Fyra nyckeltal som tyder på en sund försörjningskedja

3 min läsning

Tags: IT, Lagerstyrning, Tips & Tricks

Daniel Fritsch   17 april 2015


Nyckeltal för en sund försörjningskedja

Innehåll

  1. Förbättra processerna i din försörjningskedja
  2. Hur du på ett systematiskt sätt kan förbättra prognoser, planering och inköp
  3. Lär dig mer om KPIer och Nyckeltal för ett bättre optimerat lager

Lagret är en måttstock för hur väl hela din försörjningskedja fungerar. Lagernivåerna reflekterar hur flexibel och lönsamt ert försörjnings- och distributionsnätverk är. Varje organisation som baserar sin lagerhållning på prognoser lider av någon typ av överlager vilket leder till onödig kapitalbindning. Ännu värre är de varor som åldras i lagret och samtidigt utsätts för skadliga omständigheter. För en distributör är detta ännu värre, eftersom det blir ännu svårare att likvidera de lagerförda artiklarna och den tilltänkta avkastningen uteblir.

Förbättra processerna i din försörjningskedja

Det enda hållbara sättet att minska lagernivåerna med bibehållen servicenivå mot kund är att förbättra processerna i hela er försörjningskedja. För att lyckas med detta måste din organisation skapa en holistisk vy av hela leveranskedjan och murar mellan avdelningarna måste rivas.

Företag med lager som noggrant följer och analyserar följande nyckeltal kan på ett mycket effektivt sätt minska sina lagernivåer och öka lageromsättningshastigheten:

  1. Servicenivå – Servicenivå mäter hur väl ni lever upp till era leveransmål. Servicenivå kan mätas och beräknas på olika vis men i grund och botten handlar det om att mäta hur väl ni levererar vad kunderna beställer inom den tidsram som förväntas. Kan inte orden expedieras i sin helhet, på grund av brist i lagret, behöver en eller flera artiklar restnoteras. När det kommer till nyckeltal inom lagerhållning så vill du följa utvecklingen av servicenivån. En hög servicenivå och leveransprecision är en konkurrensfördel och resulterar i nöjdare kunder. Definiera mål och anpassa er försörjningskedja till att möta efterfrågan från kunderna och deras önskemål när det gäller leveranstider.
  2. Kapitalbindning – Se till att alltid ha koll på hur mycket kapital som finns uppbundet i lagret. Ta hjälp av ABC-klassificering för att prioritera rätt. Grupp A avser artiklar med höga volymvärden, grupp B artiklar medelhöga volymvärden och grupp C artiklar med låga volymvärden. Tillämpa olika strategier för olika artikelgrupper för att på ett rationellt och effektivt sätt styra materialflöden. ABC-klassificeringen hjälper även er att differentiera olika parametrar så att resursförbrukningen, exempelvis kapitalbindning, fokuserar på att resursutnyttjningen blir så effektiv som möjligt. Utforma och tillämpa olika anskaffningsprocesser för respektive artikelklass för att hålla fokus på vad som är viktigt och fördela arbetstiden mer effektivt. Med bättre artikelklassifikation kommer du kunna frigöra kapital vilket kan användas på annat håll inom organisationen, exempelvis produktutveckling, marknadsföring, etc.
  3. Hantering av restorder (backorder recovery) – Lagerplanerare och inköpare måste vara uppmärksamma när de hanterar restorder. Om restorder är ett återkommande problem kan det tyda på en stark marknad för din produkt. I den situationen löper du risk att tappa kunder om du inte kan möta den verkliga efterfrågan – eller inte lyckas leverera dina produkter inom efterfrågade tidsramar. I det här fallet kan ett automatiserat system hjälpa till med kontinuerliga beräkningar av säkerhetslager, beställningspunkter och orderkvantiteter vilket kan rädda ditt företag från bortfall av intäkter.
  4. Leverantörers leveransprecision – Detta nyckeltal är det absolut mest använda när det kommer till mätning av leverantörers prestation och avser deras förmåga att leverera på avtalad tidpunkt. Även om försening betraktas som det grövsta avtalsbrottet så mäts även förtidig leverans. Alltför stor mängd tidiga leveranser anses binda lagerutrymmen och ticka lagerränta. Ett misslyckande att bevaka och hantera leverantörers åtaganden kan leda till stora störningar i försörjningskedjan. Att utveckla samarbetet med leverantörerna ger minst lika stora vinster som bra upphandlingar och förhandlingar. Vinsterna ligger inom effektiviseringar, kostnadsreduktioner, och kvalitetshöjning. Detta kan skada ett företags anseende på marknaden och i slutänden både företagets omsättning och resultat. Se till att ni har ett sätt att följa varje leverantör och hur de förhåller sig till uppsatta mål.

Hur du på ett systematiskt sätt kan förbättra prognoser, planering och inköp

Det finns olika typer av system och lösningar som stödjer lagerplanerare och inköpare. Det mest nyttjade systemet av grossister, återförsäljare och verkstadsföretag är affärssystemet även kallat ERP-system (Enterprise Resource Planning). De grundläggande funktionerna i affärssystmen när det kommer till lageroptimering och inköpshantering kräver mycket manuellt arbete såsom uppdatering av artikelklassificeringar, säkerhetslager och inköpsparametrar. Vissa ERP-leverantörer har förvärvat system som till viss del är integrerade i affärssystemet som kan köpas som tilläggsmoduler.

Det finns tre huvudkomponenter varje företag kan inkorporera i redan etablerade processer för att maximera nyttjandet av lagerhållningen:

  1. Årligen sätta strategiska- och prestationsmässiga mål
  2. Månads– eller veckovis prognostisera efterfrågan samt uppdatera prognoser och de parametrar som styr säkerhetslager och inköp
  3. Dagligen eller veckovis se över varupåfyllnad och inköp

ERP-system utvecklades i syfte att bearbeta transaktioner, samla data, och rapportera detta. Lageroptimering och dess planering syftar på att hitta en blandning mellan investeringar i lager och servicenivåer för att tillgodose kundens behov på ett kostnadseffektivt sätt för varje artikel i lager. Se över ert affärssystems funktionalitet och utvärdera potentialen av en tilläggstjänst som kan hjälpa er hantera era utmaningar inom lagerhantering.Jämförelse lagerstyrning ERP nischlösningar försörjningskedja

Vill du veta mer om undersökningen så har Supply Chain Shaman har publicerat en sammanfattning som du finner här (Engelska).

Lär dig mer om KPIer och Nyckeltal för ett bättre optimerat lager

EazyStock's guide till: KPIer och nyckeltal för lageroptimering