal mellan dig (”Du” eller ”Din”) och Syncron Holding AB, ett bolag bildat enligt svensk lag, med säte i Stockholm SE-111 20, Östra Järnvägsgatan 27, Sverige; och dess dotterbolag och närstående bolag, dvs. Syncron Germany GmbH, Syncron UK Limited, Syncron Inc., Syncron Japan Corporation, Syncron Software India Private Limited, Syncron Italy S.r.l., Syncron Poland sp. z o.o., Syncron France SAS (”Vi” eller ”Syncron”). Dessa Användningsvillkor gäller fysiska personers användning av våra Webbplatser och Programvara.

Detta dokument reglerar villkoren för:

 1. användning av våra webbplatser, nämligen syncron.com och eazystock.com, som är tillgängliga för alla och kan användas av alla med förbehåll för de undantag som anges nedan (”Webbplatser”);
 2. användning av våra programvaruprodukter – webbappar och mobilappar som är tillgängliga endast för våra kunder med abonnemangsavtal för våra programvarutjänster, partner eller potentiella kunder som beviljats tillgång till demoversioner av vår programvara som ingått partnerskapsavtal med Syncron, vilka programvaruprodukter kan endast nås och användas av våra kunder eller partner (”Programvara”);

(nedan kallade ”Användningsvillkoren”).

Webbplatser

Alla kan fritt besöka våra Webbplatser och använda dem och deras innehåll utan att avslöja några personuppgifter om sig själv. Underåriga personer bör dock inte vara berättigade att använda Webbplatser och vi ber om att inga uppgifter om sådana personer lämnas till oss.

Genom våra Webbplatser kan du få tillgång till diverse resurser och innehåll. Det är i synnerhet: aktuell information om Syncron och bolagets tjänster, intressanta artiklar, olika bilder, fotografier, grafik, audio och video inspelningar, samt produktrelaterade vitböcker, material, broschyrer, bildspel, datablad osv. (”Innehåll”). Vi ger dig ofta möjligheten att ladda ner visst Innehåll i samband med våra tjänster.

Genom att besöka våra Webbplatser eller komma åt Innehåll som görs tillgängligt på eller genom Webbplatser godkänner du att följa och vara bunden av dessa Användningsvillkor angående din tillgång till Webbplatser och Innehåll som görs tillgängligt på eller genom Webbplatser och din användning av dessa Webbplatser och detta Innehåll.

Programvara

Användningsvillkoren för vår Programvara regleras av ett avtal mellan Syncron och en kund eller partner som är ett bolag du kan vara associerad med. Följaktligen påverkar dessa Användningsvillkor inte villkoren för avtalet mellan Syncron och en kund eller partner och påverkar inte sättet på vilket Syncron tillhandahåller tjänster för en sådan kund eller partner. De ska dock vara tillämpliga när det gäller användning av vår Programvara av dig som en enskild användare (fysisk person). Hänvisningar till Syncrons kunder i dessa Användningsvillkor avser följaktligen Syncrons potentiella kunder som beviljats tillgång till demoversioner av vår Programvara. Alla villkor som gäller våra kunders användare gäller följaktligen våra potentiella kunders användare som beviljats tillgång till demoversioner av vår Programvara.

Du kan få tillgång till vår Programvara endast om du har ett giltigt godkännande från ett företag som är Syncrons kund eller partner och om du fick detaljerade uppgifter för auktoriserad inloggning. Du kan inte under några omständigheter försöka få icke-auktoriserad tillgång till vår Programvara eller dess relaterade system eller nätverk.

Du får använda Programvaran endast i den utsträckning som avtalats mellan Syncron och det företag som är Syncrons kund eller partner som du är associerad med. Omfattningen och villkoren för de tjänster som Syncron erbjuder kunden eller partnern som du kan vara associerad med förblir en affärshemlighet mellan Syncron och kunden eller partnern och du kan endast få sådan detaljerad information från den aktuella kunden eller partnern. Tekniska kraven nödvändiga för att använda vår Programvara beskrivs i avtalet mellan Syncron och bolagets kund eller partner.

