Så undviker du inkurant lager

Att ha tillräckligt med lager för att möta efterfrågan är grundläggande för lagerhållande företag. Att ta slut i lager leder till förlorad försäljning och förlorade kunder. Även om det är frestande att öka lagernivåerna för att vara säker, kan beställning av för mycket lager resultera i föråldrade varor, vilket är lika kostsamt.

Vad innebär ett inkurant lager?

Inkurans i lager, även kallat föråldrat lager, uppstår när en artikel börjar närma sig slutet av sin produktlivscykel och inte längre har någon efterfrågan under en längre period. Enkelt sagt innebär inkurans i lagret en värdeminskning då det finns kvar artiklar i lager som inte längre efterfrågas, vilket ni behöver ta hänsyn till när lagret värderas.

Varför är inkurant lager ett problem?

Inkuranta varor i lagret kan medföra många problem för distribuerande företag. Förutom den direkta huvudvärken att ni kommer behöva ta beslut om vad som ska göras med artiklarna, så är konsekvenserna av inkurans i varulager även att:

 • Kostnader: Det kostar pengar att ha kvar dessa artiklar i lager i form av lagerhyra, försäkringar och andra relaterade lagerhållningskostnader.
 • Bundet kapital: Det visar sig i balansräkningen i form av bundet kapital som annars skulle kunna användas till investeringar i tillväxt.
 • Lägre vinstmarginaler: Inkuranta artiklar behöver ofta säljas av till underpris, eller skrivas av helt, vilket påverkar vinstmarginalen negativt och kan även påverka varumärket att rea ut produkter.
Obsolete stock in warehouse

Varför har företag föråldrade lager?

Företag kan hamna med inkurant och föråldrat lager av flera skäl:

 1. Bristfälliga efterfrågeprognoser: Om förändringar i efterfrågan missas fortsätter inköp i samma mängd, vilket leder till överlager när efterfrågan avtar.
 2. Överproduktion: Felaktiga prognoser eller ineffektiva produktionsscheman resulterar i att fler varor än nödvändigt produceras.
 3. Förändringar i kundens preferenser: Snabba förändringar i trender, mode eller teknik kan göra produkter föråldrade.
 4. Konkurrens: Nya eller bättre produkter från konkurrenter kan minska efterfrågan på dina produkter.
 5. Produkt- och tekniska förändringar: Snabba teknologiska framsteg kan göra äldre modeller osäljbara.
 6. Regeländringar: Lagändringar kan göra dina produkter olagliga eller inkompatibla.
 7. Bristfälliga verktyg: ERP- och WMS-system saknar ofta avancerade funktioner för att spåra och hantera lager genom hela produktlivscykeln, vilket kan leda till ackumulering av föråldrat lager. Många användare tar till Excel-kalkylblad, men dessa kan vara tidskrävande att skapa och hålla uppdaterade, vilket leder till felaktigheter.
 8. Produktkvalitet/missnöjda kunder: Dålig produktkvalitet eller kundservice kan leda till att kunderna söker sig till andra leverantörer, vilket lämnar dina varor osålda.

Undvik inkuranta artiklar och överlager

Proaktivitet är nyckeln. Här är några beprövade sätt att minska överskottslager i din leveranskedja och hjälpa till att förhindra inkurans.

Förbättra noggrannheten i efterfrågeprognoser

Noggranna efterfrågeprognoser är avgörande för att hålla tillräckligt med lager för att möta kundernas efterfrågan utan att investera i onödiga lager som kan bli föråldrade. Att hålla optimala lagernivåer kommer dessutom att minska lagrings- och transportkostnaderna.

Manuell efterfrågeprognostisering med kalkylblad och papper är knepigt. Det är svårt att se trender, hålla reda på data och hantera algoritmer och beräkningar för att säkerställa noggrannhet.

Det finns olika tekniker för efterfrågeprognoser – vissa komplexa och andra grundläggande. Samma prognosteknik fungerar inte för alla företag, så det är viktigt att hitta rätt metod. Vår eGuide förklarar mer detaljerat hur du kan förbättra prognosnoggrannheten.

Övervaka trender

Det är viktigt att hålla koll på kundernas preferenser, marknadsförändringar, tekniska framsteg, konkurrens och regleringar för att undvika föråldrade lager. Att kombinera dessa kvalitativa data med kvantitativa data ger mer avrundade prognoser, vilket minskar risken för föråldrade lager.

Granska påfyllningspolicyer

Med bra lagerpolicyer på plats kan du sikta på att undvika föråldrade lager. Justera dina beställningsparametrar för att matcha efterfrågan och minska lagernivåerna. Under perioder med avbrott i leveranskedjan är det frestande att köpa stora mängder lager för att undvika lageruttag och möta efterfrågan. På samma sätt, om en leverantör erbjuder dig rabatt på en bulkorder, kan det tyckas vara ekonomiskt vettigt, men det gör det inte om du inte har möjlighet att sälja allt.

Det är viktigt att ha robusta påfyllningspolicyer och strategier för att undvika överskott och föråldrade lager. Exakt och optimal påfyllning innebär att granska och förstå faktorer, inklusive ledtider, leverantörsbegränsningar, säkerhetslagernivåer, kampanjer, rabatter och säsongsvariationer. Att automatisera dessa processer med programvara som kan använda komplexa algoritmer och beräkningar kommer att påskynda saker, öka noggrannheten och göra det lättare att reagera på förändringar på marknaden.

Spåra artiklar genom deras produktlivscykel

Se till att du kan spåra varje lagerartikel genom dess produktlivscykel och övervaka dess efterfrågemönster. Detta gör att du kan identifiera produkter som kommer till slutet av sin livscykel och börjar uppleva negativ efterfrågan, t.ex. i en kontinuerlig nedgång eller klumpig efterfrågan (perioder med låg och ingen efterfrågan). Kontrollera om dessa ebbar och flöden beror på säsongsvariationer så att du kan hantera påfyllningspolicyer under hela året.

Det är extra viktigt att noggrant övervaka lagernivåerna för artiklar som har långsam efterfrågan och deras tillhörande efterfrågan. Detta för att kunna lokalisera eventuellt överlager (när det tillgängliga lagret är mycket högre än den förväntade efterfrågan) och vidta åtgärder innan några varor blir föråldrade. När det är relevant, samarbeta med andra avdelningar som era säljare och marknadsförare för att överväga kampanjer när artiklar blir långsamma eller flyttas till slutet av deras produktlivscykel.

Produktlivscykel

Stärka leverantörsrelationer

Ett nära samarbete med leverantörer kan hjälpa företag att reagera snabbare på marknadsförändringar och anpassa beställningar därefter. Att bygga starka leverantörsrelationer säkerställer bättre kommunikation, snabbare svarstider och mer flexibla villkor, vilket i slutändan minskar chanserna att ackumulera föråldrat lager.

Hantera inkurant lager i tid

Ett vanligt misstag är att inte direkt avveckla inkuranta varor, ofta för att företaget inte vill ta kostnaden för avskrivning. Ibland har stora investeringar gjorts i en kampanj som inte gav förväntad avkastning, vilket kan vara svårt att acceptera. Genom att identifiera överlager tidigt kan du istället öka försäljningen via kampanjer eller reor, omfördela till andra lagerställen, eller i värsta fall, skriva av lagret.

Tidig avveckling frigör lagerutrymme för lönsamma produkter och bidrar till effektiv lageromsättning. Bra lagerstyrning och förståelse för kundefterfrågan hjälper företag att undvika denna situation och ta hänsyn till inkurans.

Hantera inkuranta varor med hjälp av automatisering

Många företag använder olika typer av lagerhanteringssystem och affärssystem för att spåra och hålla koll på var olika artiklar befinner sig i logistikkedjan. Men de fungerar inte lika bra när det gäller efterfrågeprognostisering och återanskaffning. För att kunna planera lager och inköp ordentligt och pricksäkert krävs ett lageroptimeringssystem, som tex EazyStock.

EazyStock håller koll på alla dina artiklar och ser till att efterfrågeprognoser och orderförslag, samt andra lagerparametrar såsom säkerhetslager, automatiskt uppdateras vartefter en produkt flyttar sig genom dess livscykel. På så sätt undviker du att bygga upp överlager som riskerar att bli inkurant, och om du ändå löper risk för inkurans kommer du att se det i god tid för att göra något åt saken.

Läs mer om variationer i efterfrågan i guiden nedan. Eller kontakta oss för att boka en demo.

Gold bars stacked three on the bottom, two in the middle and one on the top on a pink background to show a bell curve of a product lifecycle
Blogg

Lagerplanerarens guide till produktlivscykeln och dess faser

Produktlivscykelns faser är inte bara viktiga att hålla koll på för marknadsförare och produktchefer, utan spelar även en avgörande roll...

Red steel safe with mechanical combination lock on shelf, the secret to improving stock availability without increasing inventory
Blogg

Hemligheten till hög servicegrad med minsta möjliga lagernivåer

För de flesta distribuerande företag är hög servicenivå (eller servicegrad) en avgörande faktor för att kunna tillgodose bra kundservice, bygga...

Energy saving lightbulb on a dark blue background How to better manage safety stock inventory levels
Blogg

Introduktion till säkerhetslager

Vad är säkerhetslager? Att bestämma lämpliga lagernivåer är en av de viktigaste och mest utmanande uppgifterna för logistik-, lager- och...

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev