Orsaker till överlager

8 orsaker till onödigt höga lagernivåer

Vad är överlager? Överlager, eller överskottslager, även känt som överskottslager, uppstår när lagernivåerna för en artikel överstiger den förväntade efterfrågan på ett betydande sätt. Helt enkelt sagt finns det för mycket av en viss artikel på lagerhyllorna, vilket inte bara binder upp kapital utan också sänker effektiviteten och kan leda till förlorade intäkter.

Listan över negativa effekter av onödigt höga lagernivåer är lång. Den inkluderar ökade kostnader för lagringsutrymme, försämrad likviditet, högre administrationskostnader och risken för att produkter blir föråldrade och måste säljas till nedsatt pris.

I denna artikel kommer vi att utforska hur företag hamnar i situationer med för höga lagernivåer och varför de gång på gång fastnar i fällor som resulterar i uppbyggandet av överlager.

Hur vet jag om jag har överlager?

Ditt lager är överfullt

Det enklaste sättet är att titta på din lagerskapacitet. Mindre utrymme för nya leveranser eller varor som tränger in i utrymmet för andra varor kan vara ett tecken. Om du inte kan sälja denna lagerstock kommer du inte att ha plats för det lager du faktiskt behöver.

Ekonomiska påfrestningar

Med för mycket kapital bundet i lagret minskar tillgängligheten av rörelsekapital och hindrar likviditeten. Mindre kapital finns tillgängligt för att investera i andra affärsområden, vilket kan innebära att du behöver ta på dig skulder för att uppnå affärsmålen.

Dagliga påfrestningar på lagerhanteringen

När du har ett överfullt lager och ekonomiska påfrestningar skapas problem för lagercheferna. Att försöka hitta sätt att få in rätt lager för att möta efterfrågan samtidigt som man blir av med överlager kan vara knepigt om du inte har tid att komma till roten av problemet. Detta kan leda till mer överlager och potentiella lagerbrister, vilket ökar de ekonomiska påfrestningarna och arbetsbelastningen.

Det är hjälpsamt att klassificera ditt lager i icke-lagerförda och lagerförda artiklar för att identifiera om du har överlager och var.

  • För icke-lagerförda artiklar kommer ditt mål vara att inte ha något lager och endast beställa när det är nödvändigt. Om du har något lager av dessa objekt på lager är det överlager.
  • För lagerförda artiklar är allt lager över maximalt lagerbestånd minus omsättningslager plus säkerhetslager att betrakta som överlager.

Det är viktigt att inte förväxla överlager med säkerhetslager. Säkerhetslager eller buffertlager fungerar som försäkring för att möta oväntade efterfrågeökningar eller leveransförseningar utan att riskera överlager. Dessa ytterligare lagernivåer beräknas baserat på efterfrågan för att minimera störningar i orderuppfyllandet samtidigt som man investerar så lite kapital som möjligt i lagret.

Vad är orsakerna till för höga lagernivåer?

Har du någonsin funderat över varför ni har så överdrivet höga lagernivåer? Här är åtta vanliga orsaker till det konstanta överskottet på lager.

ständigt överskott på lager

1. Otillräckliga prognosmetoder

Felaktiga efterfrågeprognoser leder ofta till för lite eller för mycket lager. Ofta beror dåliga lagerprognoser på att man inte har rätt verktyg för uppgiften. Det är vanligt att använda Excel för komplicerade beräkningar eller en mjukvara som helt enkelt inte är tillräckligt kraftfull. Till exempel är det sällan så att ditt affärssystem (ERP) eller ditt lagerhanteringssystem (WMS) är tillräckligt avancerade för att kunna göra statistiska prognoser för efterfrågan.

2. Man bortser från säsongsvariationer

Prognoser som inte tar hänsyn till säsongsvariationer i efterfrågan är en annan betydande orsak till överlager.Om du misslyckas med att identifiera artiklar som påverkas av säsongsbunden efterfrågan kommer dina prognoser för dessa artiklar aldrig att bli korrekta. Om till exempel en butik som säljer trädgårdsmöbler i Sverige baserar sin septemberprognos på de tre föregående månadernas efterfrågan, utan att ta hänsyn till säsongsvariationer, kommer den av naturliga skäl att överprognostisera. Det innebär att du står med valen att antingen lagra stora kvantiteter av trädgårdsmöbler fram till nästa vår eller försöka sälja av dem med rabatt.

3.  Bristande förståelse för marknaden

Det är av yttersta vikt att inte glömma bort den kvalitativa aspekten av prognoser, eller den ”mänskliga faktorn”. Även de bästa kvantitativa prognosverktygen kommer att ha svårt att förutsäga faktorer som kan påverka efterfrågan, till exempel nya konkurrenter som minskar marknadsandelar eller trender som marknadsförs hårt i populära TV-program eller på sociala medier. Därför är en god marknadskännedom avgörande för att göra korrekta prognoser och beställa lagom mängd lager.

4. Produktens livscykel

Alla produkter genomgår en produktlivscykel, från marknadsintroduktion till tillväxt, mognad och nedgång. I varje fas förändras efterfrågan på produkten, t.ex. ökar efterfrågan vanligtvis när produkten etablerar sig på marknaden, den stabiliseras under mognadsfasen och blir sedan ofta oregelbunden och börjar sjunka när produkten går in i en nedgångsfas.

Många lagerplanerare misslyckas med att identifiera eller ta hänsyn till produktens livscykel i sina prognoser. Detta är särskilt riskabelt när produkterna börjar avvecklas och efterfrågan sjunker. Om prognoser och ombeställningsparametrar inte justeras för att återspegla den sjunkande försäljningen kan företag bli kvar med lageröverskott som snabbt föråldras om efterfrågan försvinner helt.

5. Att stirra sig blind på hög servicegrad

Hittills har denna artikel fokuserat på hur dålig prognostisering av efterfrågan kan leda till överlager. Men ibland hamnar företag i en situation med överlager avsiktligt, till exempel på grund av deras egna insatser och affärsbeslut. Vi hör ofta att höga lagernivåer är en följd av att man strävar efter hög servicegrad. Rädslan för lagerbrist kan leda till att man beställer mer än nödvändigt. Produkttilgänglighet är naturligtvis viktig för att hålla både försäljning och kundnöjdhet på topp, men om man inte har rätt verktyg och processer på plats kan detta leda till att man bygger upp alltför dyra lageröverskott.

bygger upp alltför kostsamma överlager

6. Dåliga inköpsbeslut

Det är lätt att låta sig övertalas under förhandlingar med leverantörer och fokusera enbart på att få det bästa priset vid varje beställning. Genom att köpa stora kvantiteter, så kallade bulkköp, kan man kanske minska enhetskostnaden per artikel. Vad man kanske inte tänker på är att priset för ett lager fullt av överflödiga artiklar ofta blir mycket högre än det man sparade på en bra bulk-affär.

Leverantörer kan även ha minimiorderkvantiteter (MOQ), vilket innebär att man får ett bra pris men beställer mer än man behöver. Om man till exempel bara kommer att sälja 20 artiklar under ett år, men MOQ är 60, kommer man att stå kvar med 40 artiklar i överlager. Detta kommer att kosta mer i det långa loppet, så att hitta leverantörer som passar din orderstorlek kan minska denna risk.

7. Leverantörsstörningar

Med oförutsägbara avbrott i försörjningskedjan som förlänger leveranstiderna, överbeställer många företag för att mildra effekterna av eventuella störningar och hantera plötsliga efterfrågeökningar för att upprätthålla sin kundservice. Men att köpa massor av artiklar oavsett efterfrågan för att minska risken för lagerbrist kommer att resultera i överskottslager. När saker och ting återgår till någon form av ”normalt”, kommer företag att upptäcka att de har överskottslager och försöka minska sina lagernivåer därefter. Det är här säkerhetslager är det bättre alternativet.

8. Komplexa distributionskedjor

Företag med komplexa, globala leveranskedjor och distribuerade lagerställen upptäcker inte sällan att de sitter på överskottslager. Detta beror ofta på decentraliserade inköp, där man i varje led i leveranskedjan lägger till lite extra lager för att täcka eventuella felaktigheter i prognoser eller förseningar i leveransen. Resultatet är ett lageröverskott i varje steg i distributionskedjan som för sig må vara litet, men som när det läggs samman uppgår till ett betydande överlager.

Hur kan du förebygga överlager?

Överlager kan ställa till rätt stora problem och orsaka operativa och ekonomiska komplikationer som de flesta företag gärna skulle undvika. Om du känner igen dig i någon av punkterna ovan kan det vara dags för förändring, och genom att bara läsa den här bloggposten har du tagit det första steget.

Du kan också använda lageroptimeringsmjukvara, som EazyStock. EazyStock förbättrar prognosnoggrannheten genom avancerade statistiska algoritmer som tar hänsyn till produkternas livscykler och trender i efterfrågan. EazyStock beräknar automatiskt dina lägsta och högsta lagernivåer samt automatiserar beräkningen av återbeställningspunkter, optimala orderkvantiteter, säkerhetslager och mer för att förbättra din lagertillgänglighet.

Om du misstänker att du har ett överlager kan vi på EazyStock hjälpa dig med en lageranalys där vi går igenom ditt nuvarande lager och identifierar sunda, överflödiga och inkuranta artiklar. Prata med en av våra experter här.

Hälsosamma lagernivåer
Close up of piles of coins stacked next to each other with coins scattered on the table in front of the pile inventory replenishment best practice to increase profits
Blogg

6 metoder för bättre varupåfyllnad

Vad är varupåfyllnad? Varupåfyllnad är processen där man flyttar lagervaror genom logistikkedjan för att se till att lagernivåerna alltid täcker...

A wall of carboard boxes stacked next to and on top of each other, set back and forward in their stacks steps to reduce excess and obsolete inventory
Blogg

5 strategier för att reducera ditt överlager

Om du söker på ordet ”överlager” kommer du att finna en uppsjö av företag som erbjuder sig köpa upp ditt...

Brown boxes with small white labels in the top left corner all stacked on top of each other so you can only see boxes safety stock why safety stock is important
Blogg

4 anledningar till att ha ett väl avvägt buffertlager

Vad är buffertlager? Bufferlager och säkerhetslager är två begrepp för samma sak och en viktig komponent i lagerhållning och supply...

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet