Privacybeleid Van Syncron

Uw privacy is van belang

Uw privacy is voor ons uiterst belangrijk en telt echt bij Syncron. Gelet op het soort diensten dat we aanbieden, is de noodzaak om uw gegevens, met inbegrip van uw persoonsgegevens, te verzamelen en te verwerken tot het strikte minimum beperkt. Dit vloeit voort uit het feit dat onze softwareoplossingen niet gebaseerd zijn op persoonsgegevens, maar op technische en numerieke gegevens die verbonden zijn aan het product.

De vennootschap Syncron AB en haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen, d.w.z. Syncron Germany GmbH, Syncron UK Limited, Syncron Inc., Syncron Japan Corporation, Syncron Software India Private Limited, Syncron Italy S.r.l. en Syncron Poland sp. z o.o., Syncron France SAS (verder “Syncron” of “wij” te noemen) stellen het Privacybeleid voor om onze praktijken op het gebied van het verzamelen, bijhouden en doorgeven van informatie te beschrijven en toe te lichten, en ook de keuzes die u kunt maken met betrekking tot de manier waarop we informatie over u verzamelen en gebruiken.

Voor zover de vennootschap Syncron als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verzamelt, treedt Syncron AB met zetel te Stockholm SE-111 20, Östra Järnvägsgatan 27, Zweden als die verwerkingsverantwoordelijke op. Alle juridische entiteiten van Syncron kunnen uw gegevens verwerken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn beschreven.

Alle gegevens die door Syncron worden verwerkt, worden op gepaste wijze beveiligd en worden enkel gebruikt voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn aangegeven. Het bereik van de verzamelde gegevens is altijd gepast en in verhouding tot deze doeleinden.

Het bereik van de gegevens en de manieren waarop ze worden verzameld

Tijdens uw interactie met en gebruik van onze websites (syncron.com en eazystock.com) en/of tijdens uw gebruik van de internetapplicaties of mobiele applicaties (onze softwarediensten), kan Syncron persoonlijke informatie verzamelen. Onder persoonlijke informatie moet informatie moet worden begrepen, die een bepaalde persoon identificeert of die betrekking heeft op een identificeerbaar persoon. Persoonlijke informatie kan onder andere de voornaam en achternaam, het feitelijke adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, de relatie met de vennootschap en gecorreleerde interesses omvatten. Gewoonlijk verzamelt Syncron andere informatie tijdens uw interactie met onze websites en internetapplicaties of mobiele applicaties, maar hierbij wordt uw concrete identiteit niet onthuld en dit heeft geen betrekking op een concrete persoon. Zo’n andere formatie kan onder andere informatie over de browser en het apparaat bevatten, alsook gegevens die worden verzameld bij geautomatiseerde elektronische interacties, gegevens over het gebruik van de applicatie, geografische gegevens of geolocatiegegevens, statistische informatie of geaggregeerde informatie. Syncron gebruikt de best mogelijke middelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beveiligd en verwerkt in overeenstemming met de geldende wetsvoorschriften.

In principe kunt u vrij de websites van Syncron bezoeken en van hun content gebruik maken. Enkel personen die zijn gemachtigd door onze klanten die met Syncron een abonnementsovereenkomst voor onze softwarediensten hebben gesloten, door partners die een partnerovereenkomst met Syncron hebben gesloten of potentiele klanten, die Syncron om het verstrekken van een demoversie hebben gevraagd, hebben toegang tot onze internetapplicaties en mobiele applicaties (softwareproducten). Er mogen echter geen minderjarige personen worden aangewezen om de websites van Syncron te gebruiken en we verzoeken u om ons geen informatie over zulke personen toe te sturen.

Voor zover niet anders overeengekomen is met de klant, potentiele klant of partner van Syncron, (indien dit betrekking heeft tot het gebruik van de website of mobileapplicaties van Syncron) zal persoonlijke informatie zoals voornaam, achternaam en e-mailadres enkel worden verzameld, indien ze vrijwillig is doorgegeven (in het bijzonder bij het invullen van het contactformulier/aanmelding voor de newsletter of andere formulieren die beschikbaar zijn op onze websites of op een andere manier door Syncron ter beschikking zijn gesteld). We gebruiken cookies om de gebruikers vlotter op een bepaalde website of applicatie te helpen navigeren en die gemakkelijker te laten gebruiken om zo de beleving van de gebruikers bettreffende de websites van Syncron te verbeteren (meer informatie over het gebruik van cookies is hieronder te vinden). Technische informatie zoals de details van uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden verzameld wanneer u bepaalde internetapplicaties of mobiele applicaties van Syncron gebruikt.

Syncron kan op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • door formulieren te laten invullen voor aanmelding voor de newsletter/contact, registratie, enquêtes en andere online formulieren die beschikbaar zijn op de websites van Syncron of op een andere manier door Syncron ter beschikking zijn gesteld;
 • door sollicitaties;
 • in het kader van het lopende verkoopproces;
 • bij het verlenen van technische ondersteuning en advies, bij live chat of bij het verstrekken van informatie over een product;
 • bij het implementeren, onderhouden en upgraden van onze producten, en in het bijzonder wanneer bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zijn om toegang te verlenen tot onze producten die beschikbaar zijn als internetapplicaties of mobiele applicaties;
 • via automatische hulpmiddelen zoals communicatieprotocols, e-mailcommunicatie en cookies;
 • door gebruik van onze website, pagina of mobiele applicaties;
 • wanneer de gebruiker gebruik maakt van sociale connectors en sociaalnetwerkzones;
 • wanneer de gebruiker belangstelling toont voor aankondigingen van Syncron die op websites van derden zijn geplaatst;
 • wanneer Syncron rechtmatig contactgegevens van de gebruiker ontvangt van externe dataleveranciers.

Om de gebruiker op het gepaste tijdstip informatie van hoge kwaliteit te verstrekken, kunnen we ook vragen om ons informatie over uw professionele interesses en uw ervaringen met onze diensten te geven. U bent niet verplicht om ons deze informatie te geven.

De persoonsgegevens en andere gegevens die online worden verzameld, kunnen ook worden verbonden met informatie die de gebruiker ons geeft via andere kanalen zoals verkoopbijeenkomsten, telefonische marketinggesprekken of ter gelegenheid van evenementen zoals handelsbeurzen, opleidingen, seminars, webinars en conferenties. De informatie die u ons geeft, kan ook worden gecorreleerd met de relatie die Syncron met u en uw organisatie heeft.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Syncron kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om de plichten te vervullen die voortvloeien uit overeenkomsten met onze klanten of partners, waarmee u beroepsmatig verbonden kunt zijn, d.w.z. met de bedoeling om via internet diensten betreffende software ter beschikking te stellen en enkel aan personen die door de klant, potentiele klant of partner zijn gemachtigd, toegang tot onze internetapplicaties en mobiele applicaties te bieden;
 • om de content aan te passen en te kiezen met het oog op de belangrijkste interesses van de klanten, potentiele klanten of partners;
 • om informatie te verstrekken over nieuwe softwarediensten (producten), upgrades en nieuwe versies van producten, kwesties in verband met technische ondersteuning, evenementen en speciale aanbiedingen, waarin u geïnteresseerd kunt zijn;
 • om onze softwarediensten te promoten, met inbegrip van direct marketing van onze diensten bij potentiële en bestaande klanten of partners;
 • om de veiligheid en integriteit van de websites en diensten die we aanbieden, te beschermen;
 • om contact met u op te nemen in verband met zaken die onze activiteit vereisen (bijv. in reactie op uw vraag verzonden met het contactformulier, antwoord op een sollicitatie of het versturen van een nieuwsbrief, als u zich hierop heeft ingeschreven/met het ontvangen ervan ingestemd heeft;
 • om ervaring te verwerven op basis van het gebruik door gebruikers van onze website, internetapplicaties of applicaties voor mobiele telefoons of hun interacties in dit kader.

Onze aanwezigheid in de wereld

Syncron is een vennootschap die over de hele wereld aanwezig is, dochterondernemingen en businesspartners in vele landen heeft over transnationale technische systemen beschikt. Onze praktijken op het gebied van privacy dienen om uw gegevens, waaronder uw persoonsgegevens, over de hele wereld te beschermen.

Wij kunnen de persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt, ter beschikking stellen aan andere entiteiten van Syncron (waaronder onze entiteiten met zetel buiten de Europese Unie, d.w.z. Syncron Inc., Syncron Software India Private Limited en Syncron Japan Corporation) en/of onze businesspartners (waaronder Apple Inc., Amazon.com Inc., Hubspot Inc., Microsoft Corporation en Google LLC) voor doeleinden die verband houden met de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn beschreven. We zullen uw gegevens die toelaten om u te identificeren, niet aan derden verkopen, verhuren of verpachten.

Binnen het hierboven beschreven bereik kunnen uw persoonsgegevens over de grenzen van staten en landen worden verzonden en kunnen ze bijgehouden of verwerkt worden in de Verenigde Staten of een ander land waar de vennootschap Syncron, haar dochterondernemingen, verbonden ondernemingen of businesspartners entiteiten heeft, die dienen om gegevens bij te houden en te consolideren of informatie te beheren. Dit betekent dat uw gegevens zich fysiek kunnen bevinden op servers buiten de Europese Unie, en in het bijzonder in de Verenigde Staten.

Wij zorgen ervoor dat wij en onze zakenpartners ons uiterste best doen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens voortdurend op het hoogste niveau te houden. Wij behandelen uw informatie op een consequente en betrouwbare manier, zelfs als de wetsvoorschriften van bepaalde landen een beperktere bescherming van uw gegevens voorzien. Bij verzending van gegevens worden uw gegevens gewoonlijk geanonimiseerd of gecodeerd.

Om uw recht op privacy te bevorderen en aan de bepalingen van de Europese verordening algemene gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke voorschriften te voldoen, zijn wij verplicht om wat informatie te verstrekken over de wijze, waarop wij met persoonsgegevens omgaan.

Meer informatie over dit onderwerp is aan de gebruikers van de Syncron-websites beschikbaar gemaakt in de Algemene informatie over privacy.

Als u sollicitant bent voor een baan bij een juridische entiteit van Syncron binnen de EU, lees de Notitie over de privacy van sollicitanten.

AVG: ALGEMENE INFORMATIE OVER DE PRIVACY VAN DE GEBRUIKERS VAN SYNCRON-WEBSITES – Read More

AVG: INFORMATIE VOOR SOLLICITANTEN OVER DE PRIVACY – Read More

Het gebruik van cookies-bestanden, andere technologieën en uw preferenties

Bepaalde technologieën, cookiebestanden genoemd, kunnen worden gebruikt om individueel geselecteerde informatie uit de websites van Syncron of uit de internetapplicaties of mobiele applicaties te leveren. Een cookiebestand is een gegevenselement dat een website, internetapplicatie of mobiele applicatie kan versturen naar uw apparaat of browser en dat daarna in uw systeem kan worden bijgehouden. Bepaalde pagina’s van onze websites, internetapplicaties en mobiele applicaties gebruiken cookies die helpen om te navigeren op de website of applicatie of ze te gebruiken, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot beveiligde zones. De cookies die door Syncron worden gebruikt, worden gerelateerd aan de browser of het apparaat dat u gebruikt om op het internet te gaan, en niet aan uw voornaam en achternaam. We baseren ons hierbij op het concept van de geanonimiseerde gebruiker om ervoor te zorgen dat uw privacy altijd beschermd en ongeschonden blijft.

U moet wel weten dat cookies belangrijk zijn voor een goede werking van de websites en internetapplicaties en applicaties voor mobiele telefoons. Wij zorgen ervoor dat ze op geen enkele manier de bedoeling om hebben uw privacy te schenden. Ze worden echter benut om uw gebruik van Syncron te vergemakkelijken en uw beleving te verbeteren. Hiervoor gebruikt Syncron cookies die het mogelijk maken om veilig in te loggen (sessie cookies-bestanden), om statistische gegevens te verzamelen die de functies op de websites en in de applicaties helpen optimaliseren, en ook om content te leveren die aangepast is aan uw interesses en behoeften (Google Analytics, Pardot).

U dient ook te weten dat cookies ook op onze websites en in onze internetapplicaties en mobiele applicaties kunnen worden gebruikt om bepaalde keuzes die u maakt te onthouden, zoals uw geografische regio, uw gebruikersnaam (identificatie van de gebruiker) of een andere soort personalisering of individuele instellingen van de klant. We gebruiken deze cookiebestanden om de beleving van de gebruiker te verbeteren zodat we u beter kunnen bedienen wanneer u onze producten gebruikt of wanneer u terugkeert naar onze websites, internetapplicaties of mobiele applicaties.

Bovendien kan Syncron cookies van derden gebruiken om reclame te plaatsen of marketingacties te ondernemen, die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid. We kunnen ook samenwerken met geselecteerde externe partners die cookies gebruiken om content over Syncron te leveren, met inbegrip van reclame op onze eigen websites of op andere plaatsen op het internet. Voor monitoring van het verkeer in Internet gebruiken wijn Pardot-bestanden (meer details vindt u op: https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm&type=0). Soms kunnen sommige cookies-bestanden/internet-identificatiemiddelen gebruikt worden om bepaalde functies van onze applicaties correct te laten werken. Bijvoorbeeld, om functionaliteit van Item Locator te waarborgen, gebruiken wij Google Maps.

Door onze website en internetapplicaties of applicaties voor mobiele telefoons te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van de cookies-bestanden in overeenstemming met de huidige instellingen van uw browser of uw apparaat. Als uw browser of uw apparaat dit toestaat, kunt u het gebruik van cookies op elk moment afwijzen door de juiste instellingen te wijzigen. Voor meer informatie over dit onderwerp, raadpleeg de gebruikersinformatie in uw browser of apparaat (meestal in de tool “Internetinstellingen”). Er moet echter worden opgemerkt dat in het geval van het uitschakelen van cookies een deel van de functionaliteit van de websites of applicaties beperkt kan worden, wat de werking van sommige tools kan beïnvloeden. Als u niet zeker weet hoe u (een deel van) de cookies kunt uitschakelen, neem dan contact met ons op door van het systeem voor veilige berichtwisseling via het hier beschikbare formulier gebruik te maken.

Google Analytics

Onze websites, internetapplicaties en mobiele applicaties kunnen gebruik maken van de tool Google Analytics en bij het gebruik van deze tool kan Syncron bepaalde van uw gecodeerde gegevens doorsturen naar de servers van Google LLC, die zich in de Verenigde Staten bevinden. De gegevens die door de tool Google Analytics worden gebruikt, zijn niet bedoeld om u als een particuliere persoon te identificeren. Ze worden gebruik voor algemene zakelijke, statistische, marketing en analytische doeleinden. Meer informatie over de manier waarop we Google Analytics gebruiken, kunt u vinden op de website van Google policies.google.com.

Logs van de internetserver

Tijdens het beheer van onze internetapplicaties of mobiele applicaties kunnen we hun gebruik volgen via de logs van de internetserver. De logs van de internetserver leveren informatie over het soort browsers waarmee de gebruikers onze website bezoeken, welke pagina’s er vaak worden bezocht en op welk moment van de dag onze servers het sterkst zijn belast. We kunnen deze informatie benutten om de functies met betrekking tot de content en navigatie van onze website te verbeteren. In geanonimiseerde of geaggregeerde vorm kunnen deze gegevens worden gebruik om te bepalen welke kenmerken en functies in de toekomst voor de website moeten worden uitgewerkt en hoe we de klant beter kunnen bedienen. Omdat we baseren op het concept van de geanonimiseerde gebruiker, blijft uw privacy altijd beschermd en ongeschonden.

Web Beacons (geneste pixels/pixeltags)

We kunnen Web Beacons gebruiken in combinatie met cookies om de geaggregeerde statistische informatie over het gebruik van de website of een bepaalde internetapplicatie of mobiele applicatie te compileren. Wat betreft het doel van de Web Beacons, lijkt dit sterk op het doel van cookies. In het algemeen helpen ze om internetdiensten te leveren die aangepast zijn aan uw behoeften en zijn ze niet schadelijk voor uw privacy. Een Web Beacon is een elektronisch beeld, ook wel een enkele pixel/pixeltag (1×1) of clear GIF genoemd. Web Beacons kunnen op de computer die de website bezoekt, bepaalde soorten informatie herkennen zoals het cookienummer van de bezoeker, het uur en de datum waarop hij op de website komt, en ook een beschrijving van de website waarop de Web Beacon is geplaatst. Bepaalde Web Beacons kunnen worden uitgeschakeld door de cookies die eraan gerelateerd zijn, te verwerpen.

Ingebedde URL

Af en toe zullen we ook een unieke URL-internetlink creëren voor bepaalde gebruikers die onze website bezoeken. Als u onze websites bezoekt, zult u merken dat bepaalde formulieren al ingevuld zijn met uw naam (gebruikersnaam) of andere soorten informatie waarvoor u al eerder belangstelling toonde. Dit gebeurt op basis van informatie die u ons eerder hebt gegeven.

We kunnen ook de inhoud personaliseren van newsletters, e-mailaanbiedingen, uitnodigingen of reclames van Syncron, die u worden aangeboden op websites van onze externe partners. Dit gebeurt op basis van thema’s waarvoor u eerder belangstelling toonde. We kunnen informatie verzamelen over de manier waarop u dit soort gepersonaliseerde informatie gebruikt, zodat we u andere informatie kunnen verstrekken die beter aangepast is aan uw interesses. Als u zo’n gepersonaliseerde URL-internetlinks gebruikt, laat u Syncron toe om informatie over uw bezoeken te verzamelen en zo’n informatie samen te voegen met andere informatie over u en uw relaties met Syncron. Indien u niet wilt dat deze informatie over u op deze manier wordt gebruikt, aanvaard dan de uitnodiging om deze pagina’s te bezoeken niet.

Andere technologieën

Syncron kan ook andere technologieën gebruiken om specifieke gegevens te verzamelen zoals het tijdstip van het bezoek, uw IP-adres en systeemconfiguraties en -instellingen om zo uw gebruik van de aan Syncron gerelateerde technologieën te ondersteunen, u gepaste content te leveren en u te helpen om een antwoord te geven op de vragen die u in verband met onze producten en diensten kunt hebben.

Syncron kan ook gebruik maken van websites van derden om een beperkte verzameling reclames van Syncron te beheren op kanalen en websites van derden. We kunnen ook gebruik maken van reclametechnologieën en deelnemen aan netwerken met reclametechnologieën, die (van de websites van Syncron en uit andere bronnen) informatie verzamelen die geen persoonsgegevens zijn, om u reclames met betrekking tot Syncron te tonen op websites van derden.

Gevoelige gegevens

We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, d.w.z. informatie over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of andere overtuigingen, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van vakbonden enz. Gelieve ons geen dergelijke informatie door te sturen.

Gedwongen bekendmaking

Syncron kan uw persoonlijke informatie indien nodig of gepast bekendmaken: (a) in overeenstemming met de geldende wetgeving, met inbegrip van wetgeving die van toepassing is buiten het land waar u woont; (b) om in overeenstemming te zijn met een bepaald juridisch proces; (c) in antwoord op verzoeken of bevelen van openbare autoriteiten, overheidsdiensten of gerechtelijke organen buiten het land waar u woont.

Uw recht om toe te stemmen en u te verzetten

Syncron geeft u de mogelijkheid om allerlei soorten berichten en informatie met betrekking tot onze vennootschap, producten en diensten te ontvangen. U kunt e-newsletters ontvangen (die beschikbaar zijn op onze website) en/of de mogelijkheid kiezen om onze marketingberichten en andere speciale offertes te ontvangen via e-mail of door direct contact.

U kunt op elk moment informatie vragen over uw persoonsgegevens die door de Syncron Groep worden verwerkt. U hebt het recht om toegang tot deze gegevens te krijgen, ze in te kijken, bij te werken, te wijzigen, te verbeteren en te verwijderen, en ook om uw toestemming voor hun verwerking terug te trekken. Dit kan door contact op te nemen met Syncron door van het systeem voor veilige berichtwisseling via het hier beschikbare formulier gebruik te maken. Wat betreft de newsletters en andere marketingberichten, stellen we voor uw gemak links ter beschikking waarmee u kunt uitschrijven.

Periode waarin uw gegevens worden bijgehouden

Binnen het bereik waarbinnen Syncron uw persoonsgegevens verwerkt, zullen we deze gegevens bijhouden voor de periode die noodzakelijk is voor gerechtvaardigde doeleinden die in dit Privacybeleid zijn aangegeven; volgens de behoeften die verbonden zijn met het vervullen van onze juridische plichten, het beslechten van geschillen en het uitvoeren van overeenkomsten met klanten, potentiele klanten of partners; of binnen het bereik dat toegestaan is door de geldende wetsvoorschriften.

Nadat de bijhoudtermijn is verstreken, verwijdert Syncron uw persoonsgegevens op een manier die het onmogelijk maakt om ze te reconstrueren, te onderscheppen of af te lezen.

Gegevensbeveiliging

De beveiliging van uw informatie is uiterst belangrijk voor de vennootschap Syncron. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens en dat uw gegevens worden bekendgemaakt, verloren gaan, worden gewijzigd, misbruikt of vernietigd, om ervoor te zorgen dat ze correct blijven en dat deze informatie op gepaste wijze wordt gebruikt, hebben we redelijke fysieke, elektronische, administratieve en beheersmatige beveiligingen ingevoerd voor de informatie die we verzamelen. Bij het verzamelen en doorgeven van dit soort gegevens passen we veiligheidsprotocollen en codeertechnologie zoals logins en wachtwoorden toe om te voorkomen dat de privacy van uw gegevens wordt geschonden.

Websites van derden

Links naar websites van derden, die u echter zelden zult vinden op onze websites, zijn er enkel geplaatst voor uw gemak. Indien u deze links gebruikt, verlaat u de website van Syncron. We controleren deze websites van derden niet. Daarom zijn we ook niet verantwoordelijk voor deze websites, hun content of het privacybeleid dat daar geldt. We geven geen garantie en leggen geen verklaringen af in verband met deze websites van derden of de informatie, software of andere producten en materialen die daar te vinden zijn, en ook niet met betrekking tot de gevolgen van hun gebruik.

Geschillenbeslechting

Syncron zich ertoe om klachten te behandelen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verzameld. Burgers van de Europese Unie die vragen of klachten hebben over ons beleid in het kader van het Privacybeleid,, dienen in de eerste plaats contact op te nemen met het Juridisch Team van Syncron door van het systeem voor veilige berichtwisseling via het hier beschikbare formulier gebruik te maken.

Indien u niet tijdig (binnen een termijn van 45 dagen) een bevestiging ontvangt dat wij uw klacht behandelen, of indien we uw zaak niet behandelen op een voor u bevredigende manier, dan kunt u ook rechtstreeks bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU (“DPA”) een klacht betreffende ongepaste verzameling of gebruik van uw persoonsgegevens indienen.

Verbintenis van Syncron op het gebied van de naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Europese regelgeving op het gebied van privacy, die op 25 mei 2018 in kracht trad. De vennootschap Syncron ziet deze verordening als een belangrijk stap in de richting van verbeterde bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens van burgers en betere gegevensbeschermingsvoorschriften in de hele EU. Syncron verbindt zich ertoe om de AVG na te leven bij alle diensten die door de vennootschap in de cloud worden verstrekt. Wij werken er constant aan om ervoor te zorgen dat onze huidige activiteiten, onze diensten, overeenkomsten en documentatie aan de bepalingen van de AVG voldoen.

Wijzigingen

Indien er wijzigingen worden ingevoerd in dit Privacybeleid, stellen we onverwijld een geactualiseerde versie voor om te garanderen dat u altijd goed ingelicht blijft. Het gewijzigde Privacybeleid zal gelden vanaf het moment dat het wordt voorgesteld.

Uw toestemming

Wanneer u gebruikmaakt van de websites van Syncron en van de internetapplicaties en mobiele applicaties, gaat u akkoord met dit Privacybeleid.

Neem contact met ons op

Indien u twijfels, opmerkingen of vragen hebt in verband met dit Privacybeleid en/of de manier, waarop persoonsgegevens door Syncron verwerkt worden, dan kunt u contact met ons opnemen door van het systeem voor veilige berichtwisseling via het hier beschikbare formulier gebruik te maken. We zullen uw bericht binnen een redelijke termijn beantwoorden. Hoewel de meeste kwesties in verband met uw gegevens snel kunnen worden afgehandeld, kan het toch meer onderzoek en tijd vragen om ingewikkelde verzoeken te behandelen.

Gelieve ook bij aanmerkingen of klachten met betrekking tot onze naleving van dit Privacybeleid eerst met ons contact op te nemen, zodat we een onderzoek kunnen instellen. We zullen ons uiterste best doen om alle problemen op te lossen.

U kunt ook contact met ons opnemen via traditionele post door uw schrijven te richten naar het onderstaande adres:

Syncron AB

Östra Järnvägsgatan 27, SE-111 20 Stockholm, Zweden
Ter informatie van de: Toezichthouder voor gegevensbescherming
 
Laatste versie: 1 oktober 2020

Change control log

 • 01.10.2020 – PM: Yearly audit. Update of corporate details of Syncron entities. Removal of references to Privacy Shield following Schrems 2 ruling

Legal

© 2022 Syncron Holding AB en/of verbonden ondernemingen…

Privacybeleid

Uw privacy is voor ons uiterst belangrijk en telt echt bij Syncron…

Privacy Contact Form

Veilig contact met de Toezichthouder voor gegevensbescherming van de vennootschap…

Gebruiksvoorwaarden

Hieronder zijn de voorwaarden voorgesteld van de juridische overeenkomst…

Cookie Notice

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens…

Data Processing Addendum

The below Data Processing Addendum (DPA) constitutes an integral part…

Hoofdabonnementsovereenkomst

Expositie Abonnementsservices en professionele services

List of Sub-Processors