Oavsett det som anges ovan, när du använder Programvaran får du inte:

 1. tillåta någon person att komma åt Programvaran, om denna person inte är auktoriserad för detta;
 2. skapa härledda verk baserade på Programvaran;
 3. kopiera, utarbeta eller skildra någon del av Programvaran eller dess innehåll, utom kopiering eller utarbetning inom eget intranät eller annat nät för vår kunds eller partners egna interna ändamål;
 4. bakåtutveckla Programvaran;
 5. använda tillgången till Programvaran för att (a) utveckla en konkurrerande produkt eller tjänst, eller (b) kopiera några egenskaper, funktioner eller grafik i Programvaran;
 6. göra Programvaran tillgänglig för någon förutom auktoriserade användare;
 7. sälja, återförsälja, hyra eller leasa Programvaran (gäller inte för Syncrons partner om sådan rätt (rätter) följer av partnerskapsavtalet med Syncron);
 8. använda Programvaran i syfte att lagra eller överföra lagöverträdande, ärekränkande eller på något annat sätt olagligt eller tillkrånglat material, eller i syfte att lagra eller överföra material som kränker tredje parts integritetsrätt;
 9. använda Programvaran i syfte att lagra eller överföra skadlig kod;
 10. störa eller avbryta integriteten eller prestanda av Programvaran eller tredjeparts data som den innehåller.

Genom att komma åt Programvaran och använda den godkänner du att du ska följa och vara bunden av dessa Användarvillkor angående användningen av Programvaran.

Genom att besöka våra Webbplatser eller komma åt vår Programvara och använda dem godkänner du vår Sekretesspolicy. Syncron förbehåller sig rätten att när som helst revidera Användningsvillkoren och Sekretesspolicyn utan att meddela dig om detta. I händelse av några ändringar till dessa Användningsvillkor och/eller Sekretesspolicy kommer vi att omgående presentera dess uppdaterade version för att alltid hålla dig informerad. Reviderade Användningsvillkor eller Sekretesspolicy kommer att träda i kraft när de presenteras.

II. Användning av Innehåll

Du kan ladda ner, lagra, uppvisa på din dator, visa, lyssna till, spela och skriva ut Innehåll som publiceras eller sänds av Syncron på Webbplatserna eller görs tillgängligt för nedladdning genom Webbplatserna med förbehåll för följande villkor:

 1. Innehållet får endast användas för dina personliga, informationsinriktade och icke-kommersiella ändamål, såvida inte Syncron uttryckligen godkänner annorlunda användning;
 2. du ska inte försöka använda något Innehåll som du hittat på Webbplatserna som ditt eget innehåll;
 3. Innehållet får inte modifieras eller ändras på något sätt utan föregående skriftligt godkännande från Syncron; och
 4. Innehållet får inte vidareutdelas, reproduceras eller visas offentligt utan föregående skriftligt godkännande från Syncron.

Innehållet i Webbplatserna tillhandahålls för användarnas bekvämlighet och Syncron är inte skyldig att tillhandahålla tekniska stödtjänster i samband med det.

Auktoriserade användare kan använda innehållet i Programvaran enligt punkt 1 ovan och enligt villkoren för ett separat avtal mellan Syncron och dess kund eller partner.

III. Internetkommunikationskanaler

Syncron kan erbjuda Internetkommunikationskanaler på sina Webbplatser (inklusive Syncrons blogg) eller genom tredjeparts sociala nätverk (som LinkedIn eller Facebook) som låter användarna kommunicera med Syncron och andra användare samt tillåter uttrycka tankar eller åsikter genom att lägga upp kommentarer. Dessa kanaler upprätthålls för att underlätta spridning och utbyte av information angående Syncrons produkter och tjänster. Du förstår att den person som ursprungligen publicerade ett visst innehåll är ensamt ansvarig för innehåll som publiceras inom ramen för en viss kommunikationskanal. Du förstår även att alla åsikter som uttrycks inom ramen för Internetkommunikation inte nödvändigtvis återspeglar Syncrons åsikter eller tankesätt. Syncron har rätt att ta bort ditt innehåll och/eller upphöra din tillgång till Internetkommunikationskanaler och din möjlighet att använda dem, om Syncron efter eget gottfinnande konstaterar att dina påståenden eller beteende är olämpliga, oanständiga, ärekränkande, hotande, kränkande mot immateriella rättigheter, integritetskränkande, skadliga, tvivelaktiga eller på något annat sätt strider mot dessa Användningsvillkor eller gällande lagstiftning. Du godkänner att du inte ska publicera inom ramen för Syncrons Internetkommunikationskanaler eller någon annanstans på Webbplatserna någon källkod för kryptering, motsvarande objektskoder, programvara, teknik, konfidentiell information eller anvisningar.

Du godkänner härmed att du inte ska ladda ner eller på något annat sätt samla information om andra, inklusive e-postadresser, och att du inte ska använda Syncrons Internetkommunikationskanaler eller information som du tar del av genom dessa kanaler för att skicka några oönskade e-postmeddelanden till andra användare. Syncron ansvarar inte för korrekthet eller tillgänglighet av den information som förekommer eller är tillgänglig på Internetkommunikationskanaler eller för några beslut som fattas på grundval av sådan information.

IV. Immateriell egendom

Innehållet i Webbplatserna och Syncrons Programvara, om inte annat anges, är Syncrons immateriella egendom och upphovrättsskyddade verk. Alla rättigheter, titel, och intresse som inte uttryckligen beviljats avseende Innehåller och Programvaran är förbehållna. Ordkännetecknet och logotypen ”Syncron” är registrerade varumärken av Syncron Holding AB och alla rättigheter till dem är förbehållna. De kan inte användas av någon tredje part utan att få ett uttryckligt skriftligt medgivande från Syncron.

V. Dina försäkringar

Du godkänner att du inte kommer att använda Webbplatserna eller Programvaran på ett sätt som:

 1. kränker andras integritet eller innehåller, kopierar eller skickar andras konfidentiella, känsliga eller personliga uppgifter;
 2. kränker eller överträder eller främjar kränkningar eller överträdelser av andras rättigheter, inklusive immateriella rättigheter;
 3. bryter mot eller främjar brott mot gällande lagar eller bestämmelser; eller
 4. innehåller några virus, trojanska hästar eller andra komponenter som är avsedda att begränsa eller skada funktion av Webbplatserna eller Programvaran.

Du godkänner att du inte ska använda tillgången till Webbplatserna eller Programvaran på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra funktionen hos Syncrons Programvara, konton, datorsystem eller nätverk. Du godkänner att du inte kommer att försöka få oauktoriserad åtkomst till Syncrons Programvara, konton, datorsystem eller nätverk. Du godkänner att du inte kommer att störa eller försöka störa den korrekta fungerande av Syncrons Webbplatser, Programvara, konton, datorsystem eller nätverk. Du godkänner att du inte kommer att använda robotar, spindlar, skrapor eller andra automatiska medel för att komma åt Syncrons Webbplatser, Programvara eller Syncrons konton, datorsystem eller nätverk.

Du godkänner att du inte ska använda Webbplatserna, deras Innehåll och Programvaran i något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa Användningsvillkor.

VI. Säker åtkomst och användning

Tillgång till vår Programvara är begränsat endast till auktoriserade användare. Om inte annat överenskommits med Syncrons kund eller partner kan du uppmanas att ange ditt användarnamn och lösenord på inloggningssidan. Du godkänner att du inte kommer att dela ditt (dina) lösenord och kontoinformation eller tillgång med någon annan person. Du är ansvarig för att bevara sekretessen för ditt (dina) lösenord och kontoinformation, du är också ansvarig för alla aktiviteter till följd av användning av ditt (dina) lösenord eller konto (konton) eller till följd av din tillgång till Programvaran. Du godkänner att de uppgifter och det innehåll som visas eller bearbetas i Programvaran är baserade på affärsdata som tillhör vår kund eller partner. Sådan data är strikt konfidentiell enligt avtal med vår kund eller partner och du kan inte avslöja den för någon tredje part.

Du godkänner att du ska omedelbart meddela Syncron om någon obehörig användning av ditt (dina) lösenord eller konto (konton) eller något annat brott mot säkerhet. Om inte annat avtalats med Syncrons kund eller partner ska du alltid se till att du loggar ut från ditt konto i slutet av varje session. Syncron ansvarar inte för några förluster eller skador som kan förekomma till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto, antingen med eller utan din vetskap.

VII. Sekretesspolicy

Din personliga integritet är i högsta graden värdefull för oss och är verkligen viktig på Syncron. Vi har framställt en sekretesspolicy för att bemöta frågor som gäller integritetsskydd. Sekretesspolicyn innehåler bland annat information om hur Syncron hanterar personuppgifter. Mer information hittar du i Syncrons Sekretesspolicy. Alla personuppgifter som samlas via våra Webbplatser eller Programvaror kommer att hanteras i enlighet med Syncrons Sekretesspolicy.

VIII. Upphörande av användning

Syncron kan efter eget gottfinnande när som helst avsluta tillhandahållande eller begränsa åtkomst till Programvaran, Webbplatserna, deras delar eller något Innehåll. Du godkänner att Syncron kan när som helst efter eget gottfinnande avsluta eller begränsa din tillgång till Programvaran, Webbplatserna, deras delar eller något Innehåll eller din användning av dessa. Dessutom förbehåller Syncron sig rätten att avsluta eller begränsa din tillgång till eller användning av Programvaran eller Webbplatserna om Syncron efter eget gottfinnande konstaterar att du har brutit mot Syncrons eller tredje parts upphovsrätter. Du godkänner att Syncron inte ska ansvara gentemot dig eller någon annan tredje part för avslutande eller begränsande av din tillgång till eller användning av Programvaran, Webbplatserna eller Innehållet.

IX. Skydd mot skador

Du samtycker att skydda och hålla skadelösa Syncron, dess styrelseledamöter, direktörer, anställda och agenter mot alla krav, skyldigheter, skador, förluster eller kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader på grund eller till följd av din överträdelse mot dessa Användningsvillkor eller kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter.

X. Länkar till webbplatser, innehåll, produkter eller tjänster som tillhör tredje part

I den utsträckning som Syncron på sina Webbplatser tillhandahåller länkar till tredje parts webbplatser, innehåll, produkter eller tjänster, är Syncron inte ansvarig för något innehåll i tredje parts webbplatser som tillhandahålls på eller genom sådana webbplatser, eller för några ändringar eller uppdateringar på sådana tredje parts webbplatser, och du som användare står själv för alla risker i samband med åtkomst till och användning av sådana tredje parts webbplatser och innehåll, produkter och tjänster.

XI. Ansvarsfrihet

Om inte annat uttryckligen anges, Webbplatserna och allt Innehåll som tillhandahålls på eller genom Webbplatserna tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”. Syncron frånsäger sig uttryckligen något ansvar för några som helst garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive även underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett specifikt ändamål eller icke-överträdelse i förhållande till Webbplatserna och Innehåll som tillhandahålls på eller genom Webbplatserna.

Syncron garanterar inte att:

 1. Webbplatserna eller Innehållet kommer att uppfylla dina krav;
 2. Webbplatserna kommer att vara tillgängliga på ett oavbrutet, lägligt, säkert och felfritt sätt;
 3. de resultat som kan uppnås genom att använda Webbplatserna eller något Innehåll som tillhandahålls på eller genom Webbplatserna kommer att vara korrekta och pålitliga;
 4. kvaliteten på Innehåll som du får på eller genom dessa Webbplatser kommer att uppfylla dina förväntningar.

Allt Innehåll som du får tillgång till, laddar ner eller på något annat sätt erhåller på eller genom Webbplatserna använder du efter eget gottfinnande och på egen risk. Syncron ansvarar inte för några skador till ditt datorsystem eller något dataförlust till följd av nedladdning eller användning av Innehåll som erhållits på eller genom Webbplatserna.

Syncron förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra eller uppdatera och övervaka sättet på vilket Webbplatserna och Innehållet som tillhandahålls på eller genom Webbplatserna används.

XII. Ansvarsbegränsning

Syncron är under inga omständigheter ansvarig för direkta, indirekta, oavsiktliga, speciella skador eller följdskador eller för skador på grund av vinstförlust, inkomstförlust, dataförlust eller användning av data som du eller någon tredje part åsamkats, oavsett om det var till följd av en avtalsenlig handling eller utanför avtalsförhållanden, till följd av din åtkomst till eller användning av Webbplatserna eller något Innehåll som tillhandahålls på eller genom Webbplatserna.

XIII. Undantag och begränsningar

Om vissa jurisdiktioner inte tillåter ovanstående ansvarsfriskrivning eller uteslutning eller begränsning av vissa garantier eller förbindelser, i den omfattning som de anses rättsligt ogiltiga ska de inte tillämpas, och alla övriga villkor i dessa Användarvillkor ska förbli i full kraft och vara giltiga.

XIV. Överensstämmelse med bestämmelserna i lagstiftningen

Du får inte komma åt, ladda ner, använda eller exportera Webbplatserna eller Innehåll som tillhandahålls på eller genom Webbplatserna på ett sätt som strider mot gällande exportbestämmelser eller några andra gällande lagar och bestämmelser.

XV. Uppdelning

Syncrons misslyckande att utöva några rättigheter eller verkställa några bestämmelser i dessa Användningsvillkor utgör ingen upphävande av sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon del eller bestämmelse i dessa Användningsvillkor visar sig ogenomförbar, olaglig eller ogiltig ska denna bestämmelse ändras och tolkas på ett sätt som best uppfyller syftet med den ursprungliga bestämmelsen i högsta möjliga utsträckning enligt gällande lagstiftning, och övriga bestämmelser i dessa Användningsvillkor förblir i kraft. Sådan situation kommer inte att påverka bestämmelserna i dessa Användningsvillkor.

XVI. Tillämplig lagstiftning

Alla frågor som gäller din åtkomst till och användning av Webbplatserna och Innehåll som tillhandahålls på eller genom Webbplatserna samt din användning av Programvaran som fysisk person är underkastade lagen i Sverige.

Alla tvister som kan uppstå ur eller i samband med dessa Användningsvillkor ska lösas genom en uppgörelse i godo. Om parterna i tvisten inte kommer till sådan uppgörelse ska sådan tvist slutgiltigt lösas genom ett skiljeförfarande enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitutets regler. Skiljeförfarandet ska genomföras i Stockholms. Språket för skiljeförfarandet ska vara engelska. Någondera parten kan begära verkställighet av skiljedomen inför en behörig domstol.

XVII. Kontakta oss

Eventuella tvivel, kommentarer eller frågor angående dessa Användningsvillkor kan du alltid skicka till oss via det formulär som finns tillgängligt här. Vi kommer att svara på ditt meddelande inom en rimligt kort tid. Medan de flesta frågor angående dina uppgifter kan hanteras snabbt kan mer komplicerade förfrågningar ta mer handläggning och tid.

Även i händelse av några invändningar eller klagomål angående vår efterlevnad av dessa Användningsvillkor vänligen kontakta oss i första hand, då kommer vi att genomföra ett utredningsförfarande och göra vårt bästa för att lösa alla problem.

Du kan också kontakta oss via vanlig post genom att skriva till följande adress:

Syncron Holding AB

Östra Järnvägsgatan 27, SE-111 20 Stockholm, Sverige

För kännedom: Uppgiftsskyddsombud

Last version: October 1, 2020

Change control log

 • 01.10.2020 – PM: Yearly audit, update of Syncron entities details

Legal

Copyright © 2022 Syncron Holding AB och/eller närstående bolag…

Sekretesspolicy

Din personliga integritet är i högsta graden värdefull för oss och är verkligen…

Privacy Contact Form

Kontakta Syncrons Säkerhetschef för mer information om hur…

Användningsvillkor

Nedan följer villkoren för juridiskt bindande avtal mellan dig…

Cookie Notice

En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats …

Data Processing Addendum

The below Data Processing Addendum (DPA) constitutes an integral part…

Master Subscription Agreement

Exhibit Subscription Services and Professional Services

List of Sub-Processors