Grunderna i efterfrågeplanering och prognoser

Vad är efterfrågeplanering?

Efterfrågeplanering är en del av ett företags planeringsstrategi för att allokera resurser på det mest effektiva sättet för att möta efterfrågan och förändringar i konsumtionsmönster. Enkelt utryck ör det att hitta en balans mellan utbud, efterfrågan, kapacitet och resurser.

Men efterfrågeplanering är en komplex uppgift. De som arbetar med inköps eller lagerplanering kommer att prognostisera efterfrågan på produkter för att kunna bestämma vilka, hur många och när de behövs. Målet är att skapa en lagerbalans med ett tillräckligt stort lager för att undvika lagerbrist, samtidigt som man inte riskerar att bygga upp ett inkurant lager eller binda upp för mycket kapital och höga lagervärden.

Varför är efterfrågeplanering viktigt?

Efterfrågeplanering fyller två viktiga huvudfunktioner:

  • Säkerställer rätt lagernivåer för att möta efterfrågan.
  • Ge bästa möjliga underlag för att lagerutrymme och resurser kan användas så effektivt som möjligt.

Att kunna säkerställa rätt lagernivåer är även avgörande för kundnöjdhet. Om en produkt inte är tillgänglig vid kundens köptillfälle så risken hög att de vänder sig till ett annat företag.

En vanlig men tyvärr farlig metod för att försöka bibehålla lagertillgänglighet och hög kundnöjdhet är att lagerhålla ett för stort lager som säkerhet. Risken är att denna metod binder upp onödigt mycket kapital i er lagerhållning, skapar platsbrist och kan leda till ett föråldrat lager med svårsålda produkter.

Det finns även många externa faktorer som kan påverka försörjningen av artiklar, såsom råvarubrist, leveransförseningar eller naturkatastrofer. Efterfrågeplanering gör det möjligt att simulera olika scenarier för att bättre förstå hur man kan begränsa och hantera effekterna av störningar i försörjningskedjan för att på bästa sätt fortsätta möta kundernas efterfrågan. Efterfrågeplaneringen är avgörande för att skapa mervärde i företaget och kan leda till stora besparingar.

Är efterfrågeplanering och efterfrågeprognostiering samma sak?

Efterfrågeplaneringen och efterprognoser bör inte förväxlas som samma sak, men de hör dock ihop. Efterfrågeprognoser är en del av efterfrågeplaneringen och ger den information som ni kan använda för efterfrågeplaneringen. Noggranna efterfrågeprognoser lägger grunden för hur väl efterfrågeplaneringen kommer lyckas förutspå och “träffa rätt” i att möta efterfrågan.

Utskrivna diagrama på papper

6 steg för effektiv efterfrågeplanering

Vi har nedan sammanställt sex steg för att lägga grunden till en effektiv efterfrågeplanering och hur man kan ta sig an den svåra uppgiften att försöka förutse framtida efterfrågan.

Ta hjälp av verktyg för efterfrågeplanering

Efterfrågeplanering är en komplex och vital del av ett företags resursförsörjning och inom supply chain management. För att göra det effektivare och lättare att analysera och sammanföra information från olika delar av verksamheten och system är det viktigt att ha anpassade verktyg på plats. Med systemstöd blir det en enklare och snabbare process och ni minimerar risken för handhavande fel.

En annan viktig fördel är att verktyg för efterfrågeplanering hjälper att se nya mönster i er data och säkerställa den data ni baserat er planering på förblir relevant. Vissa affärssystem eller lagerhanteringssystem kommer också att erbjuda viss funktionalitet för efterfrågeplanering.

När du köper sådan programvara är det viktigt att överväga hur väl verktyget kan hantera lagervaror med olika efterfrågeprofiler, leverantörshantering, stöd för rapporter och integrationsmöjligheter.

Insamling av intern och extern data

För att bearbeta komplexa projektioner kräver effektiv efterfrågeplanering tillgång till stora informationsmängder.

Historiska data bör användas för att analysera tidigare efterfrågan på lagervaror per distrubutionskanal och lagerplats. Ni kommer också behöva känna till lagernivåer, lagervärde och omsättningshastighet, ledtider och produktionstider på artikelnivå.

Händelser och kampanjhantering

Om du har kommande kampanjer, prisändringar eller annan intern data som kan påverka efterfrågan, se till att ni får ta del av all relevant information från försäljnings- och marknadsavdelningar.

Produktportföljshantering

Produktportföljshantering övervakar den övergripande produktlivscykeln för lagervaror, från introduktion av en ny produkt till planeringen i slutet av dess livslängd. Ni behöver förståelse för efterfrågemönster för alla produkter, deras plats i produktens livscykel och om det finns nya produktlanseringar eller andra faktorer som kan påverka produktens livslängd.

Produktlinjer är ofta beroende av varandra, så efterfrågestyrning är viktig för att förstå hur nya produkter och trender kan påverka efterfrågan. Det är även viktig information och kunskap för att kunna välja den övergripande produktmixen framåt.

Efterfrågeavkänning

Efterfrågeavkänning, på engelska demand sensing, är en prognosmetod som utnyttjar nya tekniker som artificiell intelligens, machine learning och datainsamling i realtid för att skapa en korrekt prognos för efterfrågan baserad på den aktuella realiteten i försörjningskedjan. Det kan till exempel vara väderinformation, information om infektionssjukdommar och myndighetsdata för att upptäcka störningar och efterfrågepåverkan i realtid.

Branschinformation om industritrender, marknadsförhållanden och ekonomiska makrotrender kommer också vara en viktig del i att skapa en noggrann prognos.

Dataanalys och förberedelse för statistisk prognos

Det finns olika prognosmodeller för efterfrågeplanering så det är vikitgt att hitta den modellen som bäst passar just era affärsbehov. Dessa kan vara kvantitativa metoder som exponentiell utjämning, regressionsanalys eller ekonometrisk prognos. Eller kvalitativa metoder, som Delphi-metoden, historisk analys eller panelkonsensus.

Använd din tidigare försäljningsdata för att skapa en statistisk prognos. När du har gjort dina initiala dataanalyser, granska dem med efterfrågeplaneringsteamet och kontrollera eventuella avvikelser, extremvärden eller andra antaganden.

En laptop med statistiska diagram

Kombinera top-down och bottom-up analyser

“Top-down” analyser mäter den totala marknadsstorleken samtidigt som befintliga marknadstrender beaktas. Detta låter er titta på ditt företags styrkor och svagheter och ställa de mot trender innan du förutsäger potentiella resultat. Till exempel marknadstillväxtpotential och den procentuella vinsten av marknadsandelar under en viss period.

“Bottom-up” analyser fokuserar på ditt företags produkter och aktiviteter för att stödja er kapacitetsplanering. Detta innebär att bedöma faktorer som produktionskapacitet, marknadsföringskostnader, personalkostnader – allt som kan påverka företagets ekonomi.

Om era top-down- och bottom-up-prognoser är för långt ifrån varandra kommer detta att leda till att mål missas. Därför måste alla tillväxtplaner vara väl genomförbara och gå i linje med resten av företagets aktiviteter.

Förbered slutlig prognos

Efter att ha gått igenom de initiala prognoserna med alla relevanta avdelningar, justera datan och förbered de slutliga prognoserna.

Övervaka och justera

Om det är något som alla inköpare och lagerplaneringsteam borde veta vid det här laget – efterfrågan kan snabbt förändras. Din prognos kan vara rätt nu, men marknadsmässiga, politiska eller ekonomiska förändringar kan göra den felaktig närsomhelst. Som en del av din efterfrågeplaneringsprocess, schemalägg regelbundna granskningar för att se till att allt fortfarande är relevant. Justera efter behov och se till att hela företaget är i linje med varandra.

Hur kan EazyStock hjälpa?

EazyStock är ett lageroptimeringssystem som kopplas på ert befintliga affärssystem för att stödja er efterfrågeplanering. Slipp onödiga manuella processer och kalkylblad och tillhandahåller lättillgängliga rapporter och information. Detta gör det möjligt att automatisera och snabbare skapa uppdaterade prognoser, lagerhantering och inköpsaktiviteter.

Med bättre koll på er efterfråga och verktyg för lagerplanering kommer ni ha mer tid att fokusera på strategiskt utveckling och förbättra effektivitet och lönsamhet.

Om ni är nyfikna på vad lageroptimering innebär kan vi tipsa om vår eGuide nedan eller boka en demonstrationav EazyStock på länken här.

Lageroptimering

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev