Lageromsättning

Ökad lageromsättningshastighet – 6 viktiga frågor att ställa

Vad är lageromsättningshastighet?

Lageromsättningshastighet, även kallat omsättningshastighet eller varulagrets omsättningshastighet, är ett viktigt nyckeltal för verksamheter med lager och ett mått på hur många gånger produkterna säljs eller används under en given tidsperiod. Man kan säga att nyckeltalet mäter lager- och inköpsprocessernas effektivitet.

Räkna ut lageromsättningen

Lageromsättningshastigheten beräknas under en given tidsperiod, ofta över en rullande 12-månadersperiod med hjälp av följande formel:

Lageromsättningshastighet formel

Genomsnittligt lagervärde

Låt oss kika på ett exempel:

AB Dörrar & Fönster säljer produkter till byggföretag och hemmafixare. Företagets kostnad för sålda varor, COGS, var under en 12-månadersperiod 8 150 000 kr. I början av perioden var lagervärdet 1 400 000 kr och i slutet 1 630 000 kr.

Om vi sätter in dessa värden i ekvationen ovan får vi:
Lageromsättningshastighet exempel

Man omsätter alltså lagret drygt fem gånger per år.

För att räkna ut hur många dagar det i genomsnitt tar att omsätta lagret delar vi 365 med 5,4 och får ett resultat på 68 dagar:

Omsättningsperiod formel

Varför är lageromsättningshastigheten viktig?

Lagervärde är ett nyckeltal som är lätt att läsa av i finansiella rapporter. Det finns däremot ingen post i balansräkningen som redovisar servicegrad eller prognossäkerhet. Därför är det inte ovanligt att företagsledning eller styrelse pekar på just det nyckeltalet.

Generellt sätt kan man säga att en hög lageromsättningshastighet tyder på att en verksamhet hanterar sitt lager effektivt. Man köper inte in för stora volymer och lägger inte pengar på onödigt lagerutrymme. I stället säljer man vad man köper in och har på så sätt ett bra, regelbundet inflöde av pengar till verksamheten.

LageromsättningOch tvärt om är företag med en låg omsättningshastighet mindre effektiva när det kommer till inköps- och lagerprocesser. De köper ofta på sig för mycket lager av långsamma produkter och har därmed skenande lagerkostnader. Pengar binds upp och risken för att fastna med inkuranta produkter är stor, vilket på sikt kommer att bidra till minskade marginaler när man behöver rea ut eller skrota produkter.

En hälsosam lageromsättning kan förbättra lönsamheten genom att:

  • Lager som omsätts snabbare har lägre lageromkostnader, vilket bidrar positivt till företagets resultat
  • Kassaflödet förbättras när kapital frigörs och kan användas till nya investeringar
  • Verksamheter kan snabbare reagera på marknadssvängningar och förändringar i efterfrågan

Risken att överlager blir inkurant och behöver säljas av med förlust minimeras

Lageromsättning

Vad är en bra lageromsättning?

Det tråkiga svaret är ”det beror på”. Olika varutyper omsätts olika snabbt – omsättningshastigheten för chokladkakor kommer till exempel vara mycket högre än den för exklusiva möbler.

Oftast behöver företag med låga marginaler omsätta lagret snabbare för att balansera upp den låga vinsten per enhet med högre säljvolymer.

Så för att avgöra vad en bra omsättningshastighet är behöver du jämföra med liknande verksamheter i samma bransch. Om detta är svårt att få fram kan du börja med att analysera din egna verksamhets trender och försöka förbättra dem.

Men, det finns fallgropar. Det är en fin balansgång mellan att ha en hög lageromsättningshastighet och att hamna i restsituationer. Har du för lite lager kan du förlora viktig försäljning, göra kunder missnöjda och därmed skada ditt rykte och varumärke långsiktigt.

Hitta den optimala lageromsättningen – 6 frågor att ställa dig

Alltför ofta innebär krav på förbättrad lageromsättning ett beslut att sänka lagernivåerna för samtliga produktgrupper i verksamheten. Detta kan vara en mycket olycklig strategi som slutar med överlager av vissa produkter och brist på andra.

Därför finns det några frågor du behöver kunna svara på för att skapa en framgångsrik lageromsättningsstrategi:

  1. Hur ser den tidigare efterfrågan och efterfrågevariationer ut för samtliga varor i lager?
  2. Var i produktlivscyklerna befinner sig dina artiklar och vad har de för efterfrågemönster?
  3. På vilka produkter har du säsongsvariationer?
  4. Hur långa är leverantörernas ledtider och vad finns det för variationer inom dessa?
  5. Beroende på variationerna i efterfrågan och leverantörsledtider, har du tillräckliga säkerhetslager för att undvika bristsituationer?
  6. Vad har ni för servicegradsmål?

Optimera lageromsättningshastigheten i praktiken

Känner du att du har koll på de sex frågorna ovan är du på god väg till ett väl optimerat lager. Och har du få produkter kanske du kan sköta allt detta med hjälp av Excel och ditt affärssystem. Men i takt med att utbud, antal leverantörer och produktgrupper växer kommer det bli allt svårare att ständigt beräkna och uppdatera lagerparameterar för alla unika artiklar. Då är ett verktyg som EazyStock till hjälp, en mjukvara som helt enkelt sköter alla beräkningar åt dig. EazyStock tar hänsyn till produktlivscykler, leverantörer och efterfrågevariationer och ser till att du uppfyller dina servicegradsmål till lägsta möjliga lagernivåer. Och lageromsättningshastigheten kommer att förbättras i takt med att lagret optimeras.

A close up of a dart board lying slightly to the left on a light background with one red dart in the bullseye to show inventory KPIs
Blogg

8 viktiga nyckeltal för effektiv lagerhantering

KPIer för att mäta lagereffektivitet Att hantera lager på ett effektivt sätt är komplext. Flertalet aktiviteter, processer och personer är...

Flow of digital information. Global connection concept. Technology futuristic background. Industry 4.0 digital supply chain
Blogg

Industri 4.0 – Digitalisering av supply chains

Industri 4.0, även kallad den fjärde industriella revolutionen, avser en ny fas i den industriella revolutionen. Inom supply chain management...

A wall of carboard boxes stacked next to and on top of each other, set back and forward in their stacks steps to reduce excess and obsolete inventory
Blogg

Reducera ditt överlager i fyra enkla steg

Om du söker på ordet ”överlager” kommer du att finna en uppsjö av företag som erbjuder sig köpa upp ditt...