Navigera i osäkerhet och hantera störningar i försörjningskedjan

I en verklighet präglad av osäkerhet i försörjningskedjor måste vi navigera genom efterfrågevariationer, global politisk och ekonomisk instabilitet, naturkatastrofer, extrema väderhändelser, konflikter och den därpå följande bristen på råmaterial, stigande priser och räntor.

Utmaningarna som omvärldshändelserna utgör för företag att hantera sina inköps- och lagerhanteringsprocesser effektivt är betydande. För att navigera framgångsrikt genom störningar är det avgörande att utveckla strategier för att bygga upp motståndskraftiga försörjningskedjor och beredskapsplaner för att minimera riskerna. Att kunna snabbt reagera på eller till och med förutse risker inom sin försörjningskedja kommer att minimera påverkan av eventuella störningar.

I detta blogginlägg kommer vi att utforska flera strategier för att minimera risker i försörjningskedjan.

Close up of a chess board with a white queen, knight and pawn next to a black queen on its side supply chain strategies supply chain risk mitigation

Strategier för riskminimering i försörjningskedjan

Förbättrad transparens

Kärnan i riskhantering är att uppnå operationell transparens och att fatta beslut baserade på data. Ju mer (korrekt) information du har tillgänglig, desto bättre kan du förstå alla delar av försörjningskedjan. Om du ännu inte har gjort det är det viktigt att noggrant granska potentiella sårbarheter i försörjningskedjan för att identifiera vilka områden som har högst riskfaktor. Denna ökade synlighet i försörjningskedjan gör det möjligt att införa nya processer eller policys för att förbättra prestandan i försörjningskedjan och mildra effekterna av eventuella leveransavbrott.

Övervakning av leveranskedjor

Genom att identifiera ineffektiviteter eller problem i försörjningskedjan kan du vidta åtgärder för att upprätthålla prestandan. Ditt affärssystem (ERP-system) eller lagerhanteringssystem (WMS) kan ha funktioner för att generera varningar, men det kan vara nödvändigt att använda en mer sofistikerad mjukvara, såsom lageroptimeringsprogram. Denna typ av programvara kan uppmärksamma dig på lagernivåer, trender och ge varningar om avvikelser från prognoser.

Mildra störningar med lagerbuffertar

Ett annat sätt att mildra störningar i försörjningskedjan är genom att bygga in lagerbuffertar. Det finns tre huvudsakliga typer av lagerbuffertar:

  • Lagerbuffertar: Den vanligaste formen av lagerbuffert är säkerhetslager. Genom att ha extra lager utöver det vanliga omsättningslagret kan du hantera situationer där leveranstiderna är långa eller efterfrågan från kunderna är instabil.
  • Kapacitetsbuffertar: Dessa buffertar kan vara till nytta på kort sikt, exempelvis genom att använda expressleveranser eller flygfrakt istället för sjötransport. Du kan också överväga att betala övertid till personalen eller anställa tillfällig arbetskraft för att möta perioder med ökad efterfrågan.
  • Tidsbuffertar: Som en sista utväg kan du be dina kunder att vänta på försenade varor. Det är dock viktigt att vara försiktig med att tillämpa denna lösning för att undvika att kunden vänder sig till en annan leverantör som kan leverera omedelbart.

Utveckla starka leverantörsrelationer

Desto mer sammanlänkande försörjningskedjor blir desto viktigare blir leverantörsrelationer. Oavsett om du väljer att expandera ditt leverantörsnätverk eller bygga vidare på existerande relationer kommer det att bli allt viktigare att bygga och upprätthålla starka partnerskap med dina återförsäljare. Dessa relationer bygger på tre hörnstenar: data, kommunikation och transparens.

Ju mer data du kan dela med dig av om din framtida efterfrågan desto bättre. I gengäld kan du förvänta dig information om dina återförsäljares nuvarande och framtida leveransrisker och hur de jobbar tillsammans med sina underleverantörer. Att arbeta genom alla lager i leveranskedjan ger dig en mycket klarare bild av hur din återanskaffning kan komma att se ut framöver och eventuella störningar behöver inte komma som en total överraskning.

Truck at a loading bay of a warehouse supplier relationships supply chain risk mitigation

Agil planering

Agil planering innebär att kunna reagera snabbt på förändringar i omvärlden. I osäkra tider kan det vara klokt att ha mer säkerhetslager för att hantera oväntade ökningar i efterfrågan eller potentiella förseningar. Vidare bör du noggrant överväga din leverantörsbas och utveckla beredskapsplaner för att hantera potentiella risker.

Att skaffa fler leverantörer närmare er eller diversifiera leverantörsbasen genom reshoring eller nearshoring ger dig fler alternativ om din primära leverantör inte kan uppfylla dina behov. Genom att noga granska enhetskostnader, ledtider, minsta beställningskvantitet (MOQ) och tillförlitlighet kan du säkerställa att du väljer den mest effektiva leverantören för dina behov, även under stabila marknadsförhållanden.

Minska riskerna med automatisering

I en värld av konstant global politisk och ekonomisk instabilitet är många företag sårbara för störningar i försörjningskedjor. Att ha etablerade processer och system för att minimera dessa påverkningar är avgörande för kontinuiteten i verksamheten. Företag som utnyttjar avancerade lagerhanteringsverktyg, som EazyStock, kommer att vara bättre rustade för att hantera osäkerheter. Genom att tillhandahålla omfattande data för ökad transparens och för att underlätta kommunikation, samt genom automatisering av lagerprognoser och påfyllningsprocesser, kan EazyStock hjälpa dig att reagera mer effektivt på förändringar.

Simulering av risker

För att bättre förstå konsekvenserna av olika scenarier är det värt att överväga användning av mjukvara för simulering. Genom att simulera olika riskscenarier kan du utveckla och implementera beredskapsplaner som gör att du snabbt kan agera om de oväntade inträffar.

Med EazyStocks funktioner för ”what-if-scenario”-planering kan du simulera olika händelser för att förutse vilka effekter det får på er lagertillgängligheten, för att sedan använda de insikterna för att fatta välgrundade beslut. Detta verktyg är ovärderligt för att undvika obehagliga överraskningar i lagerplaneringen.

Optimera leverantörer

Olika återförsäljare kan ha, förutom varierande priser, olika ledtider och minsta orderkvantiteter, så det gäller att balansera upp enhetskostnad vs kvantitet och tillförlitlighet. Ibland kan det vara dyrare att köpa in stora kvantiteter som tar upp hyllplats och binder upp kapital, även om man får ett bättre enhetspris. Och ibland kan man behöva köpa ett mindre parti med snabbare leverans för att kunna leverera i tid till en viktig kund.

EazyStocks funktionalitet för leverantörsoptimering hjälper dig ta dessa beslut genom att jämföra olika leverantörer baserat på dess ledtider, enhetspriser och minsta orderkvantitet. När en beställning görs kommer EazyStock att rekommendera den leverantör som kan leverera i tid för att möta dina servicegradsmål på det mest effektiva sättet. Om till exempel en vara löper risk att sälja slut kommer systemet att rekommendera en beställning från en leverantör med kortare ledtid, till den minsta möjliga kvantiteten. Resten av ordern kan sedan beställas från en leverantör med längre ledtider men lägre priser.

Beställningskalendrar

Under tider av extra osäkerhet och störningar inom försörjningskedjor kan du behöva göra stora ändringar i dina beställningsmönster. Kanske behöver du reducera dina inköp från att ske veckovis varannan vecka, eller månadsvis? Kanske accepterar dina återförsäljare bara ett visst antal beställningar i månaden eller så kan din lagerpersonal bara ta emot leveranser vissa dagar.

För att hantera detta har EazyStock en kalenderfunktion där du kan ange de dagar i månaden då beställningar kan hanteras eller leveranser ske, och systemet justerar automatiskt beställningspunkter/kvantiteter och säkerhetslagernivåer för att passa detta.

Tillgång till lagerdata

EazyStock tillhandahåller omfattande data och rapporter om din lagerhälsa, på SKU-nivå, vilket ger dig en detaljerad översikt över lagerkvantiteter, säkerhetslagernivåer, överlager med mera. Denna information är ovärderlig för att fatta informerade beslut, kommunicera över avdelningar och med leverantörer och för att optimera din lagerhantering.

Träffsäkrare efterfrågeprognoser trots störningar

Under perioder av efterfrågevolatilitet är prognoser särskilt utmanande. EazyStock erbjuder avancerade verktyg för att hantera detta, inklusive funktioner för orderschemaläggning som skapar realistiska prognoser och underlättar kommunikationen med leverantörer.

Att automatisera efterfrågeprognostisering, återanskaffning och andra tidsödande processer kommer hjälpa dig att kunna svara snabbare och mer effektivt på plötsliga störningar och kriser.  

Kontakta teamet idag för att ta reda på hur EazyStock kan hjälpa dig att förbättra och säkra din inköpsplanering och processer.

Broken chain with the broken link glowing red at the ends improving inventory planning during times of disruption
Blogg

Effektiv inköpsplanering trots störningar i försörjningskedjan 

I den här artikeln fokuserar vi på strategier för att optimera lagerplaneringen och hantera lagernivåer effektivt under perioder av störningar...

Close up of shipping containers on a cargo ship heading toward a port with other ships red sea shipping disruption supply chain issues
Blogg

Övervinn fraktstörningar orsakade av oroligheter på Röda havet

Därför är det globala fraktproblem just nu Återigen upplever den globala sjöfarten potentiella långsiktiga störningar. Denna gång på grund av...

Blogg

De viktigaste trenderna inom supply chain och inköp för 2024

Vilka trender inom supply chain och inköp kommer vara viktigast för företag 2024? Vi på EazyStock har sammanställt de trender...

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet