Förbättra lageromsättningshastigheten – 6 steg

Fördelarna med att förbättra din lageromsättningshastighet

Många lagerhållande företag har en betydande mängd rörelsekapital investerat i sitt lager. Ju snabbare de kan omvandla detta kapital till intäkter (genom försäljning eller tillverkning), desto snabbare kan företaget växa. Lageromsättningshastigheten, även känd som omsättningshastighet eller varulagrets omsättningshastighet, är ett viktigt nyckeltal för företag med lager, och det mäter hur många gånger produkterna säljs eller används under en given tidsperiod. Detta nyckeltal är en indikator på effektiviteten i lager- och inköpsprocesserna.

Beräkningen av lageromsättningshastigheten mäter antalet gånger ditt lager köps och byts ut (eller omsätts) i förhållande till kostnaden för sålda varor (COGS) under en viss period, vanligtvis ett år. En hög omsättningskvot är oftast ett positivt tecken som indikerar att du säljer ditt lager oftare.

Generellt sett kan en hög lageromsättningshastighet öka lönsamheten eftersom:

  • Artiklar som omsätts snabbare har lägre transportkostnader.
  • Kapital frigörs snabbare för återinvestering.
  • Företaget kan reagera snabbare på marknadsförändringar och efterfrågan.
  • Risken för att överlager blir föråldrade och måste säljas till förlust minskar.

Innan du fokuserar på att förbättra lageromsättningshastigheten är det viktigt att förstå orsakerna till låg lageromsättning. Genom att identifiera dessa orsaker kan du åtgärda dem och förbättra din lageromsättning. Vanliga orsaker till låg lageromsättning inkluderar överlager, felaktiga efterfrågeprognoser, dålig lagerklassificering och ineffektiv orderhantering. Du kan läsa mer om orsakerna till låg lageromsättning i vår blogg.

Man using a forklift to unload a lorry at a warehouse stock turnover inventory turnover stock turn

Svårigheten med balanserad lageromsättningshastighet

Att uppnå en bra lageromsättningshastighet är inte så enkelt som det kan verka. Att förbättra din lageromsättning innebär mer än att bara beställa färre artiklar oftare eller minska lagernivåerna. Många företag har inte resurserna att lägga fler beställningar regelbundet och kan behöva ta hänsyn till minsta beställningskvantitet från sina leverantörer. Dessutom kan en minskning av lagernivåer öka risken för lagerbrist, vilket kan leda till förlorad försäljning och missnöjda kunder.

Nyckeln är att hantera ditt lager smartare. Du behöver veta vilket lager du har, vilket lager du kommer att behöva i framtiden och beställa de optimala mängderna av rätt varor vid rätt tidpunkt. Genom att strategiskt kontrollera din lagerhantering kan du avsevärt förbättra din lageromsättning och därmed förbättra ditt företags ekonomiska hälsa.

6 sätt att förbättra lageromsättningshastigheten

Här är sex lageroptimeringsstrategier för att förbättra lageromsättningshastigheten utan att negativt påverka lagertillgängligheten:

  1. Känn till dina artiklars position i produktlivscykeln
  2. Förbättra noggrannheten i efterfrågeprognoser
  3. Prioritera ditt lager med lagerklassificering
  4. Återanskaffa artiklar smartare
  5. Använd ditt överlager genom att omfördela lager
  6. Automatisera för bättre insikter

Låt oss titta på dessa metoder i mer detalj.

1. Känn till dina artiklars position i produktlivscykeln

Produktens livscykel beskriver de stadier en produkt går igenom, från introduktion till tillväxt till dess att efterfrågan förfaller och produkten utgår. Efterfrågan förändras i varje stadie: under tillväxtfasen ökar den, under mognadsfasen blir den stabil, och under nedgångsfasen blir den oregelbunden och minskar. Detta innebär att din produktportfölj kommer att innehålla tusentals SKU med olika efterfrågemönster.

Att hålla koll på dessa efterfrågemönster är avgörande för att förbättra lageromsättningshastigheten. När du fokuserar på produktlivscykeln är det viktigt att särskilt uppmärksamma artiklar som går in i nedgångsfasen. I denna fas kan du vidta åtgärder för att kontrollera efterfrågan och minska lagernivåerna innan varorna blir inkuranta och förlorar sin marknad.

Strategier för att hantera detta inkluderar att minska ombeställningskvantiteter och säkerhetslager eller att använda marknadsföringskampanjer och nya prissättningstaktiker för att öka efterfrågan och snabbare omsätta lagret innan kunderna helt tappar intresset.

2. Förbättra noggrannheten i efterfrågeprognoser

För att förbättra lageromsättningshastigheten är det viktigt att lagerplanerare och inköpare endast beställer varor som har en efterfrågan på marknaden. Noggranna efterfrågeprognoser är därför avgörande för att kunna fatta rätt inköpsbeslut.

Tidigare kanske du har använt glidande medelvärden för att beräkna efterfrågan baserat på ett visst antal lagerdagar. Dessa beräkningar är dock för förenklade för att hantera efterfrågan och fluktuationer i utbudet. Detta kan leda till överprognostisering och därmed en lägre lageromsättningshastighet.

För att förbättra lageromsättningshastigheten måste du använda mer avancerade statistiska metoder för efterfrågeprognoser. Inkludera artiklarnas efterfrågemönster i dina prognoser baserat på deras position i produktlivscykeln och justera prognoserna löpande.

Identifiera även artiklar med säsongsbetonade efterfrågemönster och trender och finjustera prognoserna därefter. Justera prognosparametrarna för att återspegla marknadens volatilitet, till exempel genom att använda längre prognosperioder för stabila marknader och kortare för volatila marknader.

Slutligen, tillämpa kvalitativa metoder för efterfrågeprognoser, som att justera prognoser för kampanjer eller hålla koll på konkurrenters aktiviteter som kan påverka efterfrågan.

3. Prioritera ditt lager med lagerklassificering

Varje artikel i din produktportfölj har unika efterfrågemönster och skiljer sig även åt när det gäller värde (t.ex. intäkter eller vinstmarginal), kostnad att sälja, efterfrågevolatilitet och plockfrekvens. Därför är det ineffektivt att ha en generell lagerpolicy för alla artiklar.

Syftet med lageroptimering är att prioritera vilka produkter som ska lagerföras baserat på deras egenskaper. En grundläggande metod för lagerklassificering är ABC-analys, där du grupperar produkter utifrån deras värde för verksamheten. A-artiklar är mest värdefulla, B-artiklar är mindre värdefulla, och så vidare.

För en mer sofistikerad lagerklassificering bör fler variabler övervägas, såsom en artikels plockfrekvens, kostnad och efterfrågan. Utifrån detta kan du utveckla avancerade lagerhållningspolicyer som specificerar vilka artiklar som ska lagras och i vilka kvantiteter.

Genom att optimera lagernivåerna kan du snabbt förbättra din lageromsättning utan att riskera lagerbrist på dina viktigaste artiklar.

Lageromsättning

4. Återanskaffa artiklar smartare

Det kan vara frestande för inköpare att lägga stora bulkbeställningar för att få mängdrabatter, men det är viktigt att förstå hur detta påverkar din lageromsättningshastighet. Stora beställningar binder upp kapital och ökar lagerhållningskostnaderna. Om varorna du köper i bulk inte säljer bra, riskerar du att bygga upp ett överlager eller att de blir inkuranta, vilket kan bli en större kostnad än den insparade rabatten.

Idealiskt sett bör du lägga mindre beställningar regelbundet för att hålla lageromsättning och investeringar på en minimal nivå. Dock kan ineffektiva processer, fraktkostnader eller minimum beställningskrav från leverantörer ibland göra detta svårt. I sådana fall måste du tänka strategiskt och väga kostnaderna mot varandra för att optimera återanskaffningen.

EazyStock har till exempel en funktion för ”order fill-up” som låter dig arbeta med minsta beställningskvantitet, värde eller viktbegränsningar. När du behöver fylla på en beställning, simulerar systemet beställningsprocessen framåt (baserat på prognostiserad efterfrågan, lagernivåer och beställningar som ska levereras) och rekommenderar de mest lämpliga artiklarna att lägga till ordern. Denna simulering tar också hänsyn till försäljningstrender och säsongsbeteende för att säkerställa att lagret fylls på med rätt artiklar.

5. Använd upp ditt överlager genom omfördelning av lager

Om du har flera lagerställen har du kanske märkt att lageromsättningshastigheten varierar mellan olika platser. Medan vissa lagerställen kan ha överskott av en artikel, kan andra sakna samma artikel. En ytterligare princip för lageroptimering är att optimera lagernivåerna för varje plats genom omfördelning. Denna process eliminerar behovet av att skaffa mer lager från leverantörer och hjälper till att hålla dina lagernivåer låga.

6. Automatisera för bättre insikter

Ett bra lagerplaneringsssystem är nödvändigt för att hålla koll på dina lagernivåer och tillhandahålla en korrekt grund för att beräkna och förbättra lageromsättningshastigheten. Ett lagerhanteringssystem (WMS) eller en lagermodul i ett ERP-system kan göra detta åt dig och vara en bra startpunkt. Ett bra system kommer att kunna beräkna och övervaka lageromsättningsförhållanden ner till SKU-nivå, så att du kan identifiera vilka produkter som inte ger en adekvat ROI.

För att optimera lagernivåer och utföra sofistikerade efterfrågeprognoser, lagerplanering, klassificering och återanskaffning som beskrivits ovan, rekommenderar vi även en mjukvara för lageroptimering.

Verktyg för lageroptimering som EazyStock kan enkelt integreras med ditt lagerhanteringssystem och ERP för att arbeta smartare och effektivare, vilket behövs för att öka lageromsättningshastigheten utan att påverka lagertillgängligheten negativt.

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med detta, boka in ett möte med en av våra experter, så berättar vi hur EazyStock kan hjälpa er att lägga grunden för framgångsrik lagerplanering och hälsosamma lagernivåer.

A wall of carboard boxes stacked next to and on top of each other, set back and forward in their stacks steps to reduce excess and obsolete inventory
Blogg

5 strategier för att reducera ditt överlager

Om du söker på ordet ”överlager” kommer du att finna en uppsjö av företag som erbjuder sig köpa upp ditt...

Warehouse shelves full of boxes to show low stock turnover
Blogg

Låg lageromsättning – varför sker det och vad blir konsekvensen?

Varför har jag så låg lageromsättningshastighet? De flesta företag med lager strävar efter att hålla en hög omsättningshastighet. Lageromsättningen ser...

wooden scale of a large wooden ball with a wooden plank balancing one big white speckled ball and four small ones using the economic order quantity formula in inventory management
Blogg

Hitta den optimala orderkvantiteten

Optimal orderkvantitet Optimal orderkvantitet (EOQ) är kvantiteten som minimerar den totala beställnings- och lagerhållningskostnaden. EOQ gäller oftast bara när efterfrågan på...

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev