Kommer COVID-19 skynda på digitaliseringen av logistikkedjan?

För många organisationer har spridningen av coronaviruset fungerat som en katalysator och accelerator för digitaliseringsprocessen. Tillverkare, leverantörer och grossister världen över har tvingats ta till sig nya sätt att arbeta på distans och minska den operativa kapaciteten. Samtidigt har man att göra med oförutsägbara kundbeteenden och störda leveranskedjor.

Med all denna osäkerhet går diskussionerna heta om hur logistikkedjor ska kunna bli mer elastiska och svara mot ekonomiska och sociala störningar även i framtiden.

Hur Covid-19 driver på digitalisering av leveranskedjan

År 2019 publicerade MHI och Deloitte rapporten “Elevating Supply Chain Digital Consciousness”. Rapporten undersökte införandet av olika typer av logistiksystem hos företag av varierande storlek mellan 2015-2019:

Digitalisation adoption trends

Bristen på investeringar i digitalisering är nedslående men föga förvånande. Det finns många hinder på vägen, allt ifrån intern byråkrati och motvilja att ta initiala investeringskostnader, till motstånd till digitalisering och att förändra arbetssätt och tankesätt.

Men just nu, mitt uppe i coronapandemin, händer det något. Vi ser hur barriärer raseras när organisationer försöker hantera den nya situationen med alla dess utmaningar. Tidigare förändringsskeptiska företag och individer omfamnar plötsligt den snabba utvecklingen med allt ifrån virtuella arbetsgrupper till att införa automatisering för att förbättra produktiviteten trots reducerade arbetsstyrkor, till att hitta nya vägar ut på marknaden med hjälp av ehandel.

Företag som vill överleva krisen kommer att hitta vägar framåt med hjälp av digitala verktyg och när man väl börjar inse fördelarna med ny teknologi finns det sällan någon väg tillbaka. En unik möjlighet lager- och inköpsteam att utveckla digitala processer som kommer att effektivisera och underlätta för lång tid framöver.

Resultat från samma MHI-rapport visar, baserat på prognoser från 2019, att företag ändå rör sig i rätt riktning:

Predicted digitalisation adoption trends

Nu när coronautbrottet driver på utvecklingen bör processerna gå ännu snabbare och ske i betydligt större skala.

Tyvärr finns det ingen som med säkerhet kan säga hur framtiden ser ut för svensk och internationell handel. Vi vet inte hur länge pandemin kommer att pågå eller om det kommer flera vågor som kan leda till nya stopp i produktion och logistik eller plötsligt efterfrågetoppar. Globala logistikkedjor riskerar också fortsatt att drabbas av störningar medan nationer diskuterar hur man ska hålla viruset under kontroll.

Och när man väl kommit över den nuvarande krisen måste man förbereda sig för nästa. För vi lever i en otrygg omvärld där olika typ av kriser, må det vara ekonomiska, politiska, sociala eller miljökatastrofer, garanterat kommer att fortsätta inträffa.

Motståndskraftig supply chain

Fördelarna med en digitaliserad logistikkedja

Det finns en stor mängd empiriska bevis på att digitalisering kan hjälpa företag under tider med ekonomisk osäkerhet, till exempel lågkonjunkturer och ekonomiska avmattningar. En studie publicerad i Harvard Business Review (HBR) 2010 studerade 4700 offentliga företag i USA före, under och efter lågkonjunkturerna 1980, 1990 och 2000 och granskade noggrant resultaten för var och en. Studien fann att de 9% av företagen som blomstrade efter avmattningarna, hade en liknande strategi:

 • De sänkte kostnaderna genom effektivitetsförbättringar
 • De investerade i teknologi, fabrik och maskiner
 • De investerade i FoU och marknadsföring

Detta gjorde att de kunde springa om sina konkurrenter och överträffa dem med minst 10% i försäljning och vinsttillväxt.

I en senare HBR-artikel gav Katy George, Senior Partner på McKinsey, fyra viktiga skäl till varför investeringar i digitalisering är avgörande för företag som vill överleva eller till och med växa under ekonomiskt utmanande tider:

 1. Det hjälper till att minska driftskostnader och förbättra produktiviteten
 2. Det skapar transparens mellan affärsverksamhet och leveranskedja
 3. Det tillhandahåller dataanalys som företag behöver för att fatta välgrundade beslut och identifiera områden med förbättringspotential och möjligheter
 4. Det gör leveranskedjor mer elastiska vilket innebär att de snabbare kan reagera på förändringar som kommer med en avmattning och efterföljande tillväxtperiod

Hur digitalisering av leveranskedjan kan stödja en återhämtningsplan för Covid-19

McKinsey har nyligen publicerat en plan för att hjälpa lager- och inköpsteam att hantera effekterna av Covid-19. I denna tar man upp 6 punkter:

 1. Skapa transparenta leveranskedjor: Identifiera vilka artiklar som är av störst värde för företaget, artiklar som löper störst risk för leveransavbrott samt alternativa leverantörer av dessa.
 2. Lokalisera tillgängligt lager i leveranskedjan eller lagernätverket: Identifiera var det finns reservlager för att antingen hålla produktionen igång (för tillverkare) eller fylla viktiga order (för leverantörer).
 3. Analysera och bedöm kundefterfrågan: Försöka hitta reella efterfrågesignaler som kan döljas bakom oförutsägbara kundbeteende. Detta för att säkerställa att lagernivåerna speglar det nya beteendet.
 4. Justera produktions- och distributionskapaciteten: Förstå vilka nya gränser för operativ kapacitet du har att göra med. Samtidigt måste naturligtvis se till att dina anställdas och kunders säkerhet säkerställs.
 5. Identifiera och säkra logistikförmågan: Försök hitta sätt att bli mer flexibel gällande transporter och byta vid behov.
 6. Hantera kassaflöde och nettokapital: Genomför stresstester för att förstå var problem med försörjningskedjan kan komma att orsaka ekonomiska konsekvenser. Coronavirus supply chain

McKinsey påpekar även att digitalisering av leveranskedjan kommer att vara en nyckel till att framgångsrikt kunna hantera både dagens och morgondagens utmaningar.

Digitalisera din leveranskedja genom att introducera programvara för optimering av lager

supply chain digitalisation and Covid 19

Ett sätt att använda teknik för att hantera logistikkedjor, lagerstyrning och inköp är lageroptimeringsverktyg såsom EazyStock.

 • EazyStock automatiserar efterfrågeprognoser med hjälp av statistiska algoritmer på artikelnivå. Detta ger mycket mer exakta och uppdaterade prognoser än om du tex gör 30-dagars rullande genomsnittliga beräkningar i excel eller affärssystemet. I tider då efterfrågan är väldigt volatil är det viktigare än någonsin att snabbt kunna svara på förändringar och ett automatiserat system för detta kan göra stor skillnad.
 • Om du har problem med leveranser kommer du ha stor hjälp av EazyStocks ”risk-of-runout report”, som identifierar lagerartiklar som riskerar att sälja slut. Med hjälp av detta kan du sedan göra en plan för hur du vill distribuera kritiska artiklar. Kanske vill du spara vissa produkter till dina mest värdefulla kunder, eller sektorer som behöver dem som mest?
 • EazyStocks dashboards ger dig en transparent, uppdaterad bild av lagret. Du får full koll på vilka artiklar som har störst efterfrågan, är snabbrörliga, har flyktiga efterfrågemönster, vilka som kostar mest att sälja osv. Denna data kan du sedan använda för att investera i lager som genererar störst intäkter och säkerställa tillgången på dessa.
 • Leverantörskalendrar i EazyStock håller koll på dina leverantörers ledtider och justerar beställningskvantiteten automatiskt vid störningar. När ledtiderna är tillbaka i normalläge justeras kvantiteterna igen automatiskt för att förhindra uppbyggnad av överlager.
 • Genom att automatisera prognostisering och inköp kommer ni spara tid som annars skulle spenderats på att manuellt beräkna lagerparametrar såsom beställningskvantiteter och säkerhetslager.

Vill du veta mer om hur EazyStock kan hjälpa dig att blir bättre rustad för att möta dagens och morgondagens snabbföränderliga verklighet? Boka en demo med en av våra experter!

Black binoculars lying flat on a green background. The photo is taken from above. Demand forecasting techniques for better inventory management
Blogg

8 tips för bättre efterfrågeprognoser

Efterfrågeprognoser handlar om att se in i framtiden och spelar en avgörande roll inom lagerstyrning, inköp och logistik. Om du...

Flow of digital information. Global connection concept. Technology futuristic background. Industry 4.0 digital supply chain
Blogg

Industri 4.0 – Digitalisering av supply chains

Industri 4.0, även kallad den fjärde industriella revolutionen, avser en ny fas i den industriella revolutionen. Inom supply chain management...

Purchasing-and-replenishment-2
Blogg

Konkreta tips för lageroptimering under Coronautbrottet

Det har varit ett par tuffa veckor för människor, organisationer och företag världen över. Ett virus, med namn efter sin...

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet