Lagerplanerarens guide till produktlivscykeln och dess faser

Produktlivscykelns faser är inte bara viktiga att hålla koll på för marknadsförare och produktchefer, utan spelar även en avgörande roll för alla inköpare och lagerplanerare som hanterar efterfrågeprognoser och lagerhållning.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom varför.

Introduktion till produktlivscykelns faser

Produktlivscykeln beskriver de olika stadier som en produkt går igenom, från att produkten introduceras till marknaden tills att den slutligen tas bort från försäljning.

Lagerplanering är mycket nära kopplat till produktens livscykel eftersom varje stadie dikterar artikelns efterfrågemönster, så det är av högsta vikt att ha koll på vart produkter befinner sig i sin produktlivscykel.

Hantering av produktlivscykeln involverar processen att hantera artiklar olika baserade på fas, justera metoder för efterfrågeprognoser, lagerpolicyer och ombeställningsparametrar, beroende på var de befinner sig i sin produktlivscykel.

Det fyra viktigaste faser i produktlivscykeln för lagerhållning är:

  • Introduktionsfasen
  • Tillväxtfasen
  • Mognadsfasen
  • Nedgångsfasen

Produktlivscykelns faser och lagerhantering

Hantering av produktlivscykeln är en sedan länge en etablerad teknik som definierar de olika stadierna av en produkts tid på marknaden – från introduktion till slutet av sin livscykel. Nästan varje produkt har en gräns för hur lång tid den kan säljas till kunder. Vissa produkter kommer att ha en kortare produktlivscykel på grund av nyare teknologi och ändrade konsumentbeteende. Andra produkter kommer att hålla mycket längre.

Inköpare och supply chain managers behöver arbeta nära andra avdelningar för att kunna fatta avgörande beslut om varje produkts framtid. Det är därför viktigt att lagerplanerare känner till respektive produktlivscykel för varje enskild lagerartikel de hanterar.

Genom att förbättra synlighet och kontroll över produktens livscykel kan ni minska risker och kostnader, samtidigt som det förbättrar kundupplevelsen.

Produktens livscykel sammanför statistik, människor och processer för att hitta den optimala nivån av lagertillgänglighet och validerar risker för varje skede av produktens livscykel. Detta för att säkerställa att lagernivåerna ständigt speglar den tillhörande kundefterfrågan.

Kundernas efterfrågan och produktlivscykels faser

När en produkt rör sig genom sin produktlivscykel kommer den att uppleva stora förändringar i efterfrågan. Till exempel kan efterfrågan skjuta i höjden under introduktionsfasen, men sjunka när den når nedgång. Dessa olika efterfrågemönster gör det mer utmanande för lagerplanerare att prognostisera och säkerställa att rätt lagernivåer beställs.

Här är en produktlivscykel och motsvarande efterfrågemönster, eller ”efterfrågetyper” som EazyStock grupperar artiklar i:

Produktlivscykel

Allteftersom produkten rör sig i grafen ovan används olika prognosmetoder, modeller och planeringstekniker för att möta variationer i efterfrågan. För att säkerställa hög noggrannhet bör en lagerplanerare använda en annan prognosmodell för varje efterfrågetyp. Detta beror på att efterfrågan i varje fas kommer att fluktuera olika och så konfidensintervallet (intervallet av värden inom vilket det slutliga efterfrågevärdet sannolikt kommer att vara) kommer att vara större eller mindre.

Till exempel är det statistiskt vettigt att använda en annan algoritm för att prognostisera efterfrågan på en produkt med ”lumpy efterfrågan” (med en typiskt hög avvikelse från dess genomsnittliga efterfrågan) till en produkt med ”snabb efterfrågan” (med mycket liten avvikelse).

Lagerpolicyer och produktlivscykelns faser

En produkts position i produktens livscykel är också avgörande när det kommer till regler för lagerhållning. Även om grundläggande lagerklassificeringsmodeller, såsom ABC-analys, grupperar och prioriterar produkter baserat på deras värde för verksamheten, misslyckas de med att redogöra artiklars position i sin livscykel och efterfrågetyper.

Till exempel, om en produkt tidigare har sålt bra med goda vinstmarginaler, skulle ni vara benägen att lagerhålla generösa mängder lager. Men utan att veta dess livscykelposition så risker ni att bygga upp ett överskott och till slut ett inkurant lager. Speciellt om produkten närmar sig slutet av sin mognad och börjar nå en fas av nedgång.

Hur bör man hanterar sitt lager för att ta hänsyn till stadier av produktens livscykel?

De fyra huvudkategorier som definierar produktlivscykelns faser

1. Introduktionsfasen

Introduktionsfasen i produktens livscykel är när en ny produkt introduceras och görs tillgänglig på marknaden. Det går inte att förneka att det är en period förknippad med hög risk där det är viktigt att förstå hur mycket av produkten som ska beställas och vilken leverantör de behöver för att beställa delar eller slutprodukter från.Även med prognostiserade försäljningssiffror vet ingen riktigt hur kunderna kommer att reagera på produkten.

Om kunderna älskar den behöver ni öka inköpen snabbt. Om tvärtom, riskerar ni att stå kvar med höga lagernivåer av oönskade produkter.Avsaknaden av historisk efterfrågedata är ofta uppenbar, men om liknade produkter finns i sortimentet finns det möjlighet att utnyttja dessa på ett smart sätt för att beräkna efterfrågan för den nya produkten för att hjälpa till i denna osäkra fas.  

2. Tillväxtfasen

När en produkt ökar i popularitet kommer försäljningen ta fart. Det kan ske snabbt eller över tid men den positiva trenden i efterfrågan är tydlig. Ni kommer att ha mer data att arbeta med, så istället för att använda data från liknande produkter kan ni börja använda kvantitativ data och spåra trender.

Inköpare och lagerplanerare behöver noga följa aktuella efterfrågeprognoser och säkerställa att lagernivåerna är korrekta. Dessa prognoser bör använda en annan algoritm än den som användes vid introduktionsfasen. Prognostisering, påfyllnadsrutiner och distribution måste fungera bra för att man ska kunna hålla en hög servicegrad gentemot slutkunderna. Med försäljningen i en stadig tillväxtfas kan det också vara klokt att analysera era beställningspunkter för att optimera deras kostnadsmodell.

3. Mognadsfasen

Efter att en produkt etablerat sig på marknaden kommer tillväxten att mattas av. I det här stadiet möts lagerplaneraren av en stabil men stundvis oberäknelig efterfrågan med temporära toppar och dalar. Detta mönster kräver en frekvent prognostisering för att säkerställa optimala lagernivåer. 

När en vara börjar nå slutet av sin mognadsfas och drabbas av nedgång måste lagerplaneraren börja vidta åtgärder. Detta kommer i form av att sänka mängden lagervaror ni har, redo för den sista nedgången i efterfrågan. Detta kan göras genom att:

  • Sänk servicegraden: Inköpare och lagerplanerare kan justera de satta servicenivåerna nedåt (tillgängligheten av produkterna på marknaden) för att minska risken att inte bli av med varorna eller till och få ett kostsamt föråldrade lager (lager med noll efterfrågan). Kostnaderna förknippade med att transportera stora mängder överskott eller föråldrade lager kan vara en betydande ekonomisk börda för alla företag. Nyckeln är att omprognostisera efterfrågan och regelbundet göra påfyllningsjusteringar därefter.
  • Sänk säkerhetslagret: Påfyllnadsrutinerna och parametrar för inköp måste ses över för att anpassas till en minskande efterfrågan.

Att ha en förståelse för produktlivscykeln och de olika faserna kan hjälpa er att bättre förstå efterfrågan och hur ni bör förhålla er till denna. På så sätt minimerar ni risken för att affärsmöjligheter går förlorade, lagerhållningen balanseras på bästa möjliga vis, och ni undviker inkuranta lager.

4. Nedgångsfasen

I takt med nya trender, produkter eller att det läggs till nya funktioner som släpps på marknaden kommer vissa äldre produkter att uppleva en minskad efterfrågan och försäljningen börjar avta. Smarta inköpare och lagerplanerare kommer redan att ha sett denna nedgång komma och vidtagit åtgärder för att minska lagernivåerna på lämpligt sätt för att undvika att stå kvar med föråldrade varor. I slutet av produktens livscykel bör överskottet och det föråldrade lagret vara nästan noll för att säkerställa att ert företagskapital inte binds upp i lager eller går förlorat.

Både kapitalbindning, lagerföringskostnader och inkurans kan vara en stor finansiell börda. Om man fångar den avtagande efterfrågan och successivt vidtar åtgärder för att minska i lagret i lämplig hastighet blir det enklare att undvika inkuranta lager.

Hur beräknas produktlivscykelns faser för effektiv lagerplanering?

En effektiv hantering av produktens livscykel säkerställer att produkterna kan röra sig sömlöst genom varje steg, från introduktion till nedgångs fas. Att ha en förståelse för hela livscykeln och de olika faserna kan hjälpa er att bättre förstå efterfrågan och hur ni bör förhålla er. På så sätt minimeras risken för att affärsmöjligheter går förlorade, lagerhållningen balanseras på bästa möjliga vis, och inkurant lager undviks.

Dock kan det vara extremt tidskrävande att beräkna produktlivscykelns faser för varje enskild artikel – speciellt om ni har en stor produktportfölj! Och, som tidigare diskuterats, bör ni helst identifiera dessa livscykelstadier och motsvarande efterfrågetyper regelbundet.

Om detta låter som en tidskrävande uppgift, överväg att koppla EazyStock till ert affärssystem. EazyStock är ett lageroptimeringsverktyg som enkelt kopplas till ert affärssystem och prognostiserar automatiskt efterfrågan, optimerar lagernivåer och rekommenderar lagerpåfyllnad – på daglig basis.

EazyStock beräknar inte bara varje enskild artikels fas i produktlivscykeln och efterfrågetyp, den tar också hänsyn till säsongsvariationer, trender och säljkampanjer vid prognostisering av efterfrågan och optimala lagernivåer.

Med data som uppdateras dagligen kommer era beställningskvantiteter och beställningspunkter alltid att baseras på de senaste variablerna för utbuds- och efterfrågan.

Vill ni veta mer? Ladda ner vår eBook nedan eller kontakta våra experter här.

Efterfrågeprognoser
Very old-fashioned and early camera against a blight brown backdrop to show obsolete stock
Blogg

Så undviker du inkurant lager

Att ha tillräckligt med lager för att möta efterfrågan är grundläggande för lagerhållande företag. Att ta slut i lager leder...

Bestandsveränderung: Das Herzstück für Bestandsplaner und Einkäufer
Blogg

6 effektiva metoder för optimal lagerstyrning  

Att optimera lagerhanteringen med effektiva metoder för lagerstyrning är avgörande för ett framgångsrikt företag. I denna artikel fokuserar vi på...

Blogg

Identifiera säsongsvariationer vid efterfrågeprognostisering

Nu är det dags igen. Årets mest intensiva period med Halloween, Black Friday, jul och nyår i ett enda svep....

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev