3 parametrar att beakta när det gäller prognosprecision

2 min läsning

Tags: Lagerstyrning, Prognostisering

Daniel Fritsch   11 maj 2015


business man with binoculars looking to the future

3% förbättring av företagets prognosprecision ökar vinstmarginalen med 2% – Gartner Resarch

En efterfrågeprognos för en artikel är en prognosberäkning av kvantiteter som krävs för att uppfylla kundernas behov över en viss tidsperiod. Vet företaget hur efterfrågan för de olika produkterna varierar över tiden underlättar det planeringen för lagerföringen eftersom rätt kvantiteter av produkter kan beställas i rätt mänger vid rätt tidpunkt. Detta leder i sin tur till minskad risk för överlager och restlager eller tomma hyllor när en kund knackar på dörren.

Om efterfrågan underskattas kan företaget gå miste om försäljning till följd av att produkten som önskas inte finns hemma på lagret. Om efterfrågan däremot överskattas blir produkter liggande i lagret vilket medför onödig kapitalbindning och extra lagerkostnader samt risk för inkurans.

Det finns två huvudanledningar till varför man prognostiserar efterfrågan:

  1. Ledtider hos leverantörer: Det finns alltid en ledtid mellan lagd order och leverans av varor.
  2. Beställningskostnader: På grund av varierande kostnader är det ofta nödvändigt att beställa ett större parti istället för enskilda artiklar.

 prognosprecision

På grund av dessa två anledningar måste företag ligga steget före vilket åstadkoms med hjälp av bra prognostisering. Dessutom är det viktigt att förstå prognosen för att bedöma hur korrekt den är.

Genom att beräkna er prognosprecision kan ni justera era säkerhetslager för att undvika onödiga lagerföringskostnader och förlorade affärstillfällen till följd av bristsituationer.

I den här bloggserien pratas det om analys, kategorisering och prognostisering av efterfrågan. Företag som bemästrar de här teknikerna ökar sina chanser att hålla rätt lagernivåer allt eftersom marknadsförutsättningarna ändras. God förståelse för produkters kommande efterfråga ökar ett företags konkurrenskraft drastiskt.

Det finns 3 punkter att ta i beaktning när det kommer till prognosprecision:

  1. Säsongsvariationer och trender i efterfrågan
  2. Extremvärden (outliers) i säljhistoriken
  3. Korrekt beräkning av prognosprecision

En korrekt prognos är en grundförutsättning för en korrekt beräkning av säkerhetslager.

New Call-to-action
För mer visuell information, se videon nedan som handlar om ”Ökad leveranssäkerhet mindre lager – efterfrågemönster, lagerhållningspolicy och säsong”