Säkerhetslager formel

2 min läsning

Tags: Blogg, Lagerstyrning, Tips & Tricks

Daniel Fritsch   13 oktober 2015


säkerhetslager formel

Innehåll

  1. Säkerhetslager formel
  2. Antagande i formel
  3. Sammanfattning

Den vanligaste och praktiska tillämpningen för att statistiskt beräkna storleken på säkerhetslager är att använda SERV1, dvs. säkerhetslager formel.

Denna formel för säkerhetslager utgår från en policybestämd servicenivå. Från denna bestämda servicenivå och data om hur efterfrågan samt ledtiden varierar i form av en standardavvikelse beräknas motsvarande säkerhetslager. För SERV1 formeln definieras servicenivån som sannolikheten att det inte uppstår brist i lager under en lagercykel.

Säkerhetslager formel

säkerhetslager formel

Där:

SL   = Säkerhetslager
= Säkerhetsfaktor, Z-värde
σd   = Standardavvikelse i efterfrågan per period
LT  = Förväntad ledtid
x    = Förväntad efterfrågan per tidsenhet
σLT  = Ledtidens standardavvikelse

 

Beskrivning av alla variabler samt tabell med olika säkerhetsfaktorer finns i dokumentet Dimensionering av säkerhetslager.

Säkerhetsfaktorn (k) kan beräknas med funktionen NORMSINV i Excel. Exempelvis: önskad servicenivå 95% => k = normsinv(0,95) = 1,64.

Standardavvikelsen kan beräknas med Excel funktionen NORMSFÖRD (engelska STDEVPA).

Antagande i formel

Formeln bygger på antagandet att felet mellan den prognostiserade och den verkliga efterfrågan är normalfördelad. Om prognosfelet inte har en normalfördelning blir kvaliteten på resultatet sämre.

För artiklar som har intermittenta efterfrågemönster, dvs. långsamt och klumpade (Lumpy) behov, är fördelningen av mätdata inte normalfördelad. Högre noggrannhet i beräkningen uppnås om du använder Poissonfördelning respektive den negativa binomialfördelningen.


Guide - Dimensionering av säkerhetslager

Sammanfattning

Genom att använda en statistiskt grundad modell för säkerhetslagerberäkning når ni en önskade servicenivå samt minskar er kapitalbindning i lager jämfört med om ni använder bedömnings- eller proportionalitetsmetoder. Det är mycket viktigt att noggrant testa beräkningsmodellen före införandet för att säkerställa att den fungerar på rätt sätt och för att analysera påverkan på era lagernivåer.

Det är inte en lätt uppgift att samla in all data som behövs för statistisk beräkning av säkerhetslagret. Det måste göras för varje artikel och beräkningarna måste ske regelbundet. Styr och hanterar ni stora artikelmängder (SKU) är det ett tidsödande arbete att manuellt utföra dessa beräkningar och därefter uppdatera affärssystemet.

Att använda Excel kan vara en början men det är inte en långsiktig lösning för företag som önskar optimera sina lager mot önskad servicenivå. Det är värt att söka efter ett lagerstyrningssystem som kan integreras till ert affärssystem. Säkerhetslager och alla andra planeringsparametrar kommer då automatiskt beräknas med hög noggrannhet och ni får affärssystemet uppdaterat löpande.