Inventory Forecasting Models

Att välja rätt metoder för lagerprognostisering – kvantitativa & kvalitativa?

3 min läsning


Vikten av att välja rätt modell för lagerprognoser

Oavsett om du är tillverkare, grossist eller återförsäljare är lagerprognoser en viktig process inom verksamheten. En felaktig lagerprognos kan få drastiska konsekvenser. Om du till exempel har för mycket rörelsekapital bundet i lager kan du få problem med kassaflödet. Om du har ett för litet lager kan det leda till lagerbrist, missnöjda kunder och ett skadat rykte.

Att utvärdera framtida försäljning eller kundbeställningar är den logiska startpunkten för planeringsverksamheten i alla företag, inklusive lagerinköp. Om du kan utvärdera framtida efterfrågan på ett korrekt sätt kan du optimera inköpsprocesserna och minska lagerkostnaderna, vilket i slutändan påverkar resultatet. För att skapa exaktare prognoser måste man välja rätt modell för lagerprognoser.

Metoder och modeller för prognostisering av lager

Det finns två ledande metoder för lagerprognoser att överväga till när man beräknar efterfrågan: den kvantitativa lagerprognosmodellen och den kvalitativa lagerprognosmodellen. Generellt sett bygger kvalitativa prognoser på subjektiva åsikter och insikter, medan kvantitativa prognoser är mer inriktade på att använda historisk efterfrågedata för att förutsäga framtiden.

Kvantitativa prognoser

Man working with inventory forecasting modelsKvantitativ prognostisering tar historiska efterfrågedata och kombinerar dem med en matematisk formel för att fastställa framtida resultat. Det handlar ofta om att använda tidigare försäljningssiffror för att förutse framtida efterfrågan. Datamängderna kan sträcka sig flera decennier bakåt i tiden eller kan köras för det senaste kalenderåret. Ju fler uppgifter som finns tillgängliga, desto mer exakt blir dock prognosen.

Kvantitativa prognosmetoder tar hänsyn till faktorer som efterfrågetrender och säsongsvariationer för att göra prognoserna mer exakta.

Kvantitativa lagerprognoser bygger på att man har tillräckligt med data av god kvalitet för att kunna göra en rimlig bedömning. Och när data inte finns tillgängliga, t.ex. för nya företag eller produkter, är det helt enkelt inte möjligt att använda den här metoden från första dagen.

Kvalitativa prognoser

Kvalitativa prognosmetoder är mycket mer subjektiva än deras kvantitativa motsvarigheter och bygger på kvalificerade slutsatser, snarare än på att räkna med siffror. Med kvalitativ prognostisering förutsägs efterfrågan utifrån expertkunskaper och erfarenhet av hur marknaden fungerar. Dessa kan komma från en nyckelperson eller från åsikter och insikter – både internt och externt.

Kvalitativa prognosmetoder kan ses som en konst som lagerplanerare har lärt sig under många års övning. Dessutom kan kvalitativ prognostisering inkludera att förutspå resultatet av en ny kampanj, uppskatta effekten från en ny teknologi på marknaden eller att överväga hur sociala trender påverkar framtida köpvanor.

Kvalitativa lagerprognoser bygger dock på expertkunskaper om marknaden och det finns alltid en risk att en person sitter på merparten av expertisen.

 

Gratis Guide - 8 steg till bättre efterfrågeprognoser

Vilken modell för prognostisering av efterfrågan är bäst?

Smarta lagerplanerare kan välja att använda både kvalitativa och kvantitativa efterfrågeprognosmetoder för att få ett mer väl avvägt perspektiv. Som exempel kan tillverkaren Utomhusgrillar AB använda historiska uppgifter för att fastställa deras prognos för basbehovet för sitt sortiment av gasgrillar (en kvantitativ form av prognostisering). Men om konsumentundersökningar visar att elgrillar kommer att bli allt populärare under det kommande året kan de justera prognosen och lagernivåerna i enlighet med detta, med hjälp av en kvalitativ metod.

Modeller för prognostisering av lager på lång och kort sikt

Företag bör ta sig tid att modellera både långsiktiga och kortsiktiga prognoser för efterfrågan på lager, eftersom båda är nödvändiga av olika skäl:

Modeller för prognostisering av efterfrågan på kort sikt

Kortsiktiga prognoser, t.ex. upp till ett år, bör tillhandahålla uppgifter för lagerplanering, påfyllning och upphandling.

Kortsiktiga prognoser kommer att påverkas av många variabler, bland annat fluktuationer i efterfrågan, såsom säsongsvariationer och volatila ledtider hos leverantörerna. Båda kan påverka beställningspunkter och säkerhetslagernivåer. Prognoserna måste därför vara detaljerade och ständigt ses över och uppdateras, för att ta hänsyn till löpande förändringar.

Modeller för prognostisering av efterfrågan på lång sikt

Långsiktiga efterfrågeprognoser är till hjälp för att tillhandahålla data för viktiga strategiska beslut och investeringsbeslut.

När man fokuserar på lagerstrategier kan de hjälpa företag med produktplanering att t.ex. förutspå slutet på vissa produktlinjer, eller genom att förutse nya marknadstrender som kräver nya idéer och innovationer. Sådana beslut kan påverka produktionsplaneringen, som ofta måste planeras många månader innan produkterna släpps ut på marknaden.

För att kunna göra effektiva långsiktiga prognoser krävs förutom en ögonblicksbild av aktuella händelser dessutom också en djup kunskap om marknaden.

Om du tycker att lagerprognoser känns utmanande är du välkommen att kontakta EazyStock-teamet idag. Vår mjukvara för efterfrågeprognoser ger dig avancerade funktioner för lagerhantering som du kan använda för att förbättra den dagliga driften av ditt företag – snabbt.

 

Boka en personlig demo

Share

3 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, trenderna och tipsen inom lagerstyrning, supply chain management, inköp och prognostisering i vårt månatliga nyhetsbrev.