Böcker om logistik och lagerstyrning

Böcker om logistik och lagerstyrning

2 min läsning


Innehåll

 1. Svenska böcker om logistik och lagerstyrning
 2. Englska böcker om logistik och lagerstyrning

I dagens dynamiska och globala affärsklimat är försörjningskedjorna längre och nätverken med olika beroendeförhållanden mellan företag mer komplexa än tidigare. Ökad konkurrens, kostnadsjakt och krav på miljömässig hållbarhet kräver att företag skapar effektiva och innovativa varuflöden. Det blir allt mer avgörande att styra flöden av varor och information inom och mellan aktörer i värdekedjor och försörjningskedjor. Företag som kan rekrytera och bibehålla hög kompetens inom logistik, lagerstyrning och inköp ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet samt lägger grunden för framtida expansion. Ett kostnadseffektivt sätt att motivera sin personal är att ständigt utbilda och utveckla de anställda. För att underlätta för dig och din personal presenterar vi här läsvärda böcker om logistik och lagerstyrning som rekommenderas av experter.

Svenska böcker om logistik och lagerstyrning

 1. Modern logistik
  Boken handlar om hur logistiken aktivt kan bidra till företagets lönsamhet. Författarna beskriver med ett enkelt språk logistikens strategiska betydelse för företaget och delar med sig av användbara verktyg för arbete med förändring av processer och varuflöden. Utgångspunkten är att logistiken kan förbättras genom att förbättra leveransservicen till kunderna och minska kostnaderna för logistikaktiviteterna.
 2. Logistik och IT
  I boken beskrivs vilka möjligheter användningen av IT skapar inom logistikens olika delar. Kombinationen av logistik och IT är speciellt intressant då det kan stödja företag i sin ständiga jakt på lägre kostnader, kortare led­tider, högre tillgänglighet och mindre lager. Författaren ger exempel på vilka funktioner ett system bör innehålla samt ger en beskrivning av hur IT kan stödja före­tagen genom logistikprocessens olika delar.
 3. Hållbara logistiksystem
  I boken ges en övergripande bild av de ­komplexa samband som finns mellan logistik och hållbarhet. Författaren ­behandlar miljö, samhälle och ekonomi med fokus på den miljö­mässiga dimensionen.

Englska böcker om logistik och lagerstyrning

 1. Supply Chain Metrics That Matter
  Boken publicerades i december 2014 och har snabbt blivit väldigt populär. Författaren har under perioden 2006-2013 studerat och utvärderat försörjningskedjorna i hundratals företag. Boken berättar historier om dessa supply chain och logistikchefer samt hur de gjorde rätt avvägningar och fattade beslut på statistik och data viktiga för sin industri.
 2. Essentials of Inventory Management
  Den andra upplagan av denna bok ges personer som arbetar med lager och inköp den information de behöver för att maximera produktiviteten i försörjnings- och distributionskedjan.  Det är en praktisk handbok innehållandes många exempel, verktyg och ett helt kapitel som beskriver varför problem uppstår och hur de kan åtgärdas.

 3. Inventory Control
  Den tredje upplagan som kom ut i 2015 är lämplig som både lärobok samt källa och referens för yrkesverksamma. Det omfattar traditionella metoder för prognostisering, segmentering och dimensionering av lager, fastställande av säkerhetslager och beställningspunkter, KANBAN och materialbehovsplanering. Den innehåller även de senaste teoretiska framstegen inom lagerstyrning, till exempel nya tekniker för multi-echelon och Roundy’s så kallade 98 percent approximation.

 4. Inventory Accuracy – People, Processes and Technology
  Boken börjar med att ge läsaren en förståelse för de villkor under vilka fel uppstår och avslutas en beskrivning av felsäkra processer, intelligent användning av teknik, en välutbildad och högt motiverad personal, samt arbetet med ständiga förbättringar. Förutom att presentera standardverktyg och tekniker som används för att uppnå noggrannhet inom lagerplanering, lagerstyrning och inköp, ger författaren insikter om varför många av lösningarna inte ger de bästa resultaten och beskriver alternativa metoder.


Whitepaper - Automatisera lagerstyrning och inköp

Share

2 min läsning

Sign up for the EazyStock Newsletter

Stay on Top of the Latest News, Trends, Tips, and Best Practices for Supply Chain Management, Inventory Optimization, Replenishment & Purchasing, and Demand Forecasting with Our EazyStock Newsletter.