Så påverkar inflation och höjda räntor försörjningskedjan

Inköpare och lagerplanerare står ständigt inför utmaningar och nya bränder att släcka orsakade av kriser i försörjningskedjan. I vår eGuide ”Trender och strategier inom inköp och supply chain 2023” tittade vi närmare på trender och utmaningar som lagerhållande företag kan förvänta sig möta under året. I den här artikeln fokuserar vi mer specifikt på hur lagerhållande företag kan mildra effekterna av rusande inflation och höjda räntor.

Inflationen har ökat kraftigt det senaste året och nådde rekordnivåer nu under våren. Enligt SCB:s rapport från den 14 april är inflationen i Sverige i nuläget 10,6 % (avser inflationstakt för mars). Det är en viss minskning från månaden innan som låg på 12%, vilket är de högsta siffrorna på över 30 år.

Den höga inflationen ger prisökningar på allt från produkter och komponenter till råvaror och varupriser, och ger stora konsekvenser för vårt företagsklimat och ekonomi.

För att försöka kontrollera inflationen höjer Riksbanken styrräntan, vilket gör att andra räntor i ekonomin pressas upp, som till exempel bankers och bostadsinstitutens räntor.

Centralbanken höjer räntan för att minska inflationstakten genom att göra det mer attraktivt för hushåll att spara pengar. Höjda räntor kommer även innebära att en större del av inkomsten till räntebetalningar. Allt som allt, leder det till att efterfrågan på varor och tjänster minskar. För företag innebär stigande räntor att det blir dyrare att finansiera investeringar och man kan därför förvänta sig färre investeringar i maskiner, fastigheter och lagerhållning.

När efterfrågan fluktuerar och kostnader stiger kan det vara frestande att förkasta långsiktiga strategier och investeringar. Men det är viktigt att överväga hur strategier inom inköp och lager kan anpassas för att istället bygga förutsättningar för fortsatt tillväxt på den ’nya’ globala, dynamiska marknaden.

Hur påverkar höjda räntor och inflation lagerhållande företag?

  1. Pengar kostar mer. Högre räntor gör det dyrare att låna pengar, vilket gör finansiering av den dagliga verksamheten så som inköp, transport och lagerhållning dyrare. Ökade kostnader äter upp vinstmarginaler och kan orsaka kassaflödes problem.
  2. Minskad investering i infrastruktur. Höga räntor gör det mindre attraktivt för företag att göra långsiktiga investeringar i sin försörjningskedjas infrastruktur, såsom att bygga ut eller investera i nya lagerlokaler, uppdatera transportmetoder och logistik eller att digitalisera delar av sn försörjningskedja.
  3. Efterfrågan faller. Höjda räntor har en direkt påverkan hushållens köpkraft eftersom de kommer att få dyrare lån och mindre av sin inkomst kvar som disponibel. När efterfrågan sjunker måste många företag minska sin produktion eller göra färre beställningar, vilket kan skapa en domino-effekt i försörjningskedjan.
  4. Högre kostnader för lagerhållning. Med höjda räntor ökar även de direkta kostnaderna för lagerhållning. Till exempel blir det dyrare med lokalkostnader, försäkringar och finansiering. Det är naturligt för företag att försöka minska dessa kostnader genom att sänka sina lagernivåer.
  5. Globala leveranskedjor skapar störningar. Höga räntor i ett land kan påverka den globala leveranskedjan, särskilt när företag är beroende av lån för att finansiera sin verksamhet. Dessa företag kommer då att möta stora höjda lånekostnader samtidigt som en lägre efterfrågan ger störningar i den globala försörjningskedjan när företag världens över har dom som leverantörer eller kunder.

Container fullt med kartonger

Hur ska lagerhållande företag hantera ökade kostnader?

Det är omöjligt för ett företag att kunna kontrollera geopolitiska och ekonomiska faktorer. Däremot kan ni anpassa och kontrollera er egen affärsstrategi och hantering av kriserna. I stället för att låta styrräntan diktera er verksamhet och lagerstrategier, fokusera på det ni kan kontrollera för att mildra effekterna som ökande räntor och inflation har på er supply chain. Vi har nedan listan några viktiga åtgärder att se över.

1. Få koll på era lagernivåer och öka er lageromsättning

Era lagernivåer har stor påverkan på kassaflödet, så det är extra viktigt att se över att ni inte sitter på ett för stort lager och inkuranta artiklar. Genom att minska lagernivåer frigörs kapital som ni kan investera i andra projekt eller åtgärder där de behövs mer utan att nya lån (till en just nu högre ränta).

Ni kan ta pulsen på ert lager och få ett grepp om hur sofistikerad er lagerhantering är genom att göra vår självutvärderings guide. Ni får där också mer detaljerade tips på vad ni kan göra för att minska lagernivåer och samtidigt förbättra servicenivåer.

Om ni inte redan tillämpar lagerkategorisering, så är även det hög tid nu. Genom att analysera och kategorisera ert lager säkerställer ni att artiklarna ni lagerhåller är de som ger störst värde till er verksamhet och får ökad förståelse för vilka som ska beställas in för att möta efterfrågan. Ett sätt att göra detta är med ABC/XYZ-analys, som vi förklarar mer i detalj i vår artikel här.

2. Bygg upp motståndskraft i er försörjningskedja

Störningar i försörjningskedjan har blivit allt vanligare de senaste åren. En motståndskraftig supply chain innebär att ni kan effektivare hantera risker och har system och processer på plats för att möta lager- och försörjningsutmaningar. Det innebär att ert företag kan minimera påfrestningar, återhämta sig snabbare och eventuellt fortsätta tillväxt – även under mer eller mindre krisande tider. Med rätt system och processer har ni också bättre förutsättning till att förutse kommande störningar.

Vår eGuide ”Bygg en mer motståndskraftig supply chain” belyser de viktigaste områdena för rusta sitt företag inför störningar i försörjningskedjan:

  • Lager- och kapacitetsbuffertar
  • Se över ert leverantörsnätverk, diversifiera och upprätthåll starka leverantörsrelationer
  • Digitalisering av supply chain och förbättra effektiviteten

3. Se över er kostnads- och prisstruktur

När kostnader för råvaror och komponenter ökar, räntor stiger och energikostnader slår i taket så kommer era leverantörer sannolikt att även dom behöva höja sina priser gentemot er.

Hur kommer ni att hantera dessa högre kostnader? Ett sätt är självklart att även i ert led höja era priser gentemot era kunder. Men innan ni höjer priser se till att ni ser över den generella ekonomin och marginaler för att hitta den bästa strategin för att ert företag ska förbli lönsamt.

Hur kommer högre priser att påverka kundernas efterfrågan? Hur hanterar era konkurrenter sina kostnader? Hur analyserar och följer er inköpsavdelning och lagerplanerare förändrade kundbeteenden och marknadstrender när efterfrågan minskar?

Det är viktigt att ha ett systemtekniskt översikt på alla faktorer för att få en samlad bild så att er inköpsavdelning kan anpassa sin planer och enbart beställa in lagerartiklar som faktiskt kommer att omsättas i försäljning.

4. Stöd operativ inköpseffektivitet med digitalisering

Genom att implementera automatisering med mjukvara för inköpsoptimering kan ni ta kontroll över ert lager. Lageroptimering hittar de optimala lagernivåerna som balanserar det lager ni behöver samtidigt som kapitalinvesteringen hålls så låg som möjligt.

Inköpsoptimeringslösningar, som EazyStock, beräknar vilket lager som ska beställas, när, hur mycket och varifrån den ska placeras i ert leveransnätverk. EazyStock beräknar efterfrågeprognoser med hänsyn till säsongsvariationer, trender, kampanjer, produktlivscykler och efterfrågetyper. Den använder sedan dessa data för att ta fram inventeringspolicyer och rekommendera de optimala kvantiteterna av varje artikel ni bör ha genom ett statistiskt tillvägagångssätt som tar hänsyn till flera faktorer som påverkar utbud och efterfrågan variabilitet.

EazyStock rekommenderar också säkerhetslagernivåer för att säkerställa att ni kan täcka eventuella toppar i efterfrågan. Med automatiskt dagliga orderförslag som tar hänsyn till efterfrågeprognoser, lagerpolicyer, säkerhetslager, nuvarande lagernivåer, reserverat lager, varor under transport och restorder, så att ni hålla er kapitalinvestering så låg som möjligt.

Genom att lägga till automatisering i era inköpsprocesser kan ni bemästra påfyllning och spara på lagerkostnader, och genom göra inköp mer dynamiskt reagerar ni snabbare på förändringar i efterfrågan.

Sammanfattning

En global ekonomisk nedgång och efterföljande inflation kommer att påverka ert företag, oavsett storlek, på ett eller annat sätt. Att fokusera på vad ni kan kontrollera är dock avgörande för att hantera dess effekter och långvariga inverkan på er verksamhet.

Kontakta vårt team om ni vill prata med en expert på lageroptimering, som kan hjälpa er att minska era lagernivåer, beställa in rätt lager och frigöra lagerkapital.

Motståndskraftig supply chain

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet