Säkerhetslager formel

Säkerhetslager formel

2 min läsning


Den vanligaste och praktiska tillämpningen för att statistiskt beräkna storleken på säkerhetslager är att använda ev metod kallad SERV1.

Den här formeln för säkerhetslager utgår från en policybestämd servicegrad, även kallad servicenivå. Med utgångspunkt i den bestämda servicegraden, samt data om hur efterfrågan och ledtiden varierar i form av en standardavvikelse, beräknas säkerhetslagret. För SERV1-formeln definieras servicegrad som sannolikheten att det inte uppstår brist i lagret under en lagercykel.

Formel för säkerhetslager

säkerhetslager formel

Där:

SL   = Säkerhetslager
= Säkerhetsfaktor, Z-värde
σd   = Standardavvikelse i efterfrågan per period
LT  = Förväntad ledtid
x    = Förväntad efterfrågan per tidsenhet
σLT  = Ledtidens standardavvikelse

Beskrivning av alla variabler samt tabell med olika säkerhetsfaktorer finns i dokumentet Dimensionering av säkerhetslager.

Säkerhetsfaktorn (k), baseras på en önskad servicegrad och kan beräknas med funktionen NORMSINV i Excel. Exempelvis: önskad servicegrad 95% => k = normsinv(0,95) = 1,64.

Standardavvikelsen kan beräknas i Excelmed funktionen NORMSFÖRD (engelska STDEVPA).

Antagande i formel

Formeln bygger på antagandet att felet mellan den prognostiserade och den verkliga efterfrågan är normalfördelat. Om prognosfelet inte har en normalfördelning blir kvaliteten på resultatet sämre.

För artiklar som har intermittenta efterfrågemönster, dvs. långsamma och klumpade (Lumpy) behov, är fördelningen av mätdata inte normalfördelad. För att få högre noggrannhet i beräkningen bör du i dessa fall använda Poissonfördelning respektive den negativa binomialfördelningen.


Guide - Dimensionering av säkerhetslager

Sammanfattning

Genom att använda en statistiskt grundad modell för säkerhetslagerberäkning når du en önskade servicegrad samt minskar din kapitalbindning i lager jämfört med om du använder bedömnings- eller proportionalitetsmetoder. Det är mycket viktigt att noggrant testa beräkningsmodellen före införandet för att säkerställa att den fungerar på rätt sätt och för att analysera hur den påverkar lagernivåerna.

Det är ingen lätt uppgift att samla in all data som behövs för statistisk beräkning av säkerhetslagret. Det måste göras för varje artikel och beräkningarna måste ske regelbundet. Styr och hanterar du stora artikelmängder (SKUer) är det ett  ganska tidsödande jobb att manuellt göra beräkningarna och därefter uppdatera affärssystemet.

Att använda Excel kan vara en början men det är ingen långsiktig lösning för företag som önskar optimera sina lager mot en önskad servicegrad. EazyStock automatiserar hela processen och ser till att beräkningarna blir mer precisa än man i de allra flesta fallen kan klara av manuellt.  Säkerhetslager och alla andra planeringsparametrar beräknas automatiskt och regelbundet med hög noggrannhet och uppdaterar affärssystemet löpande.

Share

2 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, trenderna och tipsen inom lagerstyrning, supply chain management, inköp och prognostisering i vårt månatliga nyhetsbrev.