Lagerplanerarens guide till produktlivscykeln och dess faser

5 min läsning

Product Lifecycle and inventory

  Share

 • Twitter-Icon
 • facebook-icon
 • linkedin-icon
 • atrate-icon

Produktlivscykelns faser är inte bara viktiga att hålla koll på för marknadsförare och produktchefer, utan spelar även en avgörande roll för alla lagerplanerare som hanterar efterfrågeprognoser och lagerhållning.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom varför.

Introduktion till produktlivscykelns faser

Produktlivscykeln beskriver de olika stadier som en produkt går igenom, från att produkten introduceras till marknaden tills att den slutligen tas bort från försäljning.

Lagerplanering är mycket nära kopplat till produktens livscykel eftersom varje stadie dikterar artikelns efterfrågemönster.

Hantering av produktlivscykeln involverar processen att hantera artiklar olika baserade på fas, justera metoder för efterfrågeprognoser, lagerpolicyer och ombeställningsparametrar, beroende på var de befinner sig i sin produktlivscykel.

Produktlivscykelns faser och lagerhantering

Hantering av produktlivscykeln är en sedan länge etablerad teknik som definierar de olika stadierna av en produkts på marknaden – från introduktion till slutet av sin livscykel. Nästan varje produkt har en gräns för hur lång tid den kan säljas till kunder. Vissa produkter kommer att ha en kortare produktlivscykel på grund av nyare teknologi och ändrade konsumentbeteende. Andra produkter kommer att hålla mycket längre.

Det är därför viktigt att lagerplanerare känner till respektive produktlivscykel för varje enskild lagerartikel de hanterar.

Kundernas efterfrågan och produktlivscykels faser

När en produkt rör sig genom sin produktlivscykel kommer den att uppleva stora förändringar i efterfrågan. Till exempel kan efterfrågan skjuta i höjden under introduktionsfasen, men sjunka när den når nedgång. Dessa olika efterfrågemönster gör det mer utmanande för lagerplanerare att prognostisera och säkerställa att de beställer rätt lagernivåer.

Här är ett exempel på hur en produkt rör sig i en livscykel, från ett stadie till ett annat.

Produktlivscykelns faser o efterfrågemönster

Allteftersom produkten rör sig i grafen ovan används olika prognosmetoder, modeller och planeringstekniker för att möta variationer i efterfrågan. För att säkerställa hög noggrannhet bör en lagerplanerare använda en annan prognosmodell för varje efterfrågetyp. Detta beror på att efterfrågan i varje fall kommer att fluktuera olika och så konfidensintervallet (intervallet av värden inom vilket det slutliga efterfrågevärdet sannolikt kommer att vara) kommer att vara större eller mindre.

Till exempel är det statistiskt vettigt att använda en annan algoritm för att prognostisera efterfrågan på en produkt med ”lumpy efterfrågan” (med en typiskt hög avvikelse från dess genomsnittliga efterfrågan) till en produkt med ”snabb efterfrågan” (med mycket liten avvikelse).

Lagerpolicyer och produktlivscykelns faser

En produkts position i produktens livscykel är också avgörande när det kommer till regler för lagerhållning. Även om grundläggande lagerklassificeringsmodeller, såsom ABC-analys, grupperar och prioriterar produkter baserat på deras värde för verksamheten, misslyckas de med att redogöra artiklars position i sin livscykel och efterfrågetyper.

Till exempel, om en produkt tidigare har sålt bra med goda vinstmarginaler, skulle du vara benägen att lagerhålla generösa mängder lager. Men utan att veta dess livscykelposition så risker du att bygga upp ett överskott och till slut ett inkurant lager. Speciellt om produkten närmar sig slutet av sin mognad och börjar nå en fas av nedgång.

Lagerhantering och produktlivscykelns faser

De fyra huvudkategorier som definierar produktlivscykelns faser

 1. Introduktionsfasen

  När en ny produkt lanseras är kunderna få, konkurrensen låg och försäljningen låg vilket kan innebära en hög risk. Kostnaderna för distribution och marknadsföring är höga samtidigt som planerare måste fylla lagerhyllorna för att säkerställa att rätt produkter finns i lager när försäljningen tar fart.

  Avsaknaden av historisk data är ofta uppenbar, men om liknade produkter finns i sortimentet finns det möjlighet att utnyttja dessa på ett smart sätt för att beräkna efterfrågan för den nya produkten. Om inga liknade produkter finns i sortimentet krävs kvalitativa bedömningar, exempelvis expertåsikter, Delfi-metoden eller intervjuundersökningar.

 1. Tillväxtfasen

  När en produkt ökar i popularitet kommer försäljningen ta fart. Det kan ske snabbt eller över tid men den positiva trenden i efterfrågan är tydlig. Under tillväxtstadiet behöver man fatta en hel del strategiska beslut för att garantera en skalbar organisation som växer med kvalitet. Kapacitetsökning, marknadsföringsstrategier, produktionsplanering m.m. behöver ses över.

  Under denna fas ökar även behovet av statistiska metoder för att förutsäga vändpunkter i försäljningen. Lagerplanerare behöver noga följa aktuella prognoser och säkerställa att lagernivåerna är korrekta. Prognostisering, påfyllnadsrutiner och distribution måste fungera bra för att man ska kunna hålla en hög servicegrad gentemot slutkunderna.

 1. Mognadsfasen

  Efter att en produkt etablerat sig på marknaden kommer tillväxten att mattas av. I det här stadiet möts lagerplaneraren av en stabil men stundvis oberäknelig efterfrågan med temporära toppar och dalar. Här bör målen för servicegraden vara höga men man får vara försiktigt med att inte binda upp för mycket kapital i överflödigt lager.

  Detta mönster kräver en frekvent prognostisering för att säkerställa optimala lagernivåer. Här behövs tillförlitliga prognoser för att fatta beslut om prissättning, produktionsplanering, lagernivåer och marknadsföringskampanjer. Även i denna fas är det lämpligt att basera prognostiseringen på statistiska metoder.

  När en vara börjar nå slutet av sin mognadsfas och drabbas av nedgång måste lagerplaneraren börja vidta åtgärder. Detta kommer i form av att sänka mängden lagervaror du har, redo för den sista nedgången i efterfrågan. Detta kan göras genom att:

  1. Sänk servicegraden: Som lagerplanerare kan du justera de satta servicenivåerna nedåt (tillgängligheten av produkterna på marknaden) för att minska risken att inte bli av med varorna.
  2. Sänk säkerhetslagret: Påfyllnadsrutinerna och parametrar för inköp måste ses över för att anpassas till en minskande efterfrågan.
  3. Jobba aktivt för att undvika överlager/passivt lager: I slutet av en produkts livscykel är det viktigt att jobba aktivt för att undvika att bli stående med restlager och inkurans.

  Att ha en förståelse för produktlivscykeln och de olika faserna kan hjälpa er att bättre förstå efterfrågan och hur ni bör förhålla er till denna. På så sätt minimerar ni risken för att affärsmöjligheter går förlorade, lagerhållningen balanseras på bästa möjliga vis, och ni undviker inkuranta lager.

 1. Nedgångsfasen

  Efter mognadsfasen faller produktens efterfråga. Detta kan bero på ändrade behov hos kunderna, konkurrerande produkter, marknadstrender eller annat. I slutskedet av produkternas livscykel kan man bli tvingad att rea ut lagret kraftigt för att göra sig av med överflödet, vilket har en negativ inverkan på företagets finanser. Det kan vara lämpligt att sänka servicenivån och orderkvantiteter för att minska mängden av lagerförda varor och riskera överlager. Det är en tuff avvägning för företag, man vill inte riskera att gå miste om affärer på grund av brist i lagret men å andra sidan kommer ett passivt lager med höga kostnader.

  Både kapitalbindning, lagerföringskostnader och inkurans kan vara en stor finansiell börda. Om man fångar den avtagande efterfrågan och successivt vidtar åtgärder för att minska i lagret i lämplig hastighet blir det enklare att undvika inkuranta lager.

  En produkts olika efterfrågemönster

  En produkts olika efterfrågemönster

Hur beräknar jag produktlivscykelns faser för effektiv lagerplanering?

Att ha en förståelse för produktlivscykeln och de olika faserna kan hjälpa dig att bättre förstå efterfrågan och hur du bör förhålla dig till denna. På så sätt minimerar du risken för att affärsmöjligheter går förlorade, lagerhållningen balanseras på bästa möjliga vis, och du undviker inkurant lager.

Dock kan det vara extremt tidskrävande att beräkna produktlivscykelns faser för varje enskild artikel – speciellt om du har en stor produktportfölj! Och, som tidigare diskuterats, bör du helst identifiera dessa livscykelstadier och motsvarande efterfrågetyper regelbundet.

Om detta låter som en tidskrävande uppgift, överväg att koppla EazyStock till ditt affärssystem. EazyStock är ett lageroptimeringsverktyg som enkelt kopplas till ditt affärssystem och prognostiserar automatiskt efterfrågan, optimerar dina lagernivåer och rekommenderar din lagerpåfyllnad – på daglig basis.

EazyStock beräknar inte bara varje enskild artikels fas i produktlivscykeln och efterfrågetyp, den tar också hänsyn till säsongsvariationer, trender och säljkampanjer vid prognostisering av efterfrågan och optimala lagernivåer.

Med data som uppdateras dagligen kommer dina beställningskvantiteter och beställningspunkter alltid att baseras på de senaste variablerna för utbuds- och efterfrågan. Vill du veta mer? Ladda ner vår eBook nedan eller kontakta våra experter här.

Efterfrågeprognoser

Share
time

5 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst