Gebruiksvoorwaarden

I. Toepassingsgebied

Hieronder zijn de voorwaarden voorgesteld van de juridische overeenkomst tussen uzelf (“u” of “uw”) en Syncron Holding AB, vennootschap naar Zweeds recht, met zetel te Stockholm SE-111 20, Östra Järnvägsgatan 27, Zweden, en haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen, d.w.z. Syncron Germany GmbH, Syncron UK Limited, Syncron Inc., Syncron Japan Corporation, Syncron Software India Private Limited, Syncron Italy S.r.l., Syncron Poland sp. z o.o. en Syncron France SAS (“wij” of “Syncron”). Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van onze Websites en Software door natuurlijke personen.

Dit document regelt de voorwaarden voor:

 1. het gebruik van onze websites, en in het bijzonder syncron.com en eazystock.com, die iedereen kan bezoeken en gebruiken, met voorbehoud van de uitzonderingen die hieronder zijn aangegeven (“Websites”);
 2. het gebruik van onze softwareproducten – internetapplicaties en mobiele applicaties, die enkel beschikbaar zijn voor onze klanten die een abonnementovereenkomst voor onze softwarediensten hebben gesloten, voor partners of potentiele klanten, waaraan toegang tot demoversies van onze software is toegekend, die een partnerovereenkomst met Syncron hebben gesloten, en waar enkel onze klanten of partners toegang tot kunnen hebben en die enkel onze klanten en partners kunnen gebruiken (“Software”);

(verder de “Gebruiksvoorwaarden” te noemen).

Websites

Iedereen kan vrij onze website bezoeken en van de websites en hun content gebruikmaken zonder persoonlijke gegevens over zichzelf bekend te maken. Er mogen echter geen minderjarige personen worden aangewezen om de websites van Syncron te gebruiken en we verzoeken u om ons geen informatie over zulke personen toe te sturen.
Via onze websites kunt u toegang krijgen tot allerlei materialen en content. Dit zijn in het bijzonder: actuele informatie over Syncron en de diensten van de vennootschap, interessante artikels, allerlei illustraties, foto’s, grafische materialen, audio- en video-opnames en ook witboeken betreffende producten, materialen, brochures, presentaties, gegevensoverzichten enz. (“Content”). We geven vaak de mogelijkheid om bepaalde Content in verband met onze diensten te downloaden.
Door onze Websites te bezoeken of door toegang te krijgen tot de Content die op of via de Websites ter beschikking wordt gesteld, gaat u ermee akkoord om deze Gebruiksvoorwaarden na te leven en te laten gelden met betrekking tot uw toegang tot de Websites en de Content die op of via de Websites ter beschikking wordt gesteld, en met betrekking tot uw gebruik van de Websites en de Content.

Software

De voorwaarden voor het gebruik van onze Software zijn vastgelegd in een overeenkomst die Syncron bindt met haar klant of partner, die de vennootschap is waarmee u verbonden bent. Dientengevolge hebben deze Gebruiksvoorwaarden geen invloed op de voorwaarden van de overeenkomst die Syncron bindt met haar klant of partner, en hebben geen invloed op de manier waarop Syncron diensten aan zo’n klant of partner verleent. Ze dienen echter wel te worden toegepast indien u als individuele gebruiker (natuurlijke persoon) van onze Software gebruikmaakt.
Verwijzingen naar Syncron-klanten in deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking tot de potentiële Syncron-klanten waaraan toegang tot de demoversies van onze Software is toegekend. Alle voorwaarden met betrekking tot de gebruikers van onze klanten verwijzen respectievelijk naar gebruikers van onze potentiële klanten waaraan toegang tot demoversies van onze Software is toegekend.

U kunt toegang tot onze Software krijgen als u een geldige machtiging hebt van een vennootschap die een klant of partner van Syncron is, en als u gedetailleerde gegevens hebt gekregen om op rechtmatige wijze in te loggen. U mag in geen geval pogen om onrechtmatig toegang te verkrijgen tot de Software of de systemen of netwerken die ermee verbonden zijn.

U mag de Software enkel gebruiken binnen het toepassingsgebied dat is overeengekomen tussen Syncron en de vennootschap die klant of partner van Syncron is en waarmee u verbonden zou kunnen zijn. Het toepassingsgebied en de voorwaarden van de dienstverlening die Syncron aanbiedt aan haar klant of partner waarmee u verbonden kunt zijn, blijft bedrijfsgeheim tussen de vennootschap Syncron en haar klant of partner, en zo’n gedetailleerde informatie kan enkel door deze klant of partner aan u worden bekendgemaakt. De technische vereisten die noodzakelijk zijn om onze Software te gebruiken, zijn beschreven in de overeenkomst tussen de vennootschap Syncron en haar klant of partner.

Ongeacht het bovenstaande is het u verboden om tijdens het gebruik van de Software:

 1. een andere persoon toegang te geven tot de Software, indien deze persoon hier niet toe gemachtigd is;
 2. afgeleide oeuvres te creëren op basis van de Software;
 3. welk deel van de Software of de content dan ook te kopiëren, in te passen of te spiegelen, met uitzondering van het eventuele kopiëren en inpassen in uw eigen intranet of ander netwerk voor eigen, interne doelen van onze klant of partner;
 4. reverse engineering toe te passen op de Software;
 5. de toegang tot de Software te gebruiken om (a) een concurrentieel product of concurrentiële dienst te bouwen of (b) welke kenmerken, functies of grafische elementen van de Software dan ook te kopiëren;
 6. de Software ter beschikking te stellen aan andere personen dan de gemachtigde gebruikers;
 7. de Software te verkopen, door te verkopen, te verhuren of te verpachten (dit geldt niet voor partners van de vennootschap Syncron, indien dit recht (deze rechten) voortvloeit (voortvloeien) uit de partnerovereenkomst met Syncron;
 8. gebruik te maken van de Software om materialen bij te houden of door te geven die de wetsvoorschriften of iemands rechten schenden, lasterlijk zijn of op een andere manier in strijd zijn met de wet of onduidelijk zijn, en ook niet met de bedoeling om materialen bij te houden of door te geven die het recht op privacy van derden schenden;
 9. de Software te gebruiken om kwaadaardige codes bij te houden en door te geven;
 10. te ingereren in de Software of in de gegevens van derden die erin zijn opgenomen, of de integriteit of de werking van de Software of van de gegevens van derden die erin bevat zijn, te verstoren.

Door toegang tot de Software te krijgen en ze te gebruiken gaat u ermee akkoord dat u deze Gebruiksvoorwaarden betreffende het gebruik van de Software dient na te leven en dat u erdoor gebonden bent.

 
Door onze Websites te bezoeken of toegang te krijgen tot de Software en ze te gebruiken gaat u akkoord met ons Privacybeleid. Syncron behoudt zich het recht voor om op elk moment de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid te herzien zonder u daarvan voorafgaand op de hoogte te stellen. Indien er wijzigingen worden ingevoerd in deze Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, stellen we onverwijld een geactualiseerde versie voor om te garanderen dat u altijd goed ingelicht blijft. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden of het gewijzigde Privacybeleid zullen gelden vanaf het moment dat ze worden voorgesteld.

II. Gebruik van Content

U kunt de Content die Syncron publiceert of uitzendt op zijn Websites of voor downloaden via de Websites ter beschikking stelt, downloaden, bijhouden, weergeven op uw computer, bekijken, beluisteren, afspelen en drukken onder de volgende voorwaarden:

 1. De inhoud kan enkel worden gebruikt voor uw persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden, tenzij de vennootschap Syncron duidelijk toestemming geeft voor ander gebruik; en
 2. u mag niet pogen om Content die u op de Websites vindt, als eigen content te gebruiken;
 3. de Content mag op geen enkele wijze worden gemodificeerd of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Syncron; en
 4. de Content mag niet herverdeeld, gereproduceerd of openbaar worden weergegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Syncron.

