De viktigaste trenderna inom supply chain och inköp för 2024

Vilka trender inom supply chain och inköp kommer vara viktigast för företag 2024?

Vi på EazyStock har sammanställt de trender vi tycker är viktigast att hålla koll på, belyser utveckling av ny teknik och effekter av rådande utmaningar för lagerhållande företag.

Även om en djupgående lågkonjunktur uteblev under 2023 så har den globalt ansträngda ekonomin haft betydande inverkan på företag, med bland annat stora prishöjningar, försvagade valutor och volatila inflationsnivåer. 2023 kantades även fortsatt av krig, politiska svängningar och en växande klimatdebatt.

Men efter några tumultartade år för supply chains såg vi under 2023 med entusiasm även några trender som inte enbart var svarande trender på rådande utmaningar.

Vi såg bland annat AI göra sina största framsteg hittills som ett bredare använt verktyg och pådrivare för tillväxt. Det är bara en av de framträdande trenderna som kommer att ha en betydande inverkan på företag. År 2024 kommer att vara ett år av snabb teknologisk utveckling, fortsatt fokus på att bygga robusta supply chains, och ökat fokus på proaktiva lagerhanteringsstrategier.

I denna artikel kommer vi att introducera de trender vi identifierat. Om du vill fördjupade dig ytterligare finns den fulla sammanställningen i vår eGuide för trender inom supply chain och inköp 2024.

Digitalisering av försörjningskedjan

Att ersätta manuella processer med digitala system och processer ger företag bättre insyn och möjligheter till att mildra eller eliminera problem tidigt. Digitalisering inom supply chain är väldigt brett och bör förankras väl inom organisationen så att man prioriterar rätt åtgärder först.

Här är några sätt som digitaliseringen kommer att prägla inköp och supply chain under 2024:

 • Molnbaserade mjukvaror (SaaS)-lösningar – fördelen är att företaget självt inte behöver stå för mycket av det underhåll och utveckling som traditionella system kräver utan kan i stället lägga ut det på en systemleverantör.
 • Mjukvara för lageroptimering – låt algoritmer analysera din data och beräkna historiska försäljningsdata, säsongsfluktuationer, trender och kampanjhantering för att förutsäga efterfrågan mer exakt. Mjukvaran kommer att optimera dina lagernivåer, förbättra den övergripande effektiviteten och hjälpa till att ställa in lämpliga säkerhetslagernivåer för att minska risken för lagerbrister.
 • Automation – skapar större operativ effektivitet för att öka lönsamhet, konkurrenskraft och smidighet för att möta kundernas efterfrågan, samt lägre lager- och transportkostnader, minskar avfall och förbättrar kundservicen.
  • Robotautomation – robotar kan effektivisera uppgifter och förbättra operativ effektivitet eftersom de är mer exakta och minskar risken för handhavande fel. Till exempel kan det innebära ett ökat användande av automatiserade styrda fordon (AGV) och automatiserade mobila robotar (AMR) för att flytta material och föremål runt ett lager.
  • Robotic process automation (RPA) – robotar kan efterlikna de flesta interaktioner mellan människa och dator snabbare och mer exakt än människor.
  • Handhållna plocksystem – Handhållna plocksystem som streckkodsläsare kan öka nivån på data som används på lagret. Till exempel att analysera plockdata för att tillhandahålla de kortaste eller snabbaste plockvägarna eller sekvenserna och annan data till lagerchefer för att maximera produktiviteten.

Synlighet och spårbarhet i realtid

Synlighet i försörjningskedjor handlar till exempel om att kunna följa varor från att de lämnar din leverantör, till ditt lager och vägen fram till kund. För att uppnå bra spårbarhet i sin försörjningskedja kan man inkludera avancerad teknologi som artificiell intelligens, Internet of Things-enheter och robotteknik.

 • Internet of Things (IoT) – kopplar enheter eller objekt till ett digitalt nätverk för global övervakning, såsom NFC, QR-koder, streckkoder och taggar. Detta gör att företag kan reagera snabbare på problem, spara administrativ tid och minskar risken för stöld eller förlust av varor. Ett annat vanligt sätt att använda IoT är för att hålla koll på och kunna schemalägga när föremål behöver repareras eller ersättas.
 • AI – AI spelar en central roll i flera av de trender vi går i genom i den här artikeln. Det kommer att förbättra efterfrågeprognoser, optimera ombeställningspunkter och automatisera beslutsfattandet. Kan också användas för att hitta kortare plockningsvägar i ett lager, förutsäga maskinfel eller haverier och optimera leveranskedjan för transporter.
 • Maskininlärning – Maskininlärning använder algoritmer, programvara eller system för att lära sig och justera utan specifik programmering från en människa. Maskininlärning analyserar trender, känner igen avvikelser och erbjuder insikter.
 • Robotik – Att använda robotar för repetitiva uppgifter kan öka effektiviteten och precisionen samtidigt som risken för skador på personal eller svåra utförliga uppgifter för människor kan hjälpa att förbättra effektivitet och förhindra skador.

Cybersäkerhet

Eftersom dagens digitala försörjningskedjor verkar globalt är de mer sårbara för cyberattacker. Att digitalt skapa synergier med partners kommer med baksidan av ökad exponeringen för cyberattacker.

Från dataintrång till att hålla system som gisslan, kan cyberattacker göra stor skada på ens försörjningskedja. Om du inte redan har gjort det, utvärdera risker i er supply chain och sätt en plan för hur du ska minska risker och kommunicera din handlingsplan till alla relevanta interna och externa parter.

Förutom att använda brandväggar och tekniker för mot hacking, kan du använda block chain teknik. Block chain ger mer transparens genom hela försörjningskedjan genom att integrera olika element i en plattform. Olika parter, såsom transportörer och logistikleverantörer, kan använda samma plattform för att uppdatera andra parter, skicka fakturor och betalningar.

När du granskar leverantörer, kommunicera dina säkerhetsbehov och eventuella minimikrav som de måste följa, speciellt vid användning av mjukvaror och tjänster. Se till exempel till att alla leverantörer har relevanta certifieringar så som ISO27001 och SOC2.

Big data och analys

Att fatta datadrivna beslut kan revolutionera ett företags lagerhantering. Big data kombinerar verktyg, bearbetningssystem och algoritmer som kan tolka insikter från en stor mängd data. Det kan komma från många källor och vara blandat, ostrukturerat och kontinuerligt uppdaterat.

Big data, realtidsinsikter, avancerad analys och automatisering gör att företag kan mildra störningar genom digital, smidig försörjningskedja. Implementering av prediktiv och föreskrivande analys, i kombination med historisk data, algoritmer och robotik, kommer att ge ökad synlighet, synkroniserad planering och utförande, datadrivet beslutsfattande, förutsägbarhet, smidighet och lönsamhet.

Störning och riskhantering

Motståndskraft i försörjningskedjan

På grund av en supply chains ömsesidiga beroende kan ett problem i en del av kedjan äventyra hela det globala nätverket. För att säkerställa kontinuitet i verksamheten är det viktigt att företag kan navigera även i turbulenta tider.

Rätt system och processer gör att du kan förutse störningar och eventuellt undvika helt. Utvärdera din försörjningskedjas motståndskraft genom att analysera vad som orsakat tidigare problem i försörjningskedjan och simulera eventuella störningar för att testa robustheten. Strategier för att bygga upp mer motståndskraft och beredskaper buffertar, diversifiering av leverantörer, alternativa produktionsmöjligheter och transportprocesser.

Lagerbuffertar

Buffertar är metoder som kan ligga utanför vanliga arbetsmetoder, och som kan bli att behövas användas för att möta tillfällig hög efterfrågan. När det är extra kostsamt att lagerhålla artiklar, kan det bli extra utmanande att möta högre efterfrågan för man vill inte riskera att binda upp för mycket kapital i lager. Då kan olika typer av buffertar hjälpa.

Du kan använda en lagerbuffert, till exempel säkerhetslager, där leverantörer har långa ledtider eller oregelbundna kundordrar. En kapacitetsbuffert som en expressorder, kan vara att till exempel använda flygfrakt i stället för sjöfart, betala övertid eller ta in tillfällig personal är en annan typ av buffert som kan hjälpa för att möta höjd efterfrågan. Man kan också välja att använda en så kallad tidsbuffert, vilket är att man väljer att dröja med att skicka varorna till sin kund.

Utvärdering av leverantörer

Ett systematiskt tillvägagångssätt för att genomföra regelbundna leverantörsrevisioner och granskningar baserat på nyckelkriterier hjälper till att förstå hur pass bra olika leverantörer möter era behov. Du kan sedan samarbeta för att bygga och utnyttja strategiska relationer så att de kommer att prioritera dig framför andra kunder.

Mjukvara för lageroptimering kan hjälpa att stödja dina leverantörsval. Genom att till exempel lägga in leverantörsledtider och kostnader kan systemet rekommendera den bäst lämpade leverantören för att leverera din beställning.

Reshoring, nearshoring och multishoring

En vanlig strategi inom supply chain har varit att använda internationella leverantörer för att hålla nere kostnader. Med geopolitiska spänningar och globala händelser som påverkar efterfrågan och utbud, finns det nu en vändande trend att använda fler regionala leverantörer för att minska effekterna av eventuella störningar.

Reshoring och nearshoring har blivit allt vanligare eftersom störningar fortsätter att påverka globala försörjningskedjor. Även om artiklar kan vara något dyrare att producera, kan kostnaden kompenseras av potentiella uteblivna försäljningar på grund av brister eller förseningar.

Multishoring gör att du kan ha flera leverantörer av samma artiklar utspridda på olika platser. Detta gör att du kan anpassa och sprida ut dina risker om en leverantör får problem i en region.

Gröna och cirkulära försörjningskedjor

Klimatförändringar och frekvensen av naturkatastrofer sätter hållbarhet högt på konsumenternas agendor även under 2024, och kunder fortsätter att ställa högre krav på hållbarhet hos sina leverantörer.

Regler för miljö, sociala frågor och styrning (ESG) blir också mer framträdande globalt. År 2024 kommer USA att ansluta sig till andra länder och kräva att offentliga företag tillhandahåller rapporter om utsläpp av växthusgaser.

Varumärken som proaktivt inkluderar hållbarhet och etisk praxis i sin verksamhet kommer ligga bättre till för att få ökad kundlojalitet och bättre lönsamhet.

 Gröna försörjningskedjor

Vi har redan diskuterat digitalisering av din försörjningskedja och optimering av ditt lager, vilket kan minska din miljöpåverkan genom att minska överskottslager och minimera avfall för att påverka din vinst positivt.

Andra gröna alternativ inkluderar:

 • En bättre beställningsprocess – innebär att dina leverantörer får snabbare, mer konsekvent orderinformation för att hjälpa dem att kombinera dina beställningar i partier för att minska antalet försändelser.
 • Miljövänligare fordon till sina frakter.
 • Dra ner energiförbrukningen och vara miljövänligare i sina lagerlokaler genom tex special isolerade dörrar, uppgradera belysning, se över återvinning och alternativa förpackningar.
 • Inrätta återvinningsstationer för att göra det enkelt att minska avfallet och återvinna.
 • Utvärdera förpackningar för mer miljövänliga alternativ.

Cirkulära supply chains

Den cirkulära ekonomin kan hjälpa till med hållbarhet och kostnadsbesparingar. När priset på råvaror ökar kan företag bryta ner sina färdiga produkter och återföra dem till sin råvaruform för återanvändning eller återförsäljning.

Att implementera en cirkulär leveranskedja innebär att arbeta med dina leverantörer och kunder för att utveckla nya arbetsmetoder som inte skadar produktens kvalitet och prestanda. Slutligen, överväg att bilda partnerskap med cirkulär ekonomi.

Sammanfattning

Våra försörjningskedjor står inför krävande utmaningar kommande året men också möjligheter till innovation och tillväxt.

År 2024 kommer att präglas av en omfattande digital transformation inom supply chain och inköp. Genom att omfamna molnbaserade mjukvaror, särskilt inom lageroptimering, automatisering och robotik, positionerar sig företag för att öka effektiviteten och minska
kostnaderna.

Med dessa framåtblickande trender och strategier för 2024 kommer företag att kunna navigera genom en komplex och föränderlig global ekonomi och möta framtidens utmaningar inom supply chain och inköp.

Kontakta vårt team om ni är intresserade av mer information om hur EazyStocks lageroptimering kan automatisera era processer, spara pengar och öka operativ effektivitet under 2024.

Different coloured cogs of different sizes connected on a yellow background supply chain risk mitigation strategies supply chain risk strategies
Blogg

Navigera i osäkerhet och hantera störningar i försörjningskedjan

I en verklighet präglad av osäkerhet i försörjningskedjor måste vi navigera genom efterfrågevariationer, global politisk och ekonomisk instabilitet, naturkatastrofer, extrema...

A locked padlock with three keys in on a blue background cyber security
Blogg

Cybersäkerhet inom Supply chain: 5 metoder för att minska risker

Det är ingen överraskning att med det växande antalet digitala intrång och cyberattacker blir säkerheten inom försörjningskedjor en allt större...

Close up of shipping containers on a cargo ship heading toward a port with other ships red sea shipping disruption supply chain issues
Blogg

Övervinn fraktstörningar orsakade av oroligheter på Röda havet

Därför är det globala fraktproblem just nu Återigen upplever den globala sjöfarten potentiella långsiktiga störningar. Denna gång på grund av...