Economic order quantity problems

Problemet med att beräkna EOQ (ekonomisk orderkvantitet) med Wilsonformeln

4 min läsning


EOQ-modellen (ekonomisk orderkvantitet), även känd som Wilsonformeln, är ett ganska populärt sätt att beräkna kvantiteter för påfyllnad av lager och hur många beställningar som behöver göras per år. EOQ kritiseras dock ofta för att vara alltför förenklad och för att den bygger på konsekventa datainmatningar som inte riktigt återspeglar verkligheten. I det här inlägget tar vi en närmare titt på den ekonomiska orderkvantitetsmodellen och dess begränsningar.

Vad är ekonomisk orderkvantitet (EOQ) eller Wilsonformeln?

Den ekonomiska orderkvantiteten (EOQ) är den idealiska mängd där både lagerhållningskostnader och beställningskostnader blir som lägst. EOQ-modellen används av lagerplanerare för att beräkna den mest ‘kostnadseffektiva‘ lagermängden att beställa.

Stordriftsfördelar innebär att ju fler varor du köper in i en beställning, desto lägre blir beställningskostnaden per enhet. Samtidigt gäller dock att ju fler varor du har på lager samtidigt, desto högre blir dina lagerhållningskostnader. Den ekonomiska beställningsmängden identifierar när båda dessa kostnader blir som lägst.

Economic Order Quantity

I vårt blogginlägg om hur man beräknar ekonomisk orderkvantitet får du ett exempel på hur du använder formeln.

Begränsningar hos EOQ-modellen (ekonomisk orderkvantitet)

Solving economic order quantity problems
Många lagerplanerare tror att de kan uppnå lägre lagerkostnader genom att hitta rätt EOQ för varje artikel de lagrar. I teorin kan detta vara fallet. Men i verkligheten finns det många begränsningar för denna alltför förenklade metod. Här är några av de främsta problemen:

Hur hanterar man varierande efterfrågan?

Att använda EOQ-modellen skulle vara relativt enkelt för ett företag som har en jämn efterfrågan på varje lagerartikel under hela året – men så ser det sällan ut i verkligheten. För det första kommer efterfrågan att förändras när artiklar genomgår sin produktlivscykel. Till exempel kommer produkter som befinner sig i tillväxtfasen att få en ökad efterfrågan med tiden, medan produkter som befinner sig i slutet av mognadsfasen och står inför en nedgång tenderar att få en klumpigare och mer inkonsekvent efterfrågan innan den upphör.

För det andra har många produkter en säsongsbunden efterfrågan, vilket innebär att försäljningen ökar och minskar under vissa tider av året. Om du bara beräknar din EOQ i början av året och håller dig till den kan det leda till perioder med lagerbrist när efterfrågan är hög, eller till att överskottslager byggs upp i lagret när efterfrågan sjunker, eftersom man vid påfyllning av lager inte har tagit hänsyn till säsongsrelaterade turbulens.

Slutligen kommer efterfrågan att påverkas av en varas försäljningspris och kampanjer.

För att hålla koll på fluktuationer i efterfrågan måste du regelbundet räkna om din EOQ, och om du har ett stort antal artiklar att hantera kan detta snabbt bli en tidskrävande och opraktisk uppgift.

Guide till KPIer och Nyckeltal i EazyStock
 

Kan lagret och personalen hantera mer frekventa varuinköp?

I vårt exempel på ekonomisk orderkvantitet fastställde EOQ-beräkningen att lagerplaneringsteamet behövde beställa sin bästsäljande snurrtopp cirka 14 gånger per år – det är mer än en gång i månaden.

EOQ ger dig de bästa beställningsmängderna för att minimera kostnaderna, men du måste också överväga om ditt planeringsteam och din lagerpersonal i praktiken kan hantera den rekommenderade frekvensen av beställningar och leveranser. Dessutom kommer EOQ att ge dig en annan återanskaffningsfrekvens för varje artikel du har – hur ska du hålla reda på beställningsschemat för varje lagerartikel när de alla kan vara vid olika tidpunkter?

Limitations of economic order quantity models
EOQ-modellen väger inte in de aktuella lagernivåerna i ditt varulager

Om efterfrågan sjunker mellan en och nästa beställning kan det hända att du inte behöver beställa samma mängd som den ursprungliga EOQ-formeln rekommenderade. Att bara följa formeln utan att se över den kan leda till att överskottslager byggs upp i lagret.

Dessutom kan efterfrågan på vissa artiklar variera från en lagerplats till en annan. Därför kan det vara slöseri med resurser att helt enkelt beställa om artiklar enbart baserat på EOQ om de artiklar du behöver helt enkelt finns på en annan lagerplats. I det här fallet är det effektivare att använda tiden till att omfördela dessa artiklar till de platser där de behövs inom nätverket i stället för att beställa mer artiklar.

Alla artiklar i ditt lager har inte samma värde

I många verksamheter är vissa produkter mer lönsamma än andra och vissa kostar mer att sälja än andra. EOQ-modellen behandlar dock alla lagerartiklar på samma sätt, oavsett deras värde för företaget. Modellen utgår från att alla artiklar har lika stor betydelse och att alla artiklar har fasta kostnader som aldrig varierar.

Detta innebär att du kan slösa på värdefullt utrymme för artiklar som du inte behöver ha i lager på bekostnad av brist på dina bästsäljare.

Genom att prioritera de artiklar som har högre efterfrågan och är mer värdefulla kan du se till att hålla din kundservicenivå uppe. Du kan fastställa vilka artiklar som är de mest värdefulla med hjälp av en ABC-analys.

EOQ limitationsKommer EOQ-beställningar att uppfylla dina leverantörers krav på minsta beställningskvantitet?

Att göra små beställningar ofta ger lageransvariga större flexibilitet att anpassa inköpsmönster till kundernas faktiska efterfrågan. Många leverantörer kräver dock en minsta beställningsmängd för att skicka ut en leverans. Det kan alltså ändå sluta med att du måste beställa mer än vad din EOQ-formel rekommenderar.

EOQ förutsätter omedelbar tillgång till lager

EOQ-modellen tar inte hänsyn till leverantörernas ledtider, utan talar bara om hur mycket du ska beställa utifrån efterfrågan. För att täcka ledtiderna kan du behöva lägga till ett visst reservlager, men om leveranserna är försenade kan det hända att du inte kan uppfylla dina viktiga beställningar.

Lösning av problemen med EOQ-modellen

Även om detta inte är en fullständig lista över bristerna med EOQ visar den tydligt att användningen med Wilsonformeln som inköpsmetod kommer att leda till problem med lagerhållningen.

Det finns många andra sätt att beräkna beställningspunkter och beställningsmängder – Wilsons EOQ är bara ett av alternativen. Effektiv lagerpåfyllning kräver dock ständig övervakning av efterfrågan, aktuella lagerkvantiteter, hämtningsfrekvenser, reservlagernivåer, leveranstider hos leverantörer… och så vidare. Med så många variabler att ta hänsyn till är det klokt att ta hjälp av programvara. Detta kommer att påskynda annars manuella beräkningar och säkerställa att datan är korrekt.

EazyStock är ett verktyg för lageroptimering som ansluts till ERP-system och automatiskt beräknar beställningsmängder. Det utför statistiska efterfrågeprognoser, fastställer dynamiska lagernivåer och rekommenderar när och hur mycket som ska beställas. Med EazyStock behöver lagerplanerare inte tillbringa timmar åt att bearbeta siffror i Excel-kalkylblad, utan har istället tillgång till en mängd precis lagerdata i EazyStock som de kan använda för att administrera sina lager och se till att inköp återspeglar efterfrågan.

Om du vill veta mer om hur EazyStock kan förbättra din lagerplanering, kontakta oss för en demo.

 

Whitepaper - Automatisera lagerstyrning och inköp

Share

4 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, trenderna och tipsen inom lagerstyrning, supply chain management, inköp och prognostisering i vårt månatliga nyhetsbrev.