De Content van de Websites wordt geleverd voor het gemak van de gebruikers en de vennootschap Syncron is niet verplicht om technische ondersteuning te leveren in verband met de Content.

Gemachtigde gebruikers mogen gebruikmaken van de content van de Software in overeenstemming met punt 1 hierboven en conform de voorwaarden van een aparte overeenkomst die tussen de vennootschap Syncron en haar klant of partner is gesloten.

III. Kanalen voor internetcommunicatie

Syncron kan kanalen voor internetcommunicatie aanbieden op zijn Websites (waaronder de Blog van Syncron) of via sociale netwerken van derden (zoals LinkedIn of Facebook), die het de gebruikers mogelijk maken om met de vennootschap Syncron en met andere gebruikers te communiceren en die hun toelaten om hun ideeën en opinies te uiten door commentaren te plaatsen. Deze kanalen worden onderhouden om de verspreiding en uitwisseling van informatie over producten en diensten van de vennootschap Syncron te vergemakkelijken. U moet er zich van bewust zijn dat alle content die via een bepaald communicatiekanaal wordt gepubliceerd, uitsluitend onder de aansprakelijkheid valt van de persoon die ze oorspronkelijk heeft gepubliceerd. U moet er zich ook van bewust zijn dat alle opinies die op kanalen voor internetcommunicatie worden geuit, niet noodzakelijk de opinie of denkwijze van de vennootschap Syncron weerspiegelen. Syncron heeft het recht om welke Content van u dan ook te verwijderen en/of uw toegang tot bepaalde kanalen voor internetcommunicatie en uw mogelijkheid om ze te gebruiken te beëindigen, indien de vennootschap Syncron naar eigen goeddunken vaststelt dat uw stellingen of gedrag ongepast, obsceen, lasterlijk of bedreigend zijn, of in strijd zijn met intellectuele-eigendomsrecht, de privacy schenden, leed berokkenen, verzet uitlokken of op een andere manier deze Gebruiksvoorwaarden en de geldende wetsvoorschriften schenden. U gaat ermee akkoord om noch op de kanalen voor internetcommunicatie van Syncron en noch op enige andere plaats op de Websites van de vennootschap de encryptiebroncodes, gerelateerde objectcodes, Software, technologieën, vertrouwelijke informatie of instructies te publiceren.

Hierbij gaat u ermee akkoord om op geen enkele andere wijze informatie over anderen, met inbegrip van e-mailadressen, te downloaden of te verzamelen en om de kanalen voor internetcommunicatie van Syncron of informatie die u hebt verworven uit deze kanalen, niet te gebruiken om ongewenste e-mailberichten van welke soort dan ook naar andere gebruikers te verzenden. Syncron is niet aansprakelijk voor de correctheid of beschikbaarheid van informatie die verschijnt of ter beschikking is gesteld op de kanalen voor internetcommunicatie, noch voor welke beslissing dan ook die is genomen op basis van deze informatie.

IV. Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld vormen de Content van de Websites en ook de Software van Syncron intellectuele eigendom en zijn een oeuvre van Syncron dat met auteursrechten is beschermd. Alle rechten, titels en aandelen die niet expliciet zijn verleend met betrekking tot de Content en Software, zijn voorbehouden. Het woordmerk en het logo “Syncron” zijn gedeponeerde handelsmerken van Syncron Holding AB en alle rechten erop zijn voorbehouden. Geen enkele derde mag ze gebruiken, indien voorafgaand geen schriftelijk toestemming van de vennootschap Syncron is verkregen.

V. Uw verklaring

U gaat ermee akkoord dat u de Websites en Software niet zult gebruiken op een manier:

 1. die de privacy van anderen schendt of die vertrouwelijke, gevoelige of persoonlijke informatie van anderen bevat, kopieert of doorgeeft;
 2. die rechten van anderen schendt of aanzet om rechten van anderen te schenden, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten;
 3. die de geldende wetsvoorschriften of regelgeving schendt of aanzet om deze te schenden; of
 4. die virussen, trojans of andere bestanddelen bevat die bedoeld zijn om de werking van de Websites of de Software te beperken of te schaden.

U gaat ermee akkoord dat u geen toegang tot de Websites of Software zult verkrijgen op een manier die schade kan berokkenen, de werking ervan kan blokkeren, de functionaliteit van de Software, accounts, computersystemen of netwerken van de vennootschap Syncron kan overbelasten of verslechteren. U gaat ermee akkoord dat u niet zult pogen om onrechtmatige toegang tot de Software, accounts, computersystemen of netwerken van de vennootschap Syncron te krijgen. U gaat ermee akkoord dat u niet zult ingereren of pogen te ingereren in de correcte werking van de Websites, de Software of enige accounts, computersystemen of netwerken van de vennootschap Syncron. U gaat ermee akkoord dat u geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen zult gebruik om toegang te krijgen tot de Websites, de Software of enige accounts, computersystemen of netwerken van de vennootschap Syncron.
U gaat ermee akkoord dat u de Websites, hun Content en de Software niet zult gebruiken op een manier die in strijd is met de wet of is verboden krachtens deze Gebruiksvoorwaarden.

VI. Veilige toegang en gebruik

Enkel gemachtigde gebruikers krijgen toegang tot onze Software. Voor zover dit niet anders is overeengekomen met de klant of de partner van Syncron, kunt u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren op de loginpagina. U gaat ermee akkoord dat u uw wachtwoord (wachtwoorden) of andere informatie over uw account of toegang niet aan anderen ter beschikking zult stellen. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord (wachtwoorden) en de informatie over de account en u bent ook verantwoordelijk voor alle handelingen die het gevolg zijn van het gebruik van uw wachtwoord (wachtwoorden) of account (accounts) of van uw toegang tot de Software. U gaat ermee akkoord dat de gegevens en content die in de Software worden voorgesteld of verwerkt, gebaseerd zijn op bedrijfsgegevens die eigendom van onze klant of partner zijn. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk op basis van overeenkomsten met onze klant of partner en u mag ze niet bekendmaken aan derden.

U gaat ermee akkoord dat u onverwijld Syncron dient in te lichten indien uw wachtwoord (wachtwoorden) of account (accounts) op onrechtmatig wijze worden gebruikt of indien de veiligheid op een andere manier in gevaar wordt gebracht. Indien niet anders overeengekomen met de klant of de partner van Syncron, dient u er steeds voor te zorgen dat u op het einde van elke sessie uitlogt uit uw account. Syncron is niet aansprakelijk voor verliezen of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik van uw wachtwoord of account door een andere persoon, zij het met of zonder uw medeweten.

VII. Privacybeleid

Uw privacy is voor ons uiterst belangrijk en telt echt bij Syncron. We hebben een privacybeleid uitgewerkt om kwesties in verband met risico’s rond privacy toe te lichten. Het privacybeleid omvat onder andere informatie over de wijze, waarop Syncron met de persoonsgegevens omgaat. Meer informatie vindt u in het Privacybeleid van Syncron. Met alle persoonlijke informatie die via onze Websites of Software wordt verzameld, zal in overeenstemming met het Privacybeleid van Syncron worden omgegaan.

VIII. Einde van het gebruik

Syncron kan naar eigen goeddunken te allen tijde de toegang tot de Software, Websites, hun onderdelen en Content beëindigen of beperken. U gaat ermee akkoord dat Syncron naar eigen goeddunken te allen tijde uw toegang tot en gebruik van de Software, Websites en andere Content kan beëindigen of beperken. Bovendien behoudt Syncron zich het recht voor om uw toegang tot en gebruik van de Software en de Websites te beëindigen of te beperken, indien de vennootschap Syncron naar eigen goeddunken vaststelt dat u de auteursrechten van Syncron of derden hebt geschonden. U gaat ermee akkoord dat Syncron jegens u of enige derde partij niet aansprakelijk is voor het beëindigen of beperken van uw toegang tot of gebruik van de Software, Websites of hun Content.

IX. Vrijwaring van schade

U gaat ermee akkoord om de firma Syncron, haar bestuursleden, directeurs, werknemers en agenten te vrijwaren van enige claims, aansprakelijkheid, schade, verliezen of uitgaven, met inbegrip van redelijke gerechtskosten, die zijn veroorzaakt doordat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of die uit zo’n schending door u voortvloeien, of die zijn veroorzaakt doordat u de rechten van derden hebt geschonden, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten.

X. Links naar websites, content, producten en diensten van derden

Daar waar de vennootschap Syncron op haar Websites link naar websites, content, producten en diensten van derden ter beschikking stelt, is Syncron niet aansprakelijk voor de content van derden die ter beschikking is gesteld op of via deze websites, en ook niet voor wijzigingen en updates van deze websites van derden. U draagt zelf als gebruiker alle risico in verband met de toegang tot en het gebruik van deze websites en de inhoud, producten of diensten van derden.

XI. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Indien niet expliciet anders is bepaald, worden de Websites en alle Content die op of via de Websites ter beschikking is gesteld, ter beschikking gesteld volgens het principe van “op eigen baten en schade” (as is) en “zoals beschikbaar” (as available). Met betrekking tot de Websites en de Content die ter beschikking is gesteld op of via de Websites, verwerpt de vennootschap Syncron duidelijk alle aansprakelijkheid voor alle garanties die expliciet of impliciet zijn verleend, met inbegrip van garanties omtrent de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet-schenden van rechten of wetsvoorschriften.

Syncron garandeert niet:

 1. dat de Websites en de Content aan uw vereisten zullen voldoen;
 2. dat de Websites beschikbaar zullen zijn op een ononderbroken, stipte, veilige manier en vrij van gebreken;
 3. dat de resultaten die men kan behalen door het gebruik van de Websites of welke Content dan ook die ter beschikking is gesteld op of via deze Websites, correct en betrouwbaar zullen zijn; en
 4. dat de kwaliteit van de Content die u op of via de Websites krijgt, aan uw verwachtingen zal voldoen.

U maakt naar eigen goeddunken en op eigen risico gebruik van alle Content waar u toegang tot krijgt en die u downloadt of op een andere manier verkrijgt op of via de Websites. Syncron is niet aansprakelijk voor beschadiging van uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of gebruik van Content die u op of via de Websites hebt verkregen.

Syncron behoudt zich het recht voor om wijzigingen of upgrades in te voeren en om te allen tijde zonder voorafgaande berichtgeving te controleren op welke manier de Websites en de Content die op of via de Website ter beschikking wordt gesteld, worden gebruikt.

XII. Beperking van aansprakelijkheid

De vennootschap Syncron is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, toevallige, specifieke of secundaire schade, noch voor schade die is veroorzaakt door winstderving, inkomstenderving, verlies van gegevens of het gebruik van gegevens, die u of welke derde dan ook heeft opgelopen, onafhankelijk van het feit of dit het gevolg is van een contractuele handeling of een onrechtmatige daad, en die voortvloeien uit uw toegang tot de Websites of welke Content dan ook die ter beschikking is gesteld op of via de Websites, en/of die voortvloeien uit uw gebruik van deze Websites en Content.

XIII. Uitsluitingen en beperkingen

Indien het binnen bepaalde jurisdicties niet toegelaten is om de aansprakelijkheid op bovenstaande wijze uit te sluiten of om de aansprakelijkheid met betrekking tot bepaalde garanties of verplichtingen uit te sluiten of te beperken dan zullen deze uitsluitingen of beperkingen niet van toepassing zijn binnen het bereik waarbinnen ze als juridisch ongeldig worden beschouwd. De andere voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht en geldig.

XIV. Conformiteit met de wetgeving

Het is u verboden om toegang te krijgen tot de Websites of de Content die op of via de Websites ter beschikking is gesteld, deze te downloaden, te gebruiken of te exporteren op een manier die in strijd is met de bindende uitvoervoorschriften of even welke andere bindende wetsvoorschriften of regelgevingen schendt.

XV. Deelbaarheidsbeding

Indien de vennootschap Syncron haar rechten niet gebruikt of de handhaving van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet eist, dan betekent dit niet dat ze afziet van dit recht of deze bepaling. Indien enig deel of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onuitvoerbaar, in strijd met de wet of ongeldig blijkt, dan wordt deze bepaling aangepast of geïnterpreteerd op een manier die het best de doeleinden van de oorspronkelijke bepaling dient en dit binnen een zo ruim mogelijke bereik dat is toegelaten door de geldende wetgeving. De overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht. Deze situatie heeft geen invloed op de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

XVI. Toepasselijke wetgeving

Alle kwesties met betrekking uw toegang tot en gebruik van de Websites en de Content, die op en via de Websites ter beschikking wordt gesteld, alsmede uw gebruik van de Software als een natuurlijke persoon, vallen onder de Zweedse wetgeving.

Alle geschillen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien of ermee verband houden, zullen op minnelijke wijze worden beslecht. Als de partijen van het geschil niet tot een minnelijke schikking komen, dan wordt het geschil ter beslechting in arbitrage voorgelegd in overeenstemming met het Reglement van het Arbitragehof van de Handelskamer van Stockholm. De arbitrageprocedure zal in Stockholm worden gehouden. De arbitrageprocedure zal in het Engels worden gevoerd. Elk van de partijen zal voor de bevoegde rechtbank kunnen eisen dat het vonnis van het arbitragehof wordt gehandhaafd.

XVII. Neem contact met ons op

Indien u twijfels, opmerkingen of vragen hebt in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u steeds contact met ons opnemen door van het systeem voor veilige berichtwisseling met behulp van het hier beschikbare formulier gebruik te maken. We zullen uw bericht binnen een redelijke termijn beantwoorden. Hoewel de meeste kwesties in verband met uw gegevens snel kunnen worden afgehandeld, kan het toch meer onderzoek en tijd vragen om ingewikkelde verzoeken te behandelen.

Gelieve ook bij aanmerkingen en klachten met betrekking tot onze naleving van deze Gebruiksvoorwaarden eerst met ons contact op te nemen, zodat we een onderzoek kunnen instellen. We zullen ons uiterste best doen om alle problemen op te lossen.
U kunt ook contact met ons opnemen via traditionele post door uw schrijven te richten naar het onderstaande adres:

Syncron Holding AB
Östra Järnvägsgatan 27, SE-111 20 Stockholm, Zweden
Ter informatie van de: Toezichthouder voor gegevensbescherming
 
Laatste versie: October 1, 2020

Change control log

 • 01.10.2020 – PM: Yearly audit. Update of corporate details of Syncron entities. Removal of references to Privacy Shield following Schrems 2 ruling

Legal

© 2022 Syncron Holding AB en/of verbonden ondernemingen…

Privacybeleid

Uw privacy is voor ons uiterst belangrijk en telt echt bij Syncron…

Privacy Contact Form

Veilig contact met de Toezichthouder voor gegevensbescherming van de vennootschap…

Gebruiksvoorwaarden

Hieronder zijn de voorwaarden voorgesteld van de juridische overeenkomst…

Cookie Notice

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens…

Data Processing Addendum

The below Data Processing Addendum (DPA) constitutes an integral part…

Hoofdabonnementsovereenkomst

Expositie Abonnementsservices en professionele services

List of Sub-Processors