PRIVACYBELEID VAN SYNCRON

Uw privacy is van belang

Uw privacy is voor ons uiterst belangrijk en telt echt bij Syncron. Gelet op het soort diensten dat we aanbieden, is de noodzaak om uw gegevens, met inbegrip van uw persoonsgegevens, te verzamelen en te verwerken tot het strikte minimum beperkt. Dit vloeit voort uit het feit dat onze softwareoplossingen niet gebaseerd zijn op persoonsgegevens, maar op technische en numerieke gegevens die verbonden zijn aan het product.

De vennootschap Syncron AB en haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen, d.w.z. Syncron Germany GmbH, Syncron UK Limited, Syncron Inc., Syncron Japan Corporation, Syncron Software India Private Limited, Syncron Italy S.r.l. en Syncron Poland sp. z o.o., Syncron France SAS (verder “Syncron” of “wij” te noemen) stellen het Privacybeleid voor om onze praktijken op het gebied van het verzamelen, bijhouden en doorgeven van informatie te beschrijven en toe te lichten, en ook de keuzes die u kunt maken met betrekking tot de manier waarop we informatie over u verzamelen en gebruiken.

Voor zover de vennootschap Syncron als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verzamelt, treedt Syncron AB met zetel te Stockholm SE-111 20, Östra Järnvägsgatan 27, Zweden als die verwerkingsverantwoordelijke op. Alle juridische entiteiten van Syncron kunnen uw gegevens verwerken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn beschreven.

Alle gegevens die door Syncron worden verwerkt, worden op gepaste wijze beveiligd en worden enkel gebruikt voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn aangegeven. Het bereik van de verzamelde gegevens is altijd gepast en in verhouding tot deze doeleinden.

Het bereik van de gegevens en de manieren waarop ze worden verzameld

Tijdens uw interactie met en gebruik van onze websites (syncron.com en eazystock.com) en/of tijdens uw gebruik van de internetapplicaties of mobiele applicaties (onze softwarediensten), kan Syncron persoonlijke informatie verzamelen. Onder persoonlijke informatie moet informatie moet worden begrepen, die een bepaalde persoon identificeert of die betrekking heeft op een identificeerbaar persoon. Persoonlijke informatie kan onder andere de voornaam en achternaam, het feitelijke adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, de relatie met de vennootschap en gecorreleerde interesses omvatten. Gewoonlijk verzamelt Syncron andere informatie tijdens uw interactie met onze websites en internetapplicaties of mobiele applicaties, maar hierbij wordt uw concrete identiteit niet onthuld en dit heeft geen betrekking op een concrete persoon. Zo’n andere formatie kan onder andere informatie over de browser en het apparaat bevatten, alsook gegevens die worden verzameld bij geautomatiseerde elektronische interacties, gegevens over het gebruik van de applicatie, geografische gegevens of geolocatiegegevens, statistische informatie of geaggregeerde informatie. Syncron gebruikt de best mogelijke middelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beveiligd en verwerkt in overeenstemming met de geldende wetsvoorschriften.

In principe kunt u vrij de websites van Syncron bezoeken en van hun content gebruik maken. Enkel personen die zijn gemachtigd door onze klanten die met Syncron een abonnementsovereenkomst voor onze softwarediensten hebben gesloten, door partners die een partnerovereenkomst met Syncron hebben gesloten of potentiele klanten, die Syncron om het verstrekken van een demoversie hebben gevraagd, hebben toegang tot onze internetapplicaties en mobiele applicaties (softwareproducten). Er mogen echter geen minderjarige personen worden aangewezen om de websites van Syncron te gebruiken en we verzoeken u om ons geen informatie over zulke personen toe te sturen.

Voor zover niet anders overeengekomen is met de klant, potentiele klant of partner van Syncron, (indien dit betrekking heeft tot het gebruik van de website of mobileapplicaties van Syncron) zal persoonlijke informatie zoals voornaam, achternaam en e-mailadres enkel worden verzameld, indien ze vrijwillig is doorgegeven (in het bijzonder bij het invullen van het contactformulier/aanmelding voor de newsletter of andere formulieren die beschikbaar zijn op onze websites of op een andere manier door Syncron ter beschikking zijn gesteld). We gebruiken cookies om de gebruikers vlotter op een bepaalde website of applicatie te helpen navigeren en die gemakkelijker te laten gebruiken om zo de beleving van de gebruikers bettreffende de websites van Syncron te verbeteren (meer informatie over het gebruik van cookies is hieronder te vinden). Technische informatie zoals de details van uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden verzameld wanneer u bepaalde internetapplicaties of mobiele applicaties van Syncron gebruikt.

Syncron kan op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • door formulieren te laten invullen voor aanmelding voor de newsletter/contact, registratie, enquêtes en andere online formulieren die beschikbaar zijn op de websites van Syncron of op een andere manier door Syncron ter beschikking zijn gesteld;
 • door sollicitaties;
 • in het kader van het lopende verkoopproces;
 • bij het verlenen van technische ondersteuning en advies, bij live chat of bij het verstrekken van informatie over een product;
 • bij het implementeren, onderhouden en upgraden van onze producten, en in het bijzonder wanneer bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zijn om toegang te verlenen tot onze producten die beschikbaar zijn als internetapplicaties of mobiele applicaties;
 • via automatische hulpmiddelen zoals communicatieprotocols, e-mailcommunicatie en cookies;
 • door gebruik van onze website, pagina of mobiele applicaties;
 • wanneer de gebruiker gebruik maakt van sociale connectors en sociaalnetwerkzones;
 • wanneer de gebruiker belangstelling toont voor aankondigingen van Syncron die op websites van derden zijn geplaatst;
 • wanneer Syncron rechtmatig contactgegevens van de gebruiker ontvangt van externe dataleveranciers.

Om de gebruiker op het gepaste tijdstip informatie van hoge kwaliteit te verstrekken, kunnen we ook vragen om ons informatie over uw professionele interesses en uw ervaringen met onze diensten te geven. U bent niet verplicht om ons deze informatie te geven.

De persoonsgegevens en andere gegevens die online worden verzameld, kunnen ook worden verbonden met informatie die de gebruiker ons geeft via andere kanalen zoals verkoopbijeenkomsten, telefonische marketinggesprekken of ter gelegenheid van evenementen zoals handelsbeurzen, opleidingen, seminars, webinars en conferenties. De informatie die u ons geeft, kan ook worden gecorreleerd met de relatie die Syncron met u en uw organisatie heeft.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Syncron kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om de plichten te vervullen die voortvloeien uit overeenkomsten met onze klanten of partners, waarmee u beroepsmatig verbonden kunt zijn, d.w.z. met de bedoeling om via internet diensten betreffende software ter beschikking te stellen en enkel aan personen die door de klant, potentiele klant of partner zijn gemachtigd, toegang tot onze internetapplicaties en mobiele applicaties te bieden;
 • om de content aan te passen en te kiezen met het oog op de belangrijkste interesses van de klanten, potentiele klanten of partners;
 • om informatie te verstrekken over nieuwe softwarediensten (producten), upgrades en nieuwe versies van producten, kwesties in verband met technische ondersteuning, evenementen en speciale aanbiedingen, waarin u geïnteresseerd kunt zijn;
 • om onze softwarediensten te promoten, met inbegrip van direct marketing van onze diensten bij potentiële en bestaande klanten of partners;
 • om de veiligheid en integriteit van de websites en diensten die we aanbieden, te beschermen;
 • om contact met u op te nemen in verband met zaken die onze activiteit vereisen (bijv. in reactie op uw vraag verzonden met het contactformulier, antwoord op een sollicitatie of het versturen van een nieuwsbrief, als u zich hierop heeft ingeschreven/met het ontvangen ervan ingestemd heeft;
 • om ervaring te verwerven op basis van het gebruik door gebruikers van onze website, internetapplicaties of applicaties voor mobiele telefoons of hun interacties in dit kader.

Onze aanwezigheid in de wereld

Syncron is een vennootschap die over de hele wereld aanwezig is, dochterondernemingen en businesspartners in vele landen heeft over transnationale technische systemen beschikt. Onze praktijken op het gebied van privacy dienen om uw gegevens, waaronder uw persoonsgegevens, over de hele wereld te beschermen.

Wij kunnen de persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt, ter beschikking stellen aan andere entiteiten van Syncron (waaronder onze entiteiten met zetel buiten de Europese Unie, d.w.z. Syncron Inc., Syncron Software India Private Limited en Syncron Japan Corporation) en/of onze businesspartners (waaronder Apple Inc., Amazon.com Inc., Hubspot Inc., Microsoft Corporation en Google LLC) voor doeleinden die verband houden met de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn beschreven. We zullen uw gegevens die toelaten om u te identificeren, niet aan derden verkopen, verhuren of verpachten.

Binnen het hierboven beschreven bereik kunnen uw persoonsgegevens over de grenzen van staten en landen worden verzonden en kunnen ze bijgehouden of verwerkt worden in de Verenigde Staten of een ander land waar de vennootschap Syncron, haar dochterondernemingen, verbonden ondernemingen of businesspartners entiteiten heeft, die dienen om gegevens bij te houden en te consolideren of informatie te beheren. Dit betekent dat uw gegevens zich fysiek kunnen bevinden op servers buiten de Europese Unie, en in het bijzonder in de Verenigde Staten.

Wij zorgen ervoor dat wij en onze zakenpartners ons uiterste best doen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens voortdurend op het hoogste niveau te houden. Wij behandelen uw informatie op een consequente en betrouwbare manier, zelfs als de wetsvoorschriften van bepaalde landen een beperktere bescherming van uw gegevens voorzien. Bij verzending van gegevens worden uw gegevens gewoonlijk geanonimiseerd of gecodeerd.

Om uw recht op privacy te bevorderen en aan de bepalingen van de Europese verordening algemene gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke voorschriften te voldoen, zijn wij verplicht om wat informatie te verstrekken over de wijze, waarop wij met persoonsgegevens omgaan.

Meer informatie over dit onderwerp is aan de gebruikers van de Syncron-websites beschikbaar gemaakt in de Algemene informatie over privacy.

Als u sollicitant bent voor een baan bij een juridische entiteit van Syncron binnen de EU, lees de Notitie over de privacy van sollicitanten.

AVG: ALGEMENE INFORMATIE OVER DE PRIVACY VAN DE GEBRUIKERS VAN SYNCRON-WEBSITESRead More

Gegevensbeheerder. De beheerder van www.syncron.com, www.eazystock.com en de website en applicatie van Syncron voor mobiele telefoons is Syncron AB met zetel te Stockholm, SE-111 20, Östra Järnvägsgatan 27, Zweden. Dit betekent dat Syncron verantwoordelijk is voor de rechtmatige verwerking van alle persoonlijke gegevens die door ons zijn verzameld.

Toezichthouder voor gegevensbescherming. Met de toezichthouder voor gegevensbescherming in de Syncron-groep kunt u hier contact opnemen.

Wat doet Syncron met mijn persoonsgegevens? Syncron verwerkt uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit privacybeleid. Meer informatie over de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, wordt hieronder gegeven.

Verwerking van persoonsgegevens. Syncron heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 1. Aangaan en uitvoering van de overeenkomst. Als u (als een natuurlijke persoon) een directe overeenkomst met Syncron aangaat, dan zal Syncron uw persoonsgegevens die in die overeenkomst of bestelling of aan ons om de overeenkomst of bestelling te opstellen zijn verstrekt gebruiken, d.i. meestal zijn dit (is het een verzameling van de gegevens met betrekking tot) de voor- en achternaam, (e-mail)adres, telefoonnummer, naam en adres van het bedrijf, naam van de functie en gegevens betreffende de betaling (zoals de bankrekening), nodig alleen voor het aangaan van de overeenkomst en vervullen van de contractuele plichten. Dit kan betekenen het ondernemen van de nodige stappen vóór het sluiten van de overeenkomst in antwoord op uw aanvraag, doorgeven van informatie over de facturering, feedback en uitvoering van onze contractuele verplichtingen, etc. Dit kan tevens betekenen de gegevens opgenomen in e-mailberichten of die via de telefoon of via andere communicatiekanalen worden verzonden. Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om meldingen van betalingen, informatie over wijzigingen in onze producten of diensten, informatie over uw samenwerking met Syncron, berichten en andere krachtens de wet vereiste informatie te sturen. Als u deelneemt aan seminars, webinars of Syncron-opleidingen, heeft het uw contactgegevens nodig om u in staat te stellen aan een bepaalde opleidingsdienst deel te nemen.

  In principe kunt u zich niet afmelden van berichten die niet met marketing te maken hebben en die alleen voor de doeleinden van een goede samenwerking nodig zijn. Voor wat betreft de marketingberichten (d.i. e-mails en telefoongesprekken) stelt Syncron u in staat van dergelijke mogelijkheden af te zien, indien u van ons dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen. U kunt uw annuleringsverzoek op elk moment verzenden door van het systeem voor veilige berichtwisseling via het hier beschikbare formulier gebruik te maken.

 2. Ons legitieme belang. Elk van de hieronder beschreven situaties vormt een legitiem belang van Syncron dat de verwerking of het gebruik van persoonsgegevens mogelijk maakt. Als u het niet eens bent met deze aanpak, kunt u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons op de hieronder beschreven manier bezwaar maken.
  Wanneer u onze klant, potentiële klant of partner vertegenwoordigt. Als u onze potentiële klant, partner of klant vóór het aangaan van een overeenkomst met Syncron of tijdens de samenwerking tussen Syncron en de door u vertegenwoordigde juridische entiteit vertegenwoordigt, kunnen wij uw basische persoonsgegevens (bijv. voor- en achternaam, functie, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer) verwerken, voor zover het voor de uitvoering van de samenwerking noodzakelijk is.
  Vragenlijsten en enquêtes. Syncron kan u uitnodigen om deel te nemen aan vragenlijsten en enquêtes. In principe zullen dergelijke vragenlijsten en enquêtes op dergelijke wijze worden ontworpen, dat het mogelijk is om te beantwoorden zonder persoonsgegevens te verstrekken. Als u desondanks persoonsgegevens in de vragenlijst of enquête invoert, dan kunnen wij deze gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
  Geaggregeerde gegevensverzamelingen. Syncron kan (sommige) persoonsgegevens anonimiseren om anonieme geaggregeerde gegevensverzamelingen te maken, die vervolgens om onze producten en diensten te verbeteren gebruikt zullen worden.
  Opname. In het geval van telefoongesprekken of chatsessies kan Syncron dergelijke gesprekken of sessies (na de nodige informatie van de beller tijdens een gesprek of vóór opname) opnemen, om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren.
  Bestaande samenwerking – het verstrekken van actuele informatie. In het kader van de samenwerking tussen u (of de door u vertegenwoordigde vennootschap) en Syncron kan Syncron, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, u op de hoogte ervan stellen van haar producten en/of diensten, webinars, seminars of evenementen, die gerelateerd aan of vergelijkbaar zijn met de al door u (of de door u vertegenwoordigde vennootschap) van Syncron gekochte/gesubscribeerde producten en diensten ofwel producten en diensten van Syncron, die u gebruik of waaraan u deelneemt. Wij kunnen u bijvoorbeeld marketinginformatie sturen met betrekking tot de uitbreiding van het bestaande dienstpakket van uw vennootschap of een nieuw productaanbod. Bovendien, als u deel hebt genomen aan een webinar, seminar of evenement van Syncron of als u (of de door u vertegenwoordigde vennootschap) producten en/of diensten van Syncron gesubscribeerd had, kunnen wij contact met u op opnemen om feedback te krijgen betreffende het verbeteren van het betreffende webinar, product of dienst.U hebt het recht tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Syncron voor de bovengenoemde doeleinden bezwaar te maken door het systeem voor veilige berichtwisseling met behulp van het hier beschikbare formulier gebruik te maken. Als dat het geval is, zal Syncron het gebruik van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden (d.w.z. in de hierboven vermelde legitieme belang) stopzetten en ze uit haar systemen verwijderen, tenzij zij het recht heeft om ze in andere in dit privacybeleid bepaalde doeleinde te gebruiken of indien zij haar ernstige en gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens vervolgens te verwerken bevestigd.
 3. Uw toestemming
  In sommige gevallen vraagt ​​Syncron u om toestemming voordat zij de persoonsgegevens begint te verwerken, in het bijzonder betreft dit
  Marketing van Syncron-diensten
  Zelfs als de Syncron-Diensten aan juridische entiteiten (en dus geen natuurlijk personen) gericht zijn), vragen wij om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, om te marketingmaterialen betreffende het aanbod van Syncron te kunnen sturen en direct contact met u te kunnen opnemen. Als u uw persoonsgegevens (zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer) op onze websites verstrekt (en in de veronderstelling dat u geen van onze bestaande klanten of partners vertegenwoordigt), kruis het vakje akkoord aan.
  Als het om marketingcommunicatie (bijv. e-mails en telefoongesprekken) gaat, zal Syncron u de mogelijkheid bieden uit te treden, als u geen verdere berichten van dit type van ons wenst te ontvangen. U kunt uw annuleringsverzoek op elk moment per e-mail naar het adres privacy@syncron.com verzenden.
  Onderzoek en analyse van gebruikerservaringen
  Als u een eindgebruiker van een Syncron-site of applicatie voor mobiele telefoons bent, vragen wij uw toestemming voordat we een interview met u over uw ervaring met betrekking tot het gebruik ervan zullen voeren.
  Sollicitanten
  In onze vacatures vragen wij om toestemming voor de verwerking van in het sollicitatieproces verstrekte persoonsgegevens voor de doeleinden van de huidige en toekomstige aanwervingen. De toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens met het oog op toekomstige werving is niet vereist om het huidige sollicitatieproces uit te voeren.
  Cookies-bestanden en andere technologieën
  Zoals voorzien in dit Privacybeleid, gebruikt Syncron cookies-bestanden en andere technologieën, in het bijzonder om de goede werking van haar websites te waarborgen, de gebruikerservaringen te verbeteren, het mogelijk te maken op onze website of applicaties voor mobiele telefoons in te loggen en met het oog op de analyse van Internetverkeer. Conform de vereisten van de bestaande wettelijke voorschriften vragen wij u (in de pop-upbanner) om toestemming voor het gebruik van cookies-bestanden. De preferenties met betrekking tot cookies-bestanden kunnen makkelijk in de instellingen van de webbrowser ingestelde worden.
  Intrekking van de toestemming. De aan Syncron verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door van het systeem voor veilige berichtwisseling met behulp van het hier beschikbare formulier gebruik te maken. In het geval van marketingnieuwsbrief, is het mogelijk om de subscriptie te annuleren. In het geval van een intrekking zal Syncron geen persoonsgegevens verwerken die dergelijke toestemming vereisen, tenzij zij hiertoe krachtens de wet verplicht is. Indien Syncron persoonsgegevens om juridische redenen moet bewaren, zullen deze gegevens niet langer verwerkt en wel bewaard worden alleen gedurende de wettelijk verplichte periode. Het intrekken van de toestemming heeft echter geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door Syncron in het verleden tot het moment van de intrekking.
 4. Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de beheerder. Om van de privacyrechten van de betrokkene gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen via het systeem voor veilige berichtwisseling met behulp van het hier beschikbare formulier gebruik te maken. Om uw verzoek goed af te handelen, moeten we uw basiscontactgegevens verzamelen en we vragen u het naar ons gericht verzoek te beschrijven. Als uw aanvraag betrekking heeft op de diensten van Syncrone, laat ons dan weten welke diensten u gebruikte.

Eindgebruikers van internetapplicaties en applicaties voor mobiele telefoons
Basisgegevens van de accounts van eindgebruikers van internetapplicaties en applicaties voor mobiele telefoons van Synchron (bijv. voor- en achternaam, gebruikers-ID, enz.) verwerkt in onze internetapplicaties of applicaties voor mobiele telefoons kunnen beschouwd worden als persoonsgegevens die in opdracht (namens) de klant verwerkt worden. Op basis van deze veronderstelling, is Syncron de beheerder van persoonsgegevens van uw eindgebruikers, en onze klant (uw werkgever/partner) is de gegevensbeheerder voor zover hij implementatie-diensten implementatie en ondersteunende diensten verleend, waardoor hij toegang heeft tot de klantdatabanken met persoonsgegevens van de eindgebruikers. Om het wettelijke kader voor de verwerking van gegevens van eindgebruikers door Syncron te bepalen, moedigen wij al onze klanten aan om de standaard Bijlage met betrekking tot gegevensverwerking (DPA) te ondertekenen die in overeenstemming is met de bepalingen van de AVG en ten gunste van onze klanten werkt. Als u nog geen DPA heeft ontvangen, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen door van het systeem voor veilige berichtwisseling met behulp van het hier beschikbare formulier gebruik te maken. Syncron kan bij de uitvoering van haar diensten subverwerkers in dienst nemen.

Verwerkingsperiode. Indien Syncron de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet of op basis van de toestemming, verwerkt en gebruikt, zal het ze bewaren (i) alleen voor zolang als nodig is om de hieronder beschreven doelstellingen te verwezenlijken, (ii) tot het moment van ontvangst van een bezwaar tegen het gebruik van de persoonsgegevens (indien Syncron een legitiem belang in het verwerken van de persoonsgegevens heeft) of (iii) tot het moment van intrekking van de toestemming (indien een toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens aan Syncron verleend is). Indien echter, Syncron volgens de wet verplicht is om de persoonsgegevens voor een langere tijd te bewaren of persoonsgegevens nodig heeft om rechtsvorderingen te bevestigen of te verdedigen, dan zal zij dergelijke persoonsgegevens tot het einde van de desbetreffende bewaartermijn of tot afwikkeling van de vordering bewaren.

Waarom moet ik mijn persoonsgegevens verstrekken? In principe, over het algemeen is het verlenen van toestemming en het verstrekken van persoonsgegevens onder dit beleid volledig vrijwillig. In de regel leidt het ontbreken van de toestemming of het verzuim om persoonlijke gegevens te verstrekken tot geen schadelijke gevolgen. Er zijn echter situaties waarin Syncron zonder bepaalde persoonsgegevens geen maatregelen kan ondernemen, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens nodig zijn in verband met haar aanbieding of het verzenden van de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen zal Syncron zonder specifieke persoonsgegevens te verkrijgen helaas niet in staat zijn om de gevraagde informatie te verstrekken.

Waar zullen mijn persoonsgegevens verwerkt worden? Als onderdeel van een wereldwijde groep van vennootschapen heeft Syncron dochterondernemingen en onafhankelijke dienstverleners in de Europese Economische Ruimte (EER) en daarbuiten. Als gevolg hiervan, elke keer wanneer Syncron persoonsgegevens voor de in dit privacybeleid doeleinden gebruikt of anderszins verwerkt kan zij ze naar landen buiten de EER overbrengen, met inbegrip van landen waar het wettelijk niveau van gegevensbescherming niet met het niveau van gegevensbescherming binnen de EER vergelijkbaar is. Elk van deze type van data-overdracht is gebaseerd op de Standaard contractuele clausules (volgens de Beschikking (UE) 87/2010/EG van de Commissie of het document die het in de toekomst zal vervangen), om contractueel voor de bescherming van persoonsgegevens op het niveau dat in de EER van toepassing is te zorgen. Syncron kan de persoonsgegevens aan andere entiteiten binnen de Syncron-groep verstrekken, indien nodig voor een geldige legitieme doeleinde De overdracht van gegevens binnen de Syncron-groep is ook onderworpen aan de Syncron-overeenkomst voor de verwerking van gegevens binnen de vennootschap en de Interne Verbintenis tot Geheimhouding. Persoonsgegevens kunnen ook beschikbaar worden gesteld aan betrouwbare Syncron-partners, die marketingactiviteiten voor de Syncron-groep kunnen uitvoeren of kunnen worden ingevoerd in betrouwbare cloudtools van onafhankelijke operators voor analytische, zakelijke of marketingdoeleinden. Wij kunnen basische persoonsgegevens zelf in betrouwbare communicatie-instrumenten gebruikt voor trainingsdoeleinden invoeren voor opleidingsdoeleinden, analyse van de gebruikerservaringen, voor marketingdoeleinden, om contact op te nemen of voor andere zakelijke doeleinden (zoals GoToMeeting, GoToWebinar of Skype) of u hierom vragen.

Uw rechten. U kunt op elk moment informatie van Syncron opvragen over welke van uw persoonsgegevens verwerkt worden en vragen deze te corrigeren of te verwijderen. Syncron kan de persoonsgegevens alleen verwijderen als het niet wettelijk verplicht is of geen geldig recht heeft om het te bewaren. Als u een eindgebruiker van een internetapplicatie of een applicatie voor mobiele telefoons van Syncron bent, dient het verzoek voor het verwijderen van de persoonsgegevens van onze applicaties worden gericht aan de klant van Syncron die haar diensten subscribeert (bijvoorbeeld naar uw werkgever, de fabrikant, enz.), een potentiële klant van Syncron, die een verzoek heeft ingediend voor het verstrekken van een demoversie of naar een partner waaraan toegang tot Syncron-diensten verleend is, omdat Syncron als een gegevensverwerkende entiteit met betrekking tot persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening fungeert. Voor de uitvoering van deze rechten zullen wij met uw gegevensbeheerder samenwerken.

Als Syncron op basis van uw toestemming persoonsgegevens gebruikt of een met u gesloten overeenkomst uitvoert, dan kunt u een kopie van de aan Syncron verstrekte persoonsgegevens aanvragen. In dit geval, dient u met ons contact opnemen en de informatie aangeven of de handeling op gebied van de veerwering, waarop een dergelijk verzoek van toepassing is, de gewenste informatievorm en de wijze, waarop het naar u of een andere ontvanger gestuurd moet worden. Syncron zal een dergelijk verzoek zorgvuldig behandelen.

Daarnaast kunt u zich tot ons wenden om de verdere verwerking van persoonsgegevens te beperken, in het bijzonder in de volgende situaties: (i) als u geconstateerd heeft dat uw persoonsgegevens gehouden door de vennootschap Syncron onjuist zijn, (ii) als er geen rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Syncron is en u verzoekt de verdere verwerking ervan te beperken en/of (iii) als u zich tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzet (indien de verwerking op een legitiem belang van de vennootschap Syncron gebaseerd is), tenzij het een ernstig belang of wettelijke verplichting heeft om uw persoonsgegevens te verwerken.

Alle verzoekschriften moeten via het systeem voor veilige berichtwisseling met behulp van het hier beschikbare formulier worden verzonden.

Het recht om een ​​klacht in te dienen. Als u van mening bent, dat Syncron uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wet verwerkt, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de autoriteit van gegevensbescherming in de EER-land waar u woont of bij de autoriteit voor gegevensbescherming in het land of staat, waar Syncron haar zetel heeft.

Gebruik van de site door kinderen. Deze site is niet bedoeld voor personen onder de 16 jaar. Als u nog geen 16 jaar oud bent, mag u het niet gebruiken.

Profilering. Uw persoonsgegevens zullen niet aan automatische besluitvorming, waaronder profilering, worden onderworpen.

Links naar andere websites. Deze website kan links of verwijzingen naar onafhankelijke websites (d.w.z. die niet tot de vennootschappen van de Syncron-groep behoren) bevatten. Syncron is niet aansprakelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van de websites buiten de Syncron-groep. Dientengevolge raden wij aan dat u de privacyverklaringen op de onafhankelijke websites aandachtig leest.

AVG: INFORMATIE VOOR SOLLICITANTEN OVER DE PRIVACYRead More

Als u naar een vacature in Syncron solliciteert, lees dan ook de volgende informatie over de privacy.

Syncron houdt zich aan alle principes voor gegevensbescherming en behandelt persoonsgegevens met de grootste zorg. In overeenstemming met de voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens informeren wij u dat:

 1. De beheerder van uw persoonsgegevens is de specifieke juridische entiteit van Syncron, waarin u solliciteert (zie de betreffende volledige namen van de juridische entiteiten met zetels: https://www.syncron.com/company/global-offices/). Dit betekent dat Syncron verantwoordelijk is voor de rechtmatige verwerking van alle persoonlijke gegevens die door ons zijn verzameld.
 2. De toezichthouder voor gegevensbescherming van de Syncron-groep is hier bereikbaar. Betrokkenen kunnen naar ons hun verzoeken indienen en hun rechten uitoefenen, door van het systeem voor veilige berichtwisseling via het hier beschikbare formulier gebruik te maken.
 3. De basis voor verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming. De persoonsgegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden die in de desbetreffende toestemming vermeld zijn. Bovendien kan een deel van de gegevens door Syncron verwerkt worden op basis van haar legitiem belang als de gegevensbeheerder voor algemene zakelijke en statistische doeleinden (bijv. het beheer en de analyse van het wervingsproces).
 4. Ontvanger. Uw persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan met Syncron verbonden partijen (zie: https://www.syncron.com/company/global-offices/) indien noodzakelijk en in een legitiem doel. Uw gegevens worden ook verwerkt in een cloud-gebaseerde applicatie die wordt gebruikt in het wervingsproces (Jobvite of een andere applicatie die het kan vervangen). Als dit noodzakelijk is in verband met het wervingsproces, mogen wij uw basische persoonsgegevens aan betrouwbar bedrijven op gebied van personeelsselectie, die bij het wervingsproces betrokken zijn verstreken. Voor zover dit in dit document wordt beschreven, kunnen uw gegevens buiten de EU gedeeld worden.
 5. Aard. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar tegelijkertijd noodzakelijk zodat wij het wervingsproces kunnen voltooien. Als u bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit ons dit proces beletten te voltooien.
 6. Uw rechten. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:
  i) toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen, deze te corrigeren en te verwijderen, de verwerking ervan te beperken, bezwaar tegen de verwerking ervan te maken, alsook het recht om de gegevens over te dragen;
  ii) ten allen tijde uw toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken;
  iii) een klacht bij de toezichthoudende autoriteit indienen.
 7. Uw persoonsgegevens zullen niet aan automatische besluitvorming, waaronder profilering, worden onderworpen.
 8. Gegevensbewaring. Uw persoonsgegevens worden alleen bewaard gedurende de periode die nodig is om een legitiem doel te bereiken. In een later stadium mogen persoonsgegevens alleen gedurende de wettelijk toegestane tijd bewaard worden.

Het gebruik van cookies-bestanden, andere technologieën en uw preferenties

Bepaalde technologieën, cookiebestanden genoemd, kunnen worden gebruikt om individueel geselecteerde informatie uit de websites van Syncron of uit de internetapplicaties of mobiele applicaties te leveren. Een cookiebestand is een gegevenselement dat een website, internetapplicatie of mobiele applicatie kan versturen naar uw apparaat of browser en dat daarna in uw systeem kan worden bijgehouden. Bepaalde pagina’s van onze websites, internetapplicaties en mobiele applicaties gebruiken cookies die helpen om te navigeren op de website of applicatie of ze te gebruiken, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot beveiligde zones. De cookies die door Syncron worden gebruikt, worden gerelateerd aan de browser of het apparaat dat u gebruikt om op het internet te gaan, en niet aan uw voornaam en achternaam. We baseren ons hierbij op het concept van de geanonimiseerde gebruiker om ervoor te zorgen dat uw privacy altijd beschermd en ongeschonden blijft.

U moet wel weten dat cookies belangrijk zijn voor een goede werking van de websites en internetapplicaties en applicaties voor mobiele telefoons. Wij zorgen ervoor dat ze op geen enkele manier de bedoeling om hebben uw privacy te schenden. Ze worden echter benut om uw gebruik van Syncron te vergemakkelijken en uw beleving te verbeteren. Hiervoor gebruikt Syncron cookies die het mogelijk maken om veilig in te loggen (sessie cookies-bestanden), om statistische gegevens te verzamelen die de functies op de websites en in de applicaties helpen optimaliseren, en ook om content te leveren die aangepast is aan uw interesses en behoeften (Google Analytics, Pardot).

U dient ook te weten dat cookies ook op onze websites en in onze internetapplicaties en mobiele applicaties kunnen worden gebruikt om bepaalde keuzes die u maakt te onthouden, zoals uw geografische regio, uw gebruikersnaam (identificatie van de gebruiker) of een andere soort personalisering of individuele instellingen van de klant. We gebruiken deze cookiebestanden om de beleving van de gebruiker te verbeteren zodat we u beter kunnen bedienen wanneer u onze producten gebruikt of wanneer u terugkeert naar onze websites, internetapplicaties of mobiele applicaties.

Bovendien kan Syncron cookies van derden gebruiken om reclame te plaatsen of marketingacties te ondernemen, die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid. We kunnen ook samenwerken met geselecteerde externe partners die cookies gebruiken om content over Syncron te leveren, met inbegrip van reclame op onze eigen websites of op andere plaatsen op het internet. Voor monitoring van het verkeer in Internet gebruiken wijn Pardot-bestanden (meer details vindt u op: https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm&type=0). Soms kunnen sommige cookies-bestanden/internet-identificatiemiddelen gebruikt worden om bepaalde functies van onze applicaties correct te laten werken. Bijvoorbeeld, om functionaliteit van Item Locator te waarborgen, gebruiken wij Google Maps.

Door onze website en internetapplicaties of applicaties voor mobiele telefoons te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van de cookies-bestanden in overeenstemming met de huidige instellingen van uw browser of uw apparaat. Als uw browser of uw apparaat dit toestaat, kunt u het gebruik van cookies op elk moment afwijzen door de juiste instellingen te wijzigen. Voor meer informatie over dit onderwerp, raadpleeg de gebruikersinformatie in uw browser of apparaat (meestal in de tool “Internetinstellingen”). Er moet echter worden opgemerkt dat in het geval van het uitschakelen van cookies een deel van de functionaliteit van de websites of applicaties beperkt kan worden, wat de werking van sommige tools kan beïnvloeden. Als u niet zeker weet hoe u (een deel van) de cookies kunt uitschakelen, neem dan contact met ons op door van het systeem voor veilige berichtwisseling via het hier beschikbare formulier gebruik te maken.

Google Analytics

Onze websites, internetapplicaties en mobiele applicaties kunnen gebruik maken van de tool Google Analytics en bij het gebruik van deze tool kan Syncron bepaalde van uw gecodeerde gegevens doorsturen naar de servers van Google LLC, die zich in de Verenigde Staten bevinden. De gegevens die door de tool Google Analytics worden gebruikt, zijn niet bedoeld om u als een particuliere persoon te identificeren. Ze worden gebruik voor algemene zakelijke, statistische, marketing en analytische doeleinden. Meer informatie over de manier waarop we Google Analytics gebruiken, kunt u vinden op de website van Google https://policies.google.com/privacy/update.

Logs van de internetserver

Tijdens het beheer van onze internetapplicaties of mobiele applicaties kunnen we hun gebruik volgen via de logs van de internetserver. De logs van de internetserver leveren informatie over het soort browsers waarmee de gebruikers onze website bezoeken, welke pagina’s er vaak worden bezocht en op welk moment van de dag onze servers het sterkst zijn belast. We kunnen deze informatie benutten om de functies met betrekking tot de content en navigatie van onze website te verbeteren. In geanonimiseerde of geaggregeerde vorm kunnen deze gegevens worden gebruik om te bepalen welke kenmerken en functies in de toekomst voor de website moeten worden uitgewerkt en hoe we de klant beter kunnen bedienen. Omdat we baseren op het concept van de geanonimiseerde gebruiker, blijft uw privacy altijd beschermd en ongeschonden.

Web Beacons (geneste pixels/pixeltags)

We kunnen Web Beacons gebruiken in combinatie met cookies om de geaggregeerde statistische informatie over het gebruik van de website of een bepaalde internetapplicatie of mobiele applicatie te compileren. Wat betreft het doel van de Web Beacons, lijkt dit sterk op het doel van cookies. In het algemeen helpen ze om internetdiensten te leveren die aangepast zijn aan uw behoeften en zijn ze niet schadelijk voor uw privacy. Een Web Beacon is een elektronisch beeld, ook wel een enkele pixel/pixeltag (1×1) of clear GIF genoemd. Web Beacons kunnen op de computer die de website bezoekt, bepaalde soorten informatie herkennen zoals het cookienummer van de bezoeker, het uur en de datum waarop hij op de website komt, en ook een beschrijving van de website waarop de Web Beacon is geplaatst. Bepaalde Web Beacons kunnen worden uitgeschakeld door de cookies die eraan gerelateerd zijn, te verwerpen.

Ingebedde URL

Af en toe zullen we ook een unieke URL-internetlink creëren voor bepaalde gebruikers die onze website bezoeken. Als u onze websites bezoekt, zult u merken dat bepaalde formulieren al ingevuld zijn met uw naam (gebruikersnaam) of andere soorten informatie waarvoor u al eerder belangstelling toonde. Dit gebeurt op basis van informatie die u ons eerder hebt gegeven.

We kunnen ook de inhoud personaliseren van newsletters, e-mailaanbiedingen, uitnodigingen of reclames van Syncron, die u worden aangeboden op websites van onze externe partners. Dit gebeurt op basis van thema’s waarvoor u eerder belangstelling toonde. We kunnen informatie verzamelen over de manier waarop u dit soort gepersonaliseerde informatie gebruikt, zodat we u andere informatie kunnen verstrekken die beter aangepast is aan uw interesses. Als u zo’n gepersonaliseerde URL-internetlinks gebruikt, laat u Syncron toe om informatie over uw bezoeken te verzamelen en zo’n informatie samen te voegen met andere informatie over u en uw relaties met Syncron. Indien u niet wilt dat deze informatie over u op deze manier wordt gebruikt, aanvaard dan de uitnodiging om deze pagina’s te bezoeken niet.

Andere technologieën

Syncron kan ook andere technologieën gebruiken om specifieke gegevens te verzamelen zoals het tijdstip van het bezoek, uw IP-adres en systeemconfiguraties en -instellingen om zo uw gebruik van de aan Syncron gerelateerde technologieën te ondersteunen, u gepaste content te leveren en u te helpen om een antwoord te geven op de vragen die u in verband met onze producten en diensten kunt hebben.

Syncron kan ook gebruik maken van websites van derden om een beperkte verzameling reclames van Syncron te beheren op kanalen en websites van derden. We kunnen ook gebruik maken van reclametechnologieën en deelnemen aan netwerken met reclametechnologieën, die (van de websites van Syncron en uit andere bronnen) informatie verzamelen die geen persoonsgegevens zijn, om u reclames met betrekking tot Syncron te tonen op websites van derden.

Gevoelige gegevens

We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, d.w.z. informatie over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of andere overtuigingen, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van vakbonden enz. Gelieve ons geen dergelijke informatie door te sturen.

Gedwongen bekendmaking

Syncron kan uw persoonlijke informatie indien nodig of gepast bekendmaken: (a) in overeenstemming met de geldende wetgeving, met inbegrip van wetgeving die van toepassing is buiten het land waar u woont; (b) om in overeenstemming te zijn met een bepaald juridisch proces; (c) in antwoord op verzoeken of bevelen van openbare autoriteiten, overheidsdiensten of gerechtelijke organen buiten het land waar u woont.

Uw recht om toe te stemmen en u te verzetten

Syncron geeft u de mogelijkheid om allerlei soorten berichten en informatie met betrekking tot onze vennootschap, producten en diensten te ontvangen. U kunt e-newsletters ontvangen (die beschikbaar zijn op onze website) en/of de mogelijkheid kiezen om onze marketingberichten en andere speciale offertes te ontvangen via e-mail of door direct contact.

U kunt op elk moment informatie vragen over uw persoonsgegevens die door de Syncron Groep worden verwerkt. U hebt het recht om toegang tot deze gegevens te krijgen, ze in te kijken, bij te werken, te wijzigen, te verbeteren en te verwijderen, en ook om uw toestemming voor hun verwerking terug te trekken. Dit kan door contact op te nemen met Syncron door van het systeem voor veilige berichtwisseling via het hier beschikbare formulier gebruik te maken. Wat betreft de newsletters en andere marketingberichten, stellen we voor uw gemak links ter beschikking waarmee u kunt uitschrijven.

Periode waarin uw gegevens worden bijgehouden

Binnen het bereik waarbinnen Syncron uw persoonsgegevens verwerkt, zullen we deze gegevens bijhouden voor de periode die noodzakelijk is voor gerechtvaardigde doeleinden die in dit Privacybeleid zijn aangegeven; volgens de behoeften die verbonden zijn met het vervullen van onze juridische plichten, het beslechten van geschillen en het uitvoeren van overeenkomsten met klanten, potentiele klanten of partners; of binnen het bereik dat toegestaan is door de geldende wetsvoorschriften.

Nadat de bijhoudtermijn is verstreken, verwijdert Syncron uw persoonsgegevens op een manier die het onmogelijk maakt om ze te reconstrueren, te onderscheppen of af te lezen.

Gegevensbeveiliging

De beveiliging van uw informatie is uiterst belangrijk voor de vennootschap Syncron. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens en dat uw gegevens worden bekendgemaakt, verloren gaan, worden gewijzigd, misbruikt of vernietigd, om ervoor te zorgen dat ze correct blijven en dat deze informatie op gepaste wijze wordt gebruikt, hebben we redelijke fysieke, elektronische, administratieve en beheersmatige beveiligingen ingevoerd voor de informatie die we verzamelen. Bij het verzamelen en doorgeven van dit soort gegevens passen we veiligheidsprotocollen en codeertechnologie zoals logins en wachtwoorden toe om te voorkomen dat de privacy van uw gegevens wordt geschonden.

Websites van derden

Links naar websites van derden, die u echter zelden zult vinden op onze websites, zijn er enkel geplaatst voor uw gemak. Indien u deze links gebruikt, verlaat u de website van Syncron. We controleren deze websites van derden niet. Daarom zijn we ook niet verantwoordelijk voor deze websites, hun content of het privacybeleid dat daar geldt. We geven geen garantie en leggen geen verklaringen af in verband met deze websites van derden of de informatie, software of andere producten en materialen die daar te vinden zijn, en ook niet met betrekking tot de gevolgen van hun gebruik.

Geschillenbeslechting

Syncron zich ertoe om klachten te behandelen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verzameld. Burgers van de Europese Unie die vragen of klachten hebben over ons beleid in het kader van het Privacybeleid,, dienen in de eerste plaats contact op te nemen met het Juridisch Team van Syncron door van het systeem voor veilige berichtwisseling via het hier beschikbare formulier gebruik te maken.

Indien u niet tijdig (binnen een termijn van 45 dagen) een bevestiging ontvangt dat wij uw klacht behandelen, of indien we uw zaak niet behandelen op een voor u bevredigende manier, dan kunt u ook rechtstreeks bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU (“DPA”) een klacht betreffende ongepaste verzameling of gebruik van uw persoonsgegevens indienen.

Verbintenis van Syncron op het gebied van de naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Europese regelgeving op het gebied van privacy, die op 25 mei 2018 in kracht trad. De vennootschap Syncron ziet deze verordening als een belangrijk stap in de richting van verbeterde bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens van burgers en betere gegevensbeschermingsvoorschriften in de hele EU. Syncron verbindt zich ertoe om de AVG na te leven bij alle diensten die door de vennootschap in de cloud worden verstrekt. Wij werken er constant aan om ervoor te zorgen dat onze huidige activiteiten, onze diensten, overeenkomsten en documentatie aan de bepalingen van de AVG voldoen.

Wijzigingen

Indien er wijzigingen worden ingevoerd in dit Privacybeleid, stellen we onverwijld een geactualiseerde versie voor om te garanderen dat u altijd goed ingelicht blijft. Het gewijzigde Privacybeleid zal gelden vanaf het moment dat het wordt voorgesteld.

Uw toestemming

Wanneer u gebruikmaakt van de websites van Syncron en van de internetapplicaties en mobiele applicaties, gaat u akkoord met dit Privacybeleid.

Neem contact met ons op

Indien u twijfels, opmerkingen of vragen hebt in verband met dit Privacybeleid en/of de manier, waarop persoonsgegevens door Syncron verwerkt worden, dan kunt u contact met ons opnemen door van het systeem voor veilige berichtwisseling via het hier beschikbare formulier gebruik te maken. We zullen uw bericht binnen een redelijke termijn beantwoorden. Hoewel de meeste kwesties in verband met uw gegevens snel kunnen worden afgehandeld, kan het toch meer onderzoek en tijd vragen om ingewikkelde verzoeken te behandelen.

Gelieve ook bij aanmerkingen of klachten met betrekking tot onze naleving van dit Privacybeleid eerst met ons contact op te nemen, zodat we een onderzoek kunnen instellen. We zullen ons uiterste best doen om alle problemen op te lossen.

U kunt ook contact met ons opnemen via traditionele post door uw schrijven te richten naar het onderstaande adres:

Syncron AB

Östra Järnvägsgatan 27, SE-111 20 Stockholm, Zweden
Ter informatie van de: Toezichthouder voor gegevensbescherming
 
Laatste versie: 1 oktober 2020

Change control log