Fem steg för att skapa motståndskraftiga försörjningskedjor

I en värld som ständigt prövas av globala omvälvningar har företag längs försörjningskedjan mött betydande utmaningar. Aldrig tidigare har behovet av motståndskraft i försörjningskedjor varit så påtagligt som nu. Trots de konstanta störningarna innehar de som arbetar inom inköp och supply chain makten att mildra effekterna och samtidigt upprätthålla kundnöjdhet och till och med driva tillväxt under perioder av stor osäkerhet.

Inköpare och supply chain managers står vid frontlinjen när det gäller att hantera dessa externa påfrestningar, vilka har blivit allt intensivare under de senaste åren. Störningar orsakade av politiska omvälvningar, snabbrörliga kundbehov och klimatkriser påverkar alla företag och deras sårbara globala försörjningskedjor.

De instabila globala marknaderna har lett till prisfluktuationer och varierande inflationsnivåer. När den globala ekonomin skakas kan det vara lätt att förlora sig i detaljerna som tynger ned en. Men dessa faktorer ligger utanför vår kontroll. Genom att i stället fokusera på det som vi faktiskt kan påverka, kan vi bli de hjältar som våra företag behöver.

Genom att hantera lager- och supply chain-processer på ett sätt som främjar motståndskraft kan vi säkerställa vår fortsatta konkurrenskraft och lönsamhet även när tiderna är tuffa.

Vad innebär en motståndskraftig försörjningskedja?

Motståndskraft inom supply chain är en strategisk form av riskhantering som syftar till att förbättra försörjningskedjorna genom system och processer som möjliggör en mer proaktiv anpassning till störningar. Dessa system bör erbjuda tidiga varningssignaler för att underlätta genomförandet av beredskapsplaner och anpassningar till oväntade händelser samt hitta sätt att hantera den extra påfrestning som uppstår för att minimera påverkan. Genom att skapa mer motståndskraftiga försörjningskedjor kan det till och med vara möjligt att helt undvika att bli påverkad av vissa störningar.

Vad orsakar störningar i försörjningskedjan?

Att förstå varje enskilt stegs betydelse i försörjningskedjan är avgörande för att skapa en stark supply chain, då varje steg är beroende av de andra. Ett problem i ett enda led av försörjningskedjan kan hota hela det globala nätverket. Tyvärr står försörjningskedjor inför en mängd oförutsägbara störningar, bland annat:

 • Globala hälsohändelser: Exempelvis Covid-19-pandemin som har haft en överväldigande inverkan på världens försörjningskedjor.
 • Geopolitiska händelser: Som den ryska invasionen av Ukraina och konflikter i Mellanöstern, som kan resultera i avbrott i handelsförbindelser och leveranser.
 • Lagstiftning och förordningar: Såsom införandet av Tysklands Supply Chain Due Diligence Act 2023 och EU:s begränsningar för Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), vilka kan kräva omstruktureringar och ökad efterlevnadskontroll.
 • Cyberattacker: Såsom dataintrång och ransomware-attacker, som kan lamslå digitala system och stjäla kritisk information.
 • Naturkatastrofer och klimathändelser: Som översvämningar, jordbävningar eller väderrelaterade skador på produktionsanläggningar och transportvägar, vilka kan leda till produktionsstopp och logistiska utmaningar.

Varför ska du bygga in motståndskraft i din försörjningskedja?

Störningar inom supply chain kommer att fortsätta att påverka företag globalt, och de som inte är förberedda, flexibla eller proaktiva kommer att känna av effekterna mest.

Företag som förlitar sig på ett begränsat nätverk av leverantörer, har minimal synlighet i sin försörjningskedja och är beroende av manuella processer och personberoenden kommer att ha svårigheter att upptäcka problem och agera proaktivt.

Med tanke på att globala försörjningskedjor involverar många intressenter och komplexa element är effektiv planering av försörjningskedjan avgörande för att minimera riskerna och påverkan av störningar. Genom att integrera motståndskraft i försörjningskedjan kan företag proaktivt anpassa sig för att snabbare återhämta sig och uppnå hållbara resultat.

Hur man bygger en motståndskraftig försörjningskedja

Innan du påbörjar arbetet med att bygga en motståndskraftig försörjningskedja är det viktigt att förstå vilka svagheter och risker ditt företag står inför. Genom att få en tydlig bild av förbättringsområdena kommer ni att ha bättre förutsättningar att förebygga brister. En bra startpunkt är att analysera hur tidigare störningar har påverkat ert företag. Här är några frågor som kan vara till hjälp:

 • Var har tidigare störningar drabbat ditt företag?
 • Vilken var er initiala reaktion på dessa störningar?
 • Fungerade era åtgärder? Om inte, vilka åtgärder vidtog ni?
 • Om ja, genomförde ni permanenta förändringar för att stärka er motståndskraft?
 • Är er nuvarande försörjningskedja tillräcklig robust för att hantera de nuvarande kraven?
 • Var i försörjningskedjan identifierar ni de största riskerna?

Genom att förstå era företags svagheter och de problem som kan uppstå som följd kan ni börja planera hur ni ska förhindra att liknande problem uppstår i framtiden.

Fem strategier för att bygga motståndskraft i er försörjningskedja

1. Skapa en stark grund för effektiv lagerhantering

Exakta efterfrågeprognoser

En träffsäker efterfrågeprognos är nyckeln till att optimera lagernivåer och undvika både över- och underlager. Genom att förutse efterfrågan korrekt kan ni förbättra leverantörsrelationer, minska risken för förlorade intäkter och öka kundnöjdheten. Dessutom kan tillförlitliga prognoser hjälpa er att mildra effekterna av svängningar i utbud och efterfrågan, såsom förseningar eller längre ledtider.

Lagerklassificering

Genom att klassificera era produkter baserat på deras värde eller förbrukning kan ni optimera lagerhanteringen och prioritera de mest värdefulla produkterna. Detta möjliggör en mer effektiv hantering av produkterna och gör det lättare att reagera proaktivt på störningar i försörjningskedjan.

Förmåga att förutse lagerbrist ​

Oavsett om era processer är manuella eller automatiserade kan ni implementera system för att mäta och rapportera om riskerna för lagerbrist baserat på aktuella lagernivåer, inkommande varor, efterfrågeprognoser och ledtider för att förebygga lagerbrister.

Förhindra överlager och inkurans

Genom att noggrant övervaka era lagerdata, inklusive omsättningshastighet, överlager och föråldrade lagernivåer, kan ni upptäcka problem i god tid och undvika att onödigt överlager byggs upp.

Användning av lagerbuffertar

Lagerbuffertar fungerar som ett säkerhetsnät mot lagerbrister och säkerställer produktens tillgänglighet. De tre primära typerna av buffertar som används inom lagerhantering är:

 1. Säkerhetslager: Extra lager som hålls för att täcka oväntad efterfrågan eller mildra leveransstörningar.
 2. Kapacitetsbuffertar: Ökad bemanning eller betalning för övertid för att hantera tillfälliga perioder av hög efterfrågan, samt expressbeställningar för att säkerställa snabba leveranser.
 3. Tidsbuffertar: Användning av restordrar för att skjuta upp kundbeställningar vid perioder av lagerbrist för att undvika extra fraktkostnader. Detta alternativ bör dock användas med försiktighet då det kan riskera att kunden vänder sig till en annan leverantör.

2. Digitalisering av försörjningskedjan

Automatisering

Manuella system och processer ökar risken för potentiella dyra fel. En enkel felaktighet i ett kalkylblad kan skilja mellan att ha rätt lagerbalans och onödiga över- eller underlager.

Automatisering av dessa processer kan inte bara sänka kostnaderna och minska svinn, utan också förbättra kundservicen avsevärt. Genom avancerade algoritmer och kontinuerlig spårning av data kan automatiseringen accelerera efterfrågeprognoser och förbättra deras precision.

Automatisering finns i olika former och prisklasser. Här är några exempel:

 • Bärbara Teknologier: Verktyg som streckkodsläsare kan öka tillgången på data i lagret. Genom att analysera plockningsdata kan de förbättra lagerhanteringen genom att ge lagerpersonalen optimala plockningsvägar och annan relevant information för att maximera produktiviteten.
 • Robotic Process Automation (RPA): Datorer eller robotar kan effektivisera arbetsflöden genom att snabbt och exakt utföra repetitiva uppgifter, såsom dataöverföringar och generering av rapporter. RPA kan även användas för att automatisera processer såsom streckkodsscanning vid in- och utleveranser samt kontroll av lagernivåer och generering av rapporter.
 • Robotautomation: Även om detta kan vara en dyrare investering, kan robotar såsom automatiserade guidade fordon (AGV) och automatiserade mobila robotar (AMR) effektivisera lagerhantering genom att hantera uppgifter såsom förflyttning av produkter inom lagret. Deras precision och noggrannhet minskar risken för felaktigheter och ökar den operativa effektiviteten.

Mjukvara

Genom att identifiera områden där din försörjningskedja behöver förbättringar kan du välja de bästa mjukvarulösningarna för varje behov. Med framstegen inom molnbaserad mjukvara kan du kostnadseffektivt integrera tilläggsmoduler eller koppla samman med ditt befintliga affärssystem för att förstärka dina nuvarande system. Flexibiliteten att välja olika lösningar för olika behov möjliggör förbättrad effektivitet utan att behöva kämpa med en enda otillräcklig lösning.

3. Förbättra synlighet, spårbarhet och realtidsövervakning

En sömlös försörjningskedja kräver förmågan att spåra varor i realtid, från leverantör till kund. Genom att kombinera data med avancerad teknik såsom artificiell intelligens, Internet of Things och robotik kan du förbättra synligheten i hela försörjningskedjan.

Big data och analys

Datadrivna beslut kan revolutionera hanteringen av försörjningskedjan. Genom att utnyttja uppdaterad och relevant information kan företag snabbt få insikt i sin lagerstatus och reagera proaktivt på eventuella problem. Big data-analys behöver inte vara kostsam – det finns tillgängliga verktyg och system som kan tolka insikter från olika källor, oavsett om det är strukturerad eller ostrukturerad data.

Genom att implementera prediktiv och förebyggande analys, kombinerat med historisk data och avancerad teknologi såsom Internet of Things och robotik, kan företag effektivt mildra störningar i försörjningskedjan. Dessa system kan bland annat hjälpa till att förutse optimala ordernivåer, automatisera påfyllning av lager och flagga potentiella risker för lagerbrister.

The internet of things

Internet of Things (IoT) ger avancerad spårning för företag genom att ansluta enheter eller objekt, såsom NFC, QR-koder, streckkoder och taggar, till ett digitalt nätverk för global övervakning. Detta möjliggör realtidsåtkomst till spårningsinformation, vilket sparar tid och möjliggör snabbare identifiering av varor i försörjningskedjan. IoT gör det också möjligt för företag att snabbt reagera på eller förhindra problem, minska risken för stöld eller förlust samt spåra och schemalägga reparationer.

Artificiell intelligens och maskininlärning

Artificiell Intelligens (AI) och maskininlärning är nu integrerade i många mjukvarulösningar för försörjningskedjan och är inte längre en futuristisk eller otillgänglig teknologi. Genom att utnyttja AI-förbättrade system kan företag dra nytta av avancerad dataanalys utan att behöva investera i dyr hårdvara eller specialiserad personal.

AI och maskininlärning kan användas för att automatisera uppgifter och processer inom försörjningskedjan, såsom efterfrågeprognoser, lagerklassificering och beslutsfattande. Genom att analysera stora datamängder kan dessa teknologier identifiera trender, avvikelser och möjligheter som annars skulle vara svåra att upptäcka med manuella metoder.

Robotik

Lagerrobotar kan öka effektiviteten och noggrannheten för repetitiva och tidskrävande uppgifter, vilket frigör personalresurser för mer kritiska uppgifter. Genom att använda lagerrobotar kan företag minska risken för skador och förbättra arbetsmiljön för lagerpersonalen.

4. Säkerställ robust cybersäkerhet

Den ökade digitaliseringen av globala försörjningskedjor ökar sårbarheten för cyberattacker när företag digitalt ansluter till partners och leverantörer. Det är av yttersta vikt att alla parter i din försörjningskedja förstår riskerna och vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda sina nätverk, enheter, människor och program. Oavsett storlek på företaget är alla i riskzonen för dataintrång, identitetsstöld, rykteskador och ekonomiska förluster, både för företaget självt och dess kunder.

När du utvärderar och väljer mjukvaruleverantörer och IT-partners är det avgörande att säkerställa att de uppfyller minimikraven för cybersäkerhet. Säkerställ att alla mjukvaruleverantörer har relevanta certifieringar, såsom ISO27001 och SOC 2.

Blockchain-teknik, även om det kan vara kostsamt, kan vara en effektiv lösning för att skydda känslig information. Genom att skapa manipuleringssäkra digitala register över varje transaktion i försörjningskedjan, möjliggör blockchain spårning av beställningar, betalningar, konton och produktionsinformation. Detta ökar transparensen, spårbarheten och förtroendet i försörjningskedjan.

Det är också viktigt att regelbundet granska och uppdatera processer och system hos leverantörer för att säkerställa att säkerhetsnivåerna bibehålls och att nya rutiner och metoder implementeras vid behov.

5. Utvärdera leverantörer och överväg geografiska positioner

För att säkerställa smidig drift av din försörjningskedja är det av yttersta vikt att regelbundet granska och utvärdera ditt leverantörsnätverk. Genom att förstå deras prestanda utifrån nyckelkriterier kan du identifiera problem och därigenom bygga starka relationer eller hitta alternativa och mer effektiva leverantörer. Den insamlade informationen kan också användas för att välja den mest lämpliga leverantören för varje order, baserat på faktorer såsom minsta orderkvantitet (MOQ), ledtid och kostnad.

Genom att integrera denna information i system för lageroptimering kan systemet sedan rekommendera den bästa leverantören för att effektivt tillgodose dina behov.

Trots den långa trenden att använda billigare internationella leverantörer, påverkar geopolitiska händelser kontinuerligt både utbudet och efterfrågan. Detta har fått företag att omvärdera sina leverantörsplatser för att öka motståndskraften i försörjningskedjan och minimera effekterna av potentiella störningar. Det finns olika strategier för att hitta leverantörer:

 • Multishoring: Att ha fler än en leverantör för samma vara eller varor på olika platser. Detta möjliggör att man kan erhålla varor från en annan leverantör om det uppstår problem i en region. Det är viktigt att dessa leverantörer har olika tillförselsvägar för att undvika att bli sårbara för problem med fraktvägar.
 • Nearshoring och Reshoring: Nearshoring involverar leverantörer som är närmare dina lager och distributionscenter, även om de inte nödvändigtvis är baserade i samma land. Reshoring sker när leverantörer återetableras i samma land, vilket eliminerar behovet av internationell frakt. Även om närliggande tillverkning kan vara dyrare, kan det bidra till ökad motståndskraft i försörjningskedjan genom att göra varor mer tillgängliga och minska ledtiderna.
 • Integration: Fullständig integration av försörjningskedjan kan vara en utmaning för små och medelstora företag, men det finns olika nivåer av integration som kan bidra till effektivitetsvinster. Exempelvis kan en delvis integration innebära att man investerar i en del av leverantörsverksamheten för att säkra förmånliga villkor eller tecknar långsiktiga kontrakt för att visa engagemang för dem.

Vertikal och partiell vertikal integration är vanligt förekommande inom branscher där leverantörer förlitar sig på andra för att köpa och leverera sina varor, vilket kan skapa ett för stort antal länkar i leverantörskedjan.

Exempelvis har företag som BP och Shell antagit vertikal integration genom dotterbolag och joint ventures för att få mer kontroll över produktionen av råolja och dess transport till raffinaderier för vidare bearbetning. På liknande sätt har stora biltillverkare som Toyota, Honda och Ford sina egna produktionsnav och globala distributionskanaler för att hantera försörjningskedjan.

Även Amazon har investerat i att skapa sina egna distributionslösningar, inklusive tillverkning av fraktenheter och hyrning av långdistansflygplan för att säkerställa en robust försörjningskedja.

Hur mjukvaror kan hjälpa till att bygga mer motståndskraftiga försörjningskedjor

AI-drivna mjukvaror för lageroptimering, såsom EazyStock, integrerar med ditt affärssystem för att förbättra dess lagerhanteringskapacitet och säkerställa att du har rätt lager vid rätt tidpunkt och plats.

EazyStock klassificerar ditt lager baserat på dess värde för din verksamhet och dess plats i produktens livscykel. Den tar också hänsyn till historisk försäljningsdata, säsongsvariationer, trender och kampanjevenemang för att optimera lagernivåer och förbättra effektiviteten. EazyStock kontinuerligt analyserar data för att säkerställa användningen av den mest lämpliga prognosalgoritmen för att beräkna korrekta efterfrågeprognoser. Genom att automatisera dina prognoser elimineras behovet av tidskrävande manuella processer, vilket frigör tid för annat arbete.

När du har fått dina prognoser kan du använda EazyStock för att ställa in lämpliga säkerhetslagernivåer och utnyttja risk för att ta slut-rapporter för att bibehålla goda servicenivåer och undvika lagerbrister.

Eftersom EazyStock är molnbaserat kräver det inte höga investeringskostnader som att bygga ett eget system, och du kan få åtkomst till dina lagerdata från vilken internetanslutning som helst, oavsett om du är på kontoret, i lagret eller besöker en leverantör.

EazyStocks kraftfulla lageroptimeringslösning är mer än bara avancerad lagerhantering. Den kommer att revolutionera ditt företag och möjliggöra datadrivet beslutsfattande för att hantera störningar i försörjningskedjan, marknadstrender och förändrade ekonomiska förhållanden.

Sammanfattning

Med så många utmaningar som kan rubba balansen inom försörjningskedjor kan det vara överväldigande att veta var man ska börja. Men dessa utmaningar erbjuder också möjligheter till innovation och tillväxt, och genom att omfamna teknologi för försörjningskedjan kan du bygga upp motståndskraft i din försörjningskedja för att direkt hantera dessa utmaningar.

Kontakta vårt team för mer information om hur du kan bygga en motståndskraftig försörjningskedja.

Motståndskraftig supply chain
Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet