Inköp och logistik: Vad hände 2015 och 2016 års trender

4 min läsning

Tags: Blogg, Branschnyheter, Prognostisering

Daniel Fritsch   16 december 2015


Trender 2015 inom lagerstyrning och logistik

Innehåll

 1. Priset på råvaror är rekordlåga
 2. Den globala konkurrensen ökar
 3. Internet gör kunderna mer otåliga
 4. Amazon, Alibaba och 3PL generellt driver upp tempot
 5. Rekrytera och bibehåll rätt kompetens
 6. 3D-skrivare sparar tid och resurser
 7. Internet of Things (IoT ger mer data för planering
 8. Hypen kring realtidsdata och big-data inom lagerstyrning avtar något
 9. Teknologi och automation för lagerstyrning och inköp
 10. Riskhantering i leveranskedjan
 11. Hållbarhetsarbete och socialt ansvar

Nu när 2015 närmar sig sitt slut är det viktigt att reflektera över vad som formade och påverkade logistiken och leveranskedjan samt förbereda sig inför 2016 års trender.

Priset på råvaror är rekordlåga

Olika trender har påverkat priserna på råvaror. Råvarupriserna har fallit ytterligare under 2015 och den globala tillväxten har avtagit, särskilt från mer råvaruintensiva tillväxtmarknader. Utbudssidan av ekvationen har också varit en utmaning, särskilt för energiråvaror. Skifferproducenternas förbättrade effektivitet har lett till att produktionen har ökat. Trots att antalet borriggar har minskat med mer än 50 procent, producerar enbart USA över 300 000 fat mer per dag än för ett år sedan.

På grund av den osäkerhet och de risker som förhöjda råmaterial priser medför, vilket förväntas under 2016, bör inköpsavdelningar arbeta mer med leveransavtal samt kontinuerligt utvärdera leverantörer.

Den globala konkurrensen ökar

Den globala aktiviteten påverkar mer eller mindre alla företag på ett eller annat sätt. Vår rekommendation är att räkna med ytterligare ett år av osäkerhet i prognostiseringen av efterfrågan. Överkapacitet i Kinas industrisektorer kommer att generera en större prispress vilket påverkar den globala konkurrensen.

Det kommer att finnas ett ökat behov av simulering samt förbättrad efterfrågeprognostisering för att säkerställa att de förväntade affärsresultaten nås.

Internet gör kunderna mer otåliga

Både produkter som omsätts mellan företag (B2B) och detaljhandeln märker av kundernas höjda förväntningar. E-handen har en snabb tillväxt och många företag säljer numer sina produkter genom flera kanaler.

Räkna med att kunderna förväntningar sig en snabb leverans, helst samma dag. Fokus under 2016 är att säkerställa sin produkttillgänglighet och öka kundservicenivån.

Amazon, Alibaba och 3PL generellt driver upp tempot

På tal om snabba leveranser så driver 3PL företag med Amazon i spetsen upp tempot i leveranskedjan. Dessa företags infrastruktur med drönare och lagerrobotar snabbar upp lagerarbetet och leveransförmågan till kund. De erbjuder sina tjänster till många e-handelsföretag som drar nytta av möjligheten att förbättra leveranssäkerheten, vilket ger en betydande konkurrensfördel på dagens marknad.

Det är viktigt att hålla ett öga på Amazons ambitioner inom 3PL och bedöma om det kan komplettera eller konkurrera med er verksamhet.

Rekrytera och bibehåll rätt kompetens

Allt fler företag ser logistik som en möjlighet att både stärka sin konkurrenskraft och att reducera sina kostnader. Detta har lett till att logistikbranschen är en av de mest expansiva branscherna i Sverige för närvarande. Genom att rekrytera och bibehålla hög kompetens inom logistik, lagerstyrning och inköp ökar företagets konkurrenskraft och lönsamhet samt lägger grunden för framtida expansion.

Håll personalen motiverad och erbjud vidareutveckling, utbildning och certifieringar. Internutbilda när det råder brist på kompetens på marknaden.

3D-skrivare sparar tid och resurser

Framsteg inom 3D-printing har redan gjort det möjligt att använda ett brett spektrum av material, inklusive avancerade nickellegeringar, kolfiber, glas, ledande bläck, mm. Dessa innovationer och prisminskningen på 3D-skrivarna har ökat de praktiska tillämpningarna. Tekniken har redan expanderat till fler branscher, såsom flyg, medicin, fordon, energi och militären.

3D-skrivare kan i princip tillverka det mesta och det innebär en revolution inom industrin där traditionell och oflexibel produktion på löpande bandet blir överflödig. Reservdelar och olika maskindelar kan t.ex. skrivas ut på beställning så man slipper lagerhålla samt transportera dessa kors och tvärs genom landet.

Internet of Things (IoT) ger mer data för planering

I och med introduktionen av Internet of Things (IoT) ökar förmågan att spåra och kommunicera med produkter. RFID-taggar byggs in i fler föremål och taggarna kommer att hålla mer information om de objekt de appliceras på. Dessutom ökar förmågan att kommunicera data, som till exempel väder, skador, trafik, etc., till dina olika lagerhanterings- och lagerstyrningssystem.

Detta kommer att öka kraftigt under de kommande fem åren. Förmågan att spåra och övervaka lager kommer att förbättras under 2016. Ineffektivitet som organisationer inte kunde se innan upptäcks enklare och åtgärdas innan skadan sker genom integrerade planeringslösningar.

Hypen kring realtidsdata och big-data inom lagerstyrning avtar något

I samma takt som informationsmängderna växer, ökar utmaningen att försöka förstå dem. Intresset för systemstöd för insamling av och analys av data ökar. Dock är det lätt att ledas fel av kurvorna och irrelevanta realtidsdata kan leda till förhastade beslut.

Nyckeln till framgång ligger i att ta fram nya processer som ska underlätta snabbare dataflöden. Men det finns mer att göra: Användarna måste utbildas och det gäller att fundera ut vilken information som är viktigast och hur användarna ska agera när de får den.

Hypen kring realtidsdata och Big Data inom lagerstyrning avtar något då fler inser faran med att man reagerar för snabbt och inte väntar på att en trend ska visa sig. Att överreagera på slumpmässiga uppgångar i försäljningen kan skapa en förödande kedjereaktion där alla leverantörer, i alla led, ökar sina beställningar för att ha tillräckligt i lager. Den klassiska pisksnärtseffekten (Bullwhip-effekt) uppstår.

Teknologi och automation för lagerstyrning och inköp

Enligt Gartners rapport Predicts 2016: Reimagine SCP Capabilities to Survive kommer fler företag implementera system för lagerstyrning och inköp som är väl integrerade med affärssystemen. Integrerad planering, såsom Sales & Operations Planning (S&OP) och så kallad multi-echelon planning, har blivit mer förekommande inom alla branscher.

Då omvärlden blir allt mer dynamisk är det viktigt att löpande prognostisera efterfrågan efter bästa förmåga. Att ha en helhetssyn på IT-miljön för att integrera alla delarna av distributionskedjan, inklusive inköp, är avgörande.  Dessutom kommer fler företag flytta sin lagerstyrning in i molnet för ökad flexibilitet och transparens, vilket förenklar möjligheten att framgångsrikt planera över alla funktioner.

Riskhantering i leveranskedjan

Förr i tiden så förlitade sig många inköpare och lagerplanerare på säkerhetslager för att minska eventuella risker eller störningar i leveranskedjan. På grund av den globala konkurrensen och osäkerhet i ekonomin, väder och politiska situationer, har nya krav och trender uppstått som syftar till att minska potentiella risker.

Företag kommer att fokusera mycket mer på risker och effekterna som uppstår i samband med naturkatastrofer och politiska förändringar som påverkar leveranskedjan. Fler företag flyttar sin produktion närmre sin hemmamarknad för att förkorta leveranskedjan och bättre hantera kortare produktcykler.

Hållbarhetsarbete och socialt ansvar

Allt fler företag arbetar på ett strukturerat sätt för att minska miljöpåverkan i alla led. Miljöfrågorna blir allt mer integrerade i det dagliga arbetet och stort fokus ligger på en ökad energieffektivisering inom hela varuflödet.

Under 2016 kommer kraven öka på transparens och företags sociala ansvar. Kartor kommer att erbjudas för att belysa varuförsörjningen så kunder kan spåra deras produkts resa från produktion till leverans. Fler företag kommer att lägga fram strategiska planer för hållbarhetsarbete och fastställa utsläppsmål som ska nås år 2020. En ökning av människorätts- och demokratiprojekt kommer att ses på platser för lågprisproduktion.
 


Whitepaper - Självutvärdering: Hur välmående är lagret