5 strategier för att minska kapitalbindning i lager

6 min läsning

Minska kapitalbindning i lager

    Share

  • Twitter-Icon
  • facebook-icon
  • linkedin-icon
  • atrate-icon

Höga lagernivåer eller missad försäljning? Du känner säkert igen dilemmat. När konkurrensen är hård och kundkraven höga är hög servicegrad ofta nödvändigt för att kunderna ska bli nöjda och företaget växa. Köper du in tillräckligt mycket lager kommer du naturligtvis alltid att kunna leverera, du undviker dyra expressleveranser och håller kundnöjdheten på topp.

Tyvärr kommer höga lagernivåer med en rad negativa konsekvenser. Det kostar pengar att lagerföra varor, kapital binds upp vilket påverkar kassaflödet negativt, och framför allt är risken stor att artiklar blir inkuranta och behöver reas ut, eller i värsta fall slängas. På grund av detta har du mycket att vinna på att minska era lagernivåer.

Vilka kostnadsbesparingar finns i att reducera lagret?

Det finns många finansiella fördelar med att minska lagernivåerna – särskilt om du kan minska ditt överflödiga lager och mängden inkuranta varor. Lägre lagernivåer leder till minskade lagerhållningskostnader som till exempel hyllutrymme, försäkringar, spill och hantering. Kapital som inte binds upp kan användas för investeringar i tillväxt eller andra delar av verksamheten.

Men det som verkligen blir dyrt på sikt är allt det lager som inte hinner säljas ut innan det går ur tiden. Det spelar ingen roll hur bra pris du fick på ett parti om det så småningom behöver reas ut till underpris eller rent av skrivas av. Sist men inte minst kommer trimmade lagernivåer hjälpa till med ett hälsosamt kassaflöde och se bra ut i årsredovisningen.

Om du har som mål att reducera kostnader för logistik och leveranser bör du alltså även se över lagret och försöka minska lagernivåerna. Det knepiga är att göra det på rätt sätt. Om du blint reducerar lagret över hela produktutbudet riskerar du att resta dina mer populära produkter och i slutändan ändå sitta på för mycket av andra produktgrupper. Till din hjälp kommer här fem lagerreduceringsstrategier för att på ett sunt och säkert sätt sänka lagervärde och få ner kostnaderna.

Fem strategier för lägre lagernivåer och minskad kapitalbindning

Reduce inventory with stock classificationFör de flesta företag som köper och säljer varor kommer 80% av intäkterna från 20% av lagret. Denna teori ligger till grund för ABC-analysen, en modell som kan användas för att kategorisera lagret. ABC-modellen delar in lagret i olika grupper baserat på årsvärdesförbrukning och plockfrekvens.

A-kategorin innehåller artiklar med högst värde, tex dyra maskiner eller billigare varor med hög plockfrekvens. C-kategorin å andra sidan representerar artiklar med lågt värde såsom skruvar och muttrar som kanske inte plockas lika frekvent. Baserat på detta kan du sedan prioritera vad du ska lagerlägga för att minimera kostnaderna och ändå ha de artiklar som bidrar med störst värde till verksamheten tillgängliga.

Ett ännu bättre sätt att klassificera lager är att lägga till en XYZ-dimension som tar hänsyn till prognosavvikelser, alltså sannolikheten att efterfrågan avviker från prognosen. Allt detta kan göras manuellt, i tex Excel, men för bättre precision och effektivitet rekommenderar vi starkt ett verktyg som automatiserar processen.

EazyStock är ett verktyg som automatiskt ABC-XYZ-analyserar ditt lager, klassificerar in det och räknar ut hur mycket du optimalt bör ha i lager av de olika klasserna. Du kommer att kunna nå dina mål för servicegrad till minsta möjliga kostnad.

2. Korta ner inköpscyklerna

Att reducera inköpscykler är en annan vanlig metod för att minska lagret och även förbättra lageromsättningshastigheten. Mindre, mer frekventa beställningar ger dig större flexibilitet vilket innebär att du lättare kan möta varierande kundefterfrågan och samtidigt förebygga stora överlager.

Dock finns vissa utmaningar med denna strategi:

  • Du behöver vara noga med att använda rätt prognosmodeller och ta säsongsvariationer och andra avvikelse med i beräkningarna.
  • Att beställa lägre kvantiteter är bara möjligt om dina återförsäljare inte kräver en viss minimikvantitet. Vissa leverantörer erbjuder lägre priser vid större beställningar. Men det är inte alltid som detta lönar sig, så innan du lägger den där jättebeställningen bör du göra en noggrann analys av vad det faktiskt kommer att kosta dig att lagerlägga alla artiklar. Det är inte ovanligt att det visar sig bli billigare att beställa lägre volymer till något högre styckpriser.
  • Du behöver se till att dina interna inköpsprocesser är effektiva nog att kunna hantera mer frekventa beställningar. Återanskaffar du manuellt kommer det att krävas ett antal extra mantimmar för att hinna lägga alla ordrar.

En mjukvara för inköps- och lageroptimering kan hjälpa dig hantera alla dessa utmaningar. EazyStocks kraftfulla prognosmotor använder ett statistiska algoritmer för att beräkna efterfrågan, inklusive säsongsvariationer och andra trender. Detta hjälper dig garantera att din återanskaffning matchar variationerna i efterfrågan.

För det andra beräknar EazyStock optimala beställningskvantiteter baserat på en rad olika variabler, inklusive efterfrågeprognoser, minsta orderkvantiteter och beställningscykler. Verktyget kommer att tala om för dig om du kommer tjäna på att köpa in mindre volymer, mer frekvent till ett högre styckpris, eller tvärt om.

Slutligen kan man, om man automatiserar återanskaffning i EazyStock, lättare beställa mer frekvent eftersom att betydligt mindre tid behöver läggas på de faktiska beställningarna. Lagerplanering kommer handla mycket mer om att ta strategiska beslut baserat på data du får ut av EazyStock, än att gå igenom orderrader och beräkna lagerparametrarna manuellt.

3. Hantera leverantörsledtider

Inventory reduction via shorter lead times

Dina leverantörers ledtider har stor inverkan på dina lagernivåer. Om ledtiderna är långa eller om de ständigt fluktuerar kommer du att behöva ett större säkerhetslager för att kompensera för risken att inte hinna få in leveranser i tid.

Covid-19 utbrottet har inneburit stora påverkningar på ledtider från producenter och diskussionen om framtida lagerstrategier, för att minska beroendet av enskilda leverantörer, ligger på många ledningsgruppers bord till följd av detta.

Snabbare, mer pålitliga ledtider ger planerare större möjlighet till mer flexibla inköp och för att hålla lagernivåer och lagerhållningskostnader nere.

EazyStock har en rad funktioner för att leverantörshantering. Verktyget kan till exempel dynamiskt hålla reda på leverantörsledtider och justera säkerhetslager och beställningspunkter för att förhindra att få slut på lagret.

4. Omdistribuera lager mellan lagerställen

Det är inte ovanligt att verksamheter med flera lagerställen har olika efterfrågan på olika ställen. Då kan det vara en god investering att ha koll på det totala lagret så att du kan skicka överlager från en region, där efterfrågan är låg, till en annan där produkten i fråga säljer slut snabbt. Ofta har inköpare bara överblick över sin egen region och missar därmed att lager kan finnas på andra platser i nätverket. Och på samma sätt kanske man rear ut överlager i en region trots att det finns efterfrågan i en annan.

Genom att optimera hela distributionskedjan och ta hänsyn till alla lagerställen kan man göra stora besparingar.

Ett verktyg för lageroptimering som EazyStock, hjälper lagerplanerare att få koll på var i lagernätverket överflödiga artiklar finns och kommer automatiskt föreslå att dessa distribueras om i stället för att lägga nya leverantörsbeställningar.

5. Eliminera inkurant lager

Inkurant lager är artiklar som inte längre har någon efterfrågan. Detta kan till exempel ske när en modell ersätts av en annan, trender kommer och går eller ny teknologi gör en äldre överflödig.

För att förebygga att man bygger upp ett stort lager av inkuranta artiklar är det viktigt att förstå var i produktlivscykeln varje artikel befinner sig. Är en produkt till exempel ny på marknaden, trendar upp, snabbrörlig eller påväg att dö ut? När artiklar börjar nå slutet av livscykeln behöver du vara snabb med att justera prognoserna nedåt för att undvika att du bygger upp för stora lager. Och har du redan stora lager kanske det är dags att börja planera för kampanjer eller andra aktiviteter för att sälja av produkterna innan dom är helt inkuranta.

Inkurant lager kommer att påverka din lageromsättning negativt och det är därför viktigt att ta tag i problemet så tidigt som möjligt. Visst är det tråkigt att rea ut lager, men det är bra mycket bättre än att gömma undan artiklarna i ett mörkt hörn av lagret och försöka glömma bort dem. I längden kommer det påverka dina finansiella resultat.

EazyStock håller automatiskt koll på dina produkter genom dess livscykler och uppdaterar frekvent efterfrågemönstren, lagerstrategier och beställningspunkter. På så sätt kommer dina beställningar alltid vara anpassade till din faktiska efterfrågan.

Vilken strategi för lagerreducering är bäst?

Det finna många modeller för att reducera lagret, men tyvärr ingen universallösning. Att bara rakt av skära ner på lagret över alla produktgrupper är i princip aldrig någon bra ide. Du riskerar bara att köpa in för lite lager av vissa varor och på så sätt förlora intäkter, och fortfarande sitta på för mycket av andra.

Ett verktyg för inköps- och lageroptimering kan hjälpa dig att göra sofistikerade analyser av din efterfrågan och bestämma hur mycket du optimalt bör lagerlägga av alla enskilda artiklar. Systemet kommer sedan ta in data från leverantörer och slutligen bestämma exakt när du behöver köpa in vad, från vilken leverantör. Detta för att alltid ha tillräckligt med lager för att möta dina servicegradsmål utan att bygga upp stora överlager.

Om du är nyfiken på hur din lagerhälsa ser ut eller vill läsa mer kan du ladda ner vår guide nedan, eller kontakta oss för en analys av just ditt lager. Vi kommer kartlägga dina produkters nuvarande efterfrågemönster, identifiera dina överflödiga, lagerlagda artiklar och ge förslag på hur du kan justera inköpen för att få bukt med höga lagernivåer.

Share

time

6 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst