Efterfrågeprognoser

Hur man förbättrar lageromsättningshastighet med lageroptimering

Att applicera konceptet lageroptimering i sin verksamhet hjälper många företag att förbättra sin lageromsättningshastighet – utan att lagertillgängligheten tar skada. I den här artikeln förklarar vi hur och ger några enkla steg som ni kan ta redan idag.

Varför ska man förbättra sin lageromsättning-shastighet?

Många företag som lagerhåller har en betydande mängd rörelsekapital investerat i sitt lager. Ju snabbare de kan omvandla det investerade kapitalet tillbaka till intäkter (genom försäljning eller tillverkning) desto snabbare kan man få tillväxt.

Lageromsättningshastighet, även kallat omsättningshastighet eller varulagrets omsättningshastighet, är ett viktigt nyckeltal för verksamheter med lager och ett mått på hur många gånger produkterna säljs eller används under en given tidsperiod. Man kan säga att nyckeltalet mäter lager- och inköpsprocessernas effektivitet.

6 sätt att förbättra lageromsättning-shastighet (genom  lageroptimering)

Här är sex lageroptimeringsstrategier för att förbättra lageromsättningshastigheten utan att negativt påverka lagertillgängligheten:

  1. Känn till dina artiklars position i produktlivscykeln
  2. Förbättra noggrannheten i efterfrågeprognoser
  3. Prioritera ditt lager med lagerklassificering
  4. Återanskaffa artiklar smartare
  5. Använd ditt överlager genom att omfördela lager
  6. Automatisera för bättre insikter

Låt oss titta på alla i mer detalj.

1. Känn till dina artiklars position i produktlivscykeln

När artiklar rör sig genom sin produktlivscykel, kommer efterfrågan att förändras. De flesta artiklar i tillväxtstadiet kommer att uppleva en uppåtgående trend i sin efterfrågan. Vid mognad planar efterfrågan ofta ut och blir ganska stabil, och under nedgång kan den bli mer oregelbunden till att sedan klinga av. Det betyder att du i din produktportfölj kommer att ha 1000-tals SKU:er med olika efterfrågemönster.

Efterfrågemönster är viktigt att hålla koll på när du siktar på att förbättra din lageromsättningshastighet (läs punkterna 2 och 3). När man fokuserar på produktlivscykeln, är det rimligt att fokusera på artiklar som går in i sin nedgångsfas. Det är i den fasen som du kan kontrollera deras efterfrågan och implementera strategier för att minska lagernivåerna innan varorna blir inkuranta och inte längre har någon efterfrågan.

Möjliga strategier för att uppnå det är att minska dina ombeställningskvantiteter och nivåer av säkerhetslagret eller att använda marknadsföringskampanjer eller nya prissättningstaktiker för att öka efterfrågan och på så vis snabbare omsätta lagret innan dina kunder tappar intresset helt.

2. Förbättra noggrannheten i efterfrågeprognoser

När man vill förbättra lageromsättningshastigheten är det viktigt att lagerplanerare och inköpare enbart beställer varor som har en efterfrågan på marknaden. Noggranna efterfrågeprognoser är därför avgörande för att kunna ta rätt inköpsbeslut.

Fram till nu har du kanske bara använt glidande medelvärden för att beräkna efterfrågan baserat på ett visst antal lagerdagar. Dessa beräkningar är dock alldeles för förenklade för att hantera efterfrågan och fluktuationer i utbud och efterfrågan. Som ett resultat löper man stor risk att överprognostisera, vilket i sin tur leder till lägre lageromsättningshastighet.

För att förbättra din lageromsättningshastighet måste du gå längre än dessa grundläggande beräkningar och använda statistiska metoder för efterfrågeprognoser. För det första måste du inkludera artiklarnas efterfrågemönster i dina prognoser, baserat på dess position i produktlivscykeln, och justera dina prognoser löpande därefter.

För det andra bör du identifiera artiklar med säsongsbetonade efterfrågemönster och trender och återigen finjustera prognosen.

För det tredje bör du förfina dina prognosparametrar för att återspegla volatiliteten i efterfrågan på marknaden t.ex. sätta längre prognosperioder för mer regelbundna och långsamma försäljningsmarknader och mycket kortare om efterfrågan på marknaden är volatil.

Och slutligen, tillåt kvalitativa metoder för efterfrågeprognoserna, som att justera prognoser för kampanjer eller hålla koll på konkurrenters aktivitet som kan påverka efterfrågan på er artikel.

Efterfrågeprognoser

3. Prioritera ditt lager med lagerklassificering

Vi har redan diskuterat hur varje artikel i din produktportfölj kommer att ha olika efterfrågemönster. Men samtidigt kommer varje artikel också att skilja sig åt när det gäller deras:

  • värde t.ex. intäkter eller vinstmarginal
  • kostnad att sälja
  • volatilitet i efterfrågan
  • plockfrekvens

Det är därför ingen mening att ha en för generisk lagerpolicy där du hanterar alla artiklar i din portfölj på samma sätt. Syftet med lageroptimering är att prioritera vilka produkter du lagerför, baserat på deras egenskaper.

En grundläggande metod för lagerklassificering är ABC-analys. Med ABC-analys grupperar du produkter utifrån en dimension: deras värde för din verksamhet. A-artiklar är de mest värdefulla för din verksamhet, B-artiklarna lite mindre värdefulla och så vidare.

Men för en mer sofistikerad lagerklassificering måste du överväga fler variabler som påverkar omsättningshastigheter, såsom en artikels plockfrekvens, kostnad eller efterfrågan. Du kan sedan producera mer avancerade lagerhållningspolicyer som visar vilka artiklar som ska lagras och i vilka kvantiteter.

Genom att optimera lagernivåerna kommer du snabbt att se en förbättring av din lageromsättning, utan att riskera lagerbrist av dina viktigaste artiklar.

4. Återanskaffa artiklar smartare

Även om det kan vara frestande som inköpare att lägga stora bulkbeställningar för att få mängdrabatter, så är det klokt att förstå vilken inverkan det kommer att ha på din lageromsättning. Glöm inte att det binder upp kapital och att lagerhållning kostar. Om varorna du köper i bulk inte säljer bra, kan de bli att bygga upp ett överlager eller till och med riskera att bli inkuranta vilket blir en betydande större kostnad för ditt företaget än den insparade rabatten.

Helst vill du lägga in små beställningskvantiteter regelbundet för att hålla lageromsättning och investeringar minimerade.

Men ibland är det inte alltid möjligt på grund av ineffektiva processer, fraktkostnader eller minimum beställningskrav från leverantörer. I dessa situationer måste man tänka smart och väga kostnaderna mot varandra för återanskaffning.

EazyStock har till exempel en funktion för ”order fill-up” som låter dig arbeta med minsta beställningskvantitet, värde eller viktbegränsningar. När du behöver fylla på en beställning, simulerar systemet beställningsprocessen framåt (baserat på prognostiserad efterfrågan, lagernivåer och beställningar som ska levereras) och rekommenderar de mest lämpliga artiklarna att lägga till ordern. Denna simulering tar också hänsyn till försäljningstrender och säsongsbeteende, för att säkerställa att lagret fylls på med rätt artiklar.

5. Använd upp ditt överlager genom att omfördela lager

Om du har flera lagerställen har du kanske märkt att lageromsättningshastigheten varierar mellan varje plats. Medan vissa lagerställen kan ha överskott av en artikel, kan andra sakna samma artikel.

En ytterligare princip för lageroptimering är att optimera lagernivåerna för varje plats, genom omfördelning. Denna process eliminerar behovet av att skaffa mer lager från leverantörer och hjälper till att hålla dina lagernivåer låga.

Förbättra lageromsättningshastigheten

6. Automatisera för bättre insikter

Utan att säga det uppenbara behöver du ett bra lagerhanteringssystem för att hålla koll på dina lagernivåer och tillhandahålla en korrekt grund för att beräkna och förbättra din lageromsättningshastighet.

Ett lagerhanteringssystem (WMS) eller en lagermodul i ett ERP-system kan göra detta åt dig. Ett bra system kommer att kunna beräkna och övervaka lageromsättningsförhållanden ner till SKU-nivå, så att du kan identifiera vilka produkter som inte ger en adekvat ROI.

Men när det gäller att optimera lagernivåer och utföra sofistikerade efterfrågeprognoser, lagerplanering, klassificering och återanskafftning som beskrivs ovan, rekommenderar vi (uppenbarligen) även en programvara för lageroptimering.

Verktyg för lageroptimering som EazyStock kan enkelt integreras med ditt lagerhanteringssystem och ERP för att arbeta smartare och effektivare som behövs för att öka lageromsättningshastigheten utan påverka lagertillgängligheten negativt.

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa med detta boka en demo här, så berättar vi hur EazyStock kan hjälpa er att lägga grunden för framgångsrik lagerhantering.