Strategier för att övervinna lagerutmaningar

Under de senaste åren har världen skakats av en rad händelser som skapat stora utmaningar för företag. Den globala pandemin, extrema väderförhållanden, politiska konflikter och naturkatastrofer har belyst flera sårbarheter inom globala försörjningskedjor. Stora händelser kan orsaka en dominoeffekt med snabbt förändrade kundbeteenden, opålitliga leveranser och stigande logistikkostnader samt kapacitetsbegränsningar. Medföljande utmaningar kan verka överväldigande.

Effektiva försörjningskedjor utgör ryggraden för lagerhållande företag. Utan lämpliga lagernivåer för att möta kundernas efterfrågan riskerar man lagerbrist och förlorade försäljningsmöjligheter, vilket i sin tur kan driva kunderna att vända sig till andra alternativ. Å andra sidan kan ett överskott av lager leda till onödig kapitalbindning och risker för föråldrat lager. Konsten ligger i att hitta den rätta balansen mellan att tillgodose efterfrågan och att minimera kapitalbindning för att nå effektiv inköpsplanering och lagerhantering.  

För de som kämpar med att hantera tidigare händelser och saknar lämpliga lagerhanteringsprocesser och system, finns det ingen anledning till oro. Vi har sammanställt en lista över de främsta utmaningarna inom lagerhantering och hur du kan anpassa dina processer för att mildra störningar i försörjningskedjan.

Hur? Lageroptimering.

Utmaning med manuella processer

Att hantera lager manuellt kan ge en falsk känsla av kontroll över processerna. Dock öppnar manuella processer upp för handhavandefel och visar sig ofta vara mycket tidskrävande. Det är lätt att känna sig överväldigad när man jonglerar med otaliga kalkylblad och försöker hålla koll på hundratals eller tusentals SKU:er. Hur kan man förväntas göra korrekta efterfrågeprognoser när relevant information inte är lättillgänglig? Hur säkerställer vi att all information är uppdaterad och att alla i teamet delar kunskapen? Många team som arbetar med inköpsplanering spenderar orimligt mycket tid på att manuellt beräkna prognoser, omsättningshastigheter, säkerhetslager och beställningskvantiteter, analysera resultat, spåra KPI:er och uppdatera siffror.

Även de mest sofistikerade affärssystemen (ERP) eller lagerhanteringssystem (WMS) är i hög grad beroende av användare som manuellt matar in prognoser och påfyllningsparametrar för att automatisera alla typer av varningar och uppdateringar. I en tid då globala försörjningskedjor är i ständig förändring är varje sparad sekund är automatisering en tillgång som bör användas för att frigöra mer tid för strategiska uppgifter.

En modern lagerhantering kräver moderna verktyg och processer. Därför är digitalisering av försörjningskedjan avgörande för att mildra störningar och öka effektiviteten i verksamheten.

Att använda mjukvara för lageroptimering utgör en kritisk pusselbit för att hantera utmaningar i lagerhantering. Lageroptimering hjälpa inköpare och lagerplanerare att förstå och hantera efterfråge- och utbudsvariabler, förbättra effektiviteten och ge kraftfulla insikter baserat på data. Genom att erbjuda en mängd olika funktioner under utmanande tider gör den det lättare att finna den eftersträvade balansen mellan att ha tillräckligt med lager för att möta efterfrågan och att förbättra både kundnöjdhet och minimera kostnader.

Släpp manuella processer med lageroptimering

En mjukvara för lageroptimering, som EazyStock, integreras med ditt befintliga affärssystem eller WMS-system för att automatisera prognostisering, inköpsplanering och varupåfyllningsprocesser. Genom att dynamiskt ta hänsyn till faktorer som efterfrågeprognoser, föränderliga lagerpolicyer, servicenivåer, leverantörsledtider och hanterar undantag för att generera automatiska orderförslag.

EazyStock föreslår ombeställningspunkter och kvantiteter med hänsyn till alla variabler och sammanställer dagligen en lista med rekommenderade beställningar som kan antingen godkännas direkt eller överföras via en knapptryckning för att matas in i ditt ERP och generera inköpsorder.

Genom att låta anpassade verktyg för lageroptimering utföra det tunga arbetet kan du fokusera på att hantera undantag, där mjukvaran flaggar för artiklar som bör ses över och som kräver ytterligare mänsklig input. Till exempel kan den uppmärksamma ovanliga mönster i efterfrågan eller förvarna i tid om det ser ut att vara längre ledtider än förväntat. Lageroptimering kan också hjälpa dig att övervinna andra utmaningar inom lagerhantering, speciellt under tider av större osäkerheter.

Utmaningar med efterfrågeprognoser

Att förlita sig på 30-dagars rullande medelvärdesberäkningar för efterfrågeprognoser är effektivt endast i situationer där efterfrågan förblir stabil. Så fort efterfrågan börjar fluktuera blir dessa prognoser opålitliga, då de inte kan anpassa sig till marknadsförändringar eller identifiera trender.

Mjukvaror för lageroptimering, som EazyStock, använder en kraftfull AI-baserade motor för statistiska efterfrågeprognoser för att automatisera prognostiseringsprocessen för varje artikel i din försörjningskedja. Genom att klassificera varje artikel i olika efterfrågetyper baserat på dess historiska mönster kan EazyStock tillämpa den mest relevanta algoritmen för att generera den mest träffsäkra basprognosen. Dessa prognoser är betydligt mer exakta jämfört med traditionella 30-dagars rullande medelvärdesberäkningar i Excel eller i ett vad ett affärssystem kan erbjuda.

Black binoculars lying flat on a green background. The photo is taken from above. Demand forecasting techniques for better inventory management

Identifiera förändringar i efterfrågan

Att noggrant övervaka efterfrågetrender är avgörande för att säkerställa att dina lagernivåer är anpassade efter kundernas behov. Ett effektivt prognosverktyg har förmågan att identifiera och reagera på förändringar i efterfrågan på SKU-nivå. Med ökade konsumentkostnader och fluktuerande räntor som skapar dagliga förändringar på marknaderna är det viktigt att ha ett system som kontinuerligt granskar och justerar prognoserna. På så vis kan du optimera era lagernivåer utan att riskera att bygga upp kostsamma överskottslager som riskerar att bli föråldrade.

Inkludera kvalitativa insikter

Kvalitativa insikter är ovärderliga för alla efterfrågeprognoser. Trots att vi inte kan förutsäga framtiden är mänsklig interaktion avgörande här. Genom att samla in och centralisera data och erfarenheter från olika källor, såsom feedback från säljteam, kunder och branschorganisationer, kan man finjustera prognoserna. Att integrera dessa kvalitativa insikter i prognosprocessen kan bidra till att öka dess noggrannhet och relevans.

Hantering av felaktiga efterfrågeprognoser

Även de mest avancerade prognosverktygen kommer att möta utmaningar i att producera 100 % korrekta prognoser, särskilt med de kontinuerligt snabba förändringar i kundbeteenden och omvärldshändelser. För att hantera detta använder de främsta verktygen för lageroptimering, som EazyStock, inbyggda rapporter och varningar för att fungera som ett säkerhetsnät. Till exempel:

  • Spårar den faktiska efterfrågan under hela prognosperioden och varnar dig om den avviker väsentligt från prognosen. Dessa tidiga varningar ger dig möjlighet att undersöka orsakerna bakom avvikelsen och justera prognosen för framtiden.
  • Markerar avvikelser i slutet av en prognosperiod (t.ex. avvikelser i prognosen jämfört med faktisk konsumtion), vilket ger dig möjlighet att besluta om du vill inkludera dessa siffror i kommande prognoser.
  • Skapar en daglig risk-of-run-out rapport som identifierar lagerartiklar med risker att brista (få slut i lagret), vilket ger dig möjlighet att utforma en handlingsplan för att hantera och åtgärda i tid.

Utmaningar med lagerbrist

Att optimera lagernivåerna är av yttersta vikt för att undvika lagerbrist i tider av osäkerhet, och varje inköpare och lagerplanerare bör noggrant övervaka och identifiera affärskritiska lagerartiklar för att kunna agera proaktivt och minimera risken för att få slut på lager. Verktyg för lageroptimering, såsom EazyStock, erbjuder en rad funktioner för lagerklassificering och analys som kan vara till stor hjälp i detta avseende.

Identifiera och hantera kritiskt lager

I en tid av strama kassaflöden är det avgörande för företag att investera i lager som genererar intäkter och undvika att låta kapital bindas upp i långsamma artiklar. Många lagerhanteringsteam använder sig av ABC-klassificeringsmodellen för att kategorisera lagerartiklar baserat på deras strategiska värde för verksamheten. Genom att tillämpa olika lagerpolicyer prioriteras tillgängligheten för kategori A-artiklar (de som genererar mest intäkter) framför B- och C-artiklar. Trots detta är ABC-lageranalysen en manuell process som snabbt kan bli föråldrad och otillräcklig för att hantera dagens dynamiska marknadskrav.

Säkerställa kontinuitet i försörjningen

Att garantera en stabil försörjning är ofta den mest utmanande uppgiften för inköpare vid avbrott i försörjningskedjan. När leverantörer återgår till ”business as usual” i olika takt kan problem med leveranser kvarstå.

Lorry backing up to a loading bay continuity of supply

Lageroptimeringsverktyg är utformade för att hantera avvikelser i leverantörers ledtider, övervinna leverantörsbegränsningar och säkerställa den mest kostnadseffektiva återfyllnaden. Här är hur:

Varierande ledtider

EazyStocks dynamiska ledtidsfunktion mildrar effekterna av leveransförseningar genom att övervaka faktiska ledtider och skicka varningar när de avviker från det förväntade. Du kan då manuellt justera påfyllningsparametrar som beställningspunkter, kvantiteter och säkerhetslager, eller låta systemet uppdatera dem automatiskt.

Utmaningar med leverantörshantering

En öppen och ärlig kommunikation med dina leverantörer om deras leveranskapacitet är avgörande för att mildra flaskhalsar och ha en effektiv leverantörshantering. Med funktioner som orderschemaläggning kan du skapa framtida orderprognoser för dina leverantörer att ge återkoppling på. Där utbudsrisker är uppenbara kan du utarbeta alternativa planer, såsom att ransonera lager eller utforska andra leverantörsalternativ.

Val av leverantör

När du lägger påfyllnadsbeställningar kan du möjligen ha flera leverantörer att välja mellan. Ibland kan det vara fördelaktigt att välja en leverantör med kortare ledtider trots högre enhetspriser eller vice versa. EazyStock kan rekommendera den leverantör som kan uppfylla beställningen inom önskad ledtid samtidigt som den säkerställer kostnadseffektivitet.

Genom att använda verktyg som EazyStock kan du säkerställa kontinuiteten i försörjningen och effektivt hantera utmaningar som uppstår vid avbrott i försörjningskedjan.

Arbeta runt operativa begränsningar

Under perioder av osäkerhet och störningar kan det vara nödvändigt att anpassa de vanliga orderhanteringsprocedurerna. EazyStocks funktion för beställningskalendrar tillåter dig att specificera vilka dagar du önskar placera beställningar (baserat på interna begränsningar hos dig eller dina leverantörer). EazyStock beräknar sedan automatiskt om beställningskvantiteter och säkerhetslagernivåer för att minimera effekterna av dessa begränsningar på lagertillgängligheten.

EazyStock: Smart hantering av lagerhanteringsutmaningar

För att effektivt hantera utmaningar som uppstår vid störningar i försörjningskedjan behöver ditt team fokusera på att hantera kundernas förväntningar och lösa problem. Det är nödvändigt att minska den tid som ägnas åt att bearbeta data, manuellt prognostisera efterfrågan och beräkna påfyllningsparametrar.

EazyStock erbjuder en enkel och snabbt implementerad lösning som ger avkastning på investeringen inom bara några månader efter införandet. Genom att använda EazyStock kan inköpare omedelbart arbeta på ett smartare och mer effektivt sätt. Som ett resultat kommer företag att uppleva minskade lagerbrister och förlorade försäljningsmöjligheter samtidigt som de frigör kapital genom minskade lagernivåer.

Kontakta vårt team idag för att få veta mer om hur EazyStock kan stödja och förbättra dina lagerhanteringsprocesser.

Motståndskraftig supply chain
Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet