Introduktion till säkerhetslager

3 min läsning

Tags: Blogg, Inköp & Varupåfyllnad, Lagerstyrning, Prognostisering

Daniel Fritsch   28 augusti 2015


Introduktion till säkerhetslager

Innehåll

  1. Säkerhetslagrets storlek är beroende av prognosprecisionen
  2. Affärssystemets metod för dimensionering av säkerhetslager
  3. Styr säkerhetslagret mot önskad servicenivå
  4. Vill du lära dig mer?

Det måste finnas en balans mellan kapitalbindning, lagerkostnader och produkttillgänglighet. En utmaning och viktig pusselbit för att nå önskad produkttillgänglighet är beräkningen av säkerhetslager.

Säkerhetslager är en term som används inom lagerstyrning och logistik för att beskriva den extranivå av varor som lagerförs för att täcka avvikelser i efterfrågan eller leveranser. Det är en buffert som minskar risken att stå utan produkter som kunder önskar köpa.

Säkerhetslagernivåerna för lagerförda artiklar drivs kraftigt av träffsäkerheten i prognosen och hur väl leverantörer håller lovade leveranstidpunkter. Om du aldrig har leveranstidsförseningar och din prognos alltid är perfekt behöver du inte något säkerhetslager. Tyvärr är inte verkligheten perfekt så de flesta företag behöver säkerhetslager i någon form.

Säkerhetslagrets storlek är beroende av prognosprecisionen

Utmaningen för alla lagerplanerare och inköpare är på ett effektivt sätt balansera omloppslagret för att möta satta servicenivåer och minimera säkerhetslagernivåer. Detta samtidigt som man måste ha precis tillräckligt för att täcka eventuella säsongsvariationer.

En av de störst bidragande faktorerna till förändringar i försörjningskedjan är efterfrågan på produkter. Majoriteten av alla produkter genomgår ett antal efterfrågemönster i takt med att den rör sig genom produktlivscykeln. Produkten lanseras och får förhoppningsvis ett uppsving i försäljningen. Trenden som uppstår är viktig att tidigt identifiera så det inte uppstår en brist i lagret. Likaså vid en sjunkande efterfrågan är det viktigt att inte fortsätta fylla på lagret i samma höga takt. Nu gäller det att bromsa i tid. Många produkter har en mer sporadisk efterfrågan och dessa är mer utmanande att planera både när det gäller prognostisering och säkerhetslager.

Nyckeln till framgång ligger i att på ett intelligent sätt kunna följa förändringarna och variationen i efterfrågan och därmed hålla en hög prognossäkerhet vilket gör det möjligt att hålla nere produktens säkerhetslager. Om man som företag kan följa efterfrågemönster, trender och säsonger bättre finns det stora besparingar att göra samtidigt som man kan hålla den produkttillgänglighet som man önskar.

Affärssystemets metod för dimensionering av säkerhetslager

De flesta affärssystem som används för lagerplanering och inköpsstöd använder metoder som genererar onödig kapitalbindning i lager. De vanligaste är att en täckperiod används, till exempel: 4 veckor av omloppslager resulterar i att nivån av säkerhetslager dimensioneras för att täcka 2 veckors efterfrågan. Om mer avancerade beräkningsmetoder finns tillgängliga är de dock oftast kraftigt förenklade då de bygger på att den statistiska fördelningen i efterfrågan och prognosfelets spridning är normalfördelad. Bägge dessa metoder leder till för höga säkerhetsnivåer i relation till vad som egentligen krävs.

Styr säkerhetslagret mot önskad servicenivå

Grafen nedan visar schematiskt hur man arbeta med servicegraden för en viss produkt under dess livscykel och hur nivån för säkerhetslagret kan fluktuera.

Dynamiskt säkerhetslager

Dynamiskt säkerhetslager över tid och produktens livscykel

 

I avancerade optimeringsverktyg, som EazyStock, är beräkningen av alla produkternas säkerhetslager dynamiska och sköts helt automatiskt. Systemet följer produktens efterfrågan och klassar löpande in den i olika efterfrågemönster. Detta leder till att en hög prognosnoggrannhet uppnås. Systemet applicerar inte en normalfördelning på efterfrågan, utan för artiklar som har intermittenta efterfrågemönster, dvs. långsamt och klumpade (Lumpy) behov, används Poissonfördelning respektive den negativa binomialfördelningen.

Ideellt bör man lagerföra tillräckligt av en produkt för att tillgodose all efterfrågan med de variationer som finns i både försäljning och leveranser. Rent teoretiskt skulle det innebära en servicegrad motsvarande 100 %. I verkligheten är detta inte ekonomiskt försvarbart. Företag bör istället sätta olika servicenivåer för olika typer av efterfrågemönster och ABC-klassificeringar.

Vill du lära dig mer?

White paper: Dimensionering av säkerhetslager

right;”>Ladda ner dokument