Van voorraadoptimalisatie tot werkkapitaalinnovatie

Wat is multi-echelon planning?

In het huidig economische klimaat is een efficiënt voorraadmanagement en een effectieve planning van groot belang. Door de concurrentie op de economische markt en de toenemende (internationale) complexiteit hiervan, moeten bedrijven meer en meer het werkkapitaal verlagen om zo geld vrij te maken. Het werkkapitaal verlagen kan bijvoorbeeld door het terugbrengen van de voorraad. Daar is dus een efficiënte voorraadplanning en voorraadherverdeling voor nodig. Multi-echelon planning maakt de voorraadanalyse complexer en weinig bedrijven zijn in staat om deze op een efficiënte manier te organiseren. Echter, multi-echelon planning is de manier om het voorraadmanagement te optimaliseren met een gunstig effect op het werkkapitaal.

Wat is multi-echelon planning?

Multi-echelon planning is een vorm van supplychain‑management waarbij het bedrijf alle afzonderlijke locaties combineert in één aanpak. Het doel is om het logistieke proces over de verschillende locaties te optimaliseren, dus een multi-locatie planning. Uiteindelijk ontstaat er dan een situatie waarin de voorraadplanning effectiever wordt en er per businessunit minder voorraad aanwezig is. Door het herdistribueren van voorraad is alleen het noodzakelijke minimum per unit aanwezig. De complexiteit van zowel de voorraadanalyse, de planning als het management neemt wel toe bij een multi-echelon aanpak ten opzichte van een single-echelon situatie, maar met een goed functionerend voorraadoptimalisatiesysteem kunnen de technische moeilijkheden worden ondervangen. Bij multi-echelon planning kan de voorraad aanzienlijk worden gereduceerd terwijl de servicelevels gelijk blijven en soms zelfs toenemen.

Multi-echelon planning

Belangrijke overwegingen bij multi-echelon planning

Een belangrijk uitgangspunt bij een multi-echelon planning is het maximaliseren van de service aan de klanten, terwijl de kosten in de supplychain worden verminderd. Het guaranteed-service framework kan toegepast worden bij multi-echelon planning. Het uitgangspunt van dit framework is dat elke stage in de supplychain begrijpt hoe hoog de vraag is van de uiteindelijke klant, en dat het aanbod daarop wordt aangepast, waardoor er minimaal kan worMulti-echelon planningden ingezet op maximale klanttevredenheid. Een interessant logistiek concept dat inspeelt op het verwerken van ‘dunne’ goederenstromen met een optimale service aan klanten, is virtual warehousing. Virtual warehousing beschouwt de verschillende units als een netwerk. Het maakt niet uit waar de goederen vandaan komen, als ze maar zo snel mogelijk bij de klant zijn. Met dit concept kan de service aan klanten aanzienlijk worden verbeterd door een snellere levertijd. Een belangrijk knelpunt bij het guaranteed-service framework is dat er vaak een maximale capaciteit aan de productie en de opslag zit. Als de vraag van de eindklant te hoog wordt, zou er op een gegeven moment een dip kunnen komen in de service. Dit probleem kan ondervangen worden door een eventuele aanvulorder in het proces in te bouwen. Door hierop te anticiperen in het proces door een zogenaamde safety stock aan te leggen, kan de aanvultijd van de voorraad door transferorders aanzienlijk gereduceerd worden en zal de service aan de klanten zo min mogelijk in het gedrang komen.

Problemen en oplossingen

Er zijn meerdere redenen waarom multi-echelon planning nog niet veel wordt toegepast binnen bedrijven in Nederland. De moeilijkheden waarop bedrijven stuiten kunnen echter op een goede manier worden opgelost. Op de eerste plaats blijkt het moeilijk om de verschillende onafhankelijke businessunits van een groot bedrijf op één lijn te krijgen in een gezamenlijke multi-echelon aanpak. De oplossing is dan om de aanpak op een hoger niveau in het bedrijf te brengen om zo de afzonderlijke onafhankelijke unitmanagers te overstijgen en op één lijn te krijgen. Ten tweede hebben de verschillende businessunits vaak afwijkende ICT‑systemen die niet goed met elkaar kunnen communiceren.

Het is belangrijk om in de communicatie tussen die systemen te investeren wil de multi-echelon planning een kans van slagen hebben. Hiervoor kan een voorraadoptimalisatiesysteem worden gebruikt. Op de derde plaats is beschikbare kennis binnen het bedrijf nodig om de bestaande modellen in het supplychain‑management aan te passen. Er moet onderzoek gedaan worden naar multi-echelon planning binnen het bedrijf en de resultaten moeten toegepast worden. Ten slotte is er over het algemeen een snel verloop van managers, waardoor opgebouwde kennis te snel weer verdwijnt.

Conclusie

Multi-echelon planning vergt een nieuwe manier van organiseren en managen in het logistieke proces. Het is een holistische aanpak waarbij de hele keten van begin tot eind, inclusief alle bedrijfsunits, in één aanpak gecombineerd wordt. Het is technisch gezien moeilijk uit te voeren, maar strategisch gezien makkelijk te begrijpen welke voordelen dit met zich mee kan brengen. Het is noodzakelijk om het denken in onafhankelijke units, die elk op hun eigen eiland opereren, om te buigen tot een enkele grote ‘pool’ waaruit geput moet worden. Zoals eerder gesteld, is het grote voordeel van een multi-echelon planning dat op kosten bespaard kan worden door een efficiënte voorraadanalyse en effectief management. In het huidige bedrijfsklimaat moet nog een omschakeling in het denken plaatsvinden en er moet kennis vergaard worden om multi-echelon planning op grote schaal geïmplementeerd te zien. Om deze kennis te bereiken is onderzoek nodig. Op macro‑ en microniveau moeten de mogelijkheden en beperkingen van multi-echelon planning uitvoeriger onderzocht worden, zodat de resultaten kunnen leiden tot meer kennis, wat weer kan leiden tot een efficiëntere planning en analyse. Om de omschakeling in denken te laten plaatsvinden is inzet en overstijgend denken noodzakelijk.

Meer weten over de mogelijkheden van EazyStock? Download dan ons gratis whitepaper.

Van voorraadoptimalisatie tot werkkapitaalinnovatie

Person typing on keyboard with virtual document data chart in Document Inkoopoptimalisatie met het inkoopsysteem
Blog

Inkoopoptimalisatie met het inkoopsysteem

Iedereen kent het probleem van te grote voorraden. Of het niet actueel zijn van de voorraad. Vooral bij middelgrote en...

Man holding an iPad in a warehouse Procesoptimalisatie van uw inkoop- en voorraadbeheer
Blog

Procesoptimalisatie van uw inkoop- en voorraadbeheer

Of je nu kantoorartikelen levert of keukentafels produceert, uiteindelijk wil je winst maken. Het verschil tussen verkoop en inkoop en...

Forklift loading boxes into a lorry Voorraadherverdeling, de basis van voorraadoptimalisatie
Blog

Voorraadherverdeling, de basis van voorraadoptimalisatie

‘Verdeel en heers’ is een oude politieke strategie die – als het om voorraadherverdeling gaat – verrassend actueel en bruikbaar is. Want...