Lagerplanerarens guide till produkternas livscykel

3 min läsning

Tags: Inköp & Varupåfyllnad, Lagerstyrning, Tips & Tricks

Daniel Fritsch   23 juni 2015


Warehouse manager giving direction and instructions

Innehåll

  1. Det finns 4 huvudkategorier som definierar de olika stegen i en produkts livscykel:
  2.  Tre punkter att beakta gällande lagerföring av produkt på nedgång:

Produktens stadie i dess livscykel är en viktig faktor vid val av prognosmetod för efterfrågeprognoser. Genom att kategorisera produkter i olika efterfrågemönster är det enklare att fatta olika beslut i olika stadier av en produkts liv.

Genom att känna till vilka stadier produkter befinner sig kan lagerplanerare och inköpare planera lagret och inköp bättre, vilket leder till korrekta lagernivåer för att möta kundernas varierande efterfrågan. Utmaningen ligger i att proaktivt identifiera trender och variationer i produktlivscykeln för att kontinuerligt styra lagrets utveckling så den matchar kundens efterfrågan och deras förväntningar på leveransförmågan.

Allteftersom produkten rör sig i grafen nedan används olika prognosmetoder, prognosmodeller och planeringstekniker för att möta variationer i efterfrågan. Här är ett exempel på hur en produkt rör sig i en livscykel, från ett stadie till ett annat.

Produkternas livscykel

Det finns 4 huvudkategorier som definierar de olika stegen i en produkts livscykel:

  1. Lansering – När en ny produkt lanseras är kunderna få, konkurrensen låg, låg försäljning, och det kan vara hög risk. Kostnaderna för distribution och marknadsföring är höga samtidigt som lagerplanerare måste fylla lagerhyllorna för att säkerställa att produkter finns i lager när försäljningen tar fart. Avsaknaden på historisk data är ofta uppenbar, men om liknade produkter finns i sortimentet kan deras efterfrågan och prognoser utnyttjas på ett intelligent sätt. Om inga liknade produkter finns i sortimentet krävs kvalitativa bedömningar, då är expertåsikter, Delfi-metoden och intervjuundersökningar mer användbara.
  1. Tillväxt – När en produkt ökar i popularitet kommer försäljningen ta fart. Det kan ske snabbt eller över tid men den positiva trenden i efterfrågan är tydlig. Under tillväxtstadiet fattas beslut om kapacitetsökning, marknadsföringsstrategier, produktionsplanering m.m. Under detta stadie ökar behovet av statistiska metoder för att förutsäga vändpunkter i försäljning. Lagerplanerare följer noga aktuella prognoser och säkerställer att lagernivåer är korrekta. Prognostisering, påfyllnadsrutiner och distribution måste fungera bra för att kunna hålla en hög servicegrad gentemot slutkund.
  1. Mättnadsfas – Efter att en produkt etablerat sig på marknaden kommer kundernas efterfrågan mattas av. I det här stadiet möts lagerplaneraren av en avtagande och mer oberäknelig efterfrågan med temporära toppar och dalar. Dessa mönster varierar kraftigt och kommer kräva frekventa prognoser för att säkerställa optimala lagernivåer. Här behövs tillförlitliga prognoser för att fatta beslut om prissättning, produktionsplanering, lagernivåer och marknadsföringskampanjer m.m. I detta stadium är det mer lämpligt att basera prognostiseringen på statistiska metoder, dvs. kvantitativa modeller utgör en viktig funktion. Det kan också vara lämpligt att sänka servicenivån och orderkvantiteter för att minska mängden av lagerförda varor. Det är en tuff avvägning för företag då de inte vill riskera att gå miste om affärer på grund av brist i lagret men å andra sidan är det viktigt att väga det mot kostnader för ett passivt lager. Både kapitalbindning, lagerföringskostnader och inkurans kan vara en enorm börda ur ett finansiellt perspektiv.
  1. Avtagande – Efter mognadsfasen har produktens efterfråga fallit på grund av ändrade behov hos kund eller konkurrerande produkter. I slutskedet av produkternas livscykel måste man ofta tillgripa stora rabatter för att göra sig av med överflödigt lager, vilket har en negativ inverkan på företaget. Genom att fånga den avtagande efterfrågan och successivt vidta åtgärder för att minska i lagret i lämplig hastighet är det enklare att undvika inkuranta lager.

 Tre punkter att beakta gällande lagerföring av produkt på nedgång:

  1. Sänk servicenivån: Lagerplanerare måste sänka de satta servicenivåerna (Tillgängligheten av produkterna på marknaden).
  2. Sänk säkerhetslagret: Påfyllnadsrutinerna och parametrar för inköp måste ses över för att anpassas till en minskande efterfrågan.
  3. Jobba aktivt för att undvika överlager/passivt lager: I slutet av en produkts livscykel är det viktigt att försäkra att inte bli stående med restlager och inkurans.

Förståelsen för livscykeln och de olika kategorierna kan hjälpa er bättre förstå efterfrågan och hur ni bör förhålla er till denna. På detta sätt försäkrar ni er att inga affärsmöjligheter går förlorade, lagerhållningen balanseras på bästa möjliga vis, och ni undviker inkuranta lager.