Lagerplanerarens guide till produktlivscykeln och dess faser

3 min läsning

Lagerplanerarens guide till produktlivscykeln och dess faser

  Share

Produktlivscykelns faser är viktiga att ta i beaktning när man väljer prognosmetod för efterfrågeprognoser. Genom att kategorisera produkter i olika efterfrågemönster är det enklare att fatta olika beslut i olika stadier av en produkts liv.

Genom att känna till vilka stadier produkter befinner sig kan lagerplanerare och inköpare planera lagret och inköp bättre, vilket leder till korrekta lagernivåer för att möta kundernas varierande efterfrågan. Utmaningen ligger i att proaktivt identifiera trender och variationer i produktlivscykeln för att kontinuerligt styra lagrets utveckling så den matchar kundens efterfrågan och deras förväntningar på leveransförmågan.

Allteftersom produkten rör sig i grafen nedan används olika prognosmetoder, prognosmodeller och planeringstekniker för att möta variationer i efterfrågan. Här är ett exempel på hur en produkt rör sig i en livscykel, från ett stadie till ett annat.

Produktlivscykelns faser o efterfrågemönster

4 huvudkategorier som definierar produktlivscykelns faser

 1. Introduktionsfasen

  – När en ny produkt lanseras är kunderna få, konkurrensen låg och försäljningen låg vilket kan innebära en hög risk. Kostnaderna för distribution och marknadsföring är höga samtidigt som planerare måste fylla lagerhyllorna för att säkerställa att rätt produkter finns i lager när försäljningen tar fart. Avsaknaden av historisk data är ofta uppenbar, men om liknade produkter finns i sortimentet finns det möjlighet att utnyttja dessa på ett smart sätt för att beräkna efterfrågan för den nya produkten. Om inga liknade produkter finns i sortimentet krävs kvalitativa bedömningar, exempelvis expertåsikter, Delfi-metoden eller intervjuundersökningar.

 1. Tillväxtfasen

  – När en produkt ökar i popularitet kommer försäljningen ta fart. Det kan ske snabbt eller över tid men den positiva trenden i efterfrågan är tydlig. Under tillväxtstadiet behöver man fatta en hel del strategiska beslut för att garantera en skalbar organisation som växer med kvalitet. Kapacitetsökning, marknadsföringsstrategier, produktionsplanering m.m. behöver ses över. Under denna fas ökar även behovet av statistiska metoder för att förutsäga vändpunkter i försäljningen. Lagerplanerare behöver noga följa aktuella prognoser och säkerställa att lagernivåerna är korrekta. Prognostisering, påfyllnadsrutiner och distribution måste fungera bra för att man ska kunna hålla en hög servicegrad gentemot slutkunderna.

 1. Mognadsfasen

  – Efter att en produkt etablerat sig på marknaden kommer tillväxten att mattas av. I det här stadiet möts lagerplaneraren av en stabil men stundvis oberäknelig efterfrågan med temporära toppar och dalar. Här bör målen för servicegraden vara höga men man får vara försiktigt med att inte binda upp för mycket kapital i överflödigt lager. Detta mönster kräver en frekvent prognostisering för att säkerställa optimala lagernivåer. Här behövs tillförlitliga prognoser för att fatta beslut om prissättning, produktionsplanering, lagernivåer och marknadsföringskampanjer. Även i denna fas är det lämpligt att basera prognostiseringen på statistiska metoder.

 1. Nedgångsfasen

  – Efter mognadsfasen faller produktens efterfråga. Detta kan bero på ändrade behov hos kunderna, konkurrerande produkter, marknadstrender eller annat. I slutskedet av produkternas livscykel kan man bli tvingad att rea ut lagret kraftigt för att göra sig av med överflödet, vilket har en negativ inverkan på företagets finanser. Det kan vara lämpligt att sänka servicenivån och orderkvantiteter för att minska mängden av lagerförda varor och riskera överlager. Det är en tuff avvägning för företag, man vill inte riskera att gå miste om affärer på grund av brist i lagret men å andra sidan kommer ett passivt lager med höga kostnader. Både kapitalbindning, lagerföringskostnader och inkurans kan vara en stor finansiell börda. Om man fångar den avtagande efterfrågan och successivt vidtar åtgärder för att minska i lagret i lämplig hastighet blir det enklare att undvika inkuranta lager.

  En produkts olika efterfrågemönster

  En produkts olika efterfrågemönster

Tre tips för att hantera en produkt på nedgång

 1. Sänk servicegraden: Som lagerplanerare kan du justera de satta servicenivåerna nedåt (tillgängligheten av produkterna på marknaden) för att minska risken att inte bli av med varorna.
 2. Sänk säkerhetslagret: Påfyllnadsrutinerna och parametrar för inköp måste ses över för att anpassas till en minskande efterfrågan.
 3. Jobba aktivt för att undvika överlager/passivt lager: I slutet av en produkts livscykel är det viktigt att jobba aktivt för att undvika att bli stående med restlager och inkurans.

Att ha en förståelse för produktlivscykeln och de olika faserna kan hjälpa er att bättre förstå efterfrågan och hur ni bör förhålla er till denna. På så sätt minimerar ni risken för att affärsmöjligheter går förlorade, lagerhållningen balanseras på bästa möjliga vis, och ni undviker inkuranta lager.


Gratis Guide - 8 steg till bättre efterfrågeprognoser

Den här bloggposten publicerades först i juni 2015 och uppdaterades i juli 2018. 

Share

3 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst