Fyra nyckeltal som tyder på en sund försörjningskedja

3 min läsning

Fyra nyckeltal som tyder på en sund försörjningskedja

    Share

Visste du att lagernivåerna är en måttstock för hur väl hela din försörjningskedja fungerar? Flexibiliteten och lönsamheten i distributionsnätverket reflekteras i lagernivåerna och har du koll på rätt KPIer för inköp och lager kan du lätt identifiera svagheter i hela logistikkedjan.

Leveransprecision och hög servicegrad är viktigt för alla distribuerande bolag och har du inte rätt artiklar på hyllan riskerar du inte bara förlora intäkter utan även lojala kunder och ditt rykte. Med detta i åtanke är det vanligt att bygga på sig stora överlager, om inte distributionsnätverket är flexibelt och prognoserna träffsäkra nog. Om du å andra sidan behöver skära ner på lagret för att spara pengar eller frigöra kapital, kan kunderna bli lida i form av dåliga servicegrader.

Förbättra processerna i din försörjningskedja

Vill du minska lagernivåerna utan att tumma på servicegraden behöver du förbättra processerna i hela försörjningskedjan. För att lyckas med detta måste din organisation skapa en holistisk vy av hela leveranskedjan och murar mellan avdelningarna måste rivas. Ett första steg kan vara att identifiera de nyckeltal för inköp och lager du behöver ha koll på för att tidigt upptäcka och kunna åtgärda brister.
Företag med lager som noggrant följer och analyserar följande nyckeltal kan på ett mycket effektivt sätt minska sina lagernivåer och :

  1. Servicenivå – Servicenivå, eller servicegrad som det även kallas, mäter hur väl ni lever upp till era leveransmål. Servicenivå kan beräknas på olika vis men i grund och botten handlar det om att mäta hur väl ni levererar vad kunderna beställer inom den tidsram som förväntas. Kan inte orden expedieras i sin helhet, på grund av brist i lagret, behöver en eller flera artiklar restnoteras. Ett viktig nyckeltal blir därför utvecklingen av servicenivån. En hög servicenivå och leveransprecision är en konkurrensfördel och resulterar i nöjdare kunder. Definiera mål för servicenivån och anpassa försörjningskedjan till att möta efterfrågan från kunderna och deras önskemål när det gäller leveranstider.
  2. Kapitalbindning – Vet du hur mycket kapital som finns uppbundet i lagret? Det kan röra sig om ganska mycket, och i många fall dyra, inkuranta artiklar som ni inte kommer kunna sälja av. Med hjälp av ABC-klassificering kan du prioritera rätt så att du inte lagerlägger fel artiklar. Snabbt kan man säga att grupp A avser artiklar med höga volymvärden, grupp B artiklar medelhöga volymvärden och grupp C artiklar med låga volymvärden. Om du tillämpar olika strategier för olika artikelgrupper kan du på ett rationellt och effektivt sätt styra materialflöden. ABC-klassificeringen hjälper dig även att utnyttja kapitalbindningen på rätt sätt så att resursutnyttjningen blir så effektiv som möjligt. Utforma och tillämpa olika anskaffningsprocesser för olika artikelklasser för att hålla fokus på vad som är viktigt och fördela arbetstiden mer effektivt. Med bättre artikelklassifikation kommer du kunna frigöra kapital som kan användas på annat håll inom organisationen, exempelvis produktutveckling eller marknadsföring.
  3. Hantering av restorder – Lagerplanerare och inköpare måste vara uppmärksamma när de hanterar restorder. Om restorder är ett återkommande problem kan det tyda på en stark marknad för din produkt. I den situationen löper du risk att tappa kunder om du inte kan möta den verkliga efterfrågan – eller inte lyckas leverera dina produkter inom efterfrågade tidsramar. I det här fallet kan ett automatiserat system hjälpa till med kontinuerliga beräkningar av säkerhetslager, beställningspunkter och orderkvantiteter, vilket kan rädda ditt företag från bortfall av intäkter och i förlängningen förlorade kunder och ett dåligt rykte.
  4. Leverantörers leveransprecision – Det här nyckeltalet mäter leverantörernas prestation och deras förmåga att leverera på avtalad tidpunkt. Förseningar betraktas oftasts som det grövsta avtalsbrottet men även för tidig leverans mäts med denna KPI. Alltför många tidiga leveranser binder upp lagerutrymme och kostar pengar. Ett misslyckande att bevaka och hantera leverantörers åtaganden kan leda till stora störningar i försörjningskedjan och att utveckla samarbetet med leverantörerna ger minst lika stora vinster som bra upphandlingar och förhandlingar. Vinsterna inom effektiviseringar, kostnadsreduktioner, och kvalitetshöjning kan blir stora och brister riskerar skada företagets anseende och i slutänden både omsättning och resultat. Se till att ni kan följa varje leverantör och mäta hur de förhåller sig till uppsatta mål.

Förbättra prognoser, planering och inköp

Att beräkna alla dessa nyckeltal manuellt går, men det kan bli väldigt tidskrävande och innebära risker för fel och sårbarhet när personen som ”har koll” lämnar företaget. Tack och lov finns det system som stödjer lagerplanerare och inköpare. Det vanligaste är affärssystemet, eller ERP-systemet (Enterprise Resource Planning) som det även kallas. Många affärssystem har grundläggande funktionalitet för lageroptimering och inköpshantering, men kräver ändå mycket manuellt arbete såsom uppdatering av artikelklassificeringar, säkerhetslager och inköpsparametrar. Vissa ERP-leverantörer har förvärvat system som till viss del är integrerade i affärssystemet och kan köpas som tilläggsmoduler.
Det finns tre saker du kan inkorporera i redan etablerade processer för att maximera nyttjandet av lagerhållningen hos din verksamhet:

  1. Årligen Sätt strategiska och prestationsmässiga mål årligen
  2. Månads– eller veckovis Prognostisera efterfrågan veckovis eller månadsvis, och uppdatera prognoser och parametrar för säkerhetslager och inköp regelbundet
  3. Dagligen eller veckovis Se över varupåfyllnad och inköp dagligen eller veckovis

Affärssystem har utvecklats för att bearbeta transaktioner, samla data, och rapportera detta. Lagerplanering och optimering syftar till att hitta en balans mellan investeringar i lager och servicenivåer för att tillgodose kundens behov på ett kostnadseffektivt sätt för varje artikel i lager. Se över ert affärssystems funktionalitet och vad ni kan utnyttja där. Annars går det att komplettera med beräkningar i excel eller med ett system som EazyStock.


Guide till KPIer och Nyckeltal i EazyStock
Den här bloggposten publicerades först år 2015 och uppdaterades 16 maj 2019

Share

3 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst