Vad är överlager och varför uppstår det?

3 min läsning

Tags: Blogg, IT, Lagerstyrning, Prognostisering

Daniel Fritsch   3 augusti 2015


Vad är överlager och varför uppstår det?

Innehåll

 1. Vad är överlager?
 2. Bakomliggande faktorer till överlager
 3. Fördelar och nackdelar med lager
 4. Minimera risken för överlager med EazyStock

Vad är överlager?

Överlager är en term som används inom lagerstyrning och lagerplanering och hänvisar till artiklar med ett tillgängligt lagersaldo som överstiger ett årsbehov eller ett visst antal månaders behov. Tidsramen för definitionen beror på hur snabba produktlivscyklerna är. Arbetar ni i eftermarknadsbranschen med reservdelar så jämförs lagersaldot med årsbehovet. Om ni säljer hemelektronik är det lämpligt att använda 4-6 månader.

Behovet kan beräknas på två sätt. Det ena är artikelns prognos för den kommande tidsramen och den andra metoden bygger på ett snitt av hur efterfrågan har sett ut den senaste tiden.

För att analysera nuläget är det lämpligt att titta på det tillgängliga lagersaldot istället för genomsnittslagret.

För att beräkna hur stor del av det tillgängliga lagersaldot som är överlager används följande formel:

Överlager = Tillgängligt lagersaldo – Behov under definierad tidsperiod

Bakomliggande faktorer till överlager

Det finns många faktorer som kan vara orsaken till överlager. Här är de vanligaste anledningarna till uppkomsten:

 1. Beräkning av orderkvantitet
 2. Snabb nedgång i efterfrågan
 3. Säsongsvariation
 4. Överskottslagersaldo
 5. Ersättningar
 6. Säkerhetslager
 7. Nyupplägg

1. Beräkning av orderkvantitet

Orderkvantitetens storlek och beställningspunkt varierar över tiden så det är viktigt att inköpsparametrarna är uppdaterade i anskaffningssystemet. Ett annat problem är att inköparen avtalar om för stora hemtagningskvantiteter då ett allt för stort fokus riktas mot priset. Många gånger är kunskapen om totalkostnaden för lagerhållningen bristfällig (läs mer i guiden: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer) och bra rutiner och systemstöd saknas för att optimera återanskaffningen.

Det är viktigt att anskaffningssystemet beräknar verklig åtgång och inte systematiskt använder en skev minkvantitet eller ordersärkostnad som finns i systemet på artikelnivå. Överlager uppstår om beräkningarna utförs fel eller om inköparna köper in mer än rekommenderat på grund av ett bra styckepris, vilket till exempel kan uppnås genom att leverantören ger rabatter vid större orderkvantiteter.

2. Snabb nedgång i efterfrågan

Allt eftersom en produkt rör sig genom sin livscykel har den olika typer av efterfrågemönster och trender. När en positiv trend bryts är det viktigt att justera prognosberäkningen för att inte bara fortsätta fylla på lagret. Än värre är det när det är en snabb nedgång i efterfrågan. Då gäller det att snabbt ställa om prognosen så inte allt för stora kvantiteter tas hem.

3. Säsongsvariation

Om artiklar som har en säsongsvariation inte har korrekt säsongsindex finns det en stor risk att prognosen inte skruvas ned i tid. Detta leder till att för många artiklar finns kvar på hyllan efter säsongens slut.

4. Överskottslagersaldo

Ett överskott erbjuds från produktionsenheterna när produkten tas ur produktion eller monteringen. Detta överskott är större än vad som kommer efterfrågas. Situationen är inte helt ovanlig inom reservdelsbranschen.

5. Ersättningar

Inköparen missar att ange ersättningsperiod för en produkt som ska ersättas vilket resulterar i att orderförslag skapas för en utgången produkt. Ersättningen bör definieras så det är tydligt, på artikelnivå, vilka artiklar som ersätter varandra och att lagret av den utgångna produkten dräneras eller säljs ut innan det blir inkurant.

6. Säkerhetslager

Att välja rätt metod för beräkning av säkerhetslager är viktigt. För att säkerställa en hög kundservice till minsta möjliga lagerkostnad bör statistiska modeller användas vid dimensionering av säkerhetslager. Säkerhetslager genererar onödigt stora överlager om de inte beräknas korrekt.

7. Nyupplägg

För en helt ny artikel antas ett behov eller så bedöms det utifrån marknadsundersökningar vid anskaffningen. Då det inte finns något historiskt eller prognostiserat behov är detta lager per definition ett överlager.

Fördelar och nackdelar med lager

Lager medför kostnader av olika slag. Trots de kostnader som det är förknippat med finns det dock ett antal fördelar med att lagerföra artiklar. För att uppnå en kostnadseffektiv lagernivå måste kostnader för lagerhållningen balanseras mot värdet för era kunder.

Kapitalbindningen som uppstår för artiklar bundna i lager är ett av skälen till att hålla lagernivåerna låga. En annan anledning som talar emot höga lager är risken, i form av bland annat svinn och kassationer, som felaktig lagerhållning innebär. Dock kan en hög lagernivå leda till att risken för brist och restnoteringar minskar och därmed ökar servicegraden till kunderna.
Hur välmående är lagret?
Minimera risken för överlager med EazyStockÖverlager EazyStock

Om du är intresserad av en lösning som minimerar risken för överlager och inkurans är du välkommen att boka en demo. Vår lösning beräknar dynamiskt och helt automatiskt prognoser och säkerhetslager med god noggrannhet samt optimerar inköpen. Normalt brukar våra kunder öka sin servicegrad samtidigt som kapitalbindningen i lager minskar med 20-30 %.

Boka demo