Ökad lageromsättningshastighet – 6 viktiga frågor att ställa

3 min läsning

Tags: Lagerstyrning, Tips & Tricks

Daniel Fritsch   17 mars 2015


Ökad lageromsättningshastighet

Innehåll

 1. Börja med att förstå hur ni beräknar nyckeltalet
 2. Reducering av lagernivåer görs inte i ett vakuum
 3. Varför är lagernivåer och lageromsättningshastighet så viktigt?

Lageromsättningshastighet är ett mått på hur många gånger produkterna i lagret säljs eller används under en given tidsperiod. De flesta företagen mäter lageromsättningen över en rullande 12-månaders period. De två vanligaste sätten att beräkna lageromsättningen är följande:

Omsättningshastighet= försäljning/lagervärde

eller

Omsättningshastighet = kostnaden för sålda varor (COGS)/genomsnittligt lagervärde

Många lagerplanerare och inköpare får ofta höra något i stil med: “Vår lageromsättningshastighet är bara 3 gånger medan våra konkurrenter ligger på 5. Vi bör vara kapabla till det också! Se till att det blir av!” Känner du igen dig?

Det är nu lagerkarusellen börjar. Vilket är det enklaste sättet att sänka sina lagernivåer? Det är givetvis genom att sänka lagernivåerna på varorna som en relativt hög efterfrågan, d.v.s. en relativt hög förbrukningshastighet. Lagret reduceras och ni uppnår en lageromsättningshastighet på 5 gånger vilket var önskemålet.

Den stora frågan är då – till vilket pris? Det här tillvägagångssättet bidrar till ökade kostnader för expressleveranser samtidigt som servicenivån mot era kunder med största sannolikhet sjunker.

Varför händer det här? Eftersom det var fokus på ett nyckeltal (KPI), i det här fallet lageromsättningshastigheten, vilket inte är helt ovanligt, missar man att se sammanhanget.

Om man vill göra en djupare analys bör man räkna fram omsättningshastigheten för de olika sorters varor eller varugrupper som lagret består av.

Börja med att förstå hur ni beräknar nyckeltalet

Att beräkna omsättningshastigheten i ett lager kan förefalla trivialt eftersom det endast är fråga om en enkel division av t.ex. omsättning med lagervärde. Dock är beräkningen och tolkningen av begreppet lageromsättningshastighet förknippat med ett par problemställningar som måste klarläggas för att måttet skall kunna användas och tolkas på ett korrekt sätt. Detta gäller val av beräkningsmetod, periodlängd för beräkningen, om beräkningen skall avse historisk eller prognostiserad omsättning, samt hur försäljning respektive lagervärde värderas.

Reducering av lagernivåer görs inte i ett vakuum

Du kan inte göra ändringar som påverkar era lagernivåer utan att ta hänsyn till andra nyckeltal i försörjningskedjan.

Det finns ett antal frågor du behöver ställa för att skapa en framgångsrik strategi när det gäller lageromsättningshastighet:

 1. Hur ser den tidigare efterfrågan och variationen ut?
 2. Vad är våra leverantörers ledtid och variationer inom denna?
 3. Är försörjningskedjan designad för att stötta aktiviteterna i vår verksamhet?
 4. Hur samspelt är tillverkarens kapacitet med kundernas köpmönster?
 5. Använder vi den mest kostnadseffektiva logistiken för upphandling och leverans?
 6. Vilka är de mest gynnsamma servicenivåerna för vår verksamhet?

För att uppnå långsiktig reduktion av lagernivåerna samtidigt som ni bibehåller eller ökar er kundservicenivå måste ett antal parametrar för lagerstyrning och inköp förbättras. Allt för ofta justeras dessa för att möta finansiella mål utan en djupare förståelse i hur helheten fungerar.
7 steg att öka lageromsättningenVarför är lagernivåer och lageromsättningshastighet så viktigt?

Många har ögonen på lagernivåerna eftersom det är lätt att inspektera i företagets finansiella rapporter. Det finns däremot ingen post i balansräkningen som redovisar servicenivå eller prognosprecisionen.

Lagerföring är dyrt och kan representera 40%-50% av ett företags kapitalinvestering. Kostnaden är en blandning av anskaffningsvärdet samt lagerföringskostnader.

Svenska företags lager ökade med 11 miljarder kronor under det första kvartalet 2015. Det är en ökning med 2,7 %. I Sverige finns mer kapital bundet i olika former av lager än i maskiner och anläggningar, så det finns all anledning till att strategiskt arbeta med lagret och dess omsättningshastighet.

Det finns ett flertal nyckeltal (KPIer) som behöver mätas och hanteras simultant för att uppnå en holistisk vy över lagerstyrningen. De viktigaste nyckeltalen är:

 • Servicenivå
 • Utveckling av kapital bundet i lager
 • Omsättningshastighet
 • Hantering av restorder (backorder recovery)
 • Era leverantörers leveransprecision