Byggnadsmaterial

Bättre lagerstyrning med hänsyn till starkt säsongsbetonad och väderkänslig efterfrågan.

construction inventory management software

Tillverkare och grossister av byggnadsmaterial behöver ha tillräckligt i lager för att förse kunderna under den eller de säsonger det byggs mycket. Samtidigt är det inte önskvärt att onödigt stora varulager blir liggande på lagret. Det är en stor utmaning att spåra fluktuationer i efterfrågan och att optimera orderkvantiteter samt beställningspunkter. Att dessutom behöva förhålla sig till ett stort antal leverantörer är en utmaning i sig eftersom era inköps order måste uppfylla vissa krav för att du ska få det bästa priset.

Lagerstyrning av byggnadsmaterial

EazyStock iPad farm and garden equipment mobile dashboardEazyStock levererar förbättrad lagerstyrning och bättre prognostisering av efterfrågan till företag som tillverkar och säljer byggnadsmaterial. Systemet beräknar noggranna prognoser av efterfrågan. Det betyder att bra balans på lagret kan upprätthållas och att varupåfyllnaden optimeras. EazyStock använder parametrar för varje enskild produkt, i syfte att balansera lagernivåer och automatisera påfyllnadsprocessen.

Den optimala balansen mellan servicenivå och kapitalbindning i lager upprätthålls trots att efterfrågan har en stark säsongsvariation. På så sätt förstärks försäljningen och risken för restlager när säsongen är slut, blir minimal. EazyStock har kraftfull kapacitet för att undvika inkurans och för att möta önskad servicenivå mot kund.

See All Solution Features


EazyStock för företag som jobbar med byggnadsmaterial

Automatiserar lagerplaneringen och påfyllnadsprocesserna

 • Efterfrågemönster som automatiskt följer produktens livscykel
 • Sofistikerad prognostisering av efterfrågan
 • Identifikation och styrning av säsongsbetonad efterfrågan
 • Kampanjstyrning
 • Varupåfyllnad, inklusive frakt- och rabattoptimering
 • Optimering och rationalisering

Enkelt att använda och att implementera

 • Avancerade beräkningar gör grovjobbet, så att applikationen förblir lättanvänd
 • Varningar som baseras på en avvikelseprincip håller dig fokuserad på det som är viktigt
 • Strömlinjeformad integration och snabb driftsättning ger fort avkastning på kapital (ROI)

Sörjer för synlighet när det gäller alla artiklar och lagerställen

 • Synkronisera lagerplanering och inköp från varsomhelst du önskar i världen
 • Kapacitet för simuleringar online för strategiska mål och beslut
 • Nyckeltal (KPIer) och analyser ger viktig strategiskt information för målinriktade aktionsplaner

Fördelar med lagerplanering och varupåfyllnad för leverantörer av byggmaterial

 • Lagren optimeras och risken för brist i lager är väldigt liten
 • Kontrollerar uppbyggnaden av säsongsberoende lager
 • Minskar lagernivåerna, överlager och inkuranta lager
 • Ökar prognosprecisionen
 • Reagerar snabbt på förändringar i marknaden
 • Automatisering av företagets dagliga arbetsrutiner förbättrar resultatet och frigör tid för affärsutveckling

Varför välja EazyStock?

EazyStock bygger på djupgående förståelse av de behov leverantörer av byggnadsmaterial har. Systemet innehåller funktioner för bästa praxis-processer som går att konfigurera. Det har ett starkt stöd för avancerad prognostisering och orderoptimering utifrån säsongsvariationer. Med EazyStock kan du kapa kostnader genom att optimera lagret medan du samtidigt förbättrar kundservicen.

Inventory Optimization Software Made Easy

Advanced inventory planning, forecasting & replenishment

EazyStock inventory optimization software features

EazyStock offers businesses a robust set of tools and features to support inventory optimization goals and initiatives. Our team of inventory optimization experts can help you measurably improve your demand forecasting, supplier planning, inventory optimization, purchasing accuracy, and sales and operations planning processes.

EazyStock customers report strong financial results within the first six months of implementation, including the following:

 • Decrease inventory by upwards of 30%
 • Decrease stock outs by 10-15%
 • Identify and address excess and obsolete inventory
 • Decreasing supplier lead times from 30-50%
 • Increasing planner productivity 10-20%.

Request a Demo