6 effektiva metoder för optimal lagerstyrning  

Att optimera lagerhanteringen med effektiva metoder för lagerstyrning är avgörande för ett framgångsrikt företag. I denna artikel fokuserar vi på de bästa metoderna för lagerstyrning för att hantera ditt lager väl och säkerställa lagertillgänglighet. Effektiva metoder för lagerstyrning är kärnan i effektiva försörjningskedjor, vilket säkerställer att produkterna är på rätt plats vid rätt tidpunkt för att möta efterfrågan och säkerställa hög kundnöjdhet. 

Vi vet alla att lager tar upp värdefull lageryta, binder kapital och påverkar resultatet. Därför är det viktigt att investera i produkter som kommer att säljas för att optimera lageromsättning och lagerutrymme. 

I denna artikel kommer vi att undersöka sex metoder för lagerstyrning som hjälper dig kontrollera dina lagernivåer, optimera ditt lager och maximera vinsten. 

Vad är lagerstyrning? 

Lagerstyrning är processen för att hantera och reglera leverans, lagring, distribution och registrering av material för att bibehålla tillräckliga mängder för nuvarande kunders behov utan överutbud eller förlust. Det är en nyckelfunktion för hantering av försörjningskedjan som upprätthåller lämpliga lagerkvantiteter för att möta kundernas efterfrågan. 

För grossister och distributörer av kapitalvaror definieras lagerstyrning som den process som används för att maximera ett företags användning av lagret. Målet med lagerstyrning är att generera maximal vinst med minsta möjliga lagerinvesteringar utan att negativt påverka kundnöjdheten eller orderpåfyllnadstakten.  

Det finns flera tekniker för lagerstyrning som används av distribuerande företag för att säkerställa maximal effektivitet och lönsamhet.  

A hand holding a scanner in a warehouse and scanning a box inventory control

Vad är lageroptimering?  

Lageroptimering syftar till att ha rätt produkter på rätt plats vid rätt tidpunkt så effektivt och kostnadseffektivt som möjligt. Lageroptimering är nyckeln för att säkerställa att lagerstyrning kan utföras effektivt. Det handlar om att uppnå lagertillgänglighet samtidigt som lagerkostnaderna minskas och risken för överskott av lager minimeras. Detta görs genom att prognostisera efterfrågan och hantera utbudsvariabler, samtidigt som lagerregler och lagerparametrar justeras dynamiskt.

6 metoder för lagerstyrning för att optimera lagernivåerna 

Här listar vi sex metoder för effektiv lagerstyrning. 

1. Förstå din efterfrågan 

Den första tekniken för lagerstyrning handlar om efterfrågeprognoser. Att veta vilka produkter som ska lagerhållas för att tillfredsställa marknadens efterfrågan är avgörande för att kontrollera dina lagernivåer. Det är viktigt att investera tid och resurser i att skapa avancerade prognosmodeller som ger korrekta efterfrågeprognoser. Det räcker inte att titta på förra årets försäljningssiffror och förvänta sig att årets kommer att följa samma mönster.  

En effektiv prognos bör ta hänsyn till följande: 

  • Produktlivscykler: Varje artikel i ditt lager befinner sig i ett specifikt skede i sin produkts livscykel. Varje livscykelsteg påverkar artikelns efterfrågemönster, vilket måste beaktas vid prognosberäkningar. 
  • Säsongsvariationer: Identifiera alla produkter i din portfölj som har säsongsbetonade efterfrågevariationer. Det är bäst att separera säsongsbetonade efterfrågefaktorer från dina basefterfrågeberäkningar för att hålla data uppdaterad och lättanvänd för framtida prognoser. 
  • Trender: Produktefterfrågan påverkas av mode, teknik, sociala, ekonomiska och juridiska faktorer. Håll utkik efter sådana trender i dina historiska efterfrågedata och justera dina prognoser därefter. 
  • Kvalitativa faktorer: Inkludera alla kvalitativa prognosfaktorer, såsom säljkampanjer, konkurrentaktivitet eller externa marknadshändelser, i din data. 

Många faktorer orsakar efterfrågevariationer – läs vår eGuide för en mer djupgående genomgång av förbättrade efterfrågeprognoser.  

2. Känn dina stjärnprodukter väl 

ABC-lageranalys är en utmärkt teknik för att segmentera ditt lager baserat på värdet det tillför företaget. Varje produkt i ditt lager har ett annat värde när det gäller hur mycket lönsamhet det bidrar med till verksamheten. Det finns många sätt att definiera ”värde”, inklusive segmentering baserat på försäljningsintäkter, lönsamhet, försäljningsvolym eller årligt konsumtionsvärde.  

Välj den metod som fungerar bäst för dig. Dela sedan upp ditt lager i kategorier – A, B och C. ’A’ är de artiklar som är avgörande för ditt företags framgång, medan ’C’ är mindre viktiga. 

ABC-klassificering är ett enkelt sätt att identifiera dina viktigaste produkter så att du kan fokusera lagerkontroll och hantering där den ger mest värde. Dessutom kan det hjälpa dig att fastställa mer fokuserade lagerkontrollparametrar. 

Det är dock ett mycket förenklat ramverk som inte tar hänsyn till utbuds- och efterfråganvariabler. För mer komplex lagerklassificering, använd mjukvara för lageroptimering, som utför flerdimensionell artikelkategorisering. Genom att segmentera SKU:er baserat på deras efterfrågan, lageromsättning och lönsamhet kan du få en mycket större insikt i att kontrollera dina lagernivåer. 

Lageromsättning

3. Ställ in lagerpolicyer för lagernivåer 

Lagerpolicyer säkerställer att du lagerför rätt varor i rätt kvantiteter – ett måste för god lagerkontroll i lagret. Se till att du har en uppsättning ”regler” för varje SKU. Lagerklassificering, såsom ABC-analys, kommer att hjälpa till med detta.  

Du bör även överväga att ställa in olika servicenivåer, säkerhetslagernivåer och omordningsparametrar för varje kategori. 

Glöm inte att ha en policy för att minska överskottslager och ta bort föråldrade artiklar. Överskottslager påverkar lageromsättningen negativt, binder rörelsekapital och påverkar kassaflödet negativt om det blir inkurant lager. 

En annan faktor är kostnaden för att lagra artiklar, för optimal lönsamhet vill man nå lägsta möjliga kostnad för lagerhållning. Använd formeln för ekonomisk orderkvantitet (EOQ) för att hitta den orderkvantitet där kostnaden för att beställa lager och lagra den är som lägst. 

Du bör också ställa in användbara KPI:er för lager när du anger policyer för lagernivåkontroll. Även om detta kan låta självklart, är det värt att granska dina nuvarande nyckeltal för att säkerställa att de tillför värde till din verksamhet genom att uppfylla affärsmål och förbättra effektivitet, kundservice och lönsamhet.

4. Inför servicenivåmål för att optimera lagret 

En målservicenivå mäter sannolikheten för att ha rätt kvantitet av en vara i lager när den efterfrågas för leverans så att det blir en helt uppfylld beställning. 

Tänk på dina kunders förväntningar på tillgänglighet och leveranstid när du anger önskade servicenivåer. Om dina kunder till exempel accepterar en ledtid på sju dagar, kan du sänka lagernivåerna och förlita dig på mindre inköpskvantiteter, vilket minskar kapitalbindningen, eller lägga on-demand-order hos dina leverantörer om de har korta ledtider för dig. 

Kom ihåg att det kostar ditt företag pengar att tillhandahålla högre servicenivåer än vad som krävs. Att inte uppfylla kundernas förväntningar kan dock leda till förlorad försäljning och missnöjda kunder. Så det är viktigt att hitta en balans. 

Servicenivåer påverkar även din lageromsättningshastighet. Sikta på högre servicenivåer för föremål som rör sig snabbare och sänk dem för dem med mindre efterfrågan. Detta håller din omsättningshastighet hög och undviker att kapital binds i onödan. 

Ju högre lageromsättningshastighet desto kortare tid ligger produkten på hyllan, vilket vanligtvis leder till högre försäljningsvolymer och högre lönsamhet för företag med lägre vinstmarginaler. 

5. Finjustera dina strategier för lagerpåfyllning  

Du kan bara optimera lagernivåerna när du har informerat om lagerinköpspraxis och bara beställer den mängd lager du behöver. 

De flesta företag kommer att beställa om när de når ett fast datum eller när lagret sjunker till en viss nivå – den optimala ombeställningspunkten. De flesta affärssystem (ERP) och lagerhanteringssystem (WMS) beställer antingen ett fast eller variabelt belopp för att möta en lägsta eller maximal lagerkapacitet. Men om dessa metoder leder till slut på lager eller överlager behöver du en smartare lagerpåfyllningsmetod. Ett mer ”informerat” eller dynamiskt tillvägagångssätt är att ta hänsyn till följande variabler: 

  • Efterfrågeprognoser 
  • Leverantörs ledtider 
  • Kostnadseffektiva orderkvantiteter 

Genom att införa utbuds- och efterfråganvariabler i din lagerpåfyllningsplanering hjälper du till att beställa korrekt och förhindrar lageruppbyggnad. 

Man unloading boxes on pallets using a forklift prevent stock build build, inventory control techniques

6. Säkerhetslager för att minska risken för lagerbrister 

Säkerhetslager, även kallat buffertlager, är det lager som hålls för att förhindra lagerbrister och restorder när prognosen överskrids eller leveransen försenas. Säkerhetslager minimerar störningar som orsakas av störningar i efterfrågan, leveranskedjan eller uppfyllelse samtidigt som man investerar lägsta möjliga mängd kapital i lager. 

Många WMS, ERP och lagerhanteringssystem använder fortfarande en grundläggande modell för lagerdagar för att beräkna säkerhetslager. Till exempel räknar de ut antalet dagar (eller veckor) av efterfrågan och lägger till tillräckligt med buffertlager för att täcka eventuella avvikelser, t.ex. fyra veckors omsättningslager och två veckors säkerhetslager. 

Detta ”one-size-fits-all”-upplägg förutsätter dock att alla varor i lagret har liknande efterfrågemönster och beter sig likadant. Som vi redan har diskuterat är detta vanligtvis inte fallet. Ju mer exakta dina beräkningar av säkerhetslager är, desto mindre sannolikhet att du upplever situationer med slut på lager eller överlager. Vid beräkning av säkerhetslager är de viktigaste faktorerna att beakta: 

  • Målgrad för servicenivå 
  • Prognosnoggrannhet 
  • Ledtid (eller leveransvariation) 

För mer information om beräkning av säkerhetslager, ladda ner vår eGuide nedan för att läsa mer. Eller, för att ta reda på hur EazyStock kan beräkna säkerhetslagernivåer automatiskt, boka en demo från en av våra experter. 

Det är dags att se över din lagerstyrning 

Att optimera dina lagernivåer är omöjligt utan att ta hänsyn till utbud och efterfrågan. Effektiva metoder för lagerstyrning är därför beroende av lageroptimeringstaktik. 

Många företag använder kalkylblad eller standardfunktionalitet i affärssystem för att utföra sina processer för lagerstyrning. Båda tillvägagångssätten har begränsningar. 

Därför använder fler företag mjukvaror för lageroptimering för att minska tidskrävande lagerkontroll, automatisera sina processer och förbättra effektiviteten. Verktyg för lageroptimering använder avancerade algoritmer som inte är tillgängliga någon annanstans för att göra lagerhanteringsberäkningarna noggranna och snabba. 

EazyStock kopplas smidigt och snabbt till ert existerande affärssystem och förbättrar servicenivån inom några veckor efter implementering. 

Hälsosamma lagernivåer
cardboard box and stack of parcels behind it on wooden floor in a warehouse how to manage excess stock
Blogg

Överlager: Orsaker, konsekvenser och lösningar

Överlager, är en av lagerhållande företags största utmaning. Även företag med effektivt lagerkontroll, kan ackumulera felaktiga artiklar i sitt lager...

A wall of carboard boxes stacked next to and on top of each other, set back and forward in their stacks steps to reduce excess and obsolete inventory
Blogg

5 strategier för att reducera ditt överlager

Om du söker på ordet ”överlager” kommer du att finna en uppsjö av företag som erbjuder sig köpa upp ditt...

Gold bars stacked three on the bottom, two in the middle and one on the top on a pink background to show a bell curve of a product lifecycle
Blogg

Lagerplanerarens guide till produktlivscykeln och dess faser

Produktlivscykelns faser är inte bara viktiga att hålla koll på för marknadsförare och produktchefer, utan spelar även en avgörande roll...