Trender inom inköp och supply chain management 2015

2 min läsning

Tags: Blogg, Branschnyheter, Inköp & Varupåfyllnad, IT

Daniel Fritsch   16 februari 2015


inkop-och-logistiktender-2015

Under 2015 trender inom inköp och supply chain management står kundnyttan i fokus när vi skräddarsyr och effektiviserar våra värdekedjor. För att nå goda resultat krävs en tvärfunktionell samverkan i alla led. Ingen kan längre gömma sig i värdekedjan som blir mer transparent då företags samhällsansvar (CSR) och hållbarhetsfrågor är aktuella där flera parter samverkar kring tydliga mål och mätbara nyckeltal.

I dag kräver vi rätt kompetens och kunskap i affärsrelationer då det oftast är enda vägen till en långsiktig och hållbar samverkan mellan kunder och leverantörer samt inom det egna företaget. Alla bör ta plats i framsätet och ta vara på möjligheterna inom innovation och utveckling.

Silf Competence AB genomförde i slutet av 2014 en undersökning som besvarades av 247 chefer och nyckelpersoner inom inköp/upphandling, logistik och Supply chain, både inom privat och offentlig sektor. Utöver undersökningen baseras även trendanalysen på en omfattande bevakning av internationell media och expertis inom områdena inköp, logistik och Supply chain under 2014 och framåt.

Det är fem huvudsakliga trender inom inköp och supply chain management som just nu formar arbetet för inköps- och logistikfunktionerna. De är:

  1. HÅLLBARHET, CSR OCH GRÖNA INKÖP ALLT MER I FOKUS

I en värld där vi är medvetna om att resurserna är ändliga och värdefulla, får företag alltmer stå till svars för både ekonomiska så väl som sociala och miljömässiga resultat. Att ha en hållbar leveranskedja blir allt viktigare, då den inte bara leder till lägre resursförbrukning och lägre kostnader, utan kan också bidra till att optimera processer och ökad innovation.

  1. ELEKTRONISKA UPPHANDLINGAR OCH INKÖP

Undersökningsresultatet visar att elektroniska inköpssystem och elektroniska upphandlingssystem är ett stort och viktigt område. I Silfs undersökning om elektroniska inköpssystem ställdes frågan ”Hur vanligt är det att ha ett e-inköpssystem?” Det visade sig att hela 56 procent av de svarande organisationerna hade ett e-inköpssystem som hanterar processen från beställning till betalning. Och av de 44 procent som i dag inte har ett e-inköpssystem så planerar hela 41 procent att handla upp och införa ett system framöver.

  1. NYCKELTAL FÖR ATT KUNNA UTVECKLA VERKSAMHETEN

För logistiker är det här den högst prioriterade frågan och för inköpare och personer som arbetar med supply chain kommer frågan på tredje plats. De klassiska och traditionella nyckeltalen kommer troligen framöver kompletteras med nyckeltal som hjälper företag att forma framtidens inköps- och logistikarbete. De nya nyckeltalen behöver innefatta hållbarhet, ett ökat holistiskt perspektiv, samverkan internt och externt, kundnöjdhet, innovationsförmåga m.m.

  1. INKÖPS- OCH LOGISTIKFUNKTIONERNAS STARKARE ROLL KRÄVER ÖKAT SAMARBETE OCH SAMORDNING INTERNT

Inköps- och logistikfunktionerna får en större betydelse för organisationers framgång. Man låter inköps- och logistik expertis ta allt mer plats, vilket ställer högre krav på samordning och samverkan internt. Milan Panchmatia, Director på 4C Associates, säger att en förutsättning för värdeskapande inköpsarbete är att man i stor utsträckning samarbetar med andra avdelningar och affärsgrupper. Det här behovet av samarbete och samordning kräver vidare att personer som arbetar med inköp och logistik i ökad utsträckning förstår hur organisationen fungerar i sin helhet.

  1. HOLISTISKT SÄTT ATT BEDRIVA INKÖPS- OCH LOGISTIKARBETE, MED VÄRDESKAPANDE I FOKUS

Ett trendområde som vi ser kommer mer och mer är att man som inköpare och logistiker i större utsträckning än tidigare kopplar det man gör till externa intressenter som leverantörer och slutkunder. Man sitter inte själv på kammaren och gör inköp enbart utifrån sitt eget perspektiv, utan tänker hela kedjan från slutkund, som är viktigast av alla, till leverantörer. För supply chain personer är ”Att utforma inköps- och logistikarbetet för att öka den externa kundnyttan” den allra viktigaste frågan.