Introduktion till säkerhetslager

Introduktion till säkerhetslager

2 min läsning


Det måste finnas en balans mellan kapitalbindning, lagerkostnader och produkttillgänglighet. För att kunna nå önskade servicegrader är beräkningen av säkerhetslagret en kritisk pusselbit.

Säkerhetslager är en term som används inom lagerstyrning och logistik för att beskriva den extranivå av varor som lagerförs för att täcka avvikelser i efterfrågan eller leveranser. Det är en buffert som minskar risken att stå utan produkter när kunderna knackar på dörren.

Säkerhetslagernivåerna för lagerförda artiklar påverkas av träffsäkerheten i prognoserna och hur väl leverantörer håller lovade leveranstidpunkter. Om du aldrig har försenade leveranser och din prognos alltid är perfekt behöver du inget säkerhetslager. Tyvärr är verkligheten långt ifrån perfekt så de flesta företag behöver säkerhetslager i någon form.

Säkerhetslagrets storlek är beroende av prognosprecisionen

Utmaningen för alla lagerplanerare och inköpare är på ett effektivt sätt balansera omsättningslagret för att möta satta servicegrader och minimera säkerhetslagret. Detta samtidigt som man måste ha precis tillräckligt för att täcka eventuella säsongsvariationer.

Produktefterfrågan är en av de faktorerna som bidrar mest till plötsliga förändringar i värdekedjan. Majoriteten av alla produkter genomgår ett flera olika typer av efterfrågemönster i takt med att den rör sig genom produktlivscykeln. När produkten lanseras får den förhoppningsvis ett uppsving i försäljningen. Det är då viktigt att tidigt kunna identifiera trenden för att undvika brist i lagret. På samma sätt, vid en sjunkande efterfrågan, är det viktigt att inte fortsätta fylla på lagret i samma höga takt som tidigare. Nu gäller det att bromsa i tid. Många produkter har en mer sporadisk efterfrågan och dom är mer utmanande att planera, både när det gäller prognostisering och säkerhetslager.

Nyckeln till framgång ligger i att på ett intelligent sätt kunna följa förändringarna och variationerna i efterfrågan och därmed hålla en hög prognossäkerhet vilket gör det möjligt att hålla nere produktens säkerhetslager. Om man som företag följer efterfrågemönster, trender och säsonger bättre kan man göra stora besparingar och samtidigt hålla produkttillgängligheten på topp.

Affärssystemets metod för dimensionering av säkerhetslager

De flesta affärssystem som används för lagerplanering och inköpsstöd använder metoder som tyvärr binder upp onödig mycket kapitalbindning i lager. De vanligaste är att en täckperiod används, till exempel: 4 veckor av omsättningslager resulterar i att nivån på säkerhetslager dimensioneras för att täcka 2 veckors efterfrågan. Om mer avancerade beräkningsmetoder finns tillgängliga är de oftast kraftigt förenklade eftersom de bygger på att den statistiska fördelningen i efterfrågan och att prognosfelets spridning är normalfördelad. Bägge dessa metoder leder till högre säkerhetslager än vad som behövs.

Styr säkerhetslagret mot önskad servicegrad

Grafen nedan visar schematiskt hur man arbeta med servicegraden för en viss produkt under dess livscykel och hur nivån för säkerhetslagret kan fluktuera.

Dynamiskt säkerhetslager

Dynamiskt säkerhetslager över tid och produktens livscykel

I avancerade optimeringsverktyg, som EazyStock, är beräkningen av alla produkters säkerhetslager dynamiska och sköts helt automatiskt. Systemet följer produktens efterfrågan och klassar löpande in den i olika efterfrågemönster. Detta leder till att en hög prognosnoggrannhet uppnås. I stället för normalfördelning som metod för att beräkna efterfrågan använder systemet Poissonfördelning respektive den negativa Binomialfördelningen för artiklar som har intermittenta efterfrågemönster, dvs. långsamt och klumpade (Lumpy) behov.

Idealiskt lagerför man tillräckligt av en produkt för att tillgodose all efterfrågan med de variationer som finns i både försäljning och leveranser. Rent teoretiskt skulle detta innebära en servicegrad motsvarande 100%. I verkligheten är detta inte ekonomiskt försvarbart. Företag bör istället sätta olika servicenivåer för olika typer av efterfrågemönster och ABC-klassificeringar.

Lär dig dimensionera säkerhetslagret

Ladda ner vår guide och lär du dig dimensionera ditt säkerhetslager. Guiden går igenom hur du får rätt balans mellan kapitalbindning, lagerkostnader och produkttillgänglighet för att bli effektiv och konkurrenskraftig


Guide - Dimensionering av säkerhetslager

Share

2 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, trenderna och tipsen inom lagerstyrning, supply chain management, inköp och prognostisering i vårt månatliga nyhetsbrev.