Beräkna EOQ med hjälp av Wilsonfomeln

Vad är ekonomisk orderkvantitet, EOQ och Wilsonformeln?

Ekonomisk orderkvantitet, som även brukar kallas EOQ eller Wilsonformeln, avser den mest kostnadseffektiva metoden för att beställa lagervaror. Målet är att minska lagerkostnaderna och ordersärkostnaderna till ett minimum för att uppnå maximal lönsamhet. Lagerhållningskostnader innefattar kostnader för lagerhyllor, lagerlokaler, försäkringar, administration, värdeminskning mm och ordersärkostnad de kostnader som förknippas med hantering av inköpsordrar.

Stora mängder lager innebär både kostnader och en risk för att inte sälja slut. Samtidigt tenderar stora beställningar att minska inköps- och leveranskostnader. Det här är ett dilemma för många företag, hur mycket ska man våga köpa in för att få ner priset? När överstiger lagerhållningskostnaden besparingarna man kan göra vid stora inköpskvantiteter?

Det finns en brytpunkt där den totala kostnaden når en optimal nivå, och detta är den ekonomiska orderkvantiteten, även kallad EOQ.

Att hitta och bibehålla den ekonomiska orderkvantiteten vore relativt enkelt i en miljö där efterfrågan på varje artikel och kostnaden per enhet är konstant. Men för de allra flesta bolag som köper och säljer varor behöver man ta hänsyn till faktorer som kostnad för artiklar som beställts, leveranskostnader, tillgängliga mängdrabatter och lagerkostnader. Detta gör det mycket mer komplext och är en av anledningarna till att många drar sig för att använda EOQ som inköpsmetod.

Beräkna EOQ med hjälp av Wilsonformeln

EOQ är den punkt där både lager- och ordersärkostnaden är så låga som möjligt, faktum är att det är den punkt då de båda kostnaderna är like höga. Grafen nedan illustrerar hur den årliga ordersärkostnaden (ordering cost) och lagerhållningskostnaden (holding cost) ändras vartefter beställningskvantiteten ökar; den ekonomiska orderkvantiteten är markerad vid den lägsta punkten på linjen för ”total cost”.

 

 ekonomisk orderkvantitet (EOQ) graf

 

För att beräkna EOQ behöver du:

  • Den årliga efterfrågan på den aktuella artikeln
  • Ordersärkostnaden
  • Lagerhållningskostnaden.

Dessa kan sedan sättas in i ”Wilson-formeln”, även kallad ”EOQ-formeln”:

Ekonomisk orderkvantitet, EOQ, wilsonformeln

Där:

D = årlig efterfrågan

C= ordersärkostnad

Ch = lagerhållningskostnad per enhet

Låt oss ta ett exempel:

Säg att du är en leksaksdistributör och en av dina bästsäljare är en viss docka. Varje år är efterfrågan på dockan 15,000. Orderkostnaden är $20 per order. Lagerkostnaden per docka är slutligen $0,5 /enhet.

D = 15,000

C= $20

Ch = $0,5

EOQ, Wilsonformeln exempel
Detta innebär att EOQ för dockan är ungefär 1096 enheter per order. Med en årlig efterfrågan på 15000 enheter innebär detta att du kommer lägga beställningar hos din återförsäljare ca 14 gånger per år.

Att tänka på när man överväger att använda EOQ

Många lagerplanerare och inköpare antar att ekonomisk orderkvantitet för varje lagerlagd artikel är den bästa metoden för att beräkna inköp och lager. Men det finns flera faktorer som du bör ha i åtanke innan du börjar beräkna EOQ för alla dina artiklar.

Finns det risk för konflikter i inköpskalendern?

I exemplet ovan kommer beställningar för dockorna läggas 14 ggr/år vilket är mer än en gång i månaden. Trots att detta kanske är den optimala orderkvantiteten för att minimera kostnaderna måste du fråga dig om det faktiskt är möjligt för lagerpersonalen att hantera så frekventa leveranser? Kommer din leverantör att tillåta ett större antal beställningar med en mindre mängd artiklar? Finns det andra konflikter i beställningskalendern? Genomförbarhet kan med andra ord vara en utmaning med EOQ.

Finns varorna redan i lagernätverket?

Inte sällan fluktuerar efterfrågan eller så skiljer sig efterfrågan mellan olika lagerställen. Det kan innebära att du har artiklarna som ska beställas enligt EOQ på andra ställen i lagernätverket. I det fallet kan en omfördelning av lagret, snarare än ombeställning vara vad som behövs för att du bättre ska kunna optimera resurserna. En lageromfördelning flyttar ditt lager till de platser där det behövs, vilket gör att du kanske inte behöver beställa nytt från leverantören. Det innebär även att du flyttar artiklar från lagerställen där efterfrågan är låg så att yta frigörs för artiklar av större värde.

Tar EOQ hänsyn till dina mest värdefulla produkter?

Att beställa den ekonomiska orderkvantiteten för varje artikel i lager oavsett hur värdefulla dessa är för din försäljning, kan leda till brist på dina mest värdefulla produkter. Slösar du värdefull hyllplats på varor som du egentligen inte skulle behöva lagerlägga? Om du i stället prioriterar produkter med högre efterfrågan och större värde kommer du kunna hålla högre servicegrad till lägre kostnad. Med hjälp av en ABC-analys kan du identifiera vilka artiklar som är dina mest värdefulla och dessutom bestämma var på lagret dessa ska finnas för att finnas nära till hands för plockare och packare.

ABC Analysis Diagram

Kommer EOQ-beställningar uppfylla kraven på dina leverantörers minsta beställningskvantitet?

Mindre och mer frekventa beställningar gör det möjligt för lagerplanerare att matcha inköp med kundernas faktiska efterfrågan. Men många leverantörer kväver en viss minimumkvantitet för varje beställning. För varje order som inte uppfyller den minsta orderkvantiteten minskar återförsäljaren sin vinstmarginal och ökar leveranskostnaden, och få leverantörer är villiga att sätta sin vinst på spel. Se till att gå igenom alla dina leverantörer och försäkra dig om att minimibeställningarna inte blir ett problem.

Förändringar i efterfrågan över tid

Att finna och upprätthålla den ekonomiska orderkvantiteten vore relativt enkelt om efterfrågan och kostnaden för varje artikel är konstanta och om antalet artiklar är relativt lågt. Men i takt med att produkter förflyttar sig genom produktlivscykeln och efterfrågan varierar blir det en ordentlig utmaning att beräkna EOQ för tusentals artiklar.

Eftersom den årliga efterfrågan är en väsentlig del av EOQ-beräkningen blir det betydligt svårare att hålla beräkningen uppdaterad när efterfrågemönstren förändras. Den ekonomiska orderkvantiteten behöver ständigt räknas om för att ta hänsyn till de olika stadierna i produktlivscykeln. Grafen nedan illustrerar hur efterfrågan av en produkt kan förändras i takt med att produkten går genom dess livscykel:

Produktlivscykel med efterfrågemönster

För att ytterligare komplicera saken kommer efterfrågan inte vara konstant över året. Faktorer såsom säsongsvariationer och kampanjer kan ställa till det och behöver räknas in. I vårt exempel var efterfrågan för dockan 15000 årligen och EOQ var ca 1096 enheter per beställning. Men beräkningen tar ingen hänsyn till att försäljningen troligen går upp under julhandeln och kanske ner under andra tider på året. Resultatet kan då bli att man säljer slut under de viktigaste försäljningsmånaderna på året och håller alldeles för höga lager under resten av året.

Efterfrågeprognoser

Praxis för god lagerstyrning

Om du planerar att basera din återanskaffning enbart på EOQ behöver du se till att du löpande kontrollerar och uppdaterar beräkningarna för alla dina artiklar, att det inte finns några problem att ta emot mer frekventa leveranser, att du når minimikvantiteterna för beställningar och att dina högst värderade varor prioriteras.

Att manuellt beräkna EOQ för hundratals eller tusentals artiklar är tidskrävande och risken för fel är överhängande. Att optimera ditt lager kräver konstant bevakning av orderkvantiteter och beställningspunkter, men även plockfrekvens, förändringar i efterfrågan, säkerhetslagernivåer, leverantörsledtider, orderscheman… och så vidare.
Lageroptimering innebär att man ser till att lagret är så lågt som möjligt för att frigöra kapital samtidigt som servicegraden är så hög som möjligt och det är vesäntligt för att små-medelstora företag ska kunna hålla sig i framkant. Men att hålla koll på alla parametrar kräver fortlöpande analys och kan bli otroligt tidskrävande. Lyckligtvis finns det idag goda möjligheter att automatisera helt processen.

Låt EazyStock automatisera beräkningarna

EazyStock håller koll på alla artiklar och räknar ut de optimala beställningspunkterna för varje produkt baserat på var den befinner sig i produktlivscykeln, variationer såsom säsonger eller kampanjer, värdet på artiklarna, leverantörsledtider och restriktioner och mycket annat. Verktygen kan även automatisera hela processen, så att du endast behöver hantera avvikande artiklar.

Brown boxes stacked on top of each other filling a shipping container from top to bottom and side to side. The container is grey metal and the doors are open.
Blogg

Din guide till att bemästra minsta order kvantitet (MOQ)

Vad innebär minsta orderkvantitet (MOQ)? ABC, ERP, EOQ, JIT… det finns många akronymer och begrepp som används inom inköp och...

Piles of coins of different heights on a blue background with light shining on the two of the piles 5 inventory reduction methods to deliver cost savings
Blogg

5 strategier för att minska kapitalbindning i lager

Höga lagernivåer eller missad försäljning? Du känner säkert igen dilemmat. När konkurrensen är hård och kundkraven höga är hög servicegrad...

Presents stacked flat on a pale blue background to represent a Christmas tree seasonal sales seasonal forecasting
Blogg

Tips om säsongsvariationer från en Lageroptimeringsexpert

Vad innebär säsongsvariation inom lageroptimering? Kanske har du upplevt att efterfrågan på en produkt går som en berg- och dalbana...

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet