Bryt revirtänket i leveranskedjan

4 min läsning

Bryt revirtänket i logistikkedjan

  Share

Gemensamma mål och nyckeltal

Revirtänk mellan avdelningar är något som finns i många organisationer och problemet är välkänt sedan länge. Anledningen till problemet är ofta att de olika avdelningarna har mål och nyckeltal som krockar trots att det övergripande målet är detsamma. Därför är första steget mot att bryta upp revirtänket i leveranskedjan att sätta upp gemensamma mål gällande nyckeltal, vilket är lättare sagt än gjort! Läs mer om nyckeltal i försörjningskedjan.

När det kommer till framgångsrik lagerhantering i leveranskedjan handlar det om tre huvudkomponenter för att bryta ner det här välkända problemet.

 1. Rätt inställning hos PERSONALEN
 2. Rätt PROCESSANPASSNING
 3. Rätt SYSTEMSTÖD

Den stora frågan som grossister, leverantörer, handlare och tillverkande industrier bör fråga sig är:

“Hur kan vi som organisation minska lagerhållningen i hela kedjan och samtidigt öka vår servicegrad och produkttillgänglighet för våra kunder?”

Från ett processperspektiv, om ett företag kan enas om vilka nyckeltal som ska användas som referenspunkter i arbetet är företaget redan på god väg. Detta är nämligen utgångsläget för att bryta upp revirtänk, minska lagerhållning, och samtidigt jobba effektivare med försörjningskedjan ur ett helhetsperspektiv.

Fördelar med att bryta revir inom organisationen och leveranskedjan

Ur ett tekniskt perspektiv har alla någonting att vinna från bättre lagerhållningsverktyg. Det leder till förbättrade processer vilket underlättar för alla inom företaget och inte enbart företagsledaren, IT-chefen, och ekonomichefen. Verktyg som EazyStock gör det möjligt för företag att använda sig av avancerade prognoser, planeringar, och påfyllningsmetoder efter en smidig påkoppling till det nuvarande affärs- eller lagerstyrningssystemet. Genom att använda ett system kan företagets alla delar koordineras bättre och resultatet blir effektivare logistikhantering.

Allt från planering av nästa räkenskapsår till den dagliga hanteringen av råmaterial kan varje delaktig person från leveranskedjan ha möjligheten att ta del av företagets informationsflödeMen nog om EazyStock, låt oss undersöka vem som drar nytta av lageroptimering och på vilket sätt. Vi börjar på toppen och jobbar oss nedåt.

1. Företagsledarna

Företagsledarna leveranskedjanAlla känner till att glada företagsledare har nöjda kunder. Nöjda kunder är lojala kunder. Lojala kunder resulterar i långsiktiga affärsrelationer. Företagsledare har mycket att vinna på lageroptimering eftersom det ökar servicegrader och fyllnadsgrader på produktleveranser. Allt eftersom kunden sätts i centrum i sin egen försörjningskedja.

Lageroptimeringsmjukvara fungerar som verktyg för lagerchefen och underlättar arbetet att bestämma rätt lagernivåer, vilket medför att kundernas behov tillgodoses samtidigt som säkerhetslager hålls till ett minimum. Här kan företagsledaren se ökade intäkter genom högre servicegrad på produkter med hög omsättningshastighet och en minskning av kostnader bland produkter som inte lämnar lagret lika snabbt.

Genom mer precisa prognoser, planeringar, och påfyllnadsrutiner kan företagsledare låsa upp den fulla potentialen hos kundservice. Bättre kundservice innebär gladare kunder som väljer dig framför konkurrenterna.

Företagsledare rapporterar följande resultat när de använt EazyStock:

 • 5 -10 procentenheters ökning i servicegrad eller produkttillgänglighet
 • 30 % – 50 % minskning av bristsituationer

2. Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen leveranskedjan

För ekonomichefen är minskningen av kostnader och kapitalbindning av yttersta vikt. Ett sätt att snabbt nå de här målen är genom minskning av överflödig lagerhållning. Lagerhållning i sig självt är väldigt kostsamt och genom att minska på den kan ekonomichefen få ett resultat direkt på företagets nedersta rad.

EazyStock hjälper personalen på ekonomiavdelningen genom att minska kapitalbindningen i alla deras lager. Genom smartare prognoser och lagerstyrning kommer orderhanteringen förbättras och restlager och överlager fasas ut från balansräkningen.

När lager sköts på rätt sätt kan de frigjorda resurserna investeras i andra delar inom verksamheten för att främja tillväxten.

Ekonomichefer har rapporterat följande efter användandet av EazyStock:

 • 20 % – 50 % minskning av kapital bundet i lager
 • 20 % – 40 % minskning i lagerhållningskostnader och inkurans

3. Lager-, inköps- och logistikchefer

Logistik ansvarig leveranskedjanDet kanske är överflödigt att konstatera att de som är ansvariga för lagerhållningen har mest att vinna från ett mer gemensamt synsätt i den operativa delen av leveranskedjan. Lager-, inköps- och logistikcheferna står oftast mellan en företagsledning som önskar högt satta servicemål och en ekonomiavdelning med krav på låg kapitalbindning.

Med mål och krav som spretar åt olika håll blir det snabbt överväldigande och nästan ohållbart att hantera situationen utan rätt verktyg. Som tur är finns lagerstyrningssystem där alla motstridiga prioriteringar kan hanteras på ett effektivt och översiktligt sätt. Genom att koppla samman en molntjänst, som till exempel EazyStock, med data från ert affärssystem är det möjligt att börja jobba med lageroptimeringen. Resultatet är högre produktivitet och företagstäckande processer för prognostisering, lagerplanering och inköp.

Den operativa verksamheten rapporterar följande resultat:

 • 30 % – 70 % minskning av tidsåtgång vid brådskande ordrar
 • 60 % – 90 % minskning av tidsåtgång kopplade till lagerstyrning och inköp

4. IT-ansvariga

IT ansvariga leveranskedjan

Systemansvariga är ofta de sista att bli inkallade i diskussionerna kring införandet av nya betydande ändringar “uppifrån”. De flesta försörjningskedjor förlitar sig på affärssystem för grundläggande hantering av lagerhållning. De flesta implementationerna riktade mot affärssystem är kostsamma att bygga upp och underhålla, och kommer “integration” på tal är det tillräckligt för att skrämma nästan alla IT-chefer.

Däremot med EazyStock hanteras all optimering i molnet via ett centraliserat system fullt tillgängligt var du än befinner dig. Utan att behöva oroa sig för investeringar i hårdvara eller infrastruktur kan IT-chefen snabbt koppla samman nuvarande affärssystem med molnet. Därefter blir det enkelt att förmedla viktig information till andra delar i företaget.

System som EazyStock minskar ett företags beroende av kvarblivna tekniska lösningar och smälter friktionslöst samman med affärssystem för att automatisera tidigare manuella prognoser- och planeringsprocesser. I slutet av dagen kommer IT-chefen framstå som hjälten som fasade ut det förlegade revirtänket i försörjningskedjan.

IT-chefer har följande att vinna på att använda sig av molnbaserade tjänster:

 • En säker Software-as-a-service(SaaS) plattform för användaren
 • Enkel integration för alla affärssystem
 • Låga och förutsägbara kostnader i form av prenumerationstjänst för lösningen
 • Mjukvara som uppdateras automatiskt två gånger om året
 • Underhåll av hård- och mjukvara inkluderat
 • Kundservice beståendes av både lagerstyrnings- och IT-specialister

Minska lagret och öka servicegraden med mer transparens

Låt oss ställa oss den inledande frågan igen: “Hur kan vi som organisation minska lagerhållningen i hela leveranskedjan och samtidigt öka vår servicegrad och produkttillgänglighet för våra kunder?” Med EazyStock är det möjligt tack vare hög prognosprecision av efterfrågan, sofistikerad lagerstyrning och planering samt automatisk generering av optimala inköpsförslag.


Självutvärdering: Hur välmående är lagret

Share

4 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst