Skillnaden på just-in-time och just-in-case lagerhantering

JIT vs JIC lagerhantering

I åratal har just-in-time (JIT) varit en framträdande strategi inom Supply Chain Management. JIT är en inköps- och planeringsfilosofi som går ut på att köpa in artiklar i exakt den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs för att nå hög effektivitet, minska lagervärdet och reducera kapitalbindning. En utmaning med JIT är att det kräver att företagen är agila, har kapacitet för korta cykler, och att metoden lämnar till viss del väldigt lite utrymme för fel och misstag. Vad händer när allt i försörjningskedjan inte rullar på som det ska?

Under de två senaste åren så har den globala logistikvärlden gått igenom flera utmaningar. Pandemin, containerbrist, råvarubrist och omvärldshändelser som till exempel blockaden av Panamakanalen har skapat enorma störningar i försörjningskedjorna.

I och med den ökade volatiliteten i efterfrågan och problem med lagertillgänglighet har många företag insett behovet av att bygga upp beredskap för att stå emot sårbarheter i försörjningskedjan. Som ett gensvar har många företag valt att börja applicera just-in-case (JIC) som lagerfilosofi.

Här förklarar vi fördelarna och nackdelarna med både JIT- och JIC-metoder för lagerhållning och hjälper dig att bestämma vilken som är rätt för just din verksamhet.

Vad är just-in-time lagerhantering?

Med en JIT-metod beställer företag in lagerartiklar för att möta kundernas efterfrågan. Metoden strävar efter att lagernivåer ska återspegla de faktiska förbrukningsnivåerna och även tillhandahållas i rätt tid för att minimera lagerhållningen.

Genom att enbart beställa nödvändigt lager kan lagerkostnader hållas låga och kapital kan istället investeras i andra affärsområden. Denna strategi fungerar väldigt bra när försörjningskedjor är välmående och ditt team har tillförlitliga efterfrågeprognoser att basera sina beslut på.

Lorry with just in time inventory

Fördelar med att använda just-in-time-metoder för lagerhantering

Fördelar med att använda just-in-time:

 • Minimerar risk för överlager och frigör kapital till andra områden och projekt i verksamheten.
 • Minskar lager- och transportkostnader.
 • Minskar avfall då endast det lager som behövs till den faktiska tillverkningen eller för att uppfylla beställningar är den kvantitet som beställs in.

Nackdelar med just-in time-metoder för lagerhantering

Nackdelarna med att använda just-in-time:

 • Utmanande att bemöta plötsligt ökad efterfrågan. Denna strategi funkar bäst när efterfrågan är stabil med små eller inga fluktuationer.
 • Kräver stor tillförlitlighet till leverantörer. För företag som äger delar av sin egen försörjningskedja så är detta lättare att uppnå. Alternativt behöver man säkerställa att man har byggt upp starka relationer så att dina leverantörer är benägna att hjälpa när det krisar.
 • Om du inte kan möta efterfrågan risker du att få missnöjda kunder som övergår till dina konkurrenter om de har säkerställt bättre produkttillgänglighet.

Vad är just-in-case lagerhantering?

JIC lagerhantering tar ett mer försiktigt tillvägagångssätt som inköps- och planeringsfilosofi. Det är ett tillvägagångssätt som innebär att företag lagerhåller en ”buffert” eller ett högt säkerhetslager för att snabbt kunna reagera och möta oväntad ökad i efterfrågan.

Strategin innebär förenklat att man tittar på förväntad efterfrågan och lägger till ytterligare lagernivåer för att täcka upp för ett ”just-in-case”-scenario. JIC-metoden fungerar bra när efterfrågan är volatil och för att förebygga sårbarhet och möta störningar i försörjningskedjan.

Fördelar med att använda just-in-case-metoder för lagerhållning

Fördelar med att använda just-in-case: :

 • Möjliggör försäljning vid oväntad ökad efterfrågan eller för att mildra störningar i försörjningskedjan, som till exempel vid längre leveranstider eller lagerbrist.
 • När andra konkurrenter har lagerbrist kan ni generera merförsäljning och få en konkurrensfördel.

Just in case stock control methodsNackdelar med att använda just-in-case -metoder för lagerhållning

Nackdelar med att använda just-in-case:

 • Höga säkerhetslager och höjda lagernivåer påverkar både dina lagerhållningskostnader och transportkostnader. Till exempel tar mer lager upp större lageryta och ökar lagerkostnaderna.
 • Binder upp kapital som skulle kunna användas någon annanstans i er verksamhet.
 • Lager med låg omsättning kan även bli utdaterade och föråldrade. Om artiklar blir inkuranta kan de riskera att antingen behöva kasseras eller att du kommer få lov att sälja det till ett kraftigt rabatterat pris.

Vilken lagerhanteringsstrategi är bäst för dig – JIC eller JIT?

När du står inför utmaningar inom er försörjningskedja som är orsakade av hög volatilitet så kan det vara frestande att direkt övergå till att bygga upp sina lagernivåer för att bättre möta efterfrågan och motverka lagerbrist. En drastisk övergång från JIT-metoder till att enbart applicera JIC-filosofin är dock en förenklad utopi.

Varken JIT- eller JIC-modellen återspeglar en perfekt verklighet och bör anpassas utifrån förutsättningar och möjliga angreppsätt. Istället för att ställa just-in-time mot just-in-case så bör du sammanföra fördelarna från de båda och anpassa en strategi utifrån dina förutsättningar.

Till exempel skulle man kunna kombinera att applicera just-in-case-filosofin när det kommer till att säkerställa ett väldimensionerat säkerhetslager med en just-in-time-metod för kapitalhantering.

För att göra detta behöver du i grunden tillförlitliga efterfrågeprognoser för att förstå ditt kommande lagerbehov. Med tillförlitliga prognoser kan du sedan optimera lagernivåer och använda säkerhetslager för att möta oväntad efterfrågan. Du kan även läsa vår artikel om hur just-in-case-metoden fungerar och kan appliceras här.

Hur dessa två strategier kan appliceras kommer uppenbarligen även att bero på vilken bransch ni är verksam inom. Är det en bransch som blir väldigt sårbar vid omvärldshändelser och störningar?

Att kombinera just-in-time och just-in-case som lagerstrategier kan öka er effektivitet samtidigt som det bygger upp beredskap för att hantera och möta utmaningar.

Oavsett hur du kombinerar dessa strategier i din verksamhet så finns det mjukvaror som kan hjälpa att stödja processerna för att nå ett väl optimerat lager.

För mer information om hur EazyStock kan stödja dina JIT- eller JIC-strategier, så kan du boka in ett snabbt samtal med någon av våra lageroptimeringsexperter.

Boxes on a low loader in the middle of an aisle in a warehouse with shelves either side stacked with boxes
Blogg

Hur fungerar Just In Case-metoden för lagerhantering

I början av 1980-talet blev Just In Time (JIT) inom Supply Chain Management ett välkänt begrepp och metod för att...

Black binoculars lying flat on a green background. The photo is taken from above. Demand forecasting techniques for better inventory management
Blogg

8 tips för bättre efterfrågeprognoser

Efterfrågeprognoser handlar om att se in i framtiden och spelar en avgörande roll inom lagerstyrning, inköp och logistik. Om du...