Lageromsättning

6 Tekniker för Bättre Lagerstyrning

Lagerstyrning kan definieras som ”samordning och övervakning av leverans, lagring, distribution och registrering av material för att bibehålla tillräckliga mängder för nuvarande kunders behov utan överutbud eller förlust”.

När det gäller grossister och distributörer av kapitalvaror kan lagerstyrning ytterligare definieras som den process som används för att maximera ett företags användning av lagret. Målet med lagerstyrning är att generera maximal vinst med minsta möjliga lagerinvesteringar utan att negativt påverka kundnöjdheten eller takten för orderpåfyllnad. Det finns ett antal olika tekniker för lagerstyrning som används av distribuerande företag för att säkerställa att deras lagerstyrning maximerar effektiviteten och lönsamheten.

Tekniker för lagerstyrning

Här listar vi sex tekniker för lagerstyrning för grossister och distributörer av kapitalvaror:

1) Upprätta årliga lagerpolicys

Med den här tekniken fastställer ledningen högsta och lägsta nivå av varor som måste hållas i lager, på ett lagerställe eller inom nätverket av lagerplatser. Ledningen måste också sätta optimerade nivåer för beställningspunkter, säkerhetslager och vilken genomsnittliga lagernivå man vill ha för att säkerställa att kostnader inte börjar skena. 

2) Investeringsbudget

Många organisationer har en årlig inventeringsbudget och är oftast väl förberedda innan inventarier upphandlas. Dom här budgetarna bör omfatta den totala ägandekostnaden för att hålla lager på plats under årets finansiella period. Detta inkluderar materialkostnad, fasta driftskostnader, finansieringskostnaderna, logistikkostnaderna, omfördelningskostnader och andra kostnader som bidrar till de totala ägandekostnaderna. 

Man i lager gör lagerstyrning analys

3) Upprätta ett lagerstyrningssystem

Den här metoden, även känd som ”automatiskt inventeringssystem”, är utformad för att hålla en konstant koll på mängden och värdet av varje lagerlagd artikel. Många partihandlare använder sig av ett affärssystem (ERP) eller Warehouse Management System (WMS) i kombination med en lageroptimeringslösning, till exempel EazyStock, för att optimera lagersaldon. De flesta affärssystem och WMS har bristande funktionalitet för att hålla kostnaderna nere och servicenivåerna höga, vilket är anledningen till varför optimeringsprogram kan vara så värdefulla. 

4) Lageromsättningshastighet

Detta är en teknik som används för att bestämma hur snabbt lager används upp under en viss tidsperiod. Ju högre lageromsättningshastighet desto kortare tid ligger produkten på hyllan, vilket typiskt leder till högre försäljningsvolymer och högre lönsamhet för företag med lägre vinstmarginaler. Lageromsättningen bör övervakas för varje objekt i lagret. Under produktens livscykel kommer efterfrågan fluktuera och orsaka variation i leveranskedjan. Att spåra efterfrågemönster är ett sätt att säkerställa att beställningspunkterna är korrekta och optimerade.

Lageromsättning

5) Upprätta optimerade inköpsprocesser

För få tillräcklig kontroll på lagret måste ledningen sätta inköpsrutiner som överensstämmer med den faktiska försäljningshistoriken och efterfrågemönstren av alla artiklar i lagret. Artiklar utan lageromsättningshastighet eller som inte sålts inom en redovisningsperiod, normalt 12 månader, bör klassificeras som inkurant lager och bör avvecklas för att eliminera onödiga redovisade kostnader. Alla produkter med vikande efterfrågan ska flaggas i systemet och dess säkerhetslagernivåer och beställningspunkter bör justeras nedåt för att minska risken för inkurans och kostnader. 

6) ABC-analys och ABC-klassificering

De snabbast rörliga produkterna i lager ska placeras närmast sjöfarten, skeppning och mottagarområdet i nedre högra hörnet av diagrammet nedan. Eftersom efterfrågan på varje produkt minskar över tiden är det viktigt att produkter migreras bakåt för att frigöra utrymme för artiklar med högre lageromsättning eller för nya produktlanseringar som har hög efterfrågan. majoriteten av din plockning utförs i ett ganska litet område, bör lagrets layout optimeras så att man snabbare kan leta och plocka artiklar. 

ABC analys tekniker för lagerstyrning
ABC-klassificering kan även användas för att bestämma vilka artiklar som ska vara lagerlagda och hur mycket man optimalt bör ha på lagret av varje produkt. Mer om detta kan ni läsa i ”Hur man använder ABC-klassificering för ett bättre optimerat lager”.

Utmaningar för distributörer och grossister:

lagerarbetare letar efter produkter

Här är några vanliga utmaningar som vi ofta ser hos distribuerande företag som vi pratar med

  • Lagerbrist som resulterar i restorder, förlorad försäljning och missnöjda kunder. 
  • För mycket av vissa produkter, vilket leder till överlager som binder kapital och minskar lönsamheten. 
  • Förlorad kontroll över faktiskt lager eftersom föråldrade system inte effektivt kan hänga med ökad efterfrågan och snabba förändringar. 
  • Problem att hitta material på lagret, man vet att materialet finns men lagersystemet säger något annat. 

Ur dessa vanliga utmaningar kommer några av branschens bästa praxis som kan eliminera eller åtminstone minska att dessa problem blir återkommande. Distributörer som har åtagit sig att tillämpa några av följande bästa praxis rapporterar i genomsnitt 30% minskning av kostnaderna för att hantera lager. 

Hur uppnår man lageroptimering?

Dessa 5 tekniker leder till en mer optimerad leveranskedja:

1) Kategorisera lagrer

Liknande ABCanalysen kategoriserar man lagret efter värde och hastighet på omsättningen. Lagret kan värderas baserat på tex försäljningssiffror och lönsamhetsmarginaler. Lageroptimeringsprogram som EazyStock kan hjälpa till att spåra artiklarnas efterfrågan och livscykel över 9 olika efterfrågemönster, från växande till avtagande, för att säkerställa att inköpsprocesser och efterfrågan är optimerade. Mer ABC-klassificering kan ni läsa i ”Hur man använder ABC-klassificering för ett bättre optimerat lager”.

2) Automatisera efterfrågeprognoserna

Ett företagets resultat är ofta beroende av yttre förhållanden, såsom säsongsmässig efterfrågan, marknadstrender, ekonomiska förhållanden och andra trender som kan orsaka oförutsägbara fluktuationer i efterfrågan. Med automatiserade efterfrågeprognoser behöver du inte gissa dig till hur mycket lager som bör hållas under en viss period. Med automatiserade efterfrågeprognoser beräknas alla produkters efterfrågan dynamiskt, utifrån historisk försäljningsdata, för att säkerställa optimala orderkvantiteter. 

3) Automatisera inköp

Med ett centraliserat lager kombinerat med lageroptimeringsprogramvara kan du spåra lagernivåer och förbereda dig på oförutsedda händelser. Du kan också undvika både lagerbrist och överlager eftersom efterfrågemönster automatiskt styr parametrarna för återanskaffning baserat på din lagerpolicy och önskade servicenivåer. 

4) Förbättra processer kontinuerligt

Om du inte kontinuerligt övervakar och analyserar operativa utmaningar kan du få återkommande problem med bland annat höga driftskostnader, dålig kundservice och en ineffektiv verksamhet. 

5) Investera i lageroptimeringsteknologi

De flesta grossister och distributörer förlitar sig på affärssystem och/eller WMS, för att driva sin planering, prognostisering och påfyllningsprocesser. Tyvärr är dessa typer av system inte konstruerade för att optimera lagernivåerna. Företag som vill öka sin konkurrensförmåga vinner på att utvärdera system som kan stödja en mer flexibel verksamhet och effektivisera processer för att sänka kostnader och öka servicegraden. 

Hur väl optimerat är ditt lager?

Gör vår självutvärdering och få tips på vad du kan göra för att få just din verksamhets lager bättre optimerat.

Hälsosamma lagernivåer

A wall of carboard boxes stacked next to and on top of each other, set back and forward in their stacks steps to reduce excess and obsolete inventory
Blogg

Reducera ditt överlager i fyra enkla steg

Om du söker på ordet ”överlager” kommer du att finna en uppsjö av företag som erbjuder sig köpa upp ditt...

Gold bars stacked three on the bottom, two in the middle and one on the top on a pink background to show a bell curve of a product lifecycle
Blogg

Lagerplanerarens guide till produktlivscykeln och dess faser

Produktlivscykelns faser är inte bara viktiga att hålla koll på för marknadsförare och produktchefer, utan spelar även en avgörande roll...

Warehouse shelves full of boxes to show low stock turnover
Blogg

Låg lageromsättning – varför sker det och vad blir konsekvensen?

Varför har jag så låg lageromsättningshastighet? De flesta företag med lager strävar efter att hålla en hög omsättningshastighet. Lageromsättningen ser...