Varifrån kommer alla efterfrågevariationer?

Varifrån kommer alla efterfrågevariationer?

< 1 min läsning


För att kunna ge bra service till sina kunder utan att binda onödigt kapital i lager eller att konstant behöva ”jaga” hem produkter med dyra snabborder, måste små och medelstora företag synliggöra och hantera efterfrågevariationer.

Enligt Gartner uppnås en hög servicenivå mot sina kunder kan genom att hålla höga lager samt genom att lägga mycket tid på akuta insatser.

gartner_logoGenom att förstå källan till efterfrågevariationen och planera efter denna kan en hög service mot kunden uppnås på ett lönsamt sett.

Att efterfrågan varierar från era kunder betyder inte nödvändigtvis att efterfrågan är oförutsägbar eller att det är något negativt. Tillväxt orsakar en kraftig förändring i efterfrågan, likaså produkter som har säsongsmönster kommer att ha en variation i sin efterfrågan. För att övervinna detta hinder måste företag kontinuerligt se över lagernivåerna i leveranskedjan, noggrant följa trender och öka sin prognosnoggrannhet.

Källor till efterfrågevariationer

Såväl externa som interna faktorer kan ge upphov till variationer i efterfrågan, vilket påverkar prognoser, planering och återanskaffning.

Externa källor till variationer i efterfrågan:

  • Marknadstrender
  • Säsong
  • Tillfälliga faktorer som till exempel naturkatastrofer
  • Oregelbunden efterfrågan – Produkter med långsamma och irreguljära efterfrågemönster

Interna organisatoriska faktorer:

  • Kampanjer
  • Introduktion av nya produkter (NPI)
  • Misstro till beräknade prognoser
  • ”Bullwhip” effekter

Källor till efterfrågevariationer

Förklaringar till de externa och interna källorna som åstadkommer variation i efterfrågan finns i dokumentet.

Indikatorer på variationer i efterfrågan

Låg prognosnoggrannhet, inkurant lager, bristsituationer som leder till snabborder eller restorder är alla tecken på att ni har variationer i er efterfrågan. Ofta är problemen ett resultat av manuella arbetsmetoder där lageroptimering görs i Excel-dokument eller med hjälp av undermålig funktionalitet i ERP-systemet. Dessa verktyg är oftast inte avancerade nog för att fullt ut kunna hantera en varierande efterfråga.

Gratis Guide - 8 steg till bättre efterfrågeprognoser

Share

< 1 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, trenderna och tipsen inom lagerstyrning, supply chain management, inköp och prognostisering i vårt månatliga nyhetsbrev.