Mjukvara för lageroptimering

EazyStocks inköps- och lageroptimering använder AI och maskininlärning för att hjälpa företag att minska investeringar i lager och samtidigt förbättra lagertillgänglighet och lönsamhet.

Optimise Image

Fördelar med lageroptimering

Våra globala försörjningskedjor står ständigt inför nya utmaningar och osäkerheter, med nästan dagliga ekonomiska, politiska och sociala förändringar. Hur lyckas man på konkurrensutsatta marknader i en snabbt föränderlig värld?

En viktig del är att säkerställa att ni fortsätter att möta efterfrågan genom att ha rätt produkter när det behövs utan att binda upp kapital i onödan. Det är just det som är resultatet av lageroptimering.

Lageroptimering balanserar höga servicenivåer med lägsta möjliga lagerinvestering. Lageroptimering säkerställer lagertillgänglighet samtidigt som ni sänker lagerkostnader och minimerar risken för att bygga upp överskott i lager.

Detta uppnås genom att prognostisera efterfrågan och hantera efterfrågevariabler samtidigt som lagerpolicys och lagerparametrar justeras dynamiskt.

Hur fungerar lageroptimering?

Man kan dela upp lageroptimering i tre delar:

inventory optimisation
  • Efterfrågeprognoser
    Använd relevanta algoritmer och efterfrågetyper för varje enskild artikel beroende på deras plats i produktlivscykeln samtidigt som man tar hänsyn till säsongsvariationer, trender och kampanjer.
  • Lagerpolicy och klassificering
    Prioritera och avgör vilka produkter och hur mycket av varje artikel som ska finnas i lager och vilka ni kan köpa in efterhand genom lagerklassificeringsmetoder som ABC-analys. Använd planering av lagerställen för att se till att lagret distribueras på ett optimalt sätt, så att ni har rätt kvantitet i rätt tid på rätt plats.
  • Inköp och återanskaffning
    Det sista steget för att fullända er lageroptimeringsprocess är att få ordning på orderpunkter, orderkvantiteter och få automatiska dagliga orderförslag. Genom att optimera era påfyllningsprocesser kommer ni att ha rätt produkter för att möta förväntad efterfrågan och kunna lagerhålla tillräckligt med säkerhetslager för att möta oväntad efterfrågan utan ökade kostnaden och risk för överlager.

Varför ha en mjukvara för lageroptimering?

Att genomföra lageroptimeringsmetoder utan rätt verktyg är både komplext och tidskrävande. Det finns många affärssystem (ERP) och lagerhanteringssystem (WMS) som erbjuder bra lagerhanteringsfunktioner, dock är det få som tillhandahåller möjligheter för lageroptimering.

För att vara konkurrenskraftig är det viktigt att ha förmågan att hantera en föränderlig omvärld. En AI-driven mjukvara för lageroptimering kopplas sömlöst till ert ERP och arbetar dynamiskt, automatiserar processer och ger dig en tydlig överblick över hela försörjningskedjan, i realtid.

Glöm komplexa och manuella beräkningar; låt automatisering förändra och effektivisera ert tillvägagångsätt och återanskafftning. EazyStocks maskininlärningsalgoritmer beräknar era lägsta och högsta lagernivåer, beställningspunkter, optimala orderkvantiteter, säkerhetslagernivåer och ger er full överblick på er lagerdata. Vem vill inte förbättra lagertillgängligheten, möta efterfrågan och undvika att gå miste om försäljning?

Varför hantera ert lager – när ni kan optimera?

Ta tillvara på realtidsdata, justera lagerpolicys och dynamiskt justera lagerparametrar för att förbättra tillgängligheten och minska kostnader.
Boka demo

Optimera

Se mer om hur ni kan optimera era inköp och lagerprocesser

Lagerplanering

Med EazyStock kan ni uppnå de mest ambitiösa målen för orderuppfyllelse med minsta möjliga lagernivåer.

Leverantörshantering

EazyStock hjälper till att säkra en pålitlig och kostnadseffektiv lagerförsörjning och påfyllnad, följ leveranser och förbättra relationer till leverantörer.

KPI:er och rapporter

Genom att fokusera på de viktigaste KPI:erna och nyckeltalen för lager kan ni optimera lagernivåer och förbättra lagertillgängligheten.