6 Tekniker för Bättre Lagerstyrning

6 min läsning

Tags: Blogg, Inköp & Varupåfyllnad, IT, Lagerstyrning, Prognostisering

Daniel Fritsch   2 november 2016


tekniker för lagerstyrning

Innehåll

  1. Tekniker för lagerstyrning
  2. Utmaningar för partihandlare av varaktiga varor:
  3. Hur uppnår man lageroptimering?
  4. Lagerstyrning för små företag

Lagerstyrning kan definieras som ”samordning och övervakning av leverans, lagring, distribution och registrering av material för att bibehålla tillräckliga mängder för nuvarande kunders behov utan överutbud eller förlust”. När det gäller grossister och distributörer av kapitalvaror kan lagerstyrning ytterligare definieras som den process som används för att maximera ett företags användning av lagret. Målet med lagerstyrning är att generera maximal vinst från minsta lagerinvesteringar utan att hindra kundnöjdhetsnivåerna eller takten för orderpåfyllnad. Det finns ett antal olika tekniker för lagerstyrning som används av partihandlare för att säkerställa att deras lagerstyrning maximerar effektiviteten och lönsamheten

Tekniker för lagerstyrning

Nedan finns sex viktiga tekniker för lagerstyrning för grossister och distributörer av kapitalvaror:

1) Upprätta årliga lagerpolicys

Ledningen måste fastställa högsta och lägsta nivå av varor som måste hållas i lager eller över nätverket av lagerplatser. Ledningen måste också sätta optimerade nivåer för omorder, säkerhetslagernivåer (under vilka utbudet inte får tillåtas att falla) och en genomsnittlig lagernivå för att säkerställa att kostnader hålls tillbaka.

2) Investeringsbudget

Många organisationer har en årlig inventeringsbudget och är oftast väl förberedda innan inventarier upphandlas. Budgetar bör omfatta den totala ägandekostnaden för att hålla lager på plats under det årets finansiella period. Denna inkluderar materialkostnad, fasta driftskostnader, finansieringskostnaderna, logistikkostnaderna, omfördelningskostnader och ytterligare diverse kostnader som bidrar till de totala ägandekostnaderna.

Man i lager gör lagerstyrning analys

3) Upprätta ett lagerstyrningssystem

Även känt som ”automatiskt inventeringssystem”, är denna metod utformad för att hålla en konstant koll på mängden och värdet av varje lagervara. Många partihandlare utnyttjar en kombination av ett Enterprise Resource Planning (ERP) eller Warehouse Management System (WMS) i kombination med en lageroptimeringslösning, såsom EazyStock, för att optimera lagersaldon. De flesta ERP och WMS tekniker kämpar för att hålla kostnaderna nere och servicenivåerna höga, vilket är anledningen till varför optimeringsprogram kan vara så värdefulla för verksamhetsprocesser.

4) Lageromsättningshastighet

Detta är en beräkning som används för att bestämma hur snabbt lager används upp under en viss tidsperiod. Ju högre värde lageromsättningshastigheten har desto kortare tid ligger produkten på hyllan vilket typiskt leder till högre försäljningsvolymer och högre lönsamhet för företag med lägre vinstmarginaler. Lageromsättningen bör övervakas för varje objekt i lagret. Under produktens livscykel, kommer efterfrågan fluktuera och orsaka variation i leveranskedjan. Att spåra efterfrågemönster är ett sätt att säkerställa att produktpåfyllningsberäkningarna är korrekta och optimerade.

7 sätt att öka lageromsättningen

5) Upprätta Optimerade Inköpsprocesser

För att säkerställa att inventeringen är under tillräcklig kontroll måste ledningen anta inköpsrutiner som överensstämmer med den faktiska försäljningshistoriken och efterfrågemönstret. Alla inventarier som utan lageromsättningshastighet eller som inte sålts inom en redovisningsperiod, normalt 12 månader, bör klassificeras som föråldrat lager och bör avvecklas från inventeringen för att eliminera onödiga redovisade kostnader. Alla objekt med vikande kundefterfrågan ska flaggas i systemet och dess tröskelvärden för säkerhetslagernivå och återbeställningspunkt bör justeras nedåt för att minska risken för inkurans och kostnader.

6) ABC Analys and ABC Klassificering

De snabbast rörliga produkterna i lager ska placeras närmast sjöfarten, skeppning och mottagarområdet i nedre högra hörnet av diagrammet nedan. Eftersom efterfrågan på varje produkt minskar över tiden bör produkter migreras bakåt för att frigöra utrymme för poster med högre lageromsättning eller för nya produktlanseringar som har hög efterfrågan. Eftersom majoriteten av din plockning aktivitet utförs i ett ganska litet område, bör lagrets layout optimeras för att minska tidsåtgången att leta efter produkter. ABC analys tekniker för lagerstyrning

Utmaningar för partihandlare av varaktiga varor:

De flesta av våra distributörers kunder upplever samma problem när det gäller lagerstyrning:lagerarbetare letar efter produkter

  • De upplever lagerbrist som resulterar i restorder, förlorad försäljning och missnöjda kunder.
  • De har för mycket av vissa produkter, vilket leder till överlager som binder kapital och lönsamhet.
  • De har förlorat kontrollen över faktiskt lager eftersom deras föråldrade system inte effektivt kan hänga med ökad efterfrågan och snabba förändringar.
  • De kan inte hitta material på lagret, de vet att materialet finns men lagersystemet säger något annat.

Ur dessa vanliga utmaningar kommer några av branschens bästa praxis som kan eliminera eller åtminstone minska att dessa problem blir återkommande. Distributörer som har åtagit sig att tillämpa några av följande bästa praxis rapporterar i genomsnitt 30% minskning av kostnaderna för att hantera lager.

Hur uppnår man lageroptimering?

Dessa 5 tekniker för lageroptimering leder till en mer optimerad leveranskedja:

1) Kategorisera ditt lager

Detta liknar ABCanalysen där ledningen kategoriserar sitt lager i enlighet med dess värde och hastigheten på omsättningen. Försäljningssiffror och lönsamhetsmarginaler är några av de sätt som lagren värderas på. Lageroptimeringsprogramvara, till exempel EazyStock, kan hjälpa att spåra ett objekts efterfrågan och livscykel över 9 olika efterfrågemönster, från växande till avtagande, för att säkerställa att påfyllningsmetoder och kunders efterfrågan aldrig i otakt med varandra.

2) Automatisera Efterfrågeprognoser

Företagets resultat är ofta beroende av yttre förhållanden, såsom säsongsmässig efterfrågan, marknadstrender, ekonomiska förhållanden och andra affärstrender som kan orsaka oförutsägbara fluktuationer i efterfrågan. Automatiserade efterfrågeprognoser kan användas för att ta bort gissningsleken om hur mycket lager som bör hållas under en viss period. Automation beräknar dynamiskt en varas efterfråga utifrån historisk försäljningsdata för att säkerställa att alla orderkvantiteter är optimala.

3) Automation av påfyllnad

Ett centraliserat lager i kombination med lageroptimeringsprogramvara gör det möjligt för företag att bättre spåra lagernivåer och förbereda sig på oförutsedda händelser. De kan också undvika lagerbrist och situationer med överlager eftersom efterfrågemönster automatiskt kan åsidosätta påfyllningsparametrar som baseras på förutbestämda lagerpolicys och servicenivåer.

4) Kontinuerlig processförbättring

Om inte företag kontinuerligt övervakar och analyserar operativa utmaningar kan de få återkommande problem med bland annat höga driftskostnader, dålig kundservice och en ineffektiv verksamhet.

5) Investera i lageroptimeringsteknologi

De flesta grossister och distributörer förlitar sig på föråldrade teknikplattformar, som ERP och WMS, för att driva sin planering, prognostisering och påfyllningsprocesser. Tyvärr är dessa typer av system inte konstruerade för att optimera lagernivåerna. Företag som vill öka sin konkurrensförmåga måste utvärdera tilläggssystem som kan stödja en mer flexibel verksamhet och effektiva åtgärder för att spara kostnader och öka servicenivån.

Lagerstyrning för små företag

Många sofistikerade lagermjukvarusystem som ofta används av stora företag är bortom budgeträckhåll för små eller medelstora företag. Dock är EazyStock en branschledande lösning, född ur ett större lagerstyrningssystem, som är prisvärt och levererar påtagliga lagerkostnadsminskningar och förbättringar servicenivån för små och medelstora partihandlare av kapitalvaror.
 
Självutvärdering: Hur välmående är lagret?