Sätt upp gemensamma mål och relevanta nyckeltal

3 min läsning

Sätt upp gemensamma mål och relevanta nyckeltal

    Share

Känns det som om ledningen, ekonomiavdelningen och den operativa verksamheten talar olika språk? Många organisationer har mål och nyckeltal för olika avdelningar som motverkar varandra trots ett gemensamt övergripande mål.

Praktiska exempel på konflikt mellan olika nyckeltal

  1. Logistikchefens bonus baseras på att färdigvarulagret är slimmat. Logistikchefen gillar låga lagernivåer eftersom detta medför att ledningen är nöjd då kapitalbindningen är låg. Låga lagernivåer är bra för organisationen, eller hur?
  2. Å andra sidan har vi försäljningschefen som vill att alla produkter ska finnas tillgängliga på lagerhyllan, så att nästa stora order kan levereras med kort leveranstid. Detta eftersom försäljningschefens kompensationsmodell går ut på att sälja mycket och många produkter. Ökad försäljning är bra för organisationen, eller hur?
  3. Till sist har vi produktionschefen vars bonusmål baseras på effektiviteten i produktionen.  Produktionschefen förespråkar långa och stabila produktionsserier som resulterar i sänkta enhetskostnader genom ökad nyttjandegrad av maskiner och personal. Bra för organisationen, eller hur?

Ser du konflikten mellan olika nyckeltal?

De motstridiga nyckeltalen medför att produktionschefen bortser från korta produktionscykler vilket leder till överlager. Å andra sidan är nyttjandegraden av bolagets produktionslinjer hög. Logistikchefen kommer inte acceptera att lagernivåerna ökar vilket påverkar det bundna kapitalet och lagerhållningskostnaderna.

Som följd av detta lagerförs ofta artiklar utanför det normala lagret. Försäljningschefen stänger en stor affär men artiklarna finns inte tillgängliga i lagret. De måste nu expedieras från en annan produktionsenhet eller ett avlägset lager. Risken är att hela affären går förlorad p.g.a. en alltför lång ledtid.

Resultatet är att alla får sin bonus och kompensation, men logistikhanteringen är allt annat än effektivt.


Guide till KPIer och Nyckeltal i EazyStock

Så hur kan organisationen lösa problemet?

Ert lager är en måttstock för hur väl hela leveranskedjan fungerar. Lagernivåerna reflekterar hur flexibel och lönsam ert försörjnings- och distributionsnätverk är. Det enda hållbara sättet att minska lagernivåerna, med en bibehållen eller ökad servicegrad mot kund, är att förbättra processerna i hela leveranskedjan. För att lyckas med detta måste organisationen skapa en holistisk vy av hela leveranskedjan och murar mellan avdelningarna måste rivas.

Företag som noggrant följer och analyserar följande nyckeltal kan på ett mycket effektivt sätt minska lagernivåerna och öka lageromsättningshastigheten:

  • Servicenivå
  • Kapitalbindning
  • Hantering av restorder (backorder recovery)
  • Leverantörers servicenivåer och leveransprecision

Nedan följer de tre grundläggande stegen som hjälper till att lösa problematiken.

1. Sätt upp mål för servicenivån för varje artikel

Lönsamma företag har förmågan att sätta strategiska mål för produkterna i försörjningskedjan. Vissa produkter rör sig snabbt (A), andra har medelmåttig efterfrågan (B), och andra rör sig långsamt och ojämnt (C). Att sätta rätt servicenivåer underlättar arbetet att möta kunders efterfråga och samtidigt minimera onödig lagerhållning. Resultatet är nöjda kunder eftersom leveranser är i rätt kvantitet, tid, och plats samtidigt som kostnader blir mer förutsägbara. Det kommer göra ledningen och ekonomiavdelningen glada också!

2. Håll rätt artiklar i lager och minska lagernivåerna

Nyckeln till framgång ligger i förståelsen för en produkts livscykel. Från introduktion till mognad och mognad till nedgång. En produkts efterfråga kommer att förändras under tiden, vilket också ställer krav på lagerhållningen av just denna produkt. Överflödig lagerhållning är en av de största bovarna när det kommer till avtagande avkastningar från investeringar.

Nyckeltal
Reducera inkurans och överlager, frigör kapital och reducera lagerkostnader

Som tur är finns det system som EazyStock som underlättar lager- och inköpschefens arbete genom att automatiskt följa de olika stegen i en livscykel och beräkna en tillförlitlig prognos. På det viset kan lagerhållningen anpassas till den faktiska efterfrågan på produkterna. Föreställ dig ett scenario där de gynnsamma lagernivåerna hålls höga och övriga nivåer minskas upp till 30 %! Det är fullt möjligt med EazyStock.

3. Automatisera din inköps- och varupåfyllnadsprocess

Du tänker säkert: “Jag behöver inte hjälp med att beställa, mitt affärssystem hjälper mig med det”. De flesta affärssystem stödjer beställningar av olika slag, men ofta är påfyllnadsrutinerna långt ifrån precisa. Felaktiga parametrar kan snabbt leda till höga nivåer av överflödig lagerhållning, vilket i sin tur innebär högre kapitalbindning.

Det är ett av de mest effektiva sätten att få ledningens uppmärksamhet, dessvärre inte på ett bra sätt. Tricket ligger i att komplettera det nuvarande affärssystemet med en avancerad verktygslåda som automatiskt kan följa artiklars livscykel och automatisera påfyllnadsrutiner. Detta görs för att säkerställa att lagerhållningen är i fas med företagets prognoser av efterfrågan.
 


EazyStock Mjukvara Automatisk varupåfyllnad

Share

3 